ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

open-mounthed

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *open-mounthed*, -open-mounthed-

open-mounthed ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
open-mounthed (adj.) น่าทึ่ง See also: น่าอัศจรรย์, น่าแปลกใจ Syn. bewildered

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า open-mounthed
Back to top