ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

am

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *am*, -am-

am ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
AM (abbr.) เวลาหลังเที่ยงคืนถึงเที่ยงวัน (คำย่อของ ante meridiem) Syn. am, a.m., A.M.
am (aux.) รูปของ Verb to be ที่ใช้กับบุรุษที่ 2 เอกพจน์
am (abbr.) เวลาหลังเที่ยงคืนถึงเที่ยงวัน (คำย่อของ ante meridiem) Syn. a.m., AM, A.M.
amalgam (n.) การผสม See also: การรวมกัน Syn. mixture, blend
amalgam (n.) สารที่ใช้อุดฟัน
amalgamate (vt.) ทำให้รวมกัน Syn. unite, combine
amalgamate (vt.) รวมกัน
amalgamate with (phrv.) รวมกัน See also: รวม, ผสมกัน Syn. combine with, merge together, merge with
amalgamation (n.) จำนวนสิ่งของที่รวมกัน Syn. mixture, amalgam
amalgamation (n.) ผู้ผสมผสาน Syn. consolidation, mixture
amanuensis (n.) เลขานุการ Syn. secretary
amaranth (n.) สีม่วงซีด Syn. lilac
amass (vt.) รวบรวม See also: สะสม Syn. gather, store up, collect together
amass (vi.) รวบรวม
amassed (adj.) ที่รวบรวมไว้ด้วยกัน Syn. assembled, compiled
amasser (n.) ผู้เก็บ See also: พนักงานเก็บ (เงิน, ตั๋ว, ขยะ ฯลฯ), คนเก็บ Syn. gatherer, compiler, assembler, accumulator, hoarder
amassing (n.) การรวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นกอง See also: การรวมกัน Syn. accumulation, consolidation, agglomeration, amassment, gathering, assembling, accumulating, convening
amassment (n.) การเก็บรวบรวม See also: การสะสม Syn. assemblage, compilation, corpus, gathering
amassment (n.) การรวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นกอง See also: การรวมกัน Syn. accumulation, consolidation, agglomeration, gathering, assembling, amassing, accumulating, convening
amateur (adj.) ซึ่งไม่มีทักษะ See also: ซึ่งไม่มีฝีมือ, ซึ่งไม่เป็นมืออาชีพ Syn. inexperienced, nonprofessional, lay
amateur (n.) ผู้ที่ไม่มีทักษะ See also: ผู้ที่ไม่มีฝีมือ
amateur (n.) มือสมัครเล่น See also: นักสมัครเล่น, นักกีฬาสมัครเล่น Syn. nonprofessional, layman
amateur (adj.) สมัครเล่น Syn. amateurish
amateurish (adj.) สมัครเล่น See also: อดิเรก Syn. amateur, unprofessional
amative (adj.) เกี่ยวกับความรักใคร่ Syn. amorous, affectionate, passionate
amatol (n.) ระเบิดชนิดหนึ่ง
amatory (adj.) เกี่ยวกับการแสดงความรัก Syn. amorous, passionate, erotic
amaze (vt.) ทำให้ประหลาดใจ See also: ทำให้แปลกใจ Syn. astonish, perplex, astound
amazed (adj.) น่าทึ่ง See also: น่าอัศจรรย์, น่าแปลกใจ Syn. bewildered, open-mounthed
amazement (n.) ความประหลาดใจ Syn. surprise, wonder
amazing (adj.) น่าประหลาดใจ See also: น่าแปลกใจ Syn. astonishing, astounding, marvelous
amazingly (adv.) อย่างน่าประหลาดใจ See also: อย่างน่าแปลกใจ Syn. strangely, incredibly, wonderfully
Amazon (n.) แม่น้ำแอมะซอนอยู่ในทางตอนเหนือของอเมริกาใต้
amb (prf.) ทั้งสองด้าน See also: รอบ
ambassador (n.) ตัวแทน See also: ผู้แทน Syn. representative, agent
ambassador (n.) เอกอัครราชทูต See also: ทูต, นักการทูต, ราชทูต
ambassdor (n.) รัฐมนตรี See also: นักการฑูต Syn. cabinet member, consul, high officer
amber (adj.) ที่ทำจากอำพัน
amber (adj.) สีเหลืองอย่างอำพัน Syn. amber-colored, yellowish, golden
amber (n.) สีเหลืองอำพัน
English-Thai: HOPE Dictionary
am(แอม) ดู be
amaabbr. amputation,aginst medication advise
amadou(แอม' มะ ดู) n. สารคล้ายฟองน้ำที่ทำจากเชื้อราจำพวก Polyporus (Fomes) fomentarius (a spongy substance)
amah(อา' มะ, แอม' มะ) n. นางพยาบาล, คนใช้หญิง (nurse, maidservant)
amain(อะเมน') adv. เติมกำลัง, ด้วยความเร็วเต็มที่, ทันที, ฉับพลัน, รีบร้อน, ดุเดือด, รุนแรง
amal.abbr. amalgamated
amalgam(อะแมล' เกิม) n. โลหะผสมของปรอทกับโลหะอื่น, แร่หายากชนิดหนึ่งที่เป็นโลหะ ผสมของเงินและปรอท, การรวมกัน, Syn. mixture, combination ###A. separation
amalgamate(อะแมล' กะเมท) vt. ทำให้รวมกัน,ผสม,ผสมกับปรอท.
amalgamation(อะแมลกะเม' เชิน) n. การรวมกับปรอท, ผลที่เกิดจากการรวมกับปรอท, การรวมบริษัทกัน, การร่วมกันทางชีวภาพของเผ่าพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต, การสกัดโลหะจากแร่ด้วยปรอท (union, blend)
amandine(อา' มันดีน, แอม' มะดีน) adj. ซึ่งเตรียมหรือทำจากผล almond
amanita(แอมมะไน' ทะ) n. เชื่อราพิษจำพวก Amanita (agaricarous fungus)
amanuensis(อะแมนนูเอน' ซิส) n., (pl. -ses) เลขานุการ, เจ้าหน้าที่คัดลอกหรือจดตามคำบอกหรือจดชวเลข (secretary)
amaranth(แอม' มะแรนธฺ) n. ต้นบานไม่รู้โรย, สีย้อมสีม่วงแดงจำพวก azo dye
amaranthaceous(แอมมะแรนเธ' เซียส) adj. ซึ่งเกี่ยวกับพืชตระกูล Amaranthaceae) เช่น ต้น amaranth, pigweed, cockscomb
amaranthine(แอม' มะเรล) adj. เกี่ยวกับหรือคล้าย amaranth, ไม่ซีด,ไม่รู้จักจบ
amarelle(แอม' มะเรล) n. ต้นเชอร์รี่เปรี้ยวจำพวก Prunus ceasus (sour cherry)
amarna(อะมาร์' นะ) adj. เกี่ยวกับสมัยอียิปต์โบราณที่เขียนไว้บนแผ่นรูปลิ่ม
amaryllidaceous(แอมมะริลลิเด' เซียส) adj. เกี่ยวกับพืชตระกูล Amaryllidaceae (เช่น ต้น amaryllis, narcissus)
amaryllis(แอมมะริล ' ลิส) n. พืชไม้ดอกจำพวกว่าน Amaryllis Belladonna, หญิงบ้านนอก, สาวงาม
amass(อะแมส') vt.,vi. รวบรวม,สะสม,เข้าด้วยกัน. amassable adj. -amasser ,
amatabbr. amorphous material
amateur(แอม' มะเทอะ) n.,adj. นักสมัครเล่น, นักกีฬาสมัครเล่น, ผู้ไร้ประสบการณ์, ผู้ไร้ความชำนาญ, ผู้อุทิศตัวในศิลปะหรือกิจกรรมหนึ่ง
amateurish(แอมมะเทอ' ริช) adj. เกี่ยวกับหรือมีลักษณะของนักสมัคเล่น -amateurishness, amateurism n. (unskilled)
amative(แอม' มะทิฟว) adj. เกี่ยวกับความรัก, ชอบรัก. -amativeness n. (amorous)
amatol(แอม' มะทอล) n. ;ัตถุระเบิดผสมของ ammonium nitrate กับ TNT
amatory(แอม' มะโทรี) adj. เกี่ยวกับคนรักหรือความรักหรือแสดงความรัก., Syn. amatorial
amaurosis(แอมมอโร' ซิส) n. การสูญเสียสายตาทั้งหมดหรือบางส่วน -amaurotic adj.
