ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unite

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unite*, -unite-

unite ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unite (vt.) ทำให้รวมกัน See also: รวมเข้าไว้ด้วยกัน Syn. merge Ops. separate, divide
unite (vi.) รวมตัวกัน See also: รวมกันเป็นหนึ่งเดียว Syn. merge Ops. separate, divide
unite (vi.) สมรสกัน See also: แต่งงานกัน Syn. marry Ops. divorce
unite (vt.) สมรสกัน Syn. marry Ops. divorce
unite (vt.) เชื่อมเข้าไว้ด้วยกัน See also: สมาน, ทำให้ยึดติดกัน Syn. blend, join
unite (vi.) ติดกัน Syn. join
unite in (phrv.) รวมเป็น See also: รวมเข้าเป็น
unite with (phrv.) นำมารวมกับ See also: รวมกับ, นำมาอยู่ร่วมกับ Syn. reunite with
united (adj.) รวมกัน See also: ร่วมกัน Syn. join Ops. separate
united (adj.) ซึ่งร่วมมือกัน Syn. participate Ops. compete
united (adj.) ซึ่งพร้อมเพรียงกัน See also: สอดคล้องกัน Syn. join Ops. separated
United Arab Emirates (n.) สหรัฐอาหรับอะมีเรส
United Arab republic (n.) สหภาพเดิมสมัยอียิปต์ร่วมกับซีเรีย ก่อตั้งปีค.ศ 1958
United Kingdom (n.) สหราชอาณาจักร See also: ประเทศอังกฤษ Syn. Great Britain, Britain, England
United Nations (n.) องค์การสหประชาชาติ
United Nations Charter (n.) กฎบัตรสหประชาชาติ
United States (n.) สหรัฐอเมริกา See also: ประเทศสหรัฐอเมริกา Syn. The United States of America, U.S., the States
United States (n.) สหรัฐอเมริกา Syn. the United States, America
United States of America (n.) ประเทศสหรัฐอเมริกา See also: สหรัฐ
unitedly (adv.) รวมกัน See also: รวม Syn. collectively, commonly
unitedly (adv.) อย่างเป็นเอกฉันท์ See also: อย่างไม่มีข้อโต้แย้ง Syn. harmoniously, universally, collectively Ops. differntly, divergently
unitelligible (adj.) ซึ่งไม่อาจเข้าใจได้ See also: ยากที่จะเข้าใจ Syn. incomprehensible Ops. comprehensible, intelligible
English-Thai: HOPE Dictionary
unite(ยูไนทฺ') vt. รวมกัน,ร่วมกัน,สามัคคี,สมรสกัน,ปรองดองกัน,สอดคล้องกัน,ทำให้ยึดติดกัน, Syn. merge,combine,merge,associate,ally,join
united(ยูไน'ทิด) adj. รวมกัน,ร่วมกัน,สามัคคี,ปรองดองกัน,พร้อมเพรียงกัน,สอดคล้องกัน., See also: unitedly adv.
united arab emiratesn. ชื่อประเทศอาหรับประเทศหนึ่งบนฝั่งของอ่าวเปอร์เซีย
united arab republicn. ชื่อเดิมของอียิปต์
united frontn. กลุ่มรวมกันของหน่วยต่าง ๆ เพื่อต่อต้านกองกำลังข้าศึกที่คุกคามอยู่,แนวร่วม
united kingdomn. สหราชอาณาจักร
united nationsn. สหประชาชาติ,องค์การสหประชาชาติ
united nations organizatin. องค์การสหประชาชาต' (ใช้ชื่อย่อว่าUN)
united statesn. สหรัฐอเมริกา., See also: United Statesian adj., Syn. United States of America,America.
