ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

envoy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *envoy*, -envoy-

envoy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
envoy (n.) ทูต See also: ราชทูต, นักการทูต, รัฐทูต Syn. diplomat, emissary, representative
envoy (n.) ส่วนสุดท้ายของหนังสือ See also: บทสุดท้ายของบทกวี
envoy representative (n.) นักการทูต See also: เอกอัครราชทูต, ทูต, ผู้ที่ต่อรองอย่างมีชั้นเชิง, ผู้ชำนาญในการคบค้าสมาคม Syn. diplomatist
English-Thai: HOPE Dictionary
envoy(เอน'วอย) n. พูด,ตัวแทน,ผู้แทน,อุปทูต, Syn. agent
English-Thai: Nontri Dictionary
envoy(n) อุปทูต,ทูต,ผู้แทน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
envoyผู้แทนทางการทูต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เบิกทูต (v.) present an envoy to the king
รัฐทูต (n.) envoy See also: emissary
ราชทูต (n.) envoy See also: embassy, envoy extraordinary, minister plenipotentiary
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
An envoy approaches. Remember your manners.วิธีการทูต จำมารยาทของคุณ
Amelia's envoy will be here any minute.เอมิเลียกำลังจะมา/อีกกี่นาที
This is Aereon. An envoy from the Elemental race.นางคือแอเรี่ยน ฑูตจากเผ่าพันธ์ธาตุ
Moeshi Saroff, former MOSSAD, now telecomm giant and Guy Haines, special envoy to the prime minister.โมชิ ซารอฟ อดีตโมแซฟ เจ้าพ่อเทเลคอม และ กาย นิค ทูตพิเศษของนายกรัฐมนตรี
I'm the personal envoy of Governor Agricola.ฉันเป็นผู้นำสารของท่านอากริโคล่า
Sir, a Heraklion envoy approaches.ท่านครับ! เฮอราคลิออน ส่งฑูตมา
Hyperion's envoy desires a word with you.ฑูตไฮเปอร์เรี่ยน ต้องการคุยกับเจ้า
Your Grace, I have the honor to bring you Lady Catelyn Stark, sent as an envoy by her son Robb, Lord of Winterfell.ฝ่าบาท ข้าได้รับเกียรติให้พาตัว ท่านหญิงเคทลิน สตาร์คมา ผู้มาในฐานะทูตของบุตรชายนาง ร็อบ ลอร์ดแห่งวินเทอร์เฟล
I'm the official envoy of the Emperor. I carry a message for Lord Bartok.ฉันทูตอย่างเป็นทางการของจักรพรรดิ ผมพกข้อความสำหรับพระเจ้า Bartok
This is envoy Shen from the palace.นี่คือท่านทูตเสิ่นจากวังหลวง
A man claiming to be an envoy of the empire requests an audience.มีชายอ้างว่าเป็นราชทูต จากจักรวรรดิขอเข้าเฝ้า
The envoy from Niflheim awaits without, Your Majesty.ราชทูตจากนิฟเฟิลไฮม์พะยะค่ะ ฝ่าบาท

envoy ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
召见[zhào jiàn, ㄓㄠˋ ㄐㄧㄢˋ, 召见 / 召見] call in (one's subordinates); summon (an envoy of a foreign country) to an interview
劝农使[quàn nóng shǐ, ㄑㄩㄢˋ ㄋㄨㄥˊ ㄕˇ, 劝农使 / 勸農使] envoy charge with promoting agriculture (in Han dynasty)
甘巴里[Gān bā lǐ, ㄍㄢ ㄅㄚ ㄌㄧˇ, 甘巴里 / 甘巴裡] Professor Ibrahim Gambari (1944-), Nigerian scholar and diplomat, ambassador to UN 1990-1999, UN envoy to Burma from 2007
使者[shǐ zhě, ㄕˇ ㄓㄜˇ, 使者] emissary; envoy