amaze(อะเมซ') vt.,n. ทำให้ประหลาดใจมาก,ทำให้งงงวย -amazement n., Syn. astonish
amazed(อะเมซดฺ') adj. ประหลาดใจ. -amazedness n., Syn. surprised
amazing(อะเม' ซีง) adj. ซึ่งทำให้ประหลาดใจ, Syn. surprising, unbelieving-A. ordinary
amazon(แอม' มะซอน) n. แม่น้ำอะเมซอนในภาคเหนือของอเมริกาใต้, หญิงที่ดุร้ายและตัวสูงใหญ่. -Amazonian adj.
amazonite(แอม' มะโซไนท) n. แร่ feldspa สีเขียวชนิดหนึ่ง, Syn. Amazon stone
ambages(แอมเบ' เจซ) n. ทางวกวน, การพูดจาอ้อมค้อม (roundabout ways)
ambagious(แอมเล' เจียส) adj. วกวน, อ้อ้มค้อม. -ambagiousness n. (roundabout)
ambary(แอมบา' รี) n. พืชจำพวก Hibiscus cannabinus ในอินเดีย ใช้ทำเส้นผ้าใบ ปอ ปอชวา ., Syn. kenaf
ambassador(แอมแบส' ซะดอร์) n. เอกอัครราชทูต. ambassadorial adj. ambassadorship n., Syn. embassdor, envoy, minister)
ambassador-at-large(แอมแบล' ชะดอร์ แอทลาร์จ) n., (pl. ambassadors-at-large) ฑูตที่ไม่มีตำแหน่งเฉพาะ
ambassadress(แอมแบส' ซะดริส) n. เอกอัครราชฑูตหญิง, ภรรยาเอกอัครราชทูต (female)
amber(แอม' เบอะ) n.,adj. อำพัน, สีน้ำตาลเหลือง, สีอำพัน, สีน้ำตาลเหลือง, Syn. brownish yellow)
ambergris(แอม' เบอกริส) n. ไขจากลำไส้ปลาวาฬนำมาใช้ทำเครื่องสำอาง (used in perfumery)
English-Thai: Nontri Dictionary
am(vi) เป็น,อยู่(ใช้กับ I)
amain(adv) เต็มที่,เต็มกำลัง,รุนแรง,ดุเดือด,ทันที,ฉับพลัน
amalgamate(vt) ทำให้รวมกัน,ผสม
amalgamation(n) การรวม,การผสม,การปน
amaranth(n) ดอกบานไม่รู้โรย,สีม่วงแดง
amaranthine(adj) ไม่รู้โรย,อมร,ไม่รู้จบ
amass(vt) รวบรวม,รวมเป็นก้อน,สะสม
amateur(n) มือสมัครเล่น,ผู้ขาดความชำนาญ
amatory(adj) เกี่ยวกับความรัก,เจ้าชู้,เกี่ยวกับเรื่องรัก
amaze(vt) ทำให้สนเท่ห์,ทำให้ประหลาดใจ,ทำให้พิศวงงงงวย
amazement(n) ความสนเท่ห์,ความประหลาดใจ,ความพิศวง,ความงงงวย
amazing(adj) น่าสนเท่ห์,น่าพิศวง,น่าอัศจรรย์,น่าประหลาด
amazon(n) ทหารหญิง,นักรบหญิง
ambassador(n) ทูต,เอกอัครราชทูต
amber(n) สีเหลืองอำพัน,สีน้ำตาลเหลือง
ambiguity(n) ความกำกวม,ความคลุมเครือ,ความเคลือบคลุม
ambiguous(adj) กำกวม,คลุมเครือ,เคลือบคลุม,มีสองนัย
ambition(n) ความทะเยอทะยาน,ความมักใหญ่ใฝ่สูง
ambitious(adj) ทะเยอทะยาน,มักใหญ่ใฝ่สูง
amble(vi) เหยาะย่าง,เดินทอดน่อง
ambrosia(n) อาหารทิพย์,กระยาทิพย์
ambulance(n) รถพยาบาล,รถฉุกเฉิน
ambush(n) การซุ่มทำร้าย,การดักโจมตี,ที่ซุ่ม
ameba(n) อะมีบา
ameliorate(vt) สงเคราะห์,ช่วยเหลือ,เยียวยา,ผดุง
amelioration(n) การสงเคราะห์,การเยียวยา,การช่วยเหลือ
amen(int) สาธุ
amenable(adj) รับผิดชอบ,ยอมรับฟัง,ถือสาหาความได้
amend(vt) แก้ไข,แก้ตัว,ทำให้ถูกต้อง,แปรญัตติ
amendment(n) การแก้ไข,การแปรญัตติ
amends(n) ค่าชดใช้,การชดเชย
amenity(n) ความดี,ความสุภาพ,ความอ่อนโยน
American(adj) เกี่ยวกับสหรัฐอเมริกา,เกี่ยวกับทวีปอเมริกา
amethyst(n) พลอยสีม่วง,หินเขี้ยวหนุมาน
amiable(adj) น่าคบ,น่ารัก,มีอัธยาศัยดี
amicable(adj) กลมเกลียวกัน,เป็นมิตร,ฉันมิตร,รักใคร่กัน
amid(pre) ระหว่าง,ท่ามกลาง
amidst(pre) ระหว่าง,ท่ามกลาง
amiss(adv) ผิดพลาด,ไม่เหมาะสม,เสีย,ผิดปกติ
amity(n) มิตรภาพ,สัมพันธภาพ,สัมพันธไมตรี,สันติภาพ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
AM (amplitude modulation)เอเอ็ม (การกล้ำแอมพลิจูด) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
amalgamationการควบเข้ากัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Amarna artศิลปะอะมาร์นา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
amaurosis๑. ตาบอดตาใส๒. ตาบอด [มีความหมายเหมือนกับ ablepsia; blindness; typhlosis] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
amazoniteแอมะซอไนต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
ambassadorเอกอัครราชทูต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
amberอำพัน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
ambientโดยรอบ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
ambiguityความกำกวม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
amblygoniteแอมบลิโกไนต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
amblyopiaตามัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ambulatoryอาจยกเลิกเพิกถอนได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ameba; amoebaอะมีบา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
amebic abscess; abscess, amoebicฝีอะมีบิก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
amendment๑. การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย๒. การแปรญัตติ, คำแปรญัตติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
amendment fileแฟ้มแก้ไข [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
amends, tender ofข้อเสนอชดใช้ค่าเสียหาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
amenityความสะดวกสบาย, ความรื่นรมย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
amenorrheaภาวะขาดระดู, ภาวะขาดประจำเดือน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
amenorrhoea; amenorrhea; menostasia; menostasisภาวะขาดระดู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ament; catkinช่อแบบหางกระรอก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
amentia (L.)วิกลจริต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
American abstract artistsกลุ่มศิลปินอเมริกันแนวนามธรรม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
American National Standard Institute (ANSI)สถาบันมาตรฐานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (แอนซี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
American Standard Code for Information Interchange (ASCII)รหัสมาตรฐานของสหรัฐอเมริกาเพื่อการสับเปลี่ยนสารสนเทศ (แอสกี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
