ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pugilist

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pugilist*, -pugilist-

pugilist ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pugilist (n.) นักมวย Syn. boxer, contender, fighter
English-Thai: HOPE Dictionary
pugilist(พิว'จะลิสทฺ) n. นักมวย, See also: pugilistic adj., Syn. boxer
English-Thai: Nontri Dictionary
pugilist(n) นักมวย,นักต่อสู้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Pugilistic pose the body contorts to after being badly burned.ศพที่ผิดรูปร่างวางท่าเหมือนพูจิลิสติก หลังจากที่ถูกเผาไหม้อย่างรุนแรง
He always did have a thing for pugilists.เขามาที่นี่บ่อยๆ ต้องมีอะไร ซักอย่างแน่

pugilist ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拳师[quán shī, ㄑㄩㄢˊ ㄕ, 拳师 / 拳師] boxing coach; pugilist master

pugilist ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นักมวย[n.] (nakmūay) EN: boxer ; pugilist ; fighter ; prizefighter FR: boxeur [m] ; pugiliste [m] (litt.)
นักมวยอาชีพ[n. exp.] (nakmūay āch) EN: professional boxer ; pugilist ; prizefighter FR: boxeur professionnel [m]
นักมวยสมัครเล่น[n. exp.] (nakmūay sam) EN: amateur boxer ; pugilist ; prizefighter FR: boxeur amateur [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pugilist
Back to top