ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

blend

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *blend*, -blend-

blend ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
blend (vt.) ผสม See also: ผสมให้เข้ากัน, รวมกัน Syn. mix
blend (n.) การผสม See also: การรวมตัว Syn. mixture
blend (n.) ส่วนผสม
blend (n.) คำประสม
blend in (phrv.) ทำให้เข้ากันได้ See also: ผสมผสาน, คลุกเคล้า
blend together (phrv.) กลมกลืนกัน See also: ผสมผสานกัน, เข้ากัน Syn. blend with
blend with (phrv.) กลมกลืนกับ See also: เข้ากันได้ดีกับ Syn. assort with, blend together, go together
blender (n.) ผู้ผสมหรือเครื่องปั่น
blending (n.) การรวมกัน See also: การผนึกกัน, การผสมกัน Syn. combine, association, conjunction, union, coalescence, blend, cooperation, incorporation, coalition, unification, joining
blending (n.) การรวมกัน See also: การรวมกลุ่ม Syn. combination, association, conjunction, union, coalescence, blend, cooperation, incorporation, coalition, unification, joining
English-Thai: HOPE Dictionary
blend(เบลนดฺ) {blended/blent,blended/blent, blending,blends} vt.,vi.,n. (การ) ผสม,คลุก,กลมกลืน vi. คลุกเคล้าให้เข้ากันจนแยกไม่ออก,ทำให้เหมาะกับ,คำสนธิ,ของผสม,ของเจือปน, Syn. mix
blende(เบลนด) n. Sulphideของสังกะสี
blender(เบลน'เดอะ) n. ผู้ผสม,สิ่งเจือปน,ตัวผสมเครื่องผสม,เครื่องปั่นผสม
English-Thai: Nontri Dictionary
blend(n) การคลุกเคล้า,การผสมผสาน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
blendeเบลนด์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Blendedรวมกัน [การแพทย์]
Blenderized Feeding Formulaอาหารสูตรผสม [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กลืน (v.) blend See also: be harmonious Syn. กลมกลืน, ผสมกลมกลืน Ops. แตกต่าง
กลืนกัน (v.) blend See also: be in harmony, merge, combine, mingle Syn. กลมกลืน, ผสมกลมกลืน
ของผสม (n.) blend See also: compound, fusion, mixture, composition
ประสมประสาน (v.) blend See also: mix, mingle, combine, merge Syn. ผสมผสาน, ประสาน
แกม (v.) blend with See also: dash, mix with, mingle with Syn. เจือ, ปน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He'll blend in, disappear.เขาจะปนกับคนท้องถิ่น, และหายตัวไปเลย
That he would blend in.ว่าเขาจะปะปนไปกับคนท้องถิ่น.
He's someone who'd blend into any crowd.เป็นคนที่สามารถ กลมกลืนได้กับฝูงชน
Blackwall tires. They blend into the pavement.แบล็กวอยาง พวกเขา ผสมผสานเข้าไปในทางเดิน
I'm sure you have plenty more poly blend where that came from.แน่ใจว่าที่บ้าน คงมีผ้าเนื้อผสมแบบนี้อีกแยะ
I guess we'll just have to blend in.งั้นเราก็ต้องปลอมตัวเข้าไป
The trick is finding that perfect blend of sweet and sour.กลเม็ดที่ต้องหาให้เจอ คือการผสมผสานระหว่างหวาน และก็เปรี้ยว
IT'S A BLEND OF 36 ESSENTIAL OILS,มันมีส่วนประกอบของน้ำมัน 36 ขนิด...
Just blend in. be ordinary, right?ทำเนียนๆ,เหมือนคนปกติ,ใช่มั้ย?
It's only 8:00 and the streets are already packed with costumed visitors some to show off, others to blend in but all to celebrate the magical night of Halloween the one night a year when we can pretend to be the scariest thing we can think of.นี่ก้อเพิ่งจะ8: 00แต่ตอนนี้ ถนนนี้เต็มไปด้วยคนผีปีศาจแล้วค่ะ บ้างก้อมาเพื่อโชวชุด บ้างก้อมาผสมปนเป
It's only 8:00, and the streets are packed with visitors some to show off, others to blend in but all to celebrate the magical night of Halloween.นี่เพิ่งจะ 8: 00แต่ถนนก้อเต็มไปด้วยคนผีปีศาจแล้วค่ะ ...บ้างก้อมาโชวชุด บ้างก้อมา ผสมปนเป
They blend in.นั่นบอกได้ว่าเขาได้ตัวคุณมาได้อย่างไร

