ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

perplex

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *perplex*, -perplex-

perplex ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
perplex (vt.) ทำให้งุนงง See also: ทำให้สงสัย, ทำให้ยุ่งยากยิ่งขึ้น Syn. confound, confuse, puzzle
perplexed (adj.) ซับซ้อน See also: ซึ่งเข้าใจยาก, ซึ่งยุ่งเหยิง Syn. complicated, puzzled
perplexity (n.) ความงุนงง See also: ความสับสน, ความไม่แน่ใจ Syn. bewilderment, uncertainty Ops. composure, stillness
perplexity (n.) เรื่องที่น่าพิศวงงงงวย See also: สิ่งที่ทำให้สับสนงุนงง
English-Thai: HOPE Dictionary
perplex(เพอเพลคซฺ') vt. ทำให้งงงวย,ทำให้งง,ทำให้ยุ่งเหยิงใจ., See also: perplexer n. perplexingly adv., Syn. mystify,confound
perplexed(เพอเพลคซฺทฺ') adj. งงงวย,ยุ่งเหยิงใจ,ฉงนสนเท่ห์,สลับซับซ้อน, Syn. dazed
perplexity(เพอเพลค'ซิที) n. ความงงงวย,ความยุ่งเหยิงใจ,ความไม่แน่ใจ,ความสลับซับซ้อน
English-Thai: Nontri Dictionary
perplex(vt) ทำให้สนเท่ห์,ทำให้งง,ทำให้ฉงน,ทำให้งงงวย
perplexity(n) ความสนเท่ห์,ความงง,ความฉงน,ความงงงวย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
งงงวย (adj.) perplexed See also: puzzling, baffling, nonplussed, flummoxed Syn. งวยงง, งุนงง, งงงัน, ฉงน
งงงัน (adj.) perplexed See also: puzzling, baffling, nonplussed, flummoxed Syn. งวยงง, งุนงง, ฉงน
งวยงง (adj.) perplexed See also: puzzling, baffling, nonplussed, flummoxed Syn. งุนงง, งงงัน, ฉงน
ฉงน (adj.) perplexed See also: puzzling, baffling, nonplussed, flummoxed Syn. งวยงง, งุนงง, งงงัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
How perplexing for you.ช่างสลับซับซ้อนจริงๆ
You know, Jamie, you really are forcing me to use the word "perplexed" an awful lot lately.รู้นะ เจมี่ นายกำลังบังคับให้ฉัน ใช้คำว่า "น่าสงสัย" จนพร่ำเพรื่อไปหมด
Something less perplexing than a ghost story. Come on.เรื่องที่น่าฉงนน้อยกว่าเรื่องผี เร็วน่า
Sometimes hanging with you for the Perplexed around the door.บางครังก็หลงมา ปรากฎที่ปากประตู
Your incredulity perplexes me. No, your incredulity perplexes me, nerd.ไม่ ความไม่เชื่อใจของคุณ ก็ทำให้ผมไม่เชื่อใจคุณเหมือนกัน ไอ้เด็กเนิร์ด
What seemed to be a very simple task has taken the most perplexing of turns.สิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นงานที่ง่ายมาก has ถ่ายมากที่สุดน่างงการเลี้ยว
Then one day, you will say this. "I'm perplexed and intrigued."สักวันคุณจะพูดว่า "ฉันรู้ว่าเธอเป็นคนน่าทึ่งและมีเสน่ห์"
You're so strange, so I find you... perplexing and intriguing.ที่แปลกกว่าเธอ คือฉันพบว่าเธอ ที่ทำให้รู้สึกตื่นเต้นและสับสน
Since father-in-law has collapsed, you'll be stuck in a perplexing situation.ตั้งแต่คุณพ่อหมดสติไป คุณคงเจอแต่เรื่องยุ่ง ๆ
People are so violent, and so perplexing. Just leave me alone with the dead.คนเป็นช่างป่าเถือนและวุ่นวาย ให้ฉันได้อยู่กับคนตายเถอะ
In other news, local authorities remain perplexed by the animal attacks plaguing Beacon Hills.ข่าวอื่น จนท.ท้องที่ยังคงสับสน เรื่องสัตว์ที่ออกอาละวาด ในเขตบีคอนฮิล
And that left us all heartbroken and perplexed.และทิ้งให้เราทั้งหมดเสียใจ และงงงัน

perplex ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
惶惑[huáng huò, ㄏㄨㄤˊ ㄏㄨㄛˋ, 惶惑] anxious and perplexed; uneasy and confused; suspicious and fearful
困惑[kùn huò, ㄎㄨㄣˋ ㄏㄨㄛˋ, 困惑] bewilder; perplexity; confused
困扰[kùn rǎo, ㄎㄨㄣˋ ㄖㄠˇ, 困扰 / 困擾] perplex; cause complications
百思不解[bǎi sī bù jiě, ㄅㄞˇ ㄙ ㄅㄨˋ ㄐㄧㄝˇ, 百思不解] remain puzzled after pondering over sth a hundred times; remain perplexed despite much thought

