ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

gathering

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *gathering*, -gathering-

gathering ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
gathering (n.) การจับกลุ่ม See also: การรวบรวม, การรวมตัว, การผนวก Syn. company, collection, conference Ops. individual
gathering point (n.) สถานที่นัดพบ See also: ที่ชุมนุม Syn. meeting place
English-Thai: HOPE Dictionary
gathering(แกธ'เธอริง) n. การรวบรวม,การเก็บรวม,การรวมกลุ่ม,สิ่งที่เก็บรวมเข้าด้วยกัน,กลุ่มคน,ฝีหนอง, Syn. meeting,assembly,crowd
English-Thai: Nontri Dictionary
gathering(n) การประชุม,การชุมนุม,การรวม,การรวบรวม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
gatheringการจับกลุ่ม, การชุมนุม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การจับกลุ่ม (n.) gathering See also: assembly Ops. กลุ่ม
การช่วยกัน (n.) gathering for growing rice See also: getting the help of one´s friends neighbours, gathering to help at harvest time
การลงแขก (n.) gathering for growing rice See also: getting the help of one´s friends neighbours, gathering to help at harvest time Syn. การช่วยกัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Whereas, as you all know... this is my favorite gathering of the year.ในขณะที่คุณทุกคนรู้ว่า ... นี่คือการชุมนุมที่ชื่นชอบของปี
They're gathering acorns and making coffee from them!พวกเขากำลังรวบรวมโอ๊กและทำให้กาแฟจากพวกเขา
They're gathering around to hear a storyกลุ่มคนนั่งรวมกันเพื่อจะฟังเรื่องเล่า
All we know for certain is, this person is on the international most wanted list for crimes including stock manipulation, illegal information gathering political engineering, several acts of terrorism.ที่เราแน่ใจได้บ้างก็คือหมอนี่มีชื่ออยู่ในหมายจับ ของหลายๆประเทศ เกี่ยวกับเรื่องโกงสินค้า, เจาะหาข่าวสารที่ผิดกฏหมาย, – ความผิดด้านการทูต, ก่อการร้ายหลายๆแห่ง...
The boars are gathering in the forest.หมูป่าจะรวบรวมอยู่ในป่า
What's more, it looks like Sadler's gathering together martial artists from around the world in one of his labs.แล้วก็นะ ดูเหมือนว่า แซดเลอร์ กำลังรวบรวมนักสู้... ...จากทั่วโลก ไว้ที่ห้องทดลองของเขาน่ะ
He is gathering all evil to him.เขากำลังระดมความชั่วร้ายทั้งหมด
There's a gathering tonight. Everyone's talking. A lot of people are scared.จะมีการชุมนุมกันคืนนี้
Despite the cold engulfing the plain despite the dreamy mountains' walls caravans from all 4 corners of the horizon are gathering - nearly the same day at the same time, at the same place.แม้ว่าความหนายเย็นจะปกคลุมทุกหนทาง - แม้ว่า กำแพงภูผาขวางกั้น - ขบวนนักเดินทางทั้งหลายจากทั้งสี่มุมของแนวเส้นขอบทวีป
I am gathering more refugees.หม่อมฉันกำลังรวบรวมผู้อพยพให้มากขึ้น
You can stop gathering refugees.เจ้าหยุดรวบรวมผู้อพยพได้แล้ว
Oh my! All those born with golden spoons are gathering over there.ดูซิ พวกที่คาบช้อนเงินช้อนทองมาเกิดน่ะอยู่ด้วยกันตรงนั้นแน่ะ

gathering ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
夜幕[yè mù, ㄧㄝˋ ㄇㄨˋ, 夜幕] curtain of night; gathering darkness
群英会[qún yīng huì, ㄑㄩㄣˊ ㄏㄨㄟˋ, 群英会 / 群英會] distinguished gathering; a meeting of heroes
纠合[jiū hé, ㄐㄧㄡ ㄏㄜˊ, 纠合 / 糾合] gathering; a get-together