blend ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
普通角闪石[pǔ tōng jiǎo shǎn shí, ㄆㄨˇ ㄊㄨㄥ ㄐㄧㄠˇ ㄕㄢˇ ㄕˊ, 普通角闪石 / 普通角閃石] hornblende (rock-forming mineral, type of amphibole)
角闪石[jiǎo shǎn shí, ㄐㄧㄠˇ ㄕㄢˇ ㄕˊ, 角闪石 / 角閃石] hornblende (rock-forming mineral, type of amphibole)
果汁机[guǒ zhī jī, ㄍㄨㄛˇ ㄓ ㄐㄧ, 果汁机 / 果汁機] blender (device); juicer
[tiáo, ㄊㄧㄠˊ, 调 / 調] harmonize; reconcile; blend; suit well; provoke; incite
[huò, ㄏㄨㄛˋ, 和] mix together; to blend
混纺[hùn fǎng, ㄏㄨㄣˋ ㄈㄤˇ, 混纺 / 混紡] mixed fabric; blended fabric
沥青铀矿[lì qīng yóu kuàng, ㄌㄧˋ ㄑㄧㄥ ㄧㄡˊ ㄎㄨㄤˋ, 沥青铀矿 / 瀝青鈾礦] pitchblende (uranium ore)

blend ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
七味[しちみ, shichimi] (n) (1) seven delicious flavors (flavours); (2) (abbr) (See 七味唐辛子) blend of seven spices (cayenne, sesame, Japanese pepper, citrus peel, etc.); shichimi
七味唐辛子[しちみとうがらし, shichimitougarashi] (n) blend of seven spices (cayenne, sesame, Japanese pepper, citrus peel, etc.)
七色唐辛子[なないろとうがらし, nanairotougarashi] (n) (See 七味唐辛子) blend of seven spices (cayenne, sesame, Japanese pepper, citrus peel, etc.)
心学[しんがく, shingaku] (n) Edo-period popularized blend of Buddhist, Shinto and Confucian ethical teachings (popularised)
混じる[こんじる, konjiru] (v1,vi,vt) (See 混ずる) to be mixed in with; to blend with
混ずる[こんずる, konzuru] (vz,vi,vt) (See 混じる) to be mixed in with; to blend with
石門心学[せきもんしんがく, sekimonshingaku] (n) (See 心学) Edo-period popularized blend of Buddhist, Shinto and Confucian ethical teachings (popularised)
粉種[ふんしゅ, funshu] (n) blend code (metallurgy, manufacturing)
道学[どうがく, dougaku] (n) (1) ethics; moral philosophy; (2) (the study of) Confucianism (esp. neo-Confucianism); (3) (the study of) Taoism; (4) (See 石門心学) Edo-period popularized blend of Buddhist, Shinto and Confucian ethical teachings (popularised)
ゴジラ[, gojira] (n) (blend of ゴリラ and クジラ) Godzilla; (P)
チョンカス[, chonkasu] (n) (vulg) (sl) (obsc) (blend of チョン and チンカス) gook (pejorative term for Koreans)
ピッチブレンド[, picchiburendo] (n) pitchblende
フラスコ(P);フレスコ[, furasuko (P); furesuko] (n) (1) fresco (technique of blending wet plaster with water based paint) (ita
ブレンダー[, burenda-] (n) blender
ブレンド[, burendo] (n,vs) blend; (P)
ブレンドウイスキー[, burendouisuki-] (n) blended whiskey; blended whisky
ポストピクセルブレンド[, posutopikuseruburendo] (n) {comp} post-pixel blending
交ざる(P);混ざる(P);雑ざる[まざる, mazaru] (v5r,vi) to be mixed; to be blended with; to associate with; to mingle with; to join; (P)
交じる(P);混じる(P);雑じる;交る(io)[まじる, majiru] (v5r,vi) to be mixed; to be blended with; to associate with; to mingle with; to interest; to join; (P)
交錯[こうさく, kousaku] (n,vs) mixture; blending; complication; (P)
原酒[げんしゅ, genshu] (n) unprocessed sake; unblended whisky (whiskey)
折衷(P);折中[せっちゅう, secchuu] (n,vs,adj-no) compromise; cross; blending; eclecticism; (P)
混じり合う;交じり合う[まじりあう, majiriau] (v5u) to be mixed together; to be blended; to intermingle; to commingle
混ぜる(P);交ぜる(P);雑ぜる[まぜる, mazeru] (v1,vt) to mix; to stir; to blend; (P)
混合機[こんごうき, kongouki] (n) mixer; blender
混合燃料[こんごうねんりょう, kongounenryou] (n) blended fuel
混合酒[こんごうしゅ, kongoushu] (n) cocktail; mixed drink; blended liquor
溶け込む(P);解け込む;融け込む;溶込む;解込む;溶けこむ;とけ込む[とけこむ, tokekomu] (v5m,vi) (1) to melt into; to merge into; (2) to fit in; to adapt; to blend; (P)
雅俗折衷[がぞくせっちゅう, gazokusecchuu] (n) blending of the classical and colloquial styles
馴染ませる[なじませる, najimaseru] (v1) (1) (uk) (See 馴染む) to blend; to mix thoroughly and evenly; (2) to make fit in; to domesticate