amethystแอเมทิสต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
ametropiaสายตาผิดปรกติ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
amiable actionการกระทำฉันมิตร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
amicable numbersจำนวนเชิงมิตร [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
amicus curiae (L.)ที่ปรึกษาของศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ammeterมาตรกระแสไฟฟ้า, แอมมิเตอร์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ammoniteแอมโมไนต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
ammunitionอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
amnesiaภาวะเสียความจำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
amnestyนิรโทษกรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
amnionเยื่อถุงน้ำคร่ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
amniotic-เยื่อถุงน้ำคร่ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
amniotic fluid exchangeการฉีดน้ำยาเข้าถุงน้ำคร่ำ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
amoeba; amebaอะมีบา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
amoebic abscess; abscess, amebicฝีอะมีบิก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
AMเอเอ็ม, ดู amplitude modulation [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Amalgamของเหลวอะมัลกัม, อะมาลแกม, โลหะเจือปรอท, อะมัลกัม [การแพทย์]
Amanita Muscariaเห็ดพันธุ์อะมานิตามัสคาเรีย [การแพทย์]
Amaranthสีแดง, อะมารานท์, อะมาแรนช์ [การแพทย์]
Amateur filmsภาพยนตร์สมัครเล่น [TU Subject Heading]
Amaurosisตาบอด [การแพทย์]
Amazing Thailand, 1998-1999ปีท่องเที่ยวไทย, 2541-2542 [TU Subject Heading]
Amazon Riverแม่น้ำอะเมซอน [TU Subject Heading]
Amazon River Valleyหุบเขาแม่น้ำอเมซอน [TU Subject Heading]
Ambassadorเอกอัครราชทูต
Amberสีอำพัน [การแพทย์]
Ambiทั้งสอง [การแพทย์]
Ambidextrousถนัดทั้งสองมือ [การแพทย์]
Ambient dose equivalentปริมาณรังสีสมมูลโดยรอบ, ปริมาณรังสีสมมูลที่อ้างอิงกับทรงกลมไอซีอาร์ยู ใช้ในการปรับเทียบปริมาณรังสียังผลของเครื่องมือตรวจวัดรังสี (ดู ICRU sphere ประกอบ)
Ambitionความทะเยอทะยาน [การแพทย์]
Ambivalenceความคิดสองจิตสองใจ, ความรู้สึกสองฝักสองฝ่าย, อารมณ์รวนเร [การแพทย์]
Amblyopiaสายตามัว, ตาขี้เกียจ, การสูญเสียการเห็นอย่างถาวร, ตาบอด, ตาเสียถาวร, สายตาเสื่อม [การแพทย์]
Amboceptorsเคลือบเม็ดเลือดแดงไว้ด้วยแอนติบอดีย์ [การแพทย์]
Ambulancesรถพยาบาล [การแพทย์]
Ambulatory careการพยาบาลผู้ป่วยนอกสถานที่ [TU Subject Heading]
Amebaอะมีบา [การแพทย์]
Amebicidesยาฆ่าอะมีบา [การแพทย์]
Amebocyte Lysateอะมีโบไซต์ลัยเสต [การแพทย์]
amendmentการแก้ไขเพิ่มเติม [การทูต]
Amenorrheaการขาดประจำเดือน; ระดู, การไม่มี; อะมีโนเรีย; ภาวะไม่มีระดู; ภาวะขาดประจำเดือนที่ไม่เกี่ยวกับการมีครรภ์; ประจำเดือนหยุดหายไป; ไม่มีประจำเดือน; การไม่มีเลือดระดู; การไม่มีระดู; การไม่มีประจำเดือน; ขาดประจำเดือน; ขาดระดู; ไม่มีรอบเดือน [การแพทย์]
Amenorrhoea, Hypothalamicภาวะไม่มีระดูที่มีสาเหตุทางจิดใจกระทบกระเทือน [การแพทย์]
Amentiaไม่มีจิตใจ [การแพทย์]
Amerasiansชาวอเมอเรเซียน [TU Subject Heading]
Americaอเมริกา [TU Subject Heading]
American Academy of Pediatricsสถาบันกุมารเวชศาสตร์แห่งอเมริกา [การแพทย์]
American National Standards Instituteสถาบันแห่งชาติสหรัฐอเมริกา ว่าด้วยการมาตรฐาน (ANSI) [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
American Standard Code for Information Interchangeรหัสตัวอักษร ตัวเลข และสัญลักษณ์ที่กำหนดมาตรฐานโดยสำนักงานมาตรฐานของสหรัฐเมริกาสำหรับใช้กับคอมพิวเตอร์ต่างๆ รหัสแอสกีพื้นฐานใช้เพียง 7 บิต 8 บิต เพื่อใช้แทนสัญลักษณ์ภาพกราฟิกต่างๆ ส่วนทางประเทศไทยก็ได้อาศัยส่วนขยายนี้กำหนดเป็นรหัสภาษาไทยไว้ใช้งานด้วย เรียกว่าเป็นรหัส สมอ. [คอมพิวเตอร์]
Ametropiaอเมโทรเปีย, สายตาผิดปกติ [การแพทย์]
Ami Proเอมิ โปร [TU Subject Heading]
Amidasesเอนไซม์อะมิเดส [การแพทย์]
Amide Bondบอนด์แบบอะมีด, พันธะเอไมด์ [การแพทย์]
amineเอมีน, สารอินทรีย์ที่มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบในโมเลกุลเกิดจากหมู่ไฮโดรคาร์บอนแทนที่ไฮโดรเจนในโมเลกุลของแอมโมเนียเพียงหนึ่ง สอง หรือ ทั้งสามอะตอมก็ได้ เช่น อะนิลีน C6H5NH2 ไดเมทิลอามีน(CH3)2NH เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
amino acidกรดอะมิโน, สารประกอบที่เป็นหน่วยย่อยเล็กที่สุด ที่ประกอบขึ้นเป็นโปรตีน โมเลกุลของกรดอะมิโนทุกชนิดจะประกอบด้วยหมู่คาร์บอกซิล(-COOH) และหมู่อะมิโน (-NH2) กรดอะมิโนที่จำเป็นซึ่งร่างกายขาดไม่ได้มีอยู่ประมาณ 10 ชนิด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Aminoacetic Acidกรดอมิโนอซีติค, ยากรดอะมิโนอะซิติก [การแพทย์]
amityสันถวไมตรี [การทูต]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มือสมัครเล่น (adj.) amateur See also: nonprofessional Ops. มืออาชีพ
มือสมัครเล่น (n.) amateur See also: nonprofessional Ops. มืออาชีพ
สมัครเล่น (adj.) amateur Ops. อาชีพ
สมัครเล่น (adj.) amateur See also: novice, naive, not skillful Ops. อาชีพ
นักมวยสมัครเล่น (n.) amateur boxer See also: pugilist, prizefighter Ops. นักมวยอาชีพ
ทูต (n.) ambassador See also: diplomat, envoy, representative, minister Syn. นักการทูต, ราชทูต, ทูตา
ทูตา (n.) ambassador See also: diplomat, envoy, representative, minister Syn. นักการทูต, ราชทูต
กาเยน (n.) amber
สีเหลืองอำพัน (n.) amber Syn. เหลืองอำพัน
อำพัน (adj.) amber
เหลืองอำพัน (n.) amber
ความกำกวม (n.) ambiguity See also: vagueness, obscurity Syn. ความคลุมเครือ, ความน่าสงสัย, ความไม่ชัดแจ้ง Ops. ความชัดเจน, ความแจ่มแจ้ง
ความคลุมเครือ (n.) ambiguity See also: unclearness, uncertainness, indistinctness, vagueness, obscurity Syn. ความไม่กระจ่าง, ความไม่แน่ชัด Ops. ความแน่ชัด, ความชัดเจน
