ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

erotic

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *erotic*, -erotic-

erotic ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
erotic (adj.) ซึ่งกระตุ้นความรู้สึกทางเพศ See also: ซึ่งกระตุ้นกำหนัด Syn. amatory, aphrodisiac, erogenous
erotica (n.) ศิลปะหรืองานประพันธ์ที่ทำขึ้นมาเพื่อความสุนทรียทางเพศ Syn. pornography
eroticism (n.) การหมกมุ่นในกามารมณ์ See also: การหมกมุ่นในเรื่องเพศ
eroticism (n.) ความต้องการทางเพศ See also: ความรู้สึกทางเพศ Syn. desire, libido, lust
eroticism (n.) ลักษณะที่กระตุ้นความต้องการทางเพศ See also: (สิ่ง) ซึ่งมีลักษณะที่กระตุ้นความรู้สึกทางเพศ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Eroticaงานด้านกามารมณ์ [TU Subject Heading]
Eroticism in literatureงานด้านกามรมณ์ในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It was the most erotic moment of my life... up until then, at least.เป็นวาระที่มีราคะที่สุดในชีวิตฉัน จนนาทีสุดท้ายเลย
They can watch erotic movies with their tablets right?พวกเขาสามารถดูหนังวาบหวิวด้วยแท็บเล็ตของพวกเขาใช่ไหม?
Here it is Heran Erotic Massage...อ่ะนี่ไง / Heran อาบ อบ นวด...
Ooh, gotta split. I'm late for my erotic massage class.อู้ ต้องแยกกันแล้ว ฉันไปเรียนวีธีการนวดเพื่อกระตุ้นอารมณ์ทางเพศ
I need virgins to be sacrificed to the god of the Erotic Realm.ฉันต้องการสาวบริสุทธิ์เพื่อจะปลดปล่อย พระเจ้าของราชอาณาจักรเกี่ยวกับกาม
We have today before us two virgins to sacrifice to our god, the god of the Erotic Realm, who grants us the sexual energy we need to survive our dull lives.ก่อนที่เราจะมีวันนี้ได้ เราต้องบูชายันสาวพรหมจารีถึง 2 คน ให้กับพระเจ้าของเรา พระเจ้าแห่งดินแดนกามารมณ์
We will now observe these two virgins do a dance that emanates tremendous erotic energy.เรามาคอยจับตามอง สองสาวพรหมจรรย์นี้กันเถิดท่านทั้งหลาย โปรดเต้นให้สิ่งนั้นหลั่งออกมา สิ่งที่ขับพลังงานเกี่ยวกับกาม
Do the dance of erotic love.เต้นในท่วงท่าที่แสดงถึงพลังขับทางเพศ
Big Razor Sis and I were dragged to this god-forsaken place, and were forced to dance all night to arouse erotic energy.*ซือเจ้อภิมหามีดโกนและฉันถูกจับตัวมา *ที่สถานที่.. ที่พระเจ้าี้ถูกทอดทิ้ง *และถูกบังคับเพื่อเต้นทั้งคืน เพื่อปลุกพลังขับทางเพศของพวกเขา*
Judged the book by its filthy, loathsome... wickedly erotic cover.ตัดสินหนังสือโดยความลามก, น่าเกลียดชัง ... อีโรติกบนปก
They are fully versed in both the sensual and the erotic arts.พวกเขามีความรอบรู้อย่างเต็มที่ ทั้งในราคะ และศิลปะการเร้าอารมณ์
I mean, the whole point of my character is to create an erotic tension.แบบว่าตัวละครของฉัน มีหน้าที่สร้างความอีโรติก

erotic ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
春宫[chūn gōng, ㄔㄨㄣ ㄍㄨㄥ, 春宫 / 春宮] Crown Prince's chambers; by extension, the Crown Prince; erotic picture
性感[xìng gǎn, ㄒㄧㄥˋ ㄍㄢˇ, 性感] sex appeal; eroticism; sexuality

erotic ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エロアニメ[, eroanime] (n) (abbr) erotic animation; pornographic animation; animation containing explicit sexual content
エログロ[, eroguro] (adj-na,n,adj-no) (abbr) erotic and grotesque
エログロナンセンス[, eroguronansensu] (n) (abbr) erotic and grotesque nonsense
エロコメディ[, erokomedei] (n) erotic comedy
エロダクション[, erodakushon] (n) (abbr) erotic production
エロプリ[, eropuri] (n) (abbr) (sl) (See エロプリクラ) erotic pictures taken at purikura
エロプリクラ[, eropurikura] (n) (sl) erotic pictures taken at purikura
エロ写真[エロしゃしん, ero shashin] (n) erotic photograph
エロ漫画[エロまんが, ero manga] (n) erotic or pornographic manga
エロ画[エロが, ero ga] (n) (abbr) (sl) (See エロ画像) erotic photograph (on a computer, mobile phone, etc.)
エロ画像[エロがぞう, ero gazou] (n) erotic picture
ロリコン;ロリ[, rorikon ; rori] (n) (1) (abbr) (See ロリータコンプレックス,小児性愛者) Lolita complex (sexual attraction to children, esp. young girls); (adj-f) (2) portraying children in an erotic style
下ネタ[しもネタ, shimo neta] (n) (1) dirty joke; blue joke; (2) erotic topic; sex talk; indecent topic
極エロ[きょくエロ, kyoku ero] (n) extreme eroticism; something very erotic
色っぽい[いろっぽい, iroppoi] (adj-i) amorous; sexy; voluptuous; erotic
艶笑[えんしょう, enshou] (n,vs) (1) seductive smile; (2) erotic humor
エロ[, ero] (adj-na,n,adj-no) erotic; eroticism; (P)
エロい[, ero i] (adj-i) (1) (col) erotic; pornographic; risque; (2) (sl) (See 偉い) eminent; great
エロチカ[, erochika] (n) erotica
エロチシズム[, erochishizumu] (n) eroticism
春画[しゅんが, shunga] (n) shunga (erotic or pornographic woodblock prints)
着エロ[ちゃくエロ, chaku ero] (n) non-nude erotica
腐女子[ふじょし, fujoshi] (n) (sl) (See やおい) a girl who is very enthusiastic about comics featuring male homoeroticism
貴腐人[きふじん, kifujin] (n) (sl) (See 腐女子) a woman who is very enthusiastic about comics featuring male homoeroticism

erotic ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บทอัศจรรย์[n. exp.] (bot atsajan) EN: erotic passage FR:
กำหนัด[n.] (kamnat) EN: lust ; sexual desire ; passion ; voluptuousness ; erotic feeling ; sexual passion FR: désir sexuel [m]
ปลุกใจเสือป่า[X] (plukjai seū) EN: erotic FR:
ทำให้เกิดกำหนัด[adj.] (thamhai koē) EN: erotic FR: érotique

erotic ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
erotisch {adj} | erotischer | am erotischstenerotic | more erotic | most erotic

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า erotic
Back to top