ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

amassing

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *amassing*, -amassing-

amassing ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
amassing (n.) การรวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นกอง See also: การรวมกัน Syn. accumulation, consolidation, agglomeration, amassment, gathering, assembling, accumulating, convening

amassing ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
蓄財[ちくざい, chikuzai] (n,vs) amassing of wealth; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า amassing
Back to top