ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

assembler

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *assembler*, -assembler-

assembler ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
assembler (n.) นักสะสม Syn. gatherer, hobbyist, antiquary, accumulator
assembler (n.) ผู้เก็บ See also: พนักงานเก็บ (เงิน, ตั๋ว, ขยะ ฯลฯ), คนเก็บ Syn. gatherer, compiler, amasser, accumulator, hoarder
English-Thai: HOPE Dictionary
assemblerแอสเซมเบลอร์ตัวแปลภาษาแอสเซมบลีหมายถึง โปรแกรมที่ใช้เพื่อทำหน้าที่แปลโปรแกรมภาษาแอสเซมบลีเป็นภาษาเครื่อง (machine language) ซึ่งจะทำให้คอมพิวเตอร์อ่านแล้วเข้าใจ และปฏิบัติตามคำสั่งได้ ดู assembly language
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
assemblerแอสเซมเบลอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Assemblerตัวแปลภาษาแอสเซมบลีโปรแกรมประเภทหนึ่งซึ่งทำหน้าที่แปลโปรแกรมภาษาแอสเซมบลีไปเป็นภาษาเครื่อง [คอมพิวเตอร์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm just an assembler on an assembly line building a car which is good for people and society and it moves them around.คิดว่าตัวฉันเป็นแค่คนงานประกอบชิ้นส่วนบนสายพานการผลิต สร้างสิ่งดี ๆ ให้ผู้คนและสังคม ทำให้คนมีพาหนะขับขี่ไปไหนต่อไหน
Yes, send them to the chem-assembler.ถ้าเราลืมทั้งคู่ล่ะ?
Place in Halbrook needs assemblers..."สถานที่ใน Halbrook ต้องการประกอบ ... "

assembler ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アセンブラ;アセンブラー[, asenbura ; asenbura-] (n) {comp} assembler
アセンブラマクロ変換支援プログラム[アセンブラマクロへんかんしえんプログラム, asenburamakuro henkanshien puroguramu] (n) {comp} assembler macro conversion aid
アセンブラ制御命令[アセンブラせいぎょめいれい, asenbura seigyomeirei] (n) {comp} assembler control instruction
クロスアセンブラ[, kurosuasenbura] (n) {comp} cross assembler
マクロアセンブラ[, makuroasenbura] (n) {comp} macro assembler
組立て工[くみたてこう, kumitatekou] (n) an assembler
翻訳アセンブラ指示文[ほんやくアセンブラしじぶん, honyaku asenbura shijibun] (n) {comp} assembler directive
パケット組立て分解機能[パケットくみたてぶんかいきのう, paketto kumitatebunkaikinou] (n) {comp} packet assembler-disassembler; PAD
逆アセンブラ[ぎゃくアセンブラ, gyaku asenbura] (n) {comp} disassembler
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アセンブラ[あせんぶら, asenbura] assembler
クロスアセンブラ[くろすあせんぶら, kurosuasenbura] cross assembler
マクロアセンブラ[まくろあせんぶら, makuroasenbura] macro assembler
翻訳アセンブラ指示文[ほんやくあせんぶらしじぶん, honyakuasenburashijibun] assembler directive
パケット組立て分解機能[ぱけっとくみたてぶんかいきのう, pakettokumitatebunkaikinou] packet assembler-disassembler, PAD (abbr.)
逆アセンブラ[ぎゃくアセンブラ, gyaku asenbura] disassembler

