ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

agglomeration

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *agglomeration*, -agglomeration-

agglomeration ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
agglomeration (n.) การรวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นกอง See also: การรวมกัน Syn. accumulation, consolidation, amassment, gathering, assembling, amassing, accumulating, convening
agglomeration (n.) สิ่งของที่รวบรวมไว้ See also: สิ่งของที่นำมากองรวมกันไว้ Syn. assemblage, heap, accumulation, pile, aggregation
English-Thai: Nontri Dictionary
agglomeration(n) การรวมตัวกัน,การเกาะกัน

agglomeration ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アグロメ[, agurome] (n) (abbr) agglomeration
凝集[ぎょうしゅう, gyoushuu] (n,vs,adj-no) (1) agglomeration; clumping together; (2) cohesion (of ions, etc.); (3) flocculation (of colloidal particles); (4) (biological) agglutination

agglomeration ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชุมชน[n.] (chumchon) EN: community ; crowd ; mass ; throng FR: communauté [f] ; agglomération [f] ; quartier [m]
กรุงเทพมหานคร (กทม.)[n. prop.] (Krungthēp M) EN: Greater Bangkok ; Bangkok Metropolis ; Bangkok ; Bangkok Metropolitan Administration (BMA) ; City Hall FR: Grand Bangkok [m] ; agglomération de Bangkok [f] ; communauté urbaine de Bangkok [f] ; Bangkok
นคร[n.] (nakhøn) EN: city ; metropolis ; large town ; municipality FR: cité [f] ; métropole [f] ; grande ville [f] ; agglomération [f]
ตำบลในเมือง = ต.ในเมือง[n. exp.] (tambon nai ) EN: inner city FR: agglomération [f]
นอกเมือง[adj.] (nøk meūang) EN: suburban ; out of town FR: suburbain ; de banlieue ; hors agglomération

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า agglomeration
Back to top