ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

affectionate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *affectionate*, -affectionate-

affectionate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
affectionate (adj.) ซึ่งรักใคร่ See also: ซึ่งแสดงถึงความรัก Syn. loving, tender, fond
affectionately (adv.) อย่างใกล้ชิด See also: อย่างสนิทสนม Syn. familiarly
affectionately (adv.) อย่างอบอุ่น See also: อย่างเป็นมิตร, อย่างรักใคร่ Syn. fondly Ops. coldly, unaffectionately
English-Thai: HOPE Dictionary
affectionate(อะเฟค' เชินเนท) adj. เมตตา, ชอบ, รัก, โน้มเอียงไปทาง. -affectionate-ness n., Syn. caring, loving, devoted)
English-Thai: Nontri Dictionary
affectionate(adj) ที่รัก,ที่ชอบ,ที่เสน่หา,ที่รักใคร่
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จู๋จี๋ (v.) affectionate chat or whisper See also: billing and cooing, talk in a low voice Syn. กระจู๋กระจี๋
ด้วยเสน่หา (adv.) affectionately See also: passionately, caringly, lovingly Syn. รักใคร่, ชื่นชอบ Ops. รังเกียจ, เกลียด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"then neutralize this temporary cold front with a simple but affectionate gesture.""ดังนั้นการทำให้เป็นกลางและเรียบง่าย ก็เป็นการแสดงออกซึ่งความรักเช่นกัน"
They're quite affectionate too.ก็มีผลอย่างเร็วตามไปด้วย
[Note: niichan - affectionate term for brother]] อีกไม่นานก็จะวันหยุดฤดูร้อนแล้วนะ เมื่อไหร่จะกลับมาล่ะ?
Because before they break up with you guys usually get really affectionate and sweet.เพราะว่าก่อนที่ถูกบอกเลิก พวกผู้ชายมักจะรักใคร่และหวานแหว๋ว
This drama is supposed to be a beautiful and affectionate drama.หนังเรื่องนี่มันควรจะเป็นความรักอันงดงามนะคะ
Why can affectionate in front of people now ahทำไมท่านยังรักกันมากมายเช่นนี้
I'll approve you and her affectionate one dayหากเจ้าตกลง ข้าจะให้เจ้า 1 วันเต็มๆ
Married for decades, is still very affectionate manner ahเค้าครองคู่กันมาไม่รู้กี่ทศวรรษแล้ว
Look... I'm not really an affectionate person.คือว่านะ ฉันไม่ใช่คนมีเสน่
The person that isn't affectionate at all should do it.คนที่ไร้ความเมตตาควรทำ
Her efforts are causing me to have affectionate feelings for her at inappropriate times.การกระทำของเธอทำให้ฉัน รู้สึกรักใคร่เธอ ในเวลาไม่เหมาะสม
How I've missed your... affectionate humor, Kushal.ฉันคิดถึงคำหยอกล้อที่น่ารัก ของนายจริงๆ กุชาล

affectionate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
情种[qíng zhòng, ㄑㄧㄥˊ ㄓㄨㄥˋ, 情种 / 情種] affectionate; an affectionate person
鸳鸯[yuān yang, ㄩㄢ ㄧㄤ˙, 鸳鸯 / 鴛鴦] mandarin ducks; affectionate couple
深爱[shēn ài, ㄕㄣ ㄞˋ, 深爱 / 深愛] affectionate
亲热[qīn rè, ㄑㄧㄣ ㄖㄜˋ, 亲热 / 親熱] affectionate; intimate; warm-hearted
小脏鬼[xiǎo zāng guǐ, ㄒㄧㄠˇ ㄗㄤ ㄍㄨㄟˇ, 小脏鬼 / 小髒鬼] dirty little devil (affectionate, of child)
大妈[dà mā, ㄉㄚˋ ㄇㄚ, 大妈 / 大媽] father's elder brother's wife; aunt (affectionate term for an elderly woman)
银燕[yín yàn, ˊ ㄧㄢˋ, 银燕 / 銀燕] silver swallow; airplane (affectionate)

affectionate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ゆう, yuu] (pref) gentle; affectionate
慈しむ[いつくしむ, itsukushimu] (v5m,vt) to love; to be affectionate to; to pity
慈兄[じけい, jikei] (n) affectionate elder brother
慈母[じぼ, jibo] (n) affectionate mother
慈父[じふ, jifu] (n) affectionate father
敦睦;惇睦[とんぼく, tonboku] (adj-na) (arch) cordial and friendly; affectionate
睦まじい[むつまじい, mutsumajii] (adj-i) (usu. of families or couples in intimate relationship) harmonious; happy; affectionate
親しみ深い[したしみぶかい, shitashimibukai] (adj-i) friendly; affectionate
麿;麻呂[まろ, maro] (n) (1) (arch) I; (2) (person having) thin or shaved eyebrows; (suf) (3) (also 丸) affectionate suffix for names of young men or pets
優しい[やさしい, yasashii] (adj-i) tender; kind; gentle; graceful; affectionate; amiable; suave; (P)
可愛がる[かわいがる, kawaigaru] (v5r) to love; to be affectionate; (P)

affectionate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มีความรัก[adj.] (mī khwām ra) EN: affectionate FR: amoureux ; épris ; affectueux
ที่รักใคร่[X] (thīrak krai) EN: affectionate FR: affectueux
ฉอเลาะกัน[v. exp.] (chølǿ kan) EN: bill and coo ; converse affectionately FR:
ด้วยเสน่หา[adv.] (dūay sanēhā) EN: affectionately FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า affectionate
Back to top