English-Thai: Nontri Dictionary
unite(vi) รวมกัน,ผูกกัน,สมรสกัน,ปรองดองกัน,สามัคคีกัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
uniteเข้ากัน, รวมเข้ากัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
unitedติดกัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
united frontแนวร่วม (พรรคการเมือง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
United Nations Organizationองค์การสหประชาชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
United Nationsสหประชาชาติ [TU Subject Heading]
United Statesสหรัฐอเมริกา [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผูกพัน (v.) unite See also: cement, connect, join, combine, incorporate, patch up, reconcile Syn. เชื่อม
สมาน (v.) unite See also: cement, connect, join, combine, incorporate, patch up, reconcile Syn. เชื่อม, ผูกพัน
สามัคคี (v.) unite See also: be in harmony, be in unity, cohere, get together Syn. ปรองดอง Ops. แตกแยก
เชื่อม (v.) unite See also: cement, connect, join, combine, incorporate, patch up, reconcile Syn. ผูกพัน
เป็นหนึ่งเดียว (v.) unite See also: join together Syn. เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน Ops. แตกแยก
สหวิทยาลัย (n.) united colleges
สหประชาชาติ (n.) United Nations Syn. องค์การสหประชาชาติ, ยูเอ็น
กฎบัตรสหประชาชาติ (n.) United Nations Charter See also: Charter of the United Nations
องค์การสหประชาชาติ (n.) United Nations Organization See also: UN
ประเทศสหรัฐอเมริกา (n.) United States of America See also: United States, America Syn. อเมริกา
สหรัฐอเมริกา (n.) United States of America Syn. อเมริกา, สหรัฐฯ, ประเทศสหรัฐอเมริกา
สหรัฐฯ (n.) United States of America Syn. อเมริกา, ประเทศสหรัฐอเมริกา
อเมริกา (n.) United States of America Syn. สหรัฐฯ, ประเทศสหรัฐอเมริกา
อเมริกา (n.) United States of America See also: United States, America
เป็นหนึ่งเดียว (adv.) unitedly Syn. เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน Ops. แตกแยก
U.K. (abbr.) คำย่อของ United Kingdom
U.N. (abbr.) องค์การสหประชาชาติ (คำย่อ United Nations) See also: สหประชาชาติ
U.N.O. (abbr.) องค์การสหประชาชาติ (คำย่อ United Nations Organization) See also: สหประชาชาติ
U.S.A. (abbr.) สหรัฐอเมริกา (คำย่อ United States of America) See also: ประเทศสหรัฐอเมริกา, อเมริกา Syn. America
UK (abbr.) คำย่อของ United Kingdom
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Without a paper, a journal of some kind you cannot unite a community.ถ้าปราศจากนสพ. วารสารอะไรสักอย่าง เราก็รวมชุมชนไม่ได้
Where over oceans and continents their magnetic forces will finally unite them back into one.ที่ซึ่งมีแต่มหาสมุทรและทวีป พลังแม่เหล็กของมันจะรวมกัน กลับเป็นหนึ่ง
Perhaps this was his final altruistic gesture to unite the world in some common goal.บางทีนี่อาจเป็นท่าทาง เห็นแก่สุดท้ายของเขา ที่จะรวมกันทั่วโลกในบาง
With the tying of this sash, we shall unite not only two lives, but two kingdoms.ด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์นี้ เราจะรวมชีวิตคนสองแผ่นดินเข้าด้วยกัน ทว่า สองอณาจักร
Orpheus of Lyra, I would never have thought you'd unite with these two.โอเฟียส แห่งไรร่า ข้าไม่นึกเลย ว่าแกจะสมรู้กับเจ้า 2 คนนั่น