envoy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
使臣[ししん, shishin] (n) envoy
勅祭社[ちょくさいしゃ, chokusaisha] (n) shrine whose rituals are attended by an imperial envoy (who presents offerings)
国使[こくし, kokushi] (n) envoy
遣唐使[けんとうし, kentoushi] (n) envoy (to T'ang China); (P)
遣隋使[けんずいし, kenzuishi] (n) Japan's envoy to Sui dynasty China
お使い;御使い;御遣い;お遣い;お使(io)[おつかい, otsukai] (n) (1) (pol) (See 使い・つかい・1) errand; mission; going as envoy; (2) (pol) messenger; bearer; errand boy; errand girl; (3) (pol) (hon) familiar spirit
上使[じょうし, joushi] (n) shogun's envoy; emissary
使い(P);遣い[つかい, tsukai] (n) (1) (See 使いにやる) errand; mission; going as envoy; (2) messenger; bearer; errand boy; errand girl; (3) (See 使い魔) familiar spirit; (n-suf,n-pref) (4) (often read as づかい when used as a suffix) (See 魔法使い) use; usage; user; trainer; tamer; charmer; (P)
使いの者[つかいのもの, tsukainomono] (n) messenger; envoy; emissary
使節[しせつ, shisetsu] (n,adj-no) envoy; embassy; mission; delegate; (P)
使者[ししゃ, shisha] (n,adj-no) messenger; envoy; emissary; (P)
副使[ふくし, fukushi] (n) vice-envoy; deputy delegate
正使[せいし, seishi] (n) senior envoy; chief delegate