ความน่าสงสัย (n.) ambiguity See also: vagueness, obscurity Syn. ความคลุมเครือ, ความไม่ชัดแจ้ง Ops. ความชัดเจน, ความแจ่มแจ้ง
ความไม่กระจ่าง (n.) ambiguity See also: unclearness, uncertainness, indistinctness, vagueness, obscurity Syn. ความไม่แน่ชัด Ops. ความแน่ชัด, ความชัดเจน
ความไม่ชัดแจ้ง (n.) ambiguity See also: vagueness, obscurity Syn. ความคลุมเครือ, ความน่าสงสัย Ops. ความชัดเจน, ความแจ่มแจ้ง
ความไม่แน่ชัด (n.) ambiguity See also: unclearness, uncertainness, indistinctness, vagueness, obscurity Syn. ความไม่กระจ่าง Ops. ความแน่ชัด, ความชัดเจน
กำกวม (adj.) ambiguous See also: doubtful, vague, unclear, obscure, dubious, equivocal Syn. เคลือบคลุม, คลุมเครือ, น่าสงสัย Ops. ชัดเจน, แจ่มแจ้ง, แน่ชัด
คาบลูกคาบดอก (adj.) ambiguous See also: borderline, equivocal, uncertain Syn. ไม่แน่นอน, ก้ำกึ่ง Ops. แน่นอน
ไม่แน่นอน (adj.) ambiguous See also: borderline, equivocal, uncertain Syn. ก้ำกึ่ง Ops. แน่นอน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It is I who am sorryเป็นฉันที่ต้องขอโทษ นี่เป็นความผิดของฉัน
It opens at 8 am on weekdaysมันเปิดเวลา 8 นาฬิกาในวันทำงาน
But at 9 am on weekendsแต่เปิดในเวลา 9 นาฬิกา ในวันหยุดสุดสัปดาห์
I am always tired after workฉันเหน็ดเหนื่อยเสมอหลังเลิกงาน
I am too busy to talk todayวันนี้ฉันยุ่งเกินกว่าที่จะพูดคุย
I am on your sideฉันอยู่ข้างคุณ
I am very proud of youฉันภูมิใจในตัวคุณมาก
What am I suppose to tell him this time?ฉันควรจะบอกเขาว่าอะไรดีล่ะตอนนี้
What am I supposed to do?ฉันควรจะทำอะไรดี
As far as I am concerned it was a great successตามความเห็นของฉันมันเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่
I am not in the moodฉันไม่มีอารมณ์
I am going to call your bossฉันกำลังจะโทรหาเจ้านายคุณ
I am not making excusesฉันไม่ได้จะแก้ตัว
I'm tired of waiting for you to tell me I am readyฉันเบื่อหน่ายกับการที่ต้องรอคอยให้คุณบอกกับฉันว่าฉันพร้อมแล้ว
I think I am quite good at saving moneyฉันคิดว่าฉันค่อนข้างเก่งในด้านการเก็บเงิน
I am in charge hereฉันรับผิดชอบที่นี่
I am trying hard not to panicฉันพยายามอย่างหนักที่จะไม่ตื่นตระหนก
He thinks that I am too tired to workเขาคิดว่าฉันเหนื่อยเกินกว่าจะทำงานได้
I am pleased to welcome two new teachersฉันยินดีที่ได้ต้อนรับคุณครูคนใหม่สองท่าน
I am aware of thatฉันทราบเรื่องนั้น
No one else knows I am hereไม่มีใครรู้ว่าฉันอยู่ที่นี่
I am aware of thatฉันทราบเรื่องนั้นแล้ว
I am a little bit tired after a long journeyฉันเหนื่อยนิดหน่อยหลังการเดินทางยาวนาน
I am troubled by those problemsฉันเป็นทุกข์กับปัญหาเหล่านั้น
I am not comfortable answering personal questionsฉันไม่สะดวกที่จะตอบคำถามในเรื่องส่วนตัว
Now, I am focused on pursuing my new goalsตอนนี้ฉันมุ่งความสนใจไปยังการไล่ตามเป้าหมายใหม่ของฉัน
I am grateful for your helpฉันรู้สึกขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
I am ready to resign from my officeฉันพร้อมที่จะลาออกจากตำแหน่งของฉัน
I am afraid he would jump bailฉันเกรงว่าเขาอาจหนีประกัน
I am in charge of the company when the manager is outฉันดูแลรับผิดชอบบริษัทนี้เมื่อผู้จัดการไม่อยู่
I am having so many things to tell youฉันมีเรื่องราวต่างๆ มากมายที่อยากจะบอกคุณ
I am sorry to bother youฉันขอโทษด้วยที่รบกวนคุณ
He thinks that I am too tired to workเขาคิดว่าฉันเหนื่อยเกินกว่าที่จะทำงาน
I am sorryฉันขอโทษด้วย ฉันยอมรับว่าฉันบอกเขา
Oh sorry, am I interrupting something here?โอ ขอโทษนะ ฉันมาขัดจังหวะอะไรที่นี่หรือเปล่า?
I am glad to see you're wellฉันดีใจที่เห็นว่าคุณสบายดี
I am not afraid of your opinionฉันไม่กลัวความเห็นของคุณ
What am I supposed to say?ฉันควรจะพูดอะไรดีล่ะ?
I am uncertain how to respondฉันไม่แน่ใจว่าจะตอบอย่างไร
That is exactly what I am doingนั่นแหล่ะคือสิ่งที่ฉันกำลังทำอยู่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I am pleased to announce that we are at last ready to march on Osterlich.ผมมีความยินดีที่จะบอกว่า สิ่งสุดท้ายที่เราจะทำ เราพร้อมที่จะบุก ออสตินลิค แล้ว
After all, I am responsible for your behavior here.ยังไงซะฉันก็คือผู้ที่รับผิดชอบ ต่อพฤติกรรมของเธอตอนที่อยู่ที่นี่
What am I thinking of? I should give you both my congratulations and my blessings.นี่ฉันคิดอะไรอยู่ ฉันควรจะแสดง ความยินดีและอวยพรให้คุณทั้งคู่สินะ
I can't tell you how glad I am that you married Maxim.ผมล่ะดีใจจริงๆ ที่คุณเเต่งงานกับเเม็กซิม
I'm not much of a companion to you, am I?ผมไม่ใช่เพื่อนคู่คิดที่ดีนักใช่มั้ย
I am Rebecca's favorite cousin.ผมเป็นลูกพี่ลูกน้องคนโปรดของรีเบคคา
"I am not responsible", says the Kapo."ผมไม่มีส่วนรับผิดชอบครับ" คาโปว คนหนึ่งบอก
"I am not responsible", says the officer."ผมไม่เกี่ยวข้องครับ" นายทหาร คนหนึ่งบอก
"I am not responsible"."ผมไม่ได้รับผิดชอบมันครับ"
He met some friends of his in front of a tavern about 8.45. Am I right so far?เขาได้พบกับเพื่อนบางคนของเขาในด้านหน้าของโรงเตี๊ยมเกี่ยวกับ 8.45 ฉันขวาจนถึง?
I am a boy and I must obey him.ฉันเด็กผู้ชายคนหนึ่งและฉัน ต้องเชื่อฟังเขา
"If the others heard me, " he thought, "they would think I am crazy.ถ้าคนอื่นได้ยินฉันเขาคิดว่า พวกเขาจะคิดว่าฉันบ้า

am ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
碍难从命[ài nán cōng mìng, ㄞˋ ㄋㄢˊ ㄘㄨㄥ ㄇㄧㄥˋ, 碍难从命 / 礙難從命] difficult to obey orders (成语 saw); much to my embarrassment, I am unable to comply
感遇诗[gǎn yù shī, ㄍㄢˇ ㄩˋ ㄕ, 感遇诗 / 感遇詩] a lament (poem)
[á, ㄚˊ, 嗄] variant of 啊, exclamation ah; interjection asking for repetition or clarification; uh?
