ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unclearness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unclearness*, -unclearness-

unclearness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unclearness (n.) ความขมุกขมัว See also: ความพร่ามัว, ความไม่ชัดเจน Syn. obscureness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unclearness
Back to top