assembler ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เชื่อม[v.] (cheūam) EN: connect ; join ; link up ; couple ; knit ; cement FR: raccorder ; ajuster ; assembler ; combiner ; joindre ; unir ; réunir ; connecter ; relier
ผู้ประกอบการชิ้นส่วน[n. exp.] (phū prakøp ) EN: assembler FR:
ผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์[n. exp.] (phū prakøp ) EN: automotive assembler FR:
ประกอบ[v.] (prakøp) EN: put together ; assemble ; fit together ; join ; combine ; bring together ; compose FR: assembler ; monter ; réunir ; joindre ; composer
รวม[v.] (rūam = ruam) EN: assemble ; include ; join ; conjoin ; gather ; collect ; merge ; combine ; unite ; merge FR: rassembler ; collecter ; réunir ; assembler ; combiner ; grouper ; inclure ; unir ; joindre
รวมกัน[v. exp.] (rūam kan) EN: combine ; joint ; merge ; assemble ; meld ; cross ; be compound FR: unir ; combiner ; amalgamer ; assembler ; joindre ; réunir ; croiser
รวมตัว[v. exp.] (rūam tūa) EN: assemble ; collect ; gather together ; gather into a group ; rally ; muster ; come together to ; combine into a group ; get together ; join together FR: rassembler ; réunir ; assembler ; se rassembler ; se réunir ; s'assembler
ชุมนุม[v.] (chumnum) EN: assemble ; gather ; rally ; muster ; concentrate ; congregate FR: rassembler ; rallier
หอมยับ[v.] (hømyap) EN: FR: rassembler
จับกลุ่ม[v.] (japklum) EN: assemble ; gather ; form a group FR: se rassembler
จับกลุ่มกัน[v. exp.] (japklum kan) EN: gather FR: se rassembler
มารวมกัน[v. exp.] (mā rūam kan) EN: assemble FR: se rassembler
ประชุม[v.] (prachum) EN: meet ; hold a meeting ; assemble ; congregate ; gather ; round up ; rally ; convene FR: se réunir ; se rassembler ; s'assembler ; rassembler ; siéger ; tenir séance ; être en séance
ประชุมกัน[v.] (prachum kan) EN: gather FR: se rassembler ; se réunir
ประกอบเข้ากัน[v. exp.] (prakøp khao) EN: assemble FR: assembler
ประมวล[v.] (pramūan) EN: codify ; collect ; compile ; combine ; gather ; systematize FR: compiler ; codifier ; rassembler
ระดม[v.] (radom) EN: mobilize ; mobilise (Am.) ; assemble ; muster ; gather ; raise ; marshal ; pool ; come in force FR: rassembler ; mobiliser ; concentrer
ระดมข้อมูล[v. exp.] (radom khømū) EN: marshal files ; marshal facts FR: rassembler les informations
รวมหัว[v.] (rūamhūa) EN: conspire ; join force ; collude ; put heads together ; act in collusion FR: se liguer ; s'assembler ; se joindre
รวมกำลัง[v. exp.] (rūam kamlan) EN: pool resources FR: rassembler
รวมกลุ่ม[v. exp.] (rūam klum) EN: group ; gather together ; assemble ; form a group ; form a coalition ; gather ; coalesce FR: agglomérer ; s'assembler
รวมพล[v. exp.] (rūam phon) EN: marshal forces FR: masser ; rallier ; rassembler
รวมตัวกัน[v. exp.] (rūam tūa ka) EN: gather ; assemble FR: se rassembler ; s'assembler ; se fondre ; se joindre ; se rejoindre ; s'unir
รวมญาติ[v. exp.] (rūam yāt) EN: FR: réunir la famille ; rassembler la famille
รวบ[v.] (rūap) EN: gather ; collect ; muster ; concentrate ; keep ; grab ; arrogate FR: rassembler ; réunir ; ramasser
รวบรวม[v.] (rūaprūam) EN: compile ; gather ; collect ; accumulate ; put together ; amass ; save up ; mobilise ; draw up FR: rassembler ; collectionner ; accumuler ; amasser ; collecter ; réunir ; regrouper ; compiler ; mobiliser
รวบรวมกัน[v. exp.] (rūaprūam ka) EN: FR: rassembler
รวบรวมหลักฐาน[v. exp.] (rūaprūam la) EN: collect evidence FR: rassembler des preuves
สะสม[v.] (sasom) EN: accumulate ; collect ; gather ; amass ; hoard ; store ; increase ; save ; deposit FR: accumuler ; collectionner ; amasser ; rassembler
ทระสุม[v.] (thørasum) EN: FR: rassembler ; regrouper
ยกพวก[v. exp.] (yok phūak) EN: gather ; assemble ; congregate ; muster FR: assembler

assembler ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Assembler {m} [comp.]assembler
Assembler-Primärprogramm {n} [comp.]assembler primary program
Assembler-Programmierer {m} [comp.]assembler programmer
Assembler-Programmverknüpfung {f} [comp.]assembler program link
Assemblerbefehl {m} [comp.]assembler instruction
Assemblerdirektive {f} [comp.]assembler directive
Assemblerformat {n} [comp.]assembler format
Assemblermodul {n} [comp.]assembler module
Assemblersprache {f} [comp.]assembler language; assembly language
Cross-Assembler {m}cross-assembler
Fremdassembler {m}; Kreuzassembler
Disassemblerprogramm {n} [comp.]disassembler

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า assembler
Back to top