ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

assembled

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *assembled*, -assembled-

assembled ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
assembled (adj.) ที่รวบรวมไว้ด้วยกัน Syn. amassed, compiled

assembled ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
合成语音[hé chéng yǔ yīn, ㄏㄜˊ ㄔㄥˊ ㄩˇ , 合成语音 / 合成語音] assembled phonology

assembled ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
セットメーカー[, settome-ka-] (n) manufacturer of assembled products (wasei

assembled ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
พรักพร้อม[adj.] (phrakphrøm) EN: assembled ; ready ; prepared FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า assembled
Back to top