ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

accumulating

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *accumulating*, -accumulating-

accumulating ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
accumulating (n.) การรวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นกอง See also: การรวมกัน Syn. accumulation, consolidation, agglomeration, amassment, gathering, assembling, amassing, convening

accumulating ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ร่ำรวยผิดปกติ[adj.] (ramrūay phi) EN: accumulating unusual wealth FR: anormalement riche

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า accumulating
Back to top