ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

marvelous

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *marvelous*, -marvelous-

marvelous ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
marvelous (adj.) ประหลาดมาก See also: น่าพิศวง, มหัศจรรย์, น่าอัศจรรย์, เหลือเชื่อ, ซึ่งไม่น่าเป็นไปได้ Syn. terrific, wonderful
marvelous (adj.) ยอดเยี่ยม See also: ดีมาก, วิเศษ, น่ายินดีมาก
marvelously (adv.) อย่างน่าประหลาดมาก Syn. unusually, wondrously, magically
English-Thai: HOPE Dictionary
marvelous(มาร์'เวิลลัส) adj. น่าประหลาดใจ,น่าพิศวง,ดีเลิศ,ดีเด่น,ยิ่งใหญ่,เหลือเชื่อ,ไม่น่าเป็นไปได้., See also: marvelousness n. marvellousness n., Syn. wondrous
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดีเลิศ (adj.) marvelous See also: wonderful
น่ามหัศจรรย์ (adj.) marvelous See also: wonderful, strange, fantastic, extraordinary Syn. น่าประหลาด, น่าอัศจรรย์, น่าแปลก, น่าสนเท่ห์
แสนวิเศษ (adj.) marvelous See also: wonderful Syn. ดีเลิศ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Mr Fabulous, how marvelous it is to see you.คุณแฟบิวลัส มันยอดเยี่ยมมากกับการได้พบคุณ
Sheila Barberstein and her sister. Sheila's father does marvelous work.ชีล่า บาร์เบอร์สไตน์ และน้องสาว พ่อของชีล่าทำงานเยี่ยมมาก
It was a marvelous effort on her part to discover that I did not love her.ต้องใช้ความพยายามอันน่าชื่นชม กว่าหล่อนจะพบว่าฉันมิได้ รักหล่อน
Have 'em, and marvelous things will happen.สิ่งที่น่าอัศจรรย์ก็เกิดขึ้น
The old man-- the one who gave me the green things-- he said marvelous things would happen.ชายชรา... คนที่มอบ สิ่งเขียวๆให้ผม... เขาบอกว่าสิ่งอัศจรรย์จะเกิดขึ้น
What a marvelous violin!เป็นไวโอลินที่วิเศษมาก
Our thanks to the government of China... for entrusting us with this marvelous collection.ทางเราขอขอบคุณต่อรัฐบาลจีนเป็นอย่างมาก ที่ได้ไว้วางใจมอบชุดสะสมสูงค่านี้
Veruca, dear, you have many marvelous pets.เวรูก้าจ๊ะ หนูก็มีสัตว์เลี้ยงตั้งเยอะแล้วนี่
I believe there's a marvelous new invention...พ่อว่า เดี๋ยวนี้มันก้าวหน้า...
And you, I only meet you now, my marvelous son of the winter, ...my little baby.และคุณ แล้วก็ได้พบกัน ลูกรักที่สุดแห่งฤดูหนาวนี้ เจ้าเด็กตัวน้อย
Yeah, Charly again. He has a marvelous opportunity.ใช่ ชาลี อีกครั้ง เขามีโอกาสที่ยิ่งใหญ่
You need never again have a worry or care, I will show you a miracle marvelous rare...ท่านไม่ต้องกังวล ไม่ต้องสนใจ กระผมขอนำเสนอสิ่งมหัศจรรย์ที่หายากยิ่ง

marvelous ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不平凡[bù píng fán, ㄅㄨˋ ㄆㄧㄥˊ ㄈㄢˊ, 不平凡] marvelous; marvelously
瑰异[guī yì, ㄍㄨㄟ ㄧˋ, 瑰异 / 瑰異] marvelous; magnificent
神妙[shén miào, ㄕㄣˊ ㄇㄧㄠˋ, 神妙] marvelous; wondrous

marvelous ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
空前絶後[くうぜんぜつご, kuuzenzetsugo] (n,adj-no) (so marvelous or horrible that it may be) the first and probably the last

marvelous ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัศจรรย์[adj.] (atsajan) EN: marvelous ; astonishing ; amazing ; wonderful ; miraculous ; surprising FR: merveilleux ; miraculeux ; fascinant ; surprenant
จิตร[adj.] (jit) EN: delicate ; exquisite ; beautiful ; marvelous ; wonderful ; intriguing ; artistic ; variegated FR: ravissant ; magnifique ; beau ; enchanteur ; artistique
ขลัง[adj.] (khlang) EN: magical ; miraculous ; mystical ; marvelous ; wonderful ; sacred FR: magique ; surnaturel ; sacré ; mystique
เลิศ[adj.] (loēt) EN: excellent ; perfect ; superb ; best ; optimum ; first-rate ; splendid ; wonderful ; marvelous ; superior ; outstanding ; ideal FR: excellent ; superbe ; optimal ; supérieur ; parfait ; idéal
มหัศจรรย์[adj.] (mahatsajan) EN: miraculous ; wonderful ; amazing ; astonishing ; marvelous ; magical FR: merveilleux ; miraculeux ; magique
น่าอัศจรรย์[adj.] (nā atsajan) EN: astonishing ; surprising ; dazzling ; marvelous ; astounding ; spectacular FR: merveilleux ; miraculeux
ตระการตา[adj.] (trakān tā) EN: spectacular ; marvelous ; splendid ; stunning FR: spectaculaire
วิเศษ[adj.] (wisēt) EN: superb ; splendid ; topping ; fine ; magic ; magical ; highly skilled ; marvelous ; excellent ; magnificent ; wonderful FR: merveilleux ; magique ; superbe ; magnifique
เด็ดดวง[v. exp.] (detdūang) EN: be excellent be marvelous; be wonderful; e superb; b splendid; be matchless FR: être magnifique ; être merveilleux
เด็ดสะระตี่[v. exp.] (det saratī) EN: be splendid; be excellent; be fantastic; be wonderful; be marvelous; be superb; be great FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า marvelous
Back to top