gathering ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オンラインデータ収集システム[オンラインデータしゅうしゅうシステム, onrainde-ta shuushuu shisutemu] (n) {comp} online data gathering system
お座敷;御座敷[おざしき, ozashiki] (n) (1) (pol) (See 座敷・1) tatami room; (2) gathering (to which one has been invited to perform as a geisha, etc.)
キャンプファイヤー;キャンプファイア;キャンプファイアー[, kyanpufaiya-; kyanpufaia ; kyanpufaia-] (n) campfire (usually large, and for gathering and singing, etc. around)
もく拾い[もくひろい, mokuhiroi] (n) gathering cigarette butts; person gathering cigarette butts
[かい, kai] (n) (arch) gathering (esp. Buddhist, festive, etc.)
収集(P);蒐集;拾集;収輯[しゅうしゅう, shuushuu] (n,vs) gathering up; collection; accumulation; (P)
国家多事[こっかたじ, kokkataji] (n,adj-no) eventful times for the nation; the nation being in turmoil; the storm clouds gathering in the land
天下多事[てんかたじ, tenkataji] (n,adj-no) eventful times for the nation (world); the nation (world) being in turmoil; the storm clouds gathering in the land
嬥歌[かがい, kagai] (n) (arch) (See 歌垣) ritual singing and dancing gathering of young men and women
寄場;寄せ場[よせば, yoseba] (n) (1) gathering place; (2) (abbr) (See 人足寄場) labour camp for drifters, criminals, etc. (Edo period); (3) (See 寄席) musical hall; vaudeville
広報広聴[こうほうこうちょう, kouhoukouchou] (n) (See 広報広聴課) information dispersal (e.g. PR); information gathering (e.g. consultation)
掃き立て[はきたて, hakitate] (n) being newly-swept; gathering silkworms from the egg paper
暗雲低迷[あんうんていめい, an'unteimei] (n) gathering dark clouds; being under the shadow of
暮色蒼然[ぼしょくそうぜん, boshokusouzen] (adj-t,adv-to) dusky; somber light of a gathering dusk
柴刈り[しばかり, shibakari] (n) firewood gathering
歌会[うたかい;かかい, utakai ; kakai] (n) poetry party or competition; gathering of tanka poets
歌垣[うたがき, utagaki] (n) (arch) gathering of men and women who sang courtship songs to each other and danced; dancing and singing feast of young men and women in ancient Japan
潮干狩り;潮干狩(io);汐干狩り;汐干狩(io)[しおひがり, shiohigari] (n) shell gathering (at low tide); clamming
百花繚乱;百花撩乱(iK)[ひゃっかりょうらん, hyakkaryouran] (n,vs,adj-no,adj-t,adv-to) many flowers blooming in profusion; a gathering of many beautiful women (talented people); simultaneous emergence of many talents and achievements
薪拾い[たきぎひろい, takigihiroi] (n) firewood gathering
談話会[だんわかい, danwakai] (n) colloquium; symposium; gathering for discussion
集中[しゅうちゅう, shuuchuu] (n,vs,adj-no) concentration; convergence; centralization; integration; gathering together; (P)
離散集合[りさんしゅうごう, risanshuugou] (n,vs) meeting and parting; gathering and scattering; alignment and realignment; alternating alliance and rupture; alternating cooperation and defection
雲集霧散[うんしゅうむさん, unshuumusan] (n,vs) (many things) gathering like clouds and vanishing like mist; swarming and scattering
交流会[こうりゅうかい, kouryuukai] (n) (cultural) exchange meeting; gathering; assembly; social; fellowship; mixer
亭主[ていしゅ, teishu] (n) (1) household head; master; host (e.g. of a tea gathering); innkeeper; owner (e.g. of an hotel); (2) husband; (P)
催し[もよおし, moyooshi] (n) event; festivities; function; social gathering; auspices; opening; holding (a meeting); (P)
円居[まどい, madoi] (n,vs) small gathering; happy circle
寄せ[よせ, yose] (n) (1) last moves (in go, shogi, or chess); endgame; (n-suf) (2) gathering; collecting; coming together; (P)
寄せ集め(P);寄集め[よせあつめ, yoseatsume] (n) mish-mash; miscellany; medley; odds and ends; gathering; (P)
屯;党[たむろ(屯);たむら(ok), tamuro ( ton ); tamura (ok)] (n) (1) gathering; place where people gather; (2) (arch) police station; camp; barracks
[ざ, za] (n,n-suf) (1) seat; place; position; (2) status; (3) gathering; group; (4) stand; pedestal; platform; (5) (historical) trade guild; (suf) (6) attaches to the names of theatres, theatrical troupes, and constellations; (suf,ctr) (7) (See 里神楽) counter for theatres, deities, Buddhist images, tall mountains, and satokagura songs; (P)
懇談会[こんだんかい, kondankai] (n) (1) social gathering; informal get-together; (2) colloquium; panel discussion
集会[しゅうかい, shuukai] (n,vs) meeting; assembly; gathering; congregation; convention; rally; (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[かい, kai] Thai: การชุมนุม English: gathering

gathering ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชมรม[n.] (chomrom) EN: club ; association ; society ; assembly ; community ; group gathering ; circle ; forum FR: association [f] ; communauté [f] ; cercle [m] ; club [m]
โชมโรม[n.] (chōmrōm) EN: club ; association ; society ; assembly ; community ; group gathering ; circle ; forum FR: association [f] ; communauté [f] ; cercle [m] ; club [m]
การชุมนุม[n.] (kān chumnum) EN: assembly ; rally ; meeting ; congress ; gathering FR: assemblée [f] ; réunion [f] ; rassemblement [f] ; concentration [f] ; meeting [m]
การชุมนุมใหญ่[n. exp.] (kān chumnum) EN: mass gathering ; mass rally FR: rassemblement de masse [m]
การจับกลุ่ม[n.] (kān japklum) EN: gathering ; assembly FR:
การเก็บเล่ม[n.] (kān keplem) EN: gathering FR:
การลงแขก[n. exp.] (kān longkha) EN: gathering for growing rice ; getting the help of one's friends neighbours ; gathering to help at harvest time FR:
การพบกัน[n. exp.] (kān phop ka) EN: meeting ; seeing ; gathering ; confrontation ; facing ; encounter FR: rencontre [f] ; confrontation [f]
ไม้จำปา[n.] (māijampā) EN: pole ; forked pole for gathering fruits FR:
งาน[n.] (ngān) EN: festivity ; party ; celebration ; ceremony ; feast ; fair ; festival ; event ; meeting ; gathering FR: fête [f] ; festivité [f] ; foire [f] ; réception [f] ; événement [m] = évènement [m] ; cérémonie [f] ; célébration [f]
สโมสรสันนิบาต[n. exp.] (samōsønsann) EN: social function ; social gathering ; party ; reception FR:
เสวนา[v.] (sēwanā) EN: associate (with) ; have a gathering ; FR:
ตลบมุ้ง[v. exp.] (talop mung) EN: tidy up a fastened mosquito net by gathering and throwing the bottom portion over the canopy FR:

gathering ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tafelrunde {f} | Tafelrunde des König Artuscompany at table; gathering round a table | King Arthur's Round Table
Abgassammlerhaube {f} für Brennöfengathering hood
Lese {f}gathering

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า gathering
Back to top