ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

prizefighter

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *prizefighter*, -prizefighter-

prizefighter ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
prizefighter (n.) นักชกมวยอาชีพ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And I was crazy in love With this prizefighter.และฉันก็ตกหลุมรักกับนักมวย

prizefighter ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นักมวย[n.] (nakmūay) EN: boxer ; pugilist ; fighter ; prizefighter FR: boxeur [m] ; pugiliste [m] (litt.)
นักมวยอาชีพ[n. exp.] (nakmūay āch) EN: professional boxer ; pugilist ; prizefighter FR: boxeur professionnel [m]
นักมวยสมัครเล่น[n. exp.] (nakmūay sam) EN: amateur boxer ; pugilist ; prizefighter FR: boxeur amateur [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า prizefighter
Back to top