perplex ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
困り切る[こまりきる, komarikiru] (v5r,vi) to be greatly perplexed; to be greatly embarrassed
困り果てる[こまりはてる, komarihateru] (v1,vi) to be greatly perplexed; to be greatly embarrassed; (P)
困却[こんきゃく, konkyaku] (n,vs) perplexity; dilemma
弱まる[よわまる, yowamaru] (v5r,vi) to abate; to weaken; to be emaciated; to be dejected; to be perplexed; (P)
弱る[よわる, yowaru] (v5r,vi) to weaken; to be troubled; to be downcast; to be emaciated; to be dejected; to be perplexed; to impair; (P)
当惑[とうわく, touwaku] (n,vs) bewilderment; perplexity; embarrassment; confusion; (P)
惑い[まどい, madoi] (n) delusion; illusion; infatuation; bewilderment; perplexity
惑う[まどう, madou] (v5u,vi) to be puzzled; to be perplexed; to have doubts; to feel lost; to be at sea
惑わす[まどわす, madowasu] (v5s,vt) (1) to bewilder; to perplex; to puzzle; to delude; to mislead; to deceive; (2) to tempt; to seduce; (P)
戸惑う[とまどう, tomadou] (v5u,vi) to be bewildered; to be perplexed; (P)
迷う(P);紕う[まよう, mayou] (v5u,vi) (1) (See 道に迷う) to lose one's way; (2) (See 迷い・1) to waver; to hesitate; to be of two minds over; to be puzzled; to be perplexed; (3) to give into temptation; to lose control of oneself; (4) to turn in one's grave; (P)
迷わす[まよわす, mayowasu] (v5s,vt) to puzzle; perplex; bewilder; delude; mislead; fascinate
這々;這這[ほうほう, houhou] (n) confusedly; perplexity
長螺;長辛螺[ながにし;ナガニシ, naganishi ; naganishi] (n) (uk) perplexed spindle (species of sea snail, Fusinus perplexus)
難問[なんもん, nanmon] (n,vs) perplexity; difficult question; difficult problem; (P)
頭をかかえる;頭を抱える[あたまをかかえる, atamawokakaeru] (exp,v1) (See 頭抱える) to be greatly perplexed; to be troubled; to be at wits' end
頭抱える[あたまかかえる, atamakakaeru] (exp,v1) (See 頭を抱える) to be greatly perplexed; to be troubled
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
戸惑う[とまどう, tomadou] Thai: งงทำอะไรไม่ถูก English: be perplexed

perplex ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
งง[v.] (ngong) EN: get confused ; be confused ; be perplexed ; be puzzed ; be baffled ; get into a muddle ; be mystified ; be bewildered ; confuse ; blur ; obscure ; perplex ; bewilder ; not understand FR: être perplexe ; être déconcerté ; être stupéfait
ฉงน[v.] (cha-ngon) EN: be in doubt ; be uncertain ; feel puzzled ; be perplexed ; be baffled ; be bewildered ; have doubts FR: être perplexe ; être déconcerté ; être dérouté ; avoir des doutes
ฉงนสนเท่ห์[v. exp.] (cha-ngon so) EN: be at a loss FR: être perplexe
ความงุนงง[n.] (khwām ngun-) EN: daze FR: perplexité [f]
งง[adj.] (ngong) EN: perplexed ; bewildered ; confused ; puzzled ; mystified ; nonplussed FR: confus
งงงวย[adj.] (ngong-ngūay) EN: stunned ; astonished ; perplexed ; bewildered ; flummoxed ; bemused FR:
งวยงง[adj.] (ngūay-ngong) EN: perplexed ; bewildered ; confused ; puzzled ; mystified ; FR: confondu ; déconcerté ; perplexe
งุนงง[v.] (ngun-ngong) EN: be doubtful ; be unsure ; be uncertain ; be baffled ; be perplexed FR:
งุนงง[adj.] (ngun-ngong) EN: puzzled ; bewildered ; perplexed ; dazed ; bemused FR: perplexe
พะวักพะวน[adj.] (phawakphawo) EN: perplexed ; in a quandary ; in a state of confusion FR:
พิศวงงงงวย[adj.] (phitsawong-) EN: stupefied ; dumbfounded ; perplexed ; bewildered FR:
สนเท่ห์[v.] (sonthē) EN: doubt ; wonder ; suspect ; question ; query FR: douter ; être perplexe
สนเท่ห์[adj.] (sonthē) EN: suspicious ; puzzled ; perplexed ; uncertain FR:

perplex ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
perplex {adj}perplexed

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า perplex
Back to top