ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

novice

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *novice*, -novice-

novice ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
novice (n.) ผู้เริ่มต้น See also: ผู้ไม่เคยมีประสบการณ์ Syn. beginner, learner, neophyte
English-Thai: HOPE Dictionary
novice(นอฟ'วิส) n. ผู้เพิ่งเริ่ม,ผู้เริ่มหัด,เณร, See also: novicehood n.
English-Thai: Nontri Dictionary
novice(n) สามเณร,สมาชิกใหม่
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มือใหม่ (n.) novice See also: beginner, inexperienced person Ops. มือเก่า, มืออาชีพ
สามเณร (n.) novice See also: neophyte Syn. เณร Ops. พระ, พระสงฆ์
สามเณร (n.) novice Syn. เณร
เณร (n.) novice Syn. สามเณร
เณรหางนาค (n.) novice called
เณรหางนาค (n.) novice called
เณรหน้าไฟ (n.) novice to become on one´s funeral
เณรหน้าไฟ (n.) novice to become on one´s funeral
เณร (n.) Buddhist novice See also: novice Syn. สามเณร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
OK, 55 days from today you two are gonna win the novice competition,โอเคจ้ะ อีก 55 หลังจากนี้คุณสองคน จะชนะการแข่งขัน novice
This can be a good practice car for novice drivers.คันนี้เนี่ย เหมาะสำหรับมือใหม่ ที่เพิ่งหัดขับนะครับ
General,chuck may be a novice spy,but the results speak for themselves.ท่านนายพล,Chuck อาจจะเป็นสปายมือใหม่ แต่เขาก็ทำงานให้กับพวกเรา
I'm not putting a patient's life in the hands of a novice surgeon based on my gut.ฉันจะไม่เอาชีวิตคนไข้ไปอยู่ในมือศัลยแพทย์อ่อนหัด โดยดูจากความกล้าของฉันหรอก
He's an expert potter who signs up for novice classesเขาคือนักปั้นหม้อผู้เชี่ยวชาญ ที่มาลงเรียนคลาสสำหรับมือใหม่
But as a novice boyfriend,แต่ในฐานะแฟนหนุ่มแกะกล่อง
I've prepared a number of topics that should appeal to both the advanced and novice conversationalists.ฉันได้เตรียมที่จำนวนของหัวข้อ ที่ควรสนใจ ทั้งขั้นสูง และสำหรับคนอ่อนหัด
A novice would not be good at that.พวกมือใหม่คง ไม่เก่งเรื่องนั้น
He would have bet against me. Common novice mistake.ส่วนเขาคงจะพนันฝ่ายตรงข้ามกับข้า ความผิดพลาดของพวกสูงศักดิ์
I'm a weapons novice holding a significant blade here and there are people in my proximity with open-toed shoes.ฉันมือใหม่หัดถืออาวุธแหลมคมอยู่นะ และมีคนรอบๆตัวฉันที่ใส่รองเท้าแตะอยู่
I'm just a novice.ไม่หรอกครับ, ผมก็แค่นักเขียนคนนึง
We are novices, so, could you do me a solid and show me how to move that chair?เราเป็นมือใหม่ คือ คุณช่วยทำให้ฉัน เชื่อใจ และแสดงให้เห็นวิธีเคลื่อนย้าย เก้าอี้นั่นหน่อยได้มั้ย?

novice ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
沙弥[shā mí, ㄕㄚ ㄇㄧˊ, 沙弥 / 沙彌] novice Buddhist monk

novice ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
新入り[しんいり, shin'iri] (n) newcomer; initiate; novice
若輩者[じゃくはいしゃ;じゃくはいもの, jakuhaisha ; jakuhaimono] (n) fledgling; junior member; young person; inexperienced person; novice
駆出し者;駆け出し者[かけだしもの, kakedashimono] (n) beginner; novice
七衆[しちしゅ, shichishu] (n) seven orders of Buddhist disciples (monks, nuns, probationary nuns, male novices, female novices, male lay devotees, female lay devotees)
四衆[ししゅ;ししゅう, shishu ; shishuu] (n) (1) four orders of Buddhist followers (monks, nuns, male lay devotees and female lay devotees); (2) four monastic communities (ordained monks, ordained nuns, male novices and female novices); (3) (in Tendai) the four assemblies
埴猪口[へなちょこ, henachoko] (n) (uk) (derog) novice; greenhorn
[ひら;ヒラ, hira ; hira] (n) (1) something broad and flat; palm of the hand; (2) common; ordinary; (3) (abbr) (See 平社員) low-ranking employee; freshman; novice; private
新米[しんまい, shinmai] (exp,n,adj-no) (1) new rice; (2) novice; beginner; tyro; newcomer; newbie; (P)
青二才;青二歳(iK)[あおにさい, aonisai] (n) (derog) green youth; immature youth; novice; greenhorn
駆け出し;駆出し;駈け出し[かけだし, kakedashi] (n,adj-no) (1) novice; beginner; (n) (2) (See 駆け出す・かけだす) starting to run; running off; running away