"To unite those tribes and create a nation with only German tribes""เพื่อรวมกลุ่มและสร้างประเทศที่มีแต่คนเยอรมัน"
We must have a king to unite our people.เราต้องการกษัตริย์เพื่อรวบรวมคนของเรา
If we can unite our people and soldiers, instead of fighting all over the place, we can never lose...ถ้าเรารวบรวมทหารและประชาชนได้ แทนที่จะสู้รบกันทุกหนแห่ง
Tonight, their destinies will unite them, to save the cheerleader and save the world.คืนนี้ ชะตาชีวิตจะรวมพวกเขาเข้าด้วนกัน เพื่อช่วยชีวิตเชียร์ลีดเดอร์ และกอบกู้โลก
It is my belief that mankind's desire for peace... will soon unite our world.ซึ่งชั้นเชื่อว่านั่นเป็นสิ่งที่มนุษยชาติ ปรารถนาเพื่อสันติสุข ...จะรวมโลกเราเป็นหนึ่งเดียว
They waited for the satellites to unite before hijacking them.พวกมันรอให้รวมระบบดาวเทียม แล้วแฮคไปง่ายๆ
I found the most dangerous place is... where the forces unite in the optimum place to bear best results.ผมพบว่า ที่ที่อันตรายที่สุดคือ... ตอนที่เขาอยู่ด้วยกันในสถานที่ที่ดีที่สุด จะช่วยสนับสนุนให้เกิดผลลัพธ์ดีที่สุด

unite ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
协力[xié lì, ㄒㄧㄝˊ ㄌㄧˋ, 协力 / 協力] unite in common effort
盟国[méng guó, ㄇㄥˊ ㄍㄨㄛˊ, 盟国 / 盟國] allies; united countries
美国[Měi guó, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ, 美国 / 美國] America; American; United States of America; USA
伦敦[Lún dūn, ㄌㄨㄣˊ ㄉㄨㄣ, 伦敦 / 倫敦] London (capital of United Kingdom)
儿童基金会[ér tóng jī jīn huì, ㄦˊ ㄊㄨㄥˊ ㄐㄧ ㄐㄧㄣ ㄏㄨㄟˋ, 儿童基金会 / 兒童基金會] UNICEF (United Nation's Children's fund)
花旗[huā qí, ㄏㄨㄚ ㄑㄧˊ, 花旗] the Stars and Stripes (US flag); by extension, the United States of America; abbr. for Citibank 花旗銀行|花旗银行
囒吨[Lán dūn, ㄌㄢˊ ㄉㄨㄣ, 囒吨 / 囒噸] old form of London (capital of United Kingdom); now written 倫敦|伦敦
合众[hé zhòng, ㄏㄜˊ ㄓㄨㄥˋ, 合众 / 合眾] mass; involving everyone; united; lit. to assemble the multitude
万众一心[wàn zhòng yī xīn, ㄨㄢˋ ㄓㄨㄥˋ ㄧ ㄒㄧㄣ, 万众一心 / 萬眾一心] millions of people all of one mind (成语 saw); the people united
国民警卫队[guó mín jǐng wèi duì, ㄍㄨㄛˊ ㄇㄧㄣˊ ㄐㄧㄥˇ ㄨㄟˋ ㄉㄨㄟˋ, 国民警卫队 / 國民警衛隊] National Guard (United States)
英国国会[Yīng guó guó huì, ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄛˊ ㄏㄨㄟˋ, 英国国会 / 英國國會] parliament of the United Kingdom
全世界无产者联合起来[quán shì jiè wú chǎn zhě lián hé qǐ lai, ㄑㄩㄢˊ ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ˊ ㄔㄢˇ ㄓㄜˇ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄑㄧˇ ㄌㄞ˙, 全世界无产者联合起来 / 全世界無產者聯合起来] Proletarier aller Länder, vereinigt euch!; Workers of the world, unite!
美国众议院[Měi guó Zhòng yì yuàn, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ ㄓㄨㄥˋ ㄧˋ ㄩㄢˋ, 美国众议院 / 美國眾議院] United States House of Representatives
美国最高法院[Měi guó Zuì gāo Fǎ yuàn, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ ㄗㄨㄟˋ ㄍㄠ ㄈㄚˇ ㄩㄢˋ, 美国最高法院 / 美國最高法院] Supreme Court of the United States
全美[quán měi, ㄑㄩㄢˊ ㄇㄟˇ, 全美] throughout the United States; the whole of America
合众国际社[Hé zhòng guó jì shè, ㄏㄜˊ ㄓㄨㄥˋ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄕㄜˋ, 合众国际社 / 合眾國際社] United Press International (UPI, US news service)
合众为一[hé zhòng wéi yī, ㄏㄜˊ ㄓㄨㄥˋ ㄨㄟˊ ㄧ, 合众为一 / 合眾為一] united as one; e pluribus unum
