ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

consolidation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *consolidation*, -consolidation-

consolidation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
consolidation (n.) การรวมตัวเป็นหนึ่ง Syn. merger, union
English-Thai: HOPE Dictionary
consolidation(คันซอลลิเด'เชิน) n. การทำให้แข็งแรง,การรวบรวมกำลัง,การรวมเข้าด้วยกัน, See also: consolidative adj. ดูconsolidation
English-Thai: Nontri Dictionary
consolidation(n) การรวบรวม,การรวมบริษัท
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
consolidationการรวมเข้าเป็นหน่วยเดียวกัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Consolidationการรวมกิจการ [การบัญชี]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Coincidentally, we were just contemplating a consolidation of our criminal enterprises.บังเอิญจัง คุยเรื่องควบรวมกิจการชั่วกับคุณอยู่
Yes, best wishes for a successful blending of familial obligations, as well as monetary and property consolidation.ใช่แล้วเพื่อร่วมแสดงความยินดี สำหรับการประสบความสำเร็จ ในการสำนึกรู้คุณ อย่างคุ้นเคยกันดี รวมถึงเรื่องฐานะการเงิน

consolidation ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
统战[tǒng zhàn, ㄊㄨㄥˇ ㄓㄢˋ, 统战 / 統戰] united front (abbr. for 統一戰線|统一战线); consolidation

consolidation ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンソリデーション[, konsoride-shon] (n) consolidation
ヘテロジニアスコンソリデーション[, heterojiniasukonsoride-shon] (n) {comp} heterogeneous consolidation
ホモジニアスコンソリデーション[, homojiniasukonsoride-shon] (n) {comp} homogeneous consolidation
債務整理[さいむせいり, saimuseiri] (n) adjustment of debts; debt-workout; consolidation of debts; settlement of debts
圧密[あつみつ, atsumitsu] (n) consolidation
圧密降伏応力[あつみつこうふくおうりょく, atsumitsukoufukuouryoku] (n) consolidation yield stress
市場統合[しじょうとうごう, shijoutougou] (n) market integration; market consolidation
混載[こんさい, konsai] (n,vs,adj-no) mixed loading; consolidation
連結[れんけつ, renketsu] (n,vs,adj-na,adj-no) concatenation; coupling; connection; linking; consolidation (e.g. of company accounts); (P)
合併[がっぺい(P);ごうへい(ok), gappei (P); gouhei (ok)] (n,vs) combination; union; amalgamation; consolidation; merger; coalition; fusion; annexation; affiliation; incorporation; (P)
統一[とういつ, touitsu] (n,vs) unity; consolidation; uniformity; unification; compatible; (P)
過圧密比[かあつみつひ, kaatsumitsuhi] (n) overconsolidation ratio

consolidation ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การผนึกกำลัง[n. exp.] (kān phaneuk) EN: consolidation FR:
การรวมกิจการ[n. exp.] (kān rūam ki) EN: consolidation ; merger ; business combination FR:

consolidation ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flurbereinigung {f}consolidation of farming

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า consolidation
Back to top