ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

astounding

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *astounding*, -astounding-

astounding ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
astounding (adj.) น่าประหลาดใจ
English-Thai: Nontri Dictionary
astounding(adj) น่างงงวย,น่าตกใจ,น่าประหลาดใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's astounding to think that this horror happens in one of the most beautiful places.เพื่อจะได้รับอนุญาตที่จะทำนั่นนี่ และไม่มีใครอยากจะทำอะไร โดยไม่ได้รับอนุญาต
And astounding lack of scruples would precludeและความประหลาดใจต่อความไร้ศีลธรรมจะขัดขวาง
You know, with a résumé like this and a degree from Stanford, uh... it's astounding you haven't been snatched up already.คุณรู้มั้ย ประวัติงานของคุณแบบนี้ และปริญญาจากสแตนฟอร์ด น่าแปลกใจมากที่ไม่มีใครรีบคว้าคุณไว้
It's astounding that you can do things like this and still not understand why I want nothing to do with this family.ไม่น่าเชื่อว่าแม่จะทำแบบนี้ และผมยังไม่เข้าใจว่าทำไมผม ไม่อยากข้องเกี่ยวอะไรกับครอบครัวเลย
I give to you, the astounding Bengal tigre!เชิญพบกับ เสือเบงกอลผู้น่าเกรงขาม
"Mr. Patel's is an astounding story.คุณพาเทลนี่เป็นเรื่องน่าประหลาดใจ
An electrical engineer examined the light fixture and made an astounding discovery.ช่างได้ตรวจสอบโคมไฟ และพบสิ่งที่น่าประหลาดมาก
You just posited the existence of what may be an astounding archaeological find.แตุคุณเพิ่งระบุพิกัดของสิ่งที่ อาจเป็นการค้นพบยิ่งใหญ่ทางโบราณคดี
Very few private citizens can be said to have developed such an astounding amount of influence, celebrity and achievement.เท่านั้น อาจจะกล่าวได้ว่ามีพลเรือนเพียงไม่กี่คน ที่สามารถสั่งสม ทั้งอิทธิพล ดาราคนดัง และความสำเร็จ อย่างมากมายมหาศาล
So, what are the reasons for this astounding volte-face?ดังนั้นสิ่งที่เป็นสาเหตุของการนี้ น่าตกใจ volte ใบหน้า?
But under that, you're the most amazingly... astounding, wonderful girl...แต่ภายใต้นั้นคุณเป็นคนอัศจรรย์มาก เป็นผู้หญิงที่วิเศษ
The human body, for instance, is an astoundingly durable creation.ร่างกายของมนุษย์ ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ทนทาน

astounding ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
突拍子も無い;突拍子もない[とっぴょうしもない, toppyoushimonai] (adj-i) astounding; tremendous; crazy; exorbitant
衝撃的[しょうげきてき, shougekiteki] (adj-na) devastating; gut-wrenching; shocking; startling; sensational; astounding; astonishing
驚天動地[きょうてんどうち, kyoutendouchi] (n,adj-no) astounding; startling; world-shaking; amazing; earth-shattering
驚異的[きょういてき, kyouiteki] (adj-na) wonderful; astounding; marvellous

astounding ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
น่าอัศจรรย์[adj.] (nā atsajan) EN: astonishing ; surprising ; dazzling ; marvelous ; astounding ; spectacular FR: merveilleux ; miraculeux
น่าประหลาดใจ[adj.] (na pralāt j) EN: amazing ; dazzling ; insolite ; astounding FR: incroyable ; étonnant ; insolite

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า astounding
Back to top