ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

convening

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *convening*, -convening-

convening ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
convening (n.) การรวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นกอง See also: การรวมกัน Syn. accumulation, consolidation, agglomeration, amassment, gathering, assembling, amassing, accumulating

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า convening
Back to top