ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

compiler

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *compiler*, -compiler-

compiler ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
compiler (n.) ผู้แปล
English-Thai: HOPE Dictionary
compiler(คัมไพ'เลอะ) n. ผู้รวบรวม,ผู้เรียบเรียง ตัวแปลโปรแกรมคอมไพเลอร์หมายถึง โปรแกรมที่แปลโปรแกรมภาษาต่าง ๆ เช่นภาษา FORTRAN, COBOL ฯ เป็นภาษาเครื่อง (machine language) การแปลโดยใช้โปรแกรมแปลนี้ จะใช้วิธีแปลทั้งโปรแกรม นำคำแปลเก็บไว้ในหน่วยความจำ แล้วจึงลงมือปฏิบัติการ (execute) ไปทีละคำสั่ง ถ้ามีการสั่งให้ทำบางคำสั่งซ้ำ ก็ไม่จำเป็นต้องแปลใหม่ดู translator ประกอบดู interpreter เปรียบเทียบ
English-Thai: Nontri Dictionary
compiler(n) ผู้เรียบเรียง,ผู้รวบรวม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
compiler๑. ตัวแปลโปรแกรม๒. โปรแกรมแปลโปรแกรม, คอมไพเลอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Compilerตัวแปลโปรแกรม [เทคโนโลยีการศึกษา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คอมพายเลอร์ (n.) compiler Syn. เครื่องแปล, ตัวแปล
ตัวแปล (n.) compiler Syn. เครื่องแปล
ตัวแปลภาษา (n.) compiler See also: collector, editor, translator, interpreter
ตัวแปลภาษา (n.) compiler
ตัวแปลภาษา (n.) compiler
เครื่องแปล (n.) compiler Syn. ตัวแปล
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Never seen a decompiler like this one before.ไม่เคยเห็น ส่วนประกอบ อะไรอย่างนี้มาก่อน

compiler ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
令狐德棻[Líng hú Dé fēn, ㄌㄧㄥˊ ㄏㄨˊ ㄉㄜˊ ㄈㄣ, 令狐德棻] Linghu Defen (583-666), Tang dynasty historian, compiler of History of Zhou of the Northern dynasties 周書|周书
编译器[biān yì qì, ㄅㄧㄢ ㄧˋ ㄑㄧˋ, 编译器 / 編譯器] compiler
编者[biān zhě, ㄅㄧㄢ ㄓㄜˇ, 编者 / 編者] editor; compiler
编辑[biān jí, ㄅㄧㄢ ㄐㄧˊ, 编辑 / 編輯] edit; compile; (assistant) editor; compiler
编辑家[biān jí jiā, ㄅㄧㄢ ㄐㄧˊ ㄐㄧㄚ, 编辑家 / 編輯家] editor; compiler

compiler ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エフェクトコンパイラ[, efekutokonpaira] (n) {comp} effect compiler
クロスコンパイラ[, kurosukonpaira] (n) {comp} cross compiler
コンパイラ;コンパイラー[, konpaira ; konpaira-] (n) {comp} compiler
コンパイラー言語[コンパイラーげんご, konpaira-gengo] (n) compiler language
コンパイラによる最適化[コンパイラによるさいてきか, konpaira niyorusaitekika] (n) {comp} compiler optimization
コンパイラの最適化能力[コンパイラのさいてきかのうりょく, konpaira nosaitekikanouryoku] (n) {comp} compiler efficiency
コンパイラ型言語[コンパイラかたげんご, konpaira katagengo] (n) {comp} compiler language
コンパイラ言語[コンパイラげんご, konpaira gengo] (n) {comp} compiler languages
翻訳コンパイラ指示文[ほんやくコンパイラしじぶん, honyaku konpaira shijibun] (n) {comp} compiler directive
コンパイラコンパイラ[, konpairakonpaira] (n) {comp} compiler-compiler
コンパイラ指示命令[コンパイラしじめいれい, konpaira shijimeirei] (n) {comp} compiler-directing statement
Japanese-English: COMDICT Dictionary
クロスコンパイラ[くろすこんぱいら, kurosukonpaira] cross compiler
コンパイラ[こんぱいら, konpaira] compiler
コンパイラー[こんぱいらー, konpaira-] compiler
コンパイラー言葉[コンパイラーことば, konpaira-kotoba] compiler language
コンパイラによる最適化[コンパイラによるさいてきか, konpaira niyorusaitekika] compiler optimization
コンパイルエラー[こんぱいるえらー, konpairuera-] compiler error
ネイティブコンパイラ[ねいていぶこんぱいら, neiteibukonpaira] native compiler
編者[へんじゃ, henja] editor (abbr), compiler
翻訳コンパイラ指示文[ほんやくこんぱいらしじぶん, honyakukonpairashijibun] compiler directive
コンパイラ指示命令[コンパイラしじめいれい, konpaira shijimeirei] compiler-directing statement
デコンパイラ[でこんぱいら, dekonpaira] decompiler

compiler ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คอมไพเลอร์ = คอมไพล์เลอร์[n.] (khømphailoē) EN: compiler FR: compilateur [m]
ผู้จัดทำ[n.] (phūjattham) EN: organizer ; manager ; producer ; creator ; compiler FR:
แปลโปรแกรม[v.] (plaē prōkra) EN: compile FR: compiler
ประมวล[v.] (pramūan) EN: codify ; collect ; compile ; combine ; gather ; systematize FR: compiler ; codifier ; rassembler
รวบรวม[v.] (rūaprūam) EN: compile ; gather ; collect ; accumulate ; put together ; amass ; save up ; mobilise ; draw up FR: rassembler ; collectionner ; accumuler ; amasser ; collecter ; réunir ; regrouper ; compiler ; mobiliser
ตัวแปล[n. exp.] (tūa plaē) EN: compiler FR:
ตัวแปลภาษา[n. exp.] (tūa plaē ph) EN: compiler ; interpreter FR: compilateur [m] ; interpréteur [m]
ตัวแปลโปรแกรม[n.] (tūa plaē pr) EN: compiler FR: compilateur [m]
คอมไพล์[v.] (khømphāi) EN: compile ; gather ; collect ; arrange ; organize FR: compiler
รวมเล่ม[v. exp.] (rūam lem) EN: compile ; gather together ; collect together ; bind together FR: compiler

compiler ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Compiler {m} [comp.] | Compiler
Fremdcompilierer {m}cross compiler

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า compiler
Back to top