ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

gatherer

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *gatherer*, -gatherer-

gatherer ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
gatherer (n.) ผู้รวบรวม Syn. collector
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Is this essential to our survival in the hunter-gatherer sense? No.ประกันชีวิตอาจไม่ได้ รวมถึงเรื่องนี้, ก็เลย--
They used to be normal farmers or wood gatherers.พวกเขาเป็นแค่ชาวนา หรือคนเก็บฟืนธรรมดาๆ
It said that humans weren't designed to be monogamous, that in our hunter-gatherer phase, women took several mates.มันบอกว่ามนุษย์ไม่ได้เกิดมา เพื่อจะมีคู่เพียงคนเดียว มันอยู่ในสัญชาตญาน การล่าของพวกเรา ผู้หญิงจะหาคู่หลายคน
It's the saga of how wandering bands of hunters and gatherers found their way to the stars.มันเป็นความกล้าหาญของวิธีวง หลงของนักล่าและรวบรวม พบวิธีการของพวกเขากับดาว,
For the longest part of human existence, say the last 40,000 generations we were Wanderers, living in small bands of hunters and gatherers making tools, controlling fire, naming things all within the last hour of the cosmic calendar.สำหรับส่วนที่ยาวที่สุดของ การดำรงอยู่ของมนุษย์ พูดสุดท้าย 40,000 รุ่น เราก็หลง,
How did we evolve from small wandering bands of hunters and gatherers living beneath the stars to become the builders of a global civilization?เราไม่พัฒนาขึ้นจากวงเดินเล็ก ๆ ของนักล่าและรวบรวม อาศัยอยู่ภายใต้แสงดาว ที่จะกลายเป็นผู้สร้าง อารยธรรมทั่วโลกหรือไม่

gatherer ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
狩猟採集民[しゅりょうさいしゅうみん, shuryousaishuumin] (n) hunters and gatherers

gatherer ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anumbi {m} [ornith.]Firewood Gatherer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า gatherer
Back to top