阿卜杜拉[à bǔ dù lā, ㄚˋ ㄅㄨˇ ㄉㄨˋ ㄌㄚ, 阿卜杜拉] Abdullah (Arab name)
亚伦[Yà lún, ㄧㄚˋ ㄌㄨㄣˊ, 亚伦 / 亞倫] Aaron (name)
[bào, ㄅㄠˋ, 鲍 / 鮑] abalone; surname Bao
阿巴斯[Ā bā sī, ㄚ ㄅㄚ ㄙ, 阿巴斯] Abbas (name); Mahmoud Abbas (1935-), also called Abu Mazen, Palestinian leader, Chairman of the Palestinian National Authority (PNA) from 2005
阿爸[Ā bà, ㄚ ㄅㄚˋ, 阿爸] Abba (Aramaic word father); by ext. God the Father in Christian gospel)
阿爸父[Ā bà fù, ㄚ ㄅㄚˋ ㄈㄨˋ, 阿爸父] Abba (Aramaic word father); by ext. God the Father in Christian gospel)
美国广播公司[Měi guó guǎng bō gōng sī, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄤˇ ㄅㄛ ㄍㄨㄥ ㄙ, 美国广播公司 / 美國廣播公司] ABC (American Broadcasting Corporation)
阿不来提.阿不都热西提[Ā bù lái tí Ā bù dū rè xī tí, ㄚ ㄅㄨˋ ㄌㄞˊ ㄊㄧˊ ㄚ ㄅㄨˋ ㄉㄨ ㄖㄜˋ ㄒㄧ ㄊㄧˊ, 阿不来提.阿不都热西提 / 阿不來提.阿不都熱西提] Abdulaidi Amudurexiti (chairman of Xinjiang autonomous region)
阿卜杜拉[Ā bǔ dù lā, ㄚ ㄅㄨˇ ㄉㄨˋ ㄌㄚ, 阿卜杜拉] Abdullah (name)
亚伯[Yà bó, ㄧㄚˋ ㄅㄛˊ, 亚伯 / 亞伯] Abe (short form for Abraham); Abel (in Genesis 4:2)
能彀[néng gòu, ㄋㄥˊ ㄍㄡˋ, 能彀] able to do sth; in a position to do sth; same as 能夠|能够
亚伯拉罕[Yà bó lā hǎn, ㄧㄚˋ ㄅㄛˊ ㄌㄚ ㄏㄢˇ, 亚伯拉罕 / 亞伯拉罕] Abraham (name); Abraham, father of Judaism and Islam in the Bible and Quran; same as Ibrahim 易卜拉辛
亚巴郎[yà bā láng, ㄧㄚˋ ㄅㄚ ㄌㄤˊ, 亚巴郎 / 亞巴郎] Abraham (name)
林肯[Lín kěn, ㄌㄧㄣˊ ㄎㄣˇ, 林肯] Abraham Lincoln (1809-1865), US president 1861-1865
吸附洗消剂[xī fù xǐ xiāo jì, ㄒㄧ ㄈㄨˋ ㄒㄧˇ ㄒㄧㄠ ㄐㄧˋ, 吸附洗消剂 / 吸附洗消劑] absorbing decontaminant
阿比西尼亚[Ā bǐ xī ní yà, ㄚ ㄅㄧˇ ㄒㄧ ㄋㄧˊ ㄧㄚˋ, 阿比西尼亚 / 阿比西尼亞] Abyssinia, historical name of Ethiopia
阿空加瓜[Ā kōng jiā guā, ㄚ ㄎㄨㄥ ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄚ, 阿空加瓜] Cerro Aconcagua, mountain in the Americas
阿空加瓜山[Ā kōng jiā guā shān, ㄚ ㄎㄨㄥ ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄚ ㄕㄢ, 阿空加瓜山] Cerro Aconcagua, mountain in the Americas
蝗科[huáng kē, ㄏㄨㄤˊ ㄎㄜ, 蝗科] Acridoidea (family containing grasshoppers, crickets and locusts)
把戏[bǎ xì, ㄅㄚˇ ㄒㄧˋ, 把戏 / 把戲] acrobatics; jugglery; cheap trick; game
锕系元素[ā xì yuán sù, ㄚ ㄒㄧˋ ㄩㄢˊ ㄙㄨˋ, 锕系元素 / 錒系元素] actinoids (rare earth series), namely: actinium Ac89 錒|锕, thorium Th90 釷|钍, protoactinium Pa91 鏷|镤, uranium U92 鈾|铀, neptunium Ne93 镎|镎, plutonium Pu94 鈈|钚, americium Am95 镅|镅, curium Cm96 鋦|锔, berkelium Bk97 錇|锫, californium Cf98 鐦|锎, einsteinium Es99 鎄|
亚当[Yà dāng, ㄧㄚˋ ㄉㄤ, 亚当 / 亞當] Adam
亚当・斯密[Yà dāng, ㄧㄚˋ ㄉㄤ· Si1 mi4, 亚当・斯密 / 亞當・斯密] Adam Smith (1723-1790), Scottish ethical philosopher and pioneer economist, author of The Wealth of Nations 國富論|国富论
亚当斯[Yà dāng sī, ㄧㄚˋ ㄉㄤ ㄙ, 亚当斯 / 亞當斯] Adams
喉结[hóu jié, ㄏㄡˊ ㄐㄧㄝˊ, 喉结 / 喉結] Adam's apple
结喉[jié hóu, ㄐㄧㄝˊ ㄏㄡˊ, 结喉 / 結喉] Adam's apple
寄名[jì míng, ㄐㄧˋ ㄇㄧㄥˊ, 寄名] adopted name; to take a name (of one's adoptive family)
[zhēng, ㄓㄥ, 烝] advance; many; steam
气动噪声[qì dòng zào shēng, ㄑㄧˋ ㄉㄨㄥˋ ㄗㄠˋ ㄕㄥ, 气动噪声 / 氣動噪聲] aerodynamic noise
空气动力学[kōng qì dòng lì xué, ㄎㄨㄥ ㄑㄧˋ ㄉㄨㄥˋ ㄌㄧˋ ㄒㄩㄝˊ, 空气动力学 / 空氣動力學] aerodynamics
劫后余生[jié hòu yú shēng, ㄐㄧㄝˊ ㄏㄡˋ ㄩˊ ㄕㄥ, 劫后余生 / 劫後餘生] after the calamity, renewed life (成语 saw); new lease of life
亲情[qīn qíng, ㄑㄧㄣ ㄑㄧㄥˊ, 亲情 / 親情] affection; family love; love, esp. within a married couple or between parents and children
亲缘[qīn yuán, ㄑㄧㄣ ㄩㄢˊ, 亲缘 / 親緣] affinity; family relationship; consanguinity
不谋而合[bù móu ér hé, ㄅㄨˋ ㄇㄡˊ ㄦˊ ㄏㄜˊ, 不谋而合 / 不謀而合] agree without prior consultation; happen to hold the same view
亚格门农[Yà gé mén nóng, ㄧㄚˋ ㄍㄜˊ ㄇㄣˊ ㄋㄨㄥˊ, 亚格门农 / 亞格門農] Agamemnon
[tà, ㄊㄚˋ, 沓] again and again; many; surname Ta
逆水[nì shuǐ, ㄋㄧˋ ㄕㄨㄟˇ, 逆水] against the current; upstream

am ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
AMP[エーエムピー, e-emupi-] (n) (See アデノシン一燐酸) adenosine monophosphate (AMP)
ご連絡申し上げます[ごれんらくもうしあげます, gorenrakumoushiagemasu] (exp) I am writing ....; we are contacting ...