envoy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัครราชทูต[n.] (akkhrarātch) EN: minister ; ambassador ; government envoy FR: ministre [m]
เบิกทูต[v. exp.] (boēkthūt) EN: present an envoy to the king FR:
นักการทูต[n. exp.] (nak kān thū) EN: diplomat ; ambassador ; emissary ; envoy ; consul ; minister ; statesman FR: diplomate [m, f]
ผู้แทนพิเศษ[n. exp.] (phūthaēn ph) EN: special envoy FR:
ผู้แทนพระองค์[n. exp.] (phūthaēn Ph) EN: royal representative ; royal envoy FR:
ราชทูต[n.] (rātchathūt) EN: King's envoy ; diplomatic representative ; envoy FR:
แต่งทูต[v. exp.] (taeng thūt) EN: send an envoy FR:
ทูต[n.] (thūt) EN: diplomat ; diplomatic agent ; emissary ; envoy ; ambassador FR: diplomate [m, f] ; émissaire [m] ; envoyé [m]
เฉด[v.] (chēt) EN: drive away ; expel ; dismiss FR: renvoyer ; chasser
เดินสาร[v.] (doēnsān) EN: FR: envoyer un message
ให้ออกไป[v.] (hai-øk pai) EN: dismiss FR: renvoyer ; licencier ; révoquer ; congédier
ไล่ออก[v.] (lai-øk) EN: dismiss ; fire ; sack ; expel ; axe ; discharge ; lay off ; send off FR: renvoyer ; licencier ; congédier ; virer (fam.) ; expulser ; exclure ; mettre dehors ; mettre à la porte
ไล่ออกจากงาน (ไล่...ออกจากงาน)[v. exp.] (lai ... øk ) EN: give ... (sb) the sack FR: licencier ... (qqn) ; renvoyer ... (qqn) du travail
ไล่ออกจากโรงเรียน (ไล่...ออกจากโรงเรียน)[v. exp.] (lai ... øk ) EN: dismiss ... (sb.) from school ; expel ... (sb) from school FR: renvoyer ... (qqn) de l'école ; exclure ... (qqn) de l'école
ไล่ไป[v.] (lai-pai) EN: FR: éjecter ; expulser ; renvoyer
ไล่พนักงานออก[v. exp.] (lai phanak ) EN: dismiss an employee ; fire an employee FR: licencier un employé ; renvoyer un employé
ผาย[v.] (phāi) EN: emit ; emanate ; release ; spread ; split ; slit ; cleave FR: émettre ; relâcher ; lâcher ; envoyer
พระราชสาส์น[n.] (phrarātchas) EN: royal letter ; formal letter from the king ; envoy's credentials FR:
ผู้ส่งข่าว[n.] (phūsongkhāo) EN: messenger ; courier ; informant ; press officer ; information officer ; delivery boy ; emissary ; errand-boy ; herald FR: messager [m] ; émissaire [m] ; envoyé [m]
พูดจาทิ่มแทง[v. exp.] (phūtjā thim) EN: take a verbal poke at s.o. FR: envoyer des piques à qqn. ; lancer des piques à qqn.
สนองคุณ[v. exp.] (sanøng khun) EN: repay an obligation FR: renvoyer l'ascenseur
ส่ง[v.] (song) EN: send ; mail ; post ; deliver ; transmit ; forward ; dispatch ; submit FR: envoyer ; poster ; transmettre ; expédier
ส่งจดหมาย [X] (song jotmāi) EN: send a letter ; post a letter FR: envoyer une lettre
ส่งข่าว[v. exp.] (songkhāo) EN: send word ; send a message ; go and tell ; report FR: envoyer des nouvelles
ส่งคืน[v. exp.] (song kheūn) EN: return ; restore ; give back ; deliver back ; send back ; payback ; refund ; restore ; revert ; render FR: renvoyer ; retourner ; réexpédier
ส่งความสุขปีใหม[v. exp.] (song khwāms) EN: FR: envoyer des voeux de bonne année
ส่งเงิน[v. exp.] (song ngoen) EN: remit money FR: envoyer de l'argent
ส่งไป[v. exp.] (song pai) EN: send FR: expédier ; faire partir ; envoyer
ส่งพัสดุคืน[v. exp.] (song phatsa) EN: return a parcel FR: renvoyer un colis
ส่งสัญญาณ[v. exp.] (song sanyān) EN: signal ; round the alarm ; ring the alarm ; herald FR: déclencher l'alarme ; signaler ; envoyer un signal
ส่งสัญญาณ[v. exp.] (song sanyān) EN: transmit ; relay ; radio ; broadcast ; disseminate ; send out FR: émettre ; diffuser ; envoyer un signal
ส่งตำรวจ[v. exp.] (song tamrūa) EN: deploy police FR: envoyer la police
ส่งทหาร[v. exp.] (song thahān) EN: deploy soldiers FR: envoyer l'armée
ส่งทางไปรษณีย์[v. exp.] (song thāng ) EN: FR: poster ; envoyer par la poste ; expédier par la poste
ส่งโทรเลข[v. exp.] (song thōral) EN: send a telegram FR: envoyer un télégramme
ตะเพิด[v.] (taphoēt) EN: drive off by shouting ; scare away ; chase FR: faire fuir ; effaroucher ; rabrouer ; envoyer qqn au diable ; envoyer qqn aux cinq cents diables ; envoyer qqn à tous les diables
ทดแทนบุญคุณ[v. exp.] (thotthaēn b) EN: FR: renvoyer l'ascenseur
ตอบแทนบุญคุณ[v. exp.] (tøpthaēn bu) EN: repay a kindness FR: renvoyer l'ascenseur
เหวี่ยง[v.] (wīeng) EN: throw ; cast ; fling ; toss ; hurl FR: lancer ; jeter ; envoyer
ยื่นคำขาด[v. exp.] (yeūn khamkh) EN: deliver an ultimatum ; give an ultimatum ; issue an ultimatum ; give one's final word ; give one's last word FR: adresser un ultimatum ; envoyer un ultimatum ; lancer un ultimatum

envoy ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sonderbeauftragte {m,f}; Sonderbeauftragterspecial representative; envoy extraordinary

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า envoy
Back to top