ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

astound

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *astound*, -astound-

astound ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
astound (vt.) ประหลาดใจ Syn. surprise, ameze
astounding (adj.) น่าประหลาดใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
astound(แอสเทาดฺ') vt. ทำให้งงงวย,ทำให้ตกใจ (ด้วยความประหลาดใจ) . -adj. ประหลาดใจ,ตกใจ,สะดุ้งเฮือก, Syn. shock, stun,startle)
English-Thai: Nontri Dictionary
astound(vt) ทำให้ตกใจ,ทำให้งง
astounding(adj) น่างงงวย,น่าตกใจ,น่าประหลาดใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Not that it's relevant, sir, but you astound me, Mr. Ambassador.{\cHFFFFFF}Not that it's relevant, sir, {\cHFFFFFF}but you astound me, Mr. Ambassador.
Not a guy we just received the project this must be your portrayal of little red it's a completely new view and I'm astound please continue to work with us and thank youไม่ได้เป็นหนุ่ม เราเพิ่งจะได้รับโครงการค่ะ ฉันได้รับภาพวาดหนูน้อยหมวกแดงที่คุณวาดแล้ว
My world, once revealed, will astound everyoneโลกของฉัน หากได้รู้ จะประหลาดใจทุกชนวัย
# It will astound you... #It will astound you...
But under that, you're the most amazingly... astounding, wonderful girl...แต่ภายใต้นั้นคุณเป็นคนอัศจรรย์มาก เป็นผู้หญิงที่วิเศษ
... butquitefrankly,Iam astounded that you didn't hand it in.Frankly I am astaund that you did not hand it in
Ladies and gentlemen, prepare to be astounded.ท่านผู้เกียรติทุกท่าน จงเตรียมอัศจรรย์ใจ
The human body, for instance, is an astoundingly durable creation.ร่างกายของมนุษย์ ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ทนทาน
I cannot believe Tris dated a straightedge. That's, like, astounding.ไม่อยากเชื่อเลยว่าทริสจะเดตกับไอ้บื้อนั่น มันพิลึกสุดๆ
It's astounding to think that this horror happens in one of the most beautiful places.เพื่อจะได้รับอนุญาตที่จะทำนั่นนี่ และไม่มีใครอยากจะทำอะไร โดยไม่ได้รับอนุญาต
Your depth of knowledge astounds.อึ้งกับความรู้เธอเลยนะเนี่ย
Your lack of imagination astounds me. This is only the beginning. If you can master this, you can sneak anything out of a store between your knees.- จินตนาการกว้างๆหน่อยซิจ๊ะ นี่มันแค่เริ่มต้น พอเธอเก่งเมื่อไหร่ เธอจะซ่อนของไว้ตรงเข่าได้ รองเท้า, ชุดงานพรอม ฉันเคยซ่อนเค้กวันเกิดออกมาได้ โดยที่เทียนยังจุดไฟอยู่เลย แน่ใจเหรอ?

astound ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yà, ㄧㄚˋ, 讶 / 訝] astounded

astound ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
呆れる(P);惘れる[あきれる, akireru] (v1,vi) to be amazed; to be shocked; to be astonished; to be astounded; to be disgusted; (P)
気が遠くなる[きがとおくなる, kigatookunaru] (exp,v5r) (1) to faint; to lose consciousness; (2) to feel overwhelmed; to be astounded
突拍子も無い;突拍子もない[とっぴょうしもない, toppyoushimonai] (adj-i) astounding; tremendous; crazy; exorbitant
肝をつぶす;肝を潰す[きもをつぶす, kimowotsubusu] (exp,v5s) to be frightened out of one's wits; to be amazed; to be astounded; to be stunned
衝撃的[しょうげきてき, shougekiteki] (adj-na) devastating; gut-wrenching; shocking; startling; sensational; astounding; astonishing
驚天動地[きょうてんどうち, kyoutendouchi] (n,adj-no) astounding; startling; world-shaking; amazing; earth-shattering
驚異的[きょういてき, kyouiteki] (adj-na) wonderful; astounding; marvellous

astound ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
พิศวง[v.] (phitsawong) EN: wonder ; amaze ; astonish ; astound FR:
อัศจรรย์ใจ[adj.] (atsajan jai) EN: amazed ; impressed ; astonished ; astounded ; incredulous FR: émerveillé ; les bras lui en sont tombés
น่าอัศจรรย์[adj.] (nā atsajan) EN: astonishing ; surprising ; dazzling ; marvelous ; astounding ; spectacular FR: merveilleux ; miraculeux
น่าประหลาดใจ[adj.] (na pralāt j) EN: amazing ; dazzling ; insolite ; astounding FR: incroyable ; étonnant ; insolite
ประหลาดใจ[adj.] (pralāt jai) EN: surprised ; astounded FR: surpris ; consterné
ตื่น[adj.] (teūn) EN: astounded ; astonished ; surprised FR: en émoi

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า astound
Back to top