ざるを得ない[ざるをえない, zaruwoenai] (exp) cannot help (doing); have no choice but to; am compelled to; am obliged to; it is incumbent upon (me) to
そうだ(P);そうです(P)[, souda (P); soudesu (P)] (int) (1) that is so; that is right; it looks to me; I am of the impression; (2) people say that (after plain verb, adj); it is said that; I hear that; (P)
その手は食わない[そのてはくわない, sonotehakuwanai] (exp) I am not going to fall for that trick
に違いない[にちがいない, nichigainai] (exp) I am sure; no doubt that; must; must have (done)
何でも[なんでも, nandemo] (exp,adv) (1) (uk) any; whatever one likes; by all means; anything; everything; (exp) (2) (uk) (at start of sentence) I am told; I understand; they say; I hear; (P)
吾唯足知[われただたるをしる, waretadataruwoshiru] (exp) I am content with what I am (have); Rich is the person who is content with what he is
[さぞ, sazo] (adv) (uk) (See 嘸かし,嘸や) I am sure; certainly; no doubt; (P)
振幅変調[しんぷくへんちょう, shinpukuhenchou] (n) amplitude modulation; AM
関係ない;関係無い[かんけいない, kankeinai] (exp) (1) (col) (See 関係が無い) have nothing to do with (something); have no connection with (something); "that's not it"; (2) I don't care about; I am not concerned about
・;中ぽち[なかぽち, nakapochi] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation)
・;中ぽつ;中ポツ[なかぽつ(・;中ぽつ);なかポツ(・;中ポツ), nakapotsu ( . ; naka potsu ); naka potsu ( . ; naka potsu )] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation)
@系[アットけい, atto kei] (n) (See ローグライク) roguelike (character display computer game)
3カードモンテ[スリーカードモンテ, suri-ka-domonte] (n) three-card monte (card game)
83会[はちさんかい, hachisankai] (n) (See 小泉チルドレン) collectively, the 83 new LDP members of parliament elected in the Sept. 2005 general election
ABC[エービーシー, e-bi-shi-] (n) (1) alphabet; ABCs; (2) American Broadcasting Company; ABC; (3) Audit Bureau of Circulations; ABC; (4) activity-based costing; ABC; (5) ABC World Airways Guide; (6) Atanasoff-Berry Computer; ABC
ALS[エーエルエス, e-eruesu] (n) (abbr) amyotrophic lateral sclerosis; ALS
CAM[キャム, kyamu] (n) {comp} computer-aided manufacturing; CAM
CAM植物[カムしょくぶつ, kamu shokubutsu] (n) CAM plant (any plant, such as the pineapple, that uses crassulacean acid metabolism)
CGS単位系[シージーエスたんいけい, shi-ji-esu tan'ikei] (n) centimetre-gram-second system of units
C言語[シーげんご, shi-gengo] (n) {comp} C programming language
DNS[ディーエヌエス, dei-enuesu] (n) {comp} DNS; Domain Name System
DVD−RAM;DVDRAM[ディーブイディーラム, dei-buidei-ramu] (n) {comp} DVD-RAM
EDTA[イーディーティーエー, i-dei-tei-e-] (n) (See エチレンジアミン四酢酸) ethylenediaminetetraacetic acid; EDTA
EEPROM[イーイープロム, i-i-puromu] (n) {comp} electrically erasable programmable read-only memory; EEPROM; E2PROM
GABA[ギャバ, gyaba] (n) (See γアミノ酪酸) gamma-aminobutyric acid (GABA)
G様[ジーさま, ji-sama] (n) (sl) (See ゴキブリ) euph. for cockroach
hoge[ほげ, hoge] (n) {comp} foobar-style name for a dummy variable
HP;hp[エイチピー;エッチピー, eichipi-; ecchipi-] (n) (1) (See 馬力) horsepower; HP; (2) (HP only) (See ホームページ) home page; (3) (HP only) (See ハーフパイプ) half-pipe (i.e. in snowboarding); (4) (HP only) HP (i.e. a 'hit point' in a role-playing game); (5) (hp only) (See ハープ) harp
HR図[エッチアールず, ecchia-ru zu] (n) (abbr) (See ヘルツシュプルングラッセル図) Hertzsprung-Russel diagram; HR diagram
LFG[エルエフジー, eruefuji-] (n) {ling} lexical-functional grammar; LFG
LSD[エルエスディー, eruesudei-] (n) lysergic acid diethylamide; LSD
MBE[エムビーイー, emubi-i-] (n) (See 分子線エピタキシー) molecular beam epitaxy; MBE
NAD[エヌエーディー;ナッド, enue-dei-; naddo] (n) (See ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド) nicotinamide adenine dinucleotide (NAD)
NULLPO[ぬるぽ;ヌルポ;なるぽ;ナルポ, nurupo ; nurupo ; narupo ; narupo] (n) (uk) (sl) null pointer exception (in the Java programming language)
RAM[ラム, ramu] (n) random-access memory; RAM
RU486[アールユーよんはちろく, a-ruyu-yonhachiroku] (n) (See ミフェプリストン) RU-486 (trademarked development name of mifepristone); RU 486
[エス, esu] (n) (1) (abbr) letter "S" (abbr. for sister, south, steam, etc.); (2) (abbr) (ant
SL[エスエル, esueru] (n) steam locomotive
Japanese-English: COMDICT Dictionary
振幅変調[しんぷくへんちょう, shinpukuhenchou] amplitude modulation, AM
アイサム[あいさむ, aisamu] ISAM
アイダイアグラム[あいだいあぐらむ, aidaiaguramu] eye diagram
アイビーム[あいびーむ, aibi-mu] i-beam
あいまいな内容モデル[あいまいなないようモデル, aimainanaiyou moderu] ambiguous content model
アナログ入力チャネル増幅器[アナログにゅうりょくチャネルぞうふくき, anarogu nyuuryoku chaneru zoufukuki] analog input channel amplifier
アナログ出力チャネル増幅器[アナログしゅつりょくチャネルぞうふくき, anarogu shutsuryoku chaneru zoufukuki] analog output channel amplifier
アプリケーションプログラミングインタフェース[あぷりけーしょんぷろぐらみんぐいんたふぇーす, apurike-shonpuroguraminguintafe-su] application programming interface (API)
アプリケーションプログラム[あぷりけーしょんぷろぐらむ, apurike-shonpuroguramu] application program
アマゾンドットコム[あまぞんどっとこむ, amazondottokomu] Amazon.com
アミーガ[あみーが, ami-ga] Amiga
アメーバ[あめーば, ame-ba] Amoeba
アメリカオンライン[あめりかおんらいん, amerikaonrain] America On Line (AOL)
アメリカ規格委員会[アメリカきかくいいんかい, amerika kikakuiinkai] ANSI - American National Standards Institute
アラームランプ[あらーむらんぷ, ara-muranpu] alarm lamp
あらまし[あらまし, aramashi] abstract
アンド[あんど, ando] and mark, ampersand
アンパーサンド[あんぱーさんど, anpa-sando] ampersand (&)
アンパサンド[あんぱさんど, anpasando] ampersand
イニシャルプログラムロード[いにしゃるぷろぐらむろーど, inisharupuroguramuro-do] initial program load (IPL)
インストーラ[いんすとーら, insuto-ra] installer (installation program)
インストールプログラム[いんすとーるぷろぐらむ, insuto-rupuroguramu] installation program
インストレーションプログラム[いんすとれーしょんぷろぐらむ, insutore-shonpuroguramu] installation program
インタプリタ[いんたぷりた, intapurita] interpreter, interpretive program
ウィラメット[ういらめっと, uirametto] Willamette
エーエムディーケーシックス[えーえむでいーけーしっくす, e-emudei-ke-shikkusu] AMD-K6
エーエムディーケーセブン[えーえむでいーけーせぶん, e-emudei-ke-sebun] AMD-K7
エアモザイク[えあもざいく, eamozaiku] Air Mosaic