大英联合王国[Dà yīng lián hé wáng guó, ㄉㄚˋ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄨㄤˊ ㄍㄨㄛˊ, 大英联合王国 / 大英聯合王國] United Kingdom
统一战线[tǒng yī zhàn xiàn, ㄊㄨㄥˇ ㄧ ㄓㄢˋ ㄒㄧㄢˋ, 统一战线 / 統一戰線] united front
统一战线工作部[tǒng yī zhàn xiàn gōng zuò bù, ㄊㄨㄥˇ ㄧ ㄓㄢˋ ㄒㄧㄢˋ ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ ㄅㄨˋ, 统一战线工作部 / 統一戰線工作部] United Front Work Department
统战[tǒng zhàn, ㄊㄨㄥˇ ㄓㄢˋ, 统战 / 統戰] united front (abbr. for 統一戰線|统一战线); consolidation
统战部[tǒng zhàn bù, ㄊㄨㄥˇ ㄓㄢˋ ㄅㄨˋ, 统战部 / 統戰部] United Front Department
绿卡[lǜ kǎ, ㄌㄩˋ ㄎㄚˇ, 绿卡 / 綠卡] United States permanent resident card; green card
美利坚合众国[Měi lì jiān Hé zhòng guó, ㄇㄟˇ ㄌㄧˋ ㄐㄧㄢ ㄏㄜˊ ㄓㄨㄥˋ ㄍㄨㄛˊ, 美利坚合众国 / 美利堅合眾國] United States of America
美国参议院[Měi guó cān yì yuàn, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ ㄘㄢ ㄧˋ ㄩㄢˋ, 美国参议院 / 美國參議院] United States Senate
阿拉伯联合酋长国[Ā lā bó Lián hé Qiú cháng guó, ㄚ ㄌㄚ ㄅㄛˊ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄑㄧㄡˊ ㄔㄤˊ ㄍㄨㄛˊ, 阿拉伯联合酋长国 / 阿拉伯聯合酋長國] United Arab Emirates (UAE)
阿联酋[Ā lián qiú, ㄚ ㄌㄧㄢˊ ㄑㄧㄡˊ, 阿联酋 / 阿聯酋] United Arab Emirates; abbr. for 阿拉伯联合酋长国
阿联酋长国[ā lián qiú zhǎng guó, ㄚ ㄌㄧㄢˊ ㄑㄧㄡˊ ㄓㄤˇ ㄍㄨㄛˊ, 阿联酋长国 / 阿聯酋長國] United Arab Emirates; abbr. for 阿拉伯联合酋长国
联合王国[Lián hé wáng guó, ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄨㄤˊ ㄍㄨㄛˊ, 联合王国 / 聯合王國] United Kingdom
英国[Yīng guó, ㄍㄨㄛˊ, 英国 / 英國] United Kingdom; England
英联合王国[Yīng lián hé wáng guó, ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄨㄤˊ ㄍㄨㄛˊ, 英联合王国 / 英聯合王國] United Kingdom
联合国[Lián hé guó, ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˊ, 联合国 / 聯合國] United Nations
联合国儿童基金会[Lián hé guó Ér tóng Jī jīn huì, ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˊ ㄦˊ ㄊㄨㄥˊ ㄐㄧ ㄐㄧㄣ ㄏㄨㄟˋ, 联合国儿童基金会 / 聯合國兒童基金會] United Nations Children's Fund; UNICEF
联合国大会[Lián hé guó Dà huì, ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˊ ㄉㄚˋ ㄏㄨㄟˋ, 联合国大会 / 聯合國大會] United Nations General Assembly
联合国宪章[Lián hé guó xiàn zhāng, ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˊ ㄒㄧㄢˋ ㄓㄤ, 联合国宪章 / 聯合國憲章] United Nations charter
联合国气候变化框架公约[Lián hé guó Qì hòu Biàn huà Kuàng jià Gōng yuē, ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˊ ㄑㄧˋ ㄏㄡˋ ㄅㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ ㄎㄨㄤˋ ㄐㄧㄚˋ ㄍㄨㄥ ㄩㄝ, 联合国气候变化框架公约 / 聯合國氣候變化框架公約] United Nations Framework Convention on Climate Change
联合国海洋法公约[Lián hé guó Hǎi yáng fǎ Gōng yuē, ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˊ ㄏㄞˇ ㄧㄤˊ ㄈㄚˇ ㄍㄨㄥ ㄩㄝ, 联合国海洋法公约 / 聯合國海洋法公約] United Nations Convention on the Law of the Sea
联合国环境规划署[Lián hé guó huán jìng guī huà shǔ, ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˊ ㄏㄨㄢˊ ㄐㄧㄥˋ ㄍㄨㄟ ㄏㄨㄚˋ ㄕㄨˇ, 联合国环境规划署 / 聯合國環境規劃署] United Nations Environment Program (UNEP)
联合国秘书处[Lián hé guó Mì shū chù, ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˊ ㄇㄧˋ ㄕㄨ ㄔㄨˋ, 联合国秘书处 / 聯合國秘書處] United Nations Secretariat
联合国开发计划署[Lián hé guó Kāi fā Jì huà shǔ, ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˊ ㄎㄞ ㄈㄚ ㄐㄧˋ ㄏㄨㄚˋ ㄕㄨˇ, 联合国开发计划署 / 聯合國開發計劃署] United Nations Development Program

unite ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
合わさる;併さる;合さる[あわさる, awasaru] (v5r,vi) to get together; to unite
