ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unprofessional

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unprofessional*, -unprofessional-

unprofessional ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unprofessional (adj.) ที่ไม่เป็นมืออาชีพ See also: ที่ไม่มีความสามารถดีพอ Syn. amateurish Ops. professional
unprofessional (adj.) ซึ่งไม่เป็นมืออาชีพ See also: ซึ่งทำแบบสมัครเล่น Syn. improper, inadequate, unsuitable, amteurish
unprofessionalism (n.) ความไม่เป็นมืออาชีพ See also: การทำแบบสมัครเล่น
English-Thai: HOPE Dictionary
unprofessional(อันโพรเฟส'เชินเนิล) adj. ไม่ใช่อาชีพ,ไม่ชำนาญ,สมัครเล่น. n. นักสมัครเล่น,ผู้ไม่ชำนาญ., See also: unprofessionally adv.
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Listen, I know this is unprofessional but I think you're really cute.ฟังนะ ชั้นรู้ว่ามันไม่เป็นมืออาชีพเท่าไหร่... ...แต่ชั้นคิดว่าเธอน่ารักมากเลย อืม ใช่
You know, I missed a meeting today where I was going to get fired for unprofessional conduct because I was kidnapped by people that don't exist.รู้ไหมที่ผมพลาดนัด ที่จะไปให้เขาไล่ออก เนื่องจากความประพฤติไม่ดี เพราะผมถูกจับตัวโดยพวกที่ คุณฆ่าไปแล้ว
It would be unprofessional not to.แบบนั้นมันก็ไม่มืออาชีพน่ะสิ
It would be unprofessional not to.คงจะไม่เป็นมืออาชีพ ถ้าไม่ได้ยิง
You have any idea how unprofessional that is?นายไม่รู้รึไง ว่านี่มันดูไม่เป็นมืออาชีพเลยนะ
His conduct borders on unprofessional at best.เขาดำเนินการไม่เป็นมืออาชีพที่สุด
You know what? You're being real unprofessional right now, Tej.ขอโทษ พูดแบบนี้ มันไม่มืออาชีพ เลยนะ, เทจ
It's not unprofessional to show your feelings.มันไม่ใช่ไม่เป็นมืออาชีพ ที่จะแสดงความรู้สึก
How can anyone expect me to carry on under these conditions? It's unprofessional!จะให้ฉันรับมือแบบนี้ได้ไง นี่ไม่ใช่งานอาชีพแล้ว
An elective valve, no big deal. It is unprofessional, and it embarrasses me in front of my staff.ไม่ใช่มืออาชีพเลย / หักหน้าฉันต่อหน้าคนของฉัน
That's unprofessional!! ไม่เป็นมืออาชีพเอาซะเลย !
You are inefficient and unprofessional.เธอมันไม่มีประสิทธิภาพแถมยังไม่เป็นมืออาชีพอีก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unprofessional
Back to top