エクスクラメーションマーク[えくすくらめーしょんまーく, ekusukurame-shonma-ku] exclamation mark
オーサリングプログラム[おーさりんぐぷろぐらむ, o-saringupuroguramu] authoring program
オブジェクト指向プログラミング[オブジェクトしこうプログラミング, obujiekuto shikou puroguramingu] object-oriented programming
オンラインゲーム[おんらいんげーむ, onrainge-mu] on-line game
カスタマ[かすたま, kasutama] customer
カスタマーサポート[かすたまーさぽーと, kasutama-sapo-to] customer support
カスタマイズ[かすたまいず, kasutamaizu] customize (vs)
カスタマエンジニア[かすたまえんじにあ, kasutamaenjinia] customer engineer (CE)
カスタマサービス[かすたまさーびす, kasutamasa-bisu] customer service
カスタム[かすたむ, kasutamu] custom (a-no)
カスタムLSI[カスタムエルエスアイ, kasutamueruesuai] custom LSI
カスタムコントロール[かすたむこんとろーる, kasutamukontoro-ru] custom control
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
アメリカ人[あめりかじん, amerikajin] Thai: ชาวอเมริกัน English: American person
カメラ[かめら, kamera] Thai: กล้องถ่ายรูป English: camera
ゲーム[げーむ, ge-mu] Thai: เกม English: game
なめる[なめる, nameru] Thai: เลีย English: to lick
なめる[なめる, nameru] Thai: ดูถูก English: to make a fool of sb
プログラム[ぷろぐらむ, puroguramu] Thai: โปรแกรม(คอมพิวเตอร์)
プログラム[ぷろぐらむ, puroguramu] Thai: กำหนดการ English: schedule
余る[あまる, amaru] Thai: เหลือ English: to remain
余る[あまる, amaru] Thai: เกิน English: to exceed
[れい, rei] Thai: ตัวอย่าง English: example
傷む[いたむ, itamu] Thai: เจ็บ English: to feel pain
傷む[いたむ, itamu] Thai: ช้ำ หรือ ใกล้เน่า English: to hurt
傾く[かたむく, katamuku] Thai: เอียง English: to incline
出し物[だしもの, dashimono] Thai: รายการแสดง English: program (e.g. theatre)
刻む[きざむ, kizamu] Thai: สับ English: to mince
刻む[きざむ, kizamu] Thai: แกะสลัก English: to carve
動力学[どうりきがく, dourikigaku] Thai: วิชากลศาสตร์แขนงหนึ่งว่าด้วยการเคลื่อนที่ของของแข็ง English: dynamics
北アメリカ[きたあめりか, kitaamerika] Thai: อเมริกาเหนือ English: North America
南アルプス[みなみあるぷす, minamiarupusu] Thai: เทือกเขาแอลป์ใต้(ในประเทศญี่ปุ่น) English: southern alps (of Japan)
印紙[いんし, inshi] Thai: อากรที่ชำระให้รัฐบาล English: a stamp
収める[おさめる, osameru] Thai: ได้รับ English: to obtain
名乗る[なのる, nanoru] Thai: อ้างชื่อ English: to call oneself (name, label, etc)
営む[いとなむ, itonamu] Thai: ดำเนินกิจการ English: to run a business
営む[いとなむ, itonamu] Thai: ดำเนินงาน English: to carry on (e.g. in ceremony)
嘆く[なげく, nageku] Thai: โอดครวญ English: to lament
因みに[ちなみに, chinamini] Thai: แล้วก็ English: by the way
因みに[ちなみに, chinamini] Thai: แถมอีกหน่อย English: in this connection
因みに[ちなみに, chinamini] Thai: ไหน ๆ ก็พูดแล้ว English: incidently
夢想[むそう, musou] Thai: ความเพ้อฝัน English: dream
妨げる[さまたげる, samatageru] Thai: ก่อกวน English: to disturb
妨げる[さまたげる, samatageru] Thai: ขัดขวาง English: to prevent
守る[まもる, mamoru] Thai: คุ้มครอง English: to protect
守る[まもる, mamoru] Thai: เชื่อฟัง
定める[さだめる, sadameru] Thai: กำหนด
家系[かけい, kakei] Thai: ชาติตระกูล English: family lineage
山崎[やまざき, yamazaki] Thai: ยามาซากิ ชื่อเฉพาะ English: Yamazaki (pn,pl)
悩ます[なやます, nayamasu] Thai: ทำให้กลุ้มใจ English: to afflict
悩ます[なやます, nayamasu] Thai: ทำให้ทรมาน English: to torment
悩ます[なやます, nayamasu] Thai: ทำให้รำคาญ English: to harass
悩む[なやむ, nayamu] Thai: กังวล English: to be worried

am ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชะอำ ; อำเภอชะอำ = อ.ชะอำ[n. prop.] (Cha-am ; Am) EN: Cha-am = Cha Am ; Cha-Am District FR: Cha-Am ; district de Cha-Am
ฉันรักเธอ[xp] (chan rak th) EN: I love you ; I am in love with you FR: je t'aime ; je t'adore
ชินแล้ว[v. exp.] (chin laēo) EN: I am used to it FR: on a l'habitude
ได้แล้ว[v. exp.] (dāi laēo) EN: it is done ; I am done ; it has happened FR: ça y est
นายายอาม ; อำเภอนายายอาม = อ.นายายอาม[n. prop.] (Nā Yāi Ām ;) EN: Na Yai Am ; Na Yai Am District FR: Na Yai Am ; district de Na Yai Am
ไปละ[v.] (pai la) EN: I am off ; I’m gonna bail ; I’m outta here ; I gotta split FR: je m'en vais
ส่วนผม[X] (suan phom) EN: as for me ; so far as i am concerned FR: personnellement ; en ce qui me concerne
อย่างที่ฉันเป็น (...อย่างที่ฉันเป็น)[adv.] (… yāng thī ) EN: … as I am FR: … comme je suis
อบายมุข[n.] (abāiyamuk) EN: way to hell ; vice ; temptation ; allurements which lead to ruin ; path to ruin ; evil path ; ruination FR: vice [m] ; perversité [f]
อาบัติ[n.] (ābat) EN: offence ; offense (Am.) ; transgression ; infringement ; misdemeanor FR: transgression [f] ; infraction [f]
อาชาน[n.] (āchān) EN: birth ; family FR:
อาชานะ[n.] (āchāna) EN: origin ; family FR:
อาชานิ[n.] (āchāni) EN: origin ; family FR:
อาชีพ[n.] (āchīp) EN: profession ; occupation ; livelihood ; career ; vocation ; work ; trade FR: profession [f] ; métier [m] ; occupation [f] ; activité [f] ; activités [fpl] ; carrière [f] ; boulot [m] (fam.) ; job [m] (fam.) ; business [m] (vx)
อาชีพบำบัด[n. exp.] (āchīp bamba) EN: occupational therapy FR:
อาชีวบำบัด[n.] (āchīwabamba) EN: occupational therapy FR:
อดัม[n. prop.] (Adam ) EN: Adam FR: Adam
อาดัม[n. prop.] (Ādam) EN: Adam FR: Adam
อาดัมกับอีวา = อาดัมและอีวา[n. prop.] (Ādam kap Īw) EN: Adam and Eva ; Adam and Eve FR: Adam et Eve
อาดัม มาลิก[n. prop.] (Ādam Mālik) EN: Adam Malik FR: Adam Malik
อดัม สมิธ[n. prop.] (Adam Samit) EN: Adam Smith FR: Adam Smith
อดิศัย โพธารามิก[n. prop.] (Adisai Phōt) EN: Adisai Bodharamik FR:
อดีตเอกอัครราชทูต[n. exp.] (adīt ēk-akk) EN: former ambassador FR: ex-ambassadeur [m]
อดีตสามี[n. exp.] (adīt sāmī) EN: ex-husband FR: ex-mari [m]
อดีตสมัย[n.] (adīttasamai) EN: past ; former times ; ancient times ; bygone times FR: passé [m] ; ancien temps [m]
อาดูร[v.] (ādūn) EN: lament FR:
อาดูร[adj.] (ādūn) EN: suffering ; grieving ; lamenting FR: souffrance [f]
อาดุระ[adj.] (ādura) EN: suffering ; grieving ; lamenting FR:
แอร์[n. exp.] (aē) EN: air conditioner ; air conditioning FR: air conditionné [m] ; airco [m] ; climatisation [f] ; clim [f] (fam.)