結ぶ[むすぶ, musubu] (v5b,vt) (1) to tie; to bind; to link; (2) (See 実を結ぶ) to bear (fruit); (3) to close (e.g. deal); to confirm; to conclude; (4) to close tightly; to purse (e.g. lips); (5) to unite (with); to ally; to join hands; (P)
統べ合わせる[すべあわせる, subeawaseru] (v1) to bring together; to unite
GOP[ゴップ, goppu] (n) (See 共和党) Grand Old Party (Republican Party of the United States); GOP
UN[ユーエン, yu-en] (n) (See 国際連合) United Nations; UN
UNEP[ユネップ, yuneppu] (n) United Nations Environment Program; UNEP
UNICEF[ユニセフ, yunisefu] (n) United Nations Children's Fund (formerly Children's Emergency Fund); UNICEF; (P)
アーズラナイト[, a-zuranaito] (n) arzrunite
アメリカドル;アメリカ・ドル[, amerikadoru ; amerika . doru] (n) American dollar; United States dollar; US dollar
アメリカ合衆国(P);亜米利加合衆国[アメリカがっしゅうこく, amerika gasshuukoku] (n) United States of America; (P)
アメリカ合衆国連邦緊急事態管理庁[アメリカがっしゅうこくれんぽうきんきゅうじたいかんりちょう, amerika gasshuukokurenpoukinkyuujitaikanrichou] (n) Federal Emergency Management Agency of the United States; FEMA
アメリカ領ヴァージン諸島[アメリカりょうヴァージンしょとう, amerika ryou va-jin shotou] (n) United States Virgin Islands
アラブ首長国連邦[アラブしゅちょうこくれんぽう, arabu shuchoukokurenpou] (n) United Arab Emirates
アンザス[, anzasu] (n) (See アンザス条約) Australia, New Zealand and the United States; ANZUS
アンザス条約[アンザスじょうやく, anzasu jouyaku] (n) ANZUS Treaty (Australia, New Zealand and the United States)
インターネットコミュニティ[, inta-nettokomyunitei] (n) Internet community
グリーンカード[, guri-nka-do] (n) (1) green card (United States Permanent Resident Card); (2) green card (international insurance certificate for United Kingdom motorists)
コミュニティーカレッジ[, komyunitei-karejji] (n) (See 短大) junior college; community college
ジェノサイド条約[ジェノサイドじょうやく, jienosaido jouyaku] (n) Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (United Nations, 1948)
タラ戦争;鱈戦争[タラせんそう(タラ戦争);たらせんそう(鱈戦争), tara sensou ( tara sensou ); tarasensou ( tara sensou )] (n) Cod Wars (conflicts between the United Kingdom and Iceland regarding fishing rights (1958, 1971, 1975))
ディグニティ;ディグニティー[, deigunitei ; deigunitei-] (n) dignity
トモダチ作戦;友達作戦[トモダチさくせん(トモダチ作戦);ともだちさくせん(友達作戦), tomodachi sakusen ( tomodachi sakusen ); tomodachisakusen ( tomodachi sakusen )] (n) Operation Tomodachi; United States Armed Forces assistance operation to support Japan in disaster relief following the 2011 Tohoku earthquake and tsunami
ユニテリアン[, yuniterian] (n) Unitarian
一緒にする[いっしょにする, isshonisuru] (exp,vs-i) (1) to unite; to join; to do together; (2) to confuse with
共同戦線;協同戦線[きょうどうせんせん, kyoudousensen] (n) common front; united front
合う[あう(P);おう(ik), au (P); ou (ik)] (v5u,vi) (1) to come together; to merge; to unite; to meet; (2) to fit; to match; to suit; to agree with; to be correct; (3) to be profitable; to be equitable; (suf,v5u) (4) (after the -masu stem of a verb) to do ... to each other; to do ... together; (P)
合す[がっす, gassu] (v5s) (See 合する) to join together; to sum up; to combine; to unite; to mix; to agree with
合する[がっする, gassuru] (vs-s) to join together; to sum up; to combine; to unite; to mix; to agree with
