ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

compiled

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *compiled*, -compiled-

compiled ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
compiled (adj.) ที่รวบรวมไว้ด้วยกัน Syn. assembled, amassed

compiled ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
山海经[Shān Hǎi Jīng, ㄕㄢ ㄏㄞˇ ㄐㄧㄥ, 山海经 / 山海經] Classic of Mountain and Sea, probably compiled c. 500 BC-200 BC, contains wide range of geography, mythology, witchcraft, popular customs etc
乐府诗集[yuè fǔ shī jí, ㄩㄝˋ ㄈㄨˇ ㄕ ㄐㄧˊ, 乐府诗集 / 樂府詩集] Collection of yuefu lyric poems, compiled in 12th century by Guo Maoqian 郭茂倩|郭茂倩
本草纲目[běn cǎo gāng mù, ㄅㄣˇ ㄘㄠˇ ㄍㄤ ㄇㄨˋ, 本草纲目 / 本草綱目] Compendium of medical herbs 1596, compiled by Lǐ Shízhēn 李時珍|李时珍
大一统志[dà yī tǒng zhì, ㄉㄚˋ ㄧ ㄊㄨㄥˇ ㄓˋ, 大一统志 / 大一統誌] Dayuan Dayi Tongzhi, Yuan dynasty geographical encyclopedia, compiled 1285-1294 under Jamal al-Din 紮馬剌丁|扎马剌丁 and Yu Yinglong 虞應龍|虞应龙, 755 scrolls
大元大一统志[Dà Yuán dà yī tǒng zhì, ㄉㄚˋ ㄩㄢˊ ㄉㄚˋ ㄧ ㄊㄨㄥˇ ㄓˋ, 大元大一统志 / 大元大一統誌] Dayuan Dayi Tongzhi, Yuan dynasty geographical encyclopedia, compiled 1285-1294 under Jamal al-Din 紮馬剌丁|扎马剌丁 and Yu Yinglong 虞應龍|虞应龙, 755 scrolls
齐书[Qí shū, ㄑㄧˊ ㄕㄨ, 齐书 / 齊書] History of Qi of the Southern dynasties, seventh of the 24 dynastic histories 二十四史, compiled by Xiao Zixian 蕭子顯 萧子显 in 537 during Liang of the Southern dynasties 南朝梁, 59 scrolls; usually 南齊書|南齐书 to distinguish from Northern Qi
清史稿[Qīng shǐ gāo, ㄑㄧㄥ ㄕˇ ㄍㄠ, 清史稿] Draft History of the Qing dynasty, sometimes listed as number 25 or 26 of the 24 dynastic histories 二十四史, compiled under Zhao Erxun 趙爾巽|赵尔巽 in 1927 during the Northern Warlords period, 536 scrolls
文苑英华[Wén yuàn yīng huá, ㄨㄣˊ ㄩㄢˋ ㄏㄨㄚˊ, 文苑英华 / 文苑英華] Finest blossoms in the garden of literature, Song dynasty collection of poetry, odes, songs and writings compiled during 982-986 under Li Fan 李昉, Xu Xuan 徐鉉|徐铉, Song Bai 宋白 and Su Yijian 蘇易簡|苏易简, 1000 scrolls
五代史[Wǔ dài shǐ, ˇ ㄉㄞˋ ㄕˇ, 五代史] History of the Five Dynasties, eighteenth of the 24 dynastic histories 二十四史, compiled under Xue Juzheng 薛居正 in 974 during Northern Song 北宋, 150 scrolls
元史[Yuán shǐ, ㄩㄢˊ ㄕˇ, 元史] History of the Yuan dynasty, twenty third of the 24 dynastic histories 二十四史, compiled under Song Lian 宋濂 in 1370 during the Ming dynasty, 210 scrolls
北史[Běi shǐ, ㄅㄟˇ ㄕˇ, 北史] History of the Northern Dynasties, fifteenth of the 24 dynastic histories 二十四史, compiled by Li Yanshou 李延壽|李延寿 in 659 during Tang dynasty, 100 scrolls
北齐书[Běi Qí shū, ㄅㄟˇ ㄑㄧˊ ㄕㄨ, 北齐书 / 北齊書] History of Qi of the Northern dynasties, eleventh of the 24 dynastic histories 二十四史, compiled by Li Baiyao 李百藥|李百药 in 636 during Tang dynasty, 50 scrolls
南史[Nán shǐ, ㄋㄢˊ ㄕˇ, 南史] History of the Southern Dynasties, fourteenth of the 24 dynastic histories 二十四史, compiled by Li Yanshou 李延壽|李延寿 in 659 during Tang dynasty, 80 scrolls
册府元龟[Cè fǔ yuán guī, ㄘㄜˋ ㄈㄨˇ ㄩㄢˊ ㄍㄨㄟ, 册府元龟 / 冊府元龜] Prime tortoise of the record bureau, Song dynasty historical encyclopedia of political essays, autobiography, memorials and decrees, compiled 1005-1013 under Wang Qinruo 王欽若|王钦若 and Yang Yi 楊億|杨亿, 1000 scrolls
南齐书[Nán Qí shū, ㄋㄢˊ ㄑㄧˊ ㄕㄨ, 南齐书 / 南齊書] History of Qi of the Southern dynasties, seventh of the 24 dynastic histories 二十四史, compiled by Xiao Zixian 蕭子顯 萧子显 in 537 during Liang of the Southern dynasties 南朝梁, 59 scrolls
吴越春秋[Wú Yuè chūn qiū, ˊ ㄩㄝˋ ㄔㄨㄣ ㄑㄧㄡ, 吴越春秋 / 吳越春秋] History of the Southern States Wu and Yue (traditional rivals), compiled by Han historian Zhao Ye 趙曄|赵晔, 10 extant scrolls
周书[Zhōu shū, ㄓㄡ ㄕㄨ, 周书 / 周書] History of Zhou of the Northern dynasties, twelfth of the 24 dynastic histories 二十四史, compiled under Linghu Defen 令狐德棻 in 636 during Tang dynasty, 50 scrolls
太平御览[Tài píng yù lǎn, ㄊㄞˋ ㄆㄧㄥˊ ㄩˋ ㄌㄢˇ, 太平御览 / 太平御覽] Imperial Readings of the Taiping Era, general Song dynasty encyclopedia compiled during 977-983 under Li Fan 李昉, 1000 scrolls

compiled ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
古風土記[こふどき, kofudoki] (n) (See 風土記) (as opposed to those compiled later) ancient fudoki compiled by imperial order in 713 CE
集輯;緝輯[しゅうしゅう, shuushuu] (n,vs) gathered together and compiled
コンパイル済みモジュール[コンパイルすみモジュール, konpairu sumi moju-ru] (n) {comp} precompiled module
新撰;新選[しんせん, shinsen] (n,vs) newly compiled, selected or edited
Japanese-English: COMDICT Dictionary
翻訳単位のプログラム[ほんやくたんいのプログラム, honyakutan'ino puroguramu] separately compiled program
コンパイル済みモジュール[コンパイルすみモジュール, konpairu sumi moju-ru] precompiled module

compiled ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บริเฉท[n.] (børichēt) EN: chapter ; section ; compiled and classified articles ; sectional articles ; arrangement ; classification ; division FR: chapitre [m]
บริเฉท-[pref.] (børichētha ) EN: chapter ; section ; compiled and classified articles ; sectional articles ; arrangement ; classification ; division FR: chapitre [m]
รวบรวม[adj.] (rūaprūam) EN: compiled FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า compiled
Back to top