แอร์บัส A350 = แอร์บัส เอ 350[TM] (Aēbas Ē-sām) EN: Airbus A350 [TM] FR: Airbus A350 [TM]
แอร์บัส A380 = แอร์บัส เอ 380[TM] (Aēbas Ē-sām) EN: Airbus A380 [TM] FR: Airbus A380 [TM]
แอดัมส์ทาวน์[n. prop.] (Aēdamthāo) EN: Adamstown FR: Adamstown
แอละแบมา[n. prop.] (Aēlabaēmā) EN: Alabama FR: Alabama [m]
แอลเอสดี[n.] (Aēl-Ēs-Dī) EN: LSD (lysergic acid diethylamide) ; LSD-25 FR: L.S.D. [m] ; LSD [m] ; lysergamide [m]
แอลลิเกเตอร์อเมริกา[n. exp.] (aellikētoē ) EN: American alligator ; gator FR:
แอมป์[n.] (aēm) EN: ampere FR: ampère [m]
แอมป์[n.] (aēm) EN: amp ; ampli FR: ampli [m] (abrév. - fam.)
แอมเฟตามีน[n.] (aēmfētāmīn) EN: amphetamine FR: amphétamine [f]
แอมโมเนีย[n.] (aemmōnīa) EN: ammonia FR: ammoniac [m] ; gaz ammoniac [m] ; ammoniaque [f]
แอมโมเนียเหลว[n. exp.] (aemmōnīa lē) EN: liquid ammonia FR: ammoniac liquide [m]

am ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
abscheulich; scheußlich; widerlich; schrecklich {adj} | abscheulicher; scheußlicher; widerlicher; schrecklicher | am abscheulichsten; am scheußlichsten; am widerlichsten; am schrecklichstenabominable | more abominable | most abominable
abrupt {adj} | abrupter | am abruptestenabrupt | more abrupt | most abrupt
saugfähig; aufsaugend; einsaugend {adj} | saugfähiger | am saugfähigstenabsorbent | more absorbent | most absorbent
enthaltsam {adj} | enthaltsamer | am enthaltsamstenabstinent | more abstinent | most abstinent
absurd; widersinnig; skurril {adj} | absurder | am absurdestenabsurd | more absurd | most absurd
akademisch {adj} | akademischer | am akademischstenacademic | more academic | most academic
zugänglich; einsehbar {adj} | zugänglicher | am zugänglichstenaccessible | more accessible | most accessible
zufällig {adj} | zufälliger | am zufälligstenaccidental | more accidental | most accidental
säurehaltig {adj} | säurehaltiger | am säurehaltigstenacidic | more acidic | most acidic
aktiv; tätig {adj} | aktiver | am aktivstenactive | more active | most active
akut {adj} [med.] | akuter | am akutestenacute | more acute | most acute
vorteilhaft; günstig; nützlich {adj} | vorteilhafter; günstiger; nützlicher | am vorteilhaftesten; am günstigsten; am nützlichstenadvantageous | more advantageous | most advantageous
widrig {adj} | widriger | am widrigsten | widrige Windeadverse | more adverse | most adverse | adverse winds
leutselig; freundlich {adj} | leutseliger | am leutseligstenaffable | more affable | most affable
affektiert {adj} | affektierter | am affektiertestenaffected | more affected | most affected
Nachmittag {m} | am Nachmittagafternoon | in the afternoon; in mid afternoon
aggressiv; streitlustig; angriffslustig {adj} | aggressiver | am aggressivstenaggressive | more aggressive | most aggressive
aggressiv {adj} | aggressiver | am aggressivstenpushy | pushier | pushiest
beweglich; wendig; flink; agil; gewandt {adj} | beweglicher; wendiger; flinker; agiler; gewandter | am beweglichsten; am wendigsten; am flinksten; am agilsten; am gewandtestenagile | more agile | most agile
planlos; ziellos {adj} | planloser | am planlosestenaimless | more aimless | most aimless
luftdicht; hermetisch verschlossen {adj} | luftdichter | am luftdichtesten | luftdicht verschlossener Behälterairtight | more airtight | most airtight | airtight container
Alkoholmissbrauch {m} | Alkohol- oder Drogenmissbrauch am Steueralcohol abuse | driving under the influence (DUI)
trunksüchtig {adj} | trunksüchtiger | am trunksüchtigstenalcoholic | more alcoholic | most alcoholic
wachsam; aufmerksam {adj} | wachsamer; aufmerksam | am wachsamsten; am aufmerksamstenalert | more alert | most alert
lebend; belebt; lebendig {adj}; am Leben | der größte lebende Schriftstelleralive | the greatest writer alive
verblümt {adj} | verblümter | am verblümtestenallusive | more allusive | most allusive
entlang; weiter; vorwärts {adv} | am Fluss entlang | Dort entlang, bitte!along | along the river | That way please!
dilettantisch; amateurhaft; laienhaft {adj} | dilettantischer; amateurhafter; laienhafter | am dilettantischsten; am amateurhaftesten; am laienhaftestenamateurish | more amateurish | most amateurish
erstaunt; verblüfft {adj} | erstaunter; verblüffter | am erstauntesten; am verblüfftestenamazed | more amazed | most amazed
erstaunlich; staunenswert; verblüffend {adj} | erstaunlicher; staunenswerter; verblüffender | am erstaunlichsten; am staunenswertesten; am verblüffendstenamazing | more amazing | most amazing
ehrgeizig; ambitioniert {adj} | ehrgeiziger | am ehrgeizigstenambitious | more ambitious | most ambitious
ausgiebig; reichlich {adj} | ausgiebiger; reichlicher | am ausgiebigsten; am reichlichstenample | ampler | amplest
amüsiert; vernügt; belustigt {adj} | amüsierter; vergnügter; belustigter | am amüsiertesten; am vergnügtesten; am belustigstenamused | more amused | most amused
unterhaltsam {adj} | unterhaltsamer | am unterhaltsamstenamusing | more amusing | most amusing
Anfahren {n} | das Anfahren am Berg üben | Anfahren mit reduzierter Spannung [electr.]starting | to practise a hill start | partial voltage starting
ärgerlich (auf; über); verärgert (über) {adj} | ärgerlicher | am ärgerlichstenangry (at; about) | angrier | angriest
anomal; von der Regel abweichend; regelwidrig; ungewöhnlich {adj} | anomaler | am anomalstenanomalous | more anomalous | most anomalous
willkürlich; arbiträr {adj}; nach Ermessen | willkürlicher | am willkürlichstenarbitrary | more arbitrary | most arbitrary
wasserarm {adj} | wasserärmer | am wasserärmstenarid | more arid | most arid
aromatisch {adj} | aromatischer | am aromatischstenaromatic | more aromatic | most aromatic

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า am
Back to top