合わす(P);合す[あわす, awasu] (v5s,vt) (1) (See 合わせる) to match (rhythm, speed, etc.); (2) to join together; to unite; to combine; to add up; (3) (See 顔を合わせる) to face; to be opposite (someone); (4) to compare; to check with; (5) (See 遭う) to cause to meet (e.g. an unpleasant fate); (6) to place together; to connect; to overlap; (7) to mix; to combine; (8) to put blade to blade; to fight; (P)
合わせる(P);併せる(P);合せる[あわせる, awaseru] (v1,vt) (1) to match (rhythm, speed, etc.); (2) to join together; to unite; to combine; to add up; (3) (See 顔を合わせる) to face; to be opposite (someone); (4) to compare; to check with; (5) (See 遭う) to cause to meet (e.g. an unpleasant fate); (6) to place together; to connect; to overlap; (7) to mix; to combine; (8) to put blade to blade; to fight; (P)
合縁奇縁;相縁機縁[あいえんきえん, aienkien] (n) a couple strangely but happily united; uncanny relationship formed by a quirk of fate
合衆国;合州国(iK)[がっしゅうこく, gasshuukoku] (n) (1) federal state; (2) (abbr) (See アメリカ合衆国) United States of America
国連事務局[こくれんじむきょく, kokurenjimukyoku] (n) United Nations Secretariat
国連児童基金[こくれんじどうききん, kokurenjidoukikin] (n) United Nations Children's Fund; UNICEF
国連安保理事会[こくれんあんぽりじかい, kokuren'anporijikai] (n) (abbr) (obsc) (See 国連安全保障理事会) United Nations Security Council
国連本部[こくれんほんぶ, kokurenhonbu] (n) United Nations (UN) Headquarters
国連総会[こくれんそうかい, kokurensoukai] (n) United Nations General Assembly
国連難民高等弁務官事務所[こくれんなんみんこうとうべんむかんじむしょ, kokurennanminkoutoubenmukanjimusho] (n) Office of the United Nations High Commissioner for Refugees; UNHCR
国際連合[こくさいれんごう, kokusairengou] (n) United Nations; (P)
国際連合事務局[こくさいれんごうじむきょく, kokusairengoujimukyoku] (n) (obsc) (See 国連事務局) United Nations Secretariat
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ユニターム[ゆにたーむ, yunita-mu] uniterm
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
併せる[あわせる, awaseru] Thai: ร่วมกัน English: to unite

unite ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาคารวิจัย[n. exp.] (ākhān wijai) EN: research center FR: centre de recherches [m] ; unité de recherches [f]
เชื่อมโยง[v.] (cheūam yōng) EN: link ; link up ; unite ; tie together ; connect FR: connecter
เอกภาพ[n.] (ēkkaphāp) EN: unity ; integrity ; uniformity ; wholeness ; solidarity ; cohesiveness ; unanimity FR: unité [f]
เอกภาพแห่งชาติ[n. exp.] (ēkkaphāp ha) EN: national unity FR: unité nationale [f]
ควบ[v.] (khūap) EN: combine ; couple ; merge ; mix : link ; blend ; unite ; amalgamate FR: combiner ; fusionner
ความสามัคคี[n.] (khwām sāmak) EN: union ; unity ; harmony ; cooperation FR: union [f] ; unité [f] ; harmonie [f]
กล่อม[n.] (klǿm) EN: [old unit of weight] FR: [ancienne unité de poids]
เกวียนหลวง[n.] (kwīenlūang) EN: unit of capacity for paddy or rice equivalent to 2,000 liters FR: charretée [f] ; unité de capacité de 2.000 litres utilisée pour le riz
มาสก[n.] (māsok) EN: FR: [ancienne unité monétaire]
มาตราชั่ง[n. exp.] (mattrā chan) EN: unit of weight FR: unité de poids [f]
หน่วย[n.] (nūay) EN: unit ; squad ; corps ; outfit ; group ; division ; department FR: unité [f] ; section [f] ; division [f] ; module [m]