novice ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บรรพชิต[n.] (banphachit ) EN: priest ; bhiksu ; monk ; Buddhist monk ; bhiksuni ; Buddhist nun ; samanera ; male novice ; samanerika ; female novice FR: religieux [m] ; religieuse [f] ; moine bouddhiste [m] ; moniale bouddhiste [f] ; bonze [m] ; moine [m]
บวชเณร[v. exp.] (būat nēn) EN: become a novice FR: devenir novice
จัว[n.] (jūa) EN: novice monk ; novice FR:
ไก่อ่อน[n.] (kai-øn) EN: tenderfoot ; inexperienced person ; beginner ; raw recruit ; greenhorn (Am.) ; rookie FR: débutant [m] ; novice [m]
ไก่อ่อนสอนขัน[n.] (kai-ønsønkh) EN: tenderfoot ; inexperienced person ; beginner ; raw recruit ; greenhorn (Am.) ; rookie FR: débutant [m] ; novice [m]
การบวชเณร[n. exp.] (kān būat nē) EN: ordination ; becoming a novice FR: ordination d'un novice [m]
มือใหม่[n.] (meūmai) EN: novice ; beginner FR: novice [m] ; débutant [m] ; commençant [m] (vx) ; bleu [m] (fam.)
มือใหม่[adj.] (meūmai) EN: inexperienced ; novice FR: inexpérimenté ; débutant ; inexpert ; novice ; nouveau
เณร[n.] (nēn) EN: novice monk ; novice FR: novice [m] ; jeune moine bouddhiste [m] ; néophyte [m]
เณรหางนาค[n.] (nēnhāngnāk) EN: novice monk who ordains at the end of the ordination ceremony FR:
เณรหน้าไฟ[n.] (nēnnāfai) EN: FR: novice qui officie durant les cérémonies funèbres [m]
น้องใหม่[n. exp.] (nøng mai) EN: freshman ; freshy ; beginner ; novice FR: novice [m, f] ; débutant [m] ; débutante [f] ; bleu (fam.) [m]
อ่อนหัด[adj.] (ønhat) EN: inexperienced ; unskillful ; inexpert FR: novice ; inexpérimenté ; peu expérimenté
ผู้เริ่มต้น[n. exp.] (phū roēmton) EN: beginner ; novice FR: débutant [m]
สมัครเล่น[adj.] (samaklen) EN: amateur ; novice ; not skillful ; naive FR: amateur ; novice
สามเณร [n.] (sāmmanēn) EN: novice monk ; novice ; samanera FR:
สามเณรี[n.] (sāmmanērī) EN: girl novice FR:
กุฎี[n.] (kudī) EN: monk's cell ; meditation hut ; monk's dwelling ; monk's residence ; monk's living quarters ; house for Buddhist priests ; abode of a Buddhist monk (or novice) ; kuti FR: loge monacale [f] ; chambre de méditation [f] ; kuti [m] ; cellule monacale [f]
กุฏิ[n.] (kut = kutti) EN: monk's cell ; meditation hut ; monk's dwelling ; monk's residence ; monk's living quarters ; house for Buddhist priests ; abode of a Buddhist monk (or novice) ; kuti FR: loge monacale [f] ; chambre de méditation [f] ; kuti [m] ; cellule monacale [f]
กุฏิ[n.] (kutti = kut) EN: monk's cell ; meditation hut ; monk's dwelling ; monk's residence ; monk's living quarters ; house for Buddhist priests ; abode of a Buddhist monk (or novice) ; kuti FR: loge monacale [f] ; chambre de méditation [f] ; kuti [m] ; cellule monacale [f]
รูป[n.] (rūp) EN: [classif.: monks, novices] FR: [classif. : moines, novices]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า novice
Back to top