blend ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เจือ[v.] (jeūa) EN: mix ; mingle ; blend FR: mélanger
เจือปน[v.] (jeūapon) EN: mix ; blend ; mingle ; add ; dilute ; adulterate FR: mélanger ; ajouter
ขยำ[v.] (khayam) EN: mix with the hand ; blend ; mingle ; knead FR: triturer ; pétrir ; malaxer ; presser
คละ[v.] (khla) EN: mix ; assort ; mingle ; blend ; be mixed FR: assortir ; mélanger
คละเคล้า[v.] (khlakhlao) EN: mix ; blend ; mingle FR:
เคล้า[v.] (khlao) EN: mix ; mingle ; mingle together ; blend ; combine FR: mêler ; mélanger
คลุก[n.] (khluk) EN: mix ; blend ; stir ; mingle ; commingle FR: mélanger ; homogénéiser
คลุกเคล้า[v.] (khlukkhlao) EN: blend in ; mix FR:
คน[v.] (khon) EN: stir ; mix ; blend ; mingle FR: remuer ; mélanger
ควบ[v.] (khūap) EN: combine ; couple ; merge ; mix : link ; blend ; unite ; amalgamate FR: combiner ; fusionner
กล้ำ[v.] (klam) EN: combine ; mix ; blend ; modulate ; bind together FR: combiner
กลืนกัน[v. exp.] (kleūn kan) EN: blend ; be in harmony ; go well together ; merge ; combine ; mingle FR: être en harmonie ; se combiner
กลั้ว[v.] (klūa) EN: mix ; blend ; associate with FR:
ปั่น[v.] (pan) EN: blend ; blend a drink with ice FR: remuer ; agiter ; mixer
ปะปนกัน[v.] (papon kan) EN: mix ; combine ; mingle ; intermingle ; blend ; jumble FR:
ผสม[v.] (phasom) EN: mix ; mix in ; blend ; whisk ; combine ; merge ; mingle ; add FR: mélanger ; combiner ; mixer ; composer
ผสมกลมกลืน[v. exp.] (phasom klom) EN: combine ; blend ; assimilate FR:
ผสมผสาน[v.] (phasomphasā) EN: integrate ; combine ; blend ; mix FR: composer ; harmoniser ; mêler
ปน[v.] (pon) EN: mix ; mingle ; blend ; confound FR: mêler ; confondre
ประสมประสาน[v.] (prasomprasā) EN: blend ; mix ; mingle ; combine ; merge FR:
ปรุง[v.] (prung) EN: cook ; mix ; blend ; concoct ; prepare ; combine ; compound ; dress FR: cuisiner ; concocter ; préparer ; mixer ; composer
ระคน[v.] (rakhon) EN: mix ; blend ; mingle ; intermingle FR: mélanger ; mêler
แทรกตัว[v.] (saēk tūa) EN: mix ; intermingle ; mingle ; blend ; combine FR:
ยำ[v.] (yam) EN: mix ; blend FR: mélanger
แกม[adj.] (kaēm) EN: mixed with ; blended with ; and FR: mêlé de ; et
การผสม[n.] (kān phasom) EN: mixing ; blending FR: mélange [m] ; mixture [f]
ขนมเปียกปูน[n.] (khanompīekp) EN: black coconut sweet pudding ; rice flour pudding blended with juice from burnt coconut pee FR:
คละปน[adj.] (khlapon) EN: intermixed ; comingled ; blended together ; mixed-in with FR:
เครื่องปั่น[n. exp.] (khreūang pa) EN: blender ; food processor FR: mixeur [m]
ผสมผสาน[adj.] (phasomphasā) EN: mixed ; blended ; composite FR: mixte
เปียกปูน[n.] (pīekpūn) EN: black coconut sweet pudding ; rice flour pudding blended with juice from burnt coconut pee FR:
ยาแดง[n.] (yādaēng) EN: Chinese tobacco made mild by blending FR:

blend ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Öffnung {f}; Blende
Blende {f} (Erz)blende
Blender {m} | Blender
Blender {m}; Blenderin
Blendung {f} | akustische Blendungdazzling | aural dazzling
Mixer {m}blender and liquidizer
Standblende {f}; Blende
Rückblende {f} | Rückblenden
Hornblende {f}hornblende
Sonnenblende {f} [auto] | Sonnenblenden

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า blend
Back to top