หน่วย[n.] (nūay) EN: unit ; unit of measurement FR: unité [f] ; unité des mesure [f]
หน่วยดับเพลิง[n. exp.] (nūay dapphl) EN: fire brigade FR: unité de lutte contre le feu [f]
หน่วยดาราศาสตร์[n. exp.] (nūay dārāsā) EN: astronomical unit (AU or a.u.) FR: unité astronomique (UA ou ua) [f]
หน่วยการเรียนรู้ [n. exp.] (nūay kān rī) EN: unit of instruction FR: module d'enseignement [m] ; unité d'enseignement [m]
หน่วยความยาว[n. exp.] (nūay khwām ) EN: FR: unité de longueur [f]
หน่วยกู้ภัย[n. exp.] (nūay kūphai) EN: rescue squad FR: unité de sauvetage [f]
หน่วยลาดตระเวน[n. exp.] (nūay lāttra) EN: patrol FR: patrouille [f] ; unité de patrouille [f]
หน่วยงาน[n. exp.] (nūay ngān) EN: institute ; agency ; entity ; authority ; unit FR: agence [f] ; unité [f]
หน่วยเงิน[n. exp.] (nūay ngoen) EN: monetary unit FR: unité monétaire [f]
หน่วยเงินตรา[n. exp.] (nūay ngoent) EN: monetary unit ; unit of currency FR: unité monétaire [f]
หน่วยราชการ[n. exp.] (nūay rātcha) EN: public agency FR: unité administrative [f]
หน่วยรบ[n. exp.] (nūay rop) EN: combat unit FR: unité de combat [f] ; unité combattante [f]
หน่วยสากล (ไอยู)[n. exp.] (nūay sākon ) EN: international unit (IU) FR: unité internationale [f]
หน่วยทหาร[n. exp.] (nūay thahān) EN: military unit FR: unité militaire [f]
หน่วยวัด[n. exp.] (nūay wat) EN: FR: unité de mesure [f]
หน่วยวัดความยาว[n. exp.] (nūay wat kh) EN: FR: unité de longueur [f]
หน่วยวัดปริมาณ[n. exp.] (nūay wat pa) EN: FR: unité de mesure [f]
หน่วยวัดพื้นที่[n. exp.] (nūay wat ph) EN: unit of area ; area unit FR: unité de surface [f]
หน่วยวัดที่ดิน[n. exp.] (nūay wat th) EN: FR: unité de surface [f] ; unité de mesure de la superficie [f]
หน่วยเวลา[n. exp.] (nūay wēlā) EN: FR: unité de temps [f]
พันธ์[v.] (phan) EN: bind ; tie ; fasten ; unite FR: attacher
แผนก[n.] (phanaēk) EN: division ; section ; department ; sector ; subdivision FR: bureau [m] ; division [m] ; section [m] ; service [m] ; département [m] ; unité [f] ; secteur [m]
แผนกผู้ป่วยหนัก[n. exp.] (phanaēk phū) EN: intensive care unit (ICU) FR: unité de soins intensifs [f]
พันธะ[v.] (phantha) EN: bind ; tie ; fasten ; unite FR: attacher
พร้อมใจ[v.] (phrømjai) EN: conjoin ; unite ; join together FR:
ระบบผลิต[n. exp.] (rabop phali) EN: FR: système de production [m] ; unité de production [f]
โรงงานผลิต[n. exp.] (rōng-ngān p) EN: manufacturing plant FR: unité de fabrication [f] ; usine de production [f] ; unité de production [f] ; usine d'assemblage [m]
ร่วม[v.] (ruam = rūam) EN: join ; participate ; become a member ; take part in ; unite ; adhere FR: participer ; prendre part (à) ; joindre
รวม[v.] (rūam = ruam) EN: assemble ; include ; join ; conjoin ; gather ; collect ; merge ; combine ; unite ; merge FR: rassembler ; collecter ; réunir ; assembler ; combiner ; grouper ; inclure ; unir ; joindre

unite ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
vereinigt; vereint; einig; verbunden {adj} | vereintes Deutschland; vereinigtes Deutschlandunited | united Germany

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unite
Back to top