ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

yellowish

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *yellowish*, -yellowish-

yellowish ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
yellowish (adj.) ค่อนข้างเหลือง
yellowish-brown (adj.) ที่มีสีน้ำตาลอมเหลือง
yellowish-brown (adj.) ที่มีสีน้ำตาลออกเหลือง
yellowish-brown color (n.) สีน้ำตาลออกเหลือง
yellowish-green color (n.) สีเขียวอมเหลือง
yellowish-green colour (adj.) สีเหลืองมะนาว
English-Thai: HOPE Dictionary
yellowish(เยล'โลอิช) adj. ค่อนข้างเหลือง,ทาด้วยสีเหลือง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผิวสองสี (n.) yellowish-brown skin/complexion See also: olive skin/complexion
ผิวสองสี (n.) yellowish-brown skin/complexion See also: olive skin/complexion

yellowish ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
帯黄色[たいおうしょく, taioushoku] (n) yellowish (color, colour)
萌葱;萌黄;萠黄[もえぎ;もよぎ(ok), moegi ; moyogi (ok)] (n) (See 萌黄色) light yellowish green; color of a freshly sprouted onion
黄味;黄み[きみ, kimi] (n) (1) yolk of an egg; yellow of an egg; (adj-no) (2) yellow; yellowish
代赭色[たいしゃいろ, taishairo] (n) yellowish-brown
柿色[かきいろ, kakiiro] (n) reddish-brown; yellowish-brown
萌黄色;萌葱色;萠黄色;萌木色(iK);萌え黄色(io)[もえぎいろ, moegiiro] (n) light green; yellowish-green
飴色;あめ色[あめいろ, ameiro] (n) amber; yellowish-brown
黄味がかった[きみがかった, kimigakatta] (adj-f) yellowish; cream-coloured; cream-colored
黄塵万丈[こうじんばんじょう, koujinbanjou] (n) rising cloud of (yellowish) dust
黄白色[おうはくしょく;こうはくしょく, ouhakushoku ; kouhakushoku] (n) yellowish-white; pale yellow
黄褐色[おうかっしょく, oukasshoku] (n) yellowish-brown

yellowish ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สีเขียวอมเหลือง[adj.] (sī khīo om ) EN: yellowish green FR: vert jaunâtre
เขียวอมเหลือง[adj.] (khīo om leū) EN: yellowish-green ; yellowy-green FR:
สีน้ำตาลอ่อน[adj.] (sī nāmtān ø) EN: beige ; almond ; yellowish-brown FR: beige ; brun clair

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า yellowish
Back to top