ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

gather

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *gather*, -gather-

gather ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
gather (vi.) ชุมนุม See also: รวมกลุ่ม, รวมตัวกัน, จับกลุ่มกัน Syn. group, band, flock Ops. divide, scatter
gather (vt.) ชุมนุม See also: รวมกลุ่ม, รวมตัว, จับกลุ่ม Syn. group, band, flock Ops. divide, scatter
gather (vt.) เก็บเกี่ยว See also: รวบรวม Syn. garner, reap
gather (vt.) รวมความคิด
gather from (phrv.) เก็บเกี่ยว (พืชผล) จาก See also: เก็บเกี่ยวจาก
gather from (phrv.) มุง See also: ห้อมล้อม, พากันมามุง (จากที่ต่างๆ)
gather from (phrv.) จับใจความจาก See also: เข้าใจจาก, ตีความจาก, รู้ได้จาก, เก็บใจความจาก Syn. understand by
gather in (phrv.) เก็บเกี่ยวพืชผล See also: สะสม, เก็บเกี่ยว Syn. garner in
gather in (phrv.) เย็บเข้าไป See also: เย็บเก็บ
gather in (phrv.) สะสม (เงิน) See also: ได้รับ
gather oneself together (phrv.) รวบรวมสมาธิ See also: ควบคุมตัวเอง Syn. get together, pull together
gather round (phrv.) ห้อมล้อมเข้ามา See also: (ฝูงชน) เร่เข้ามา, ชุมนุม, รวมตัวกันเข้ามา, ล้อม, ล้อมรอบ, เข้ามาล้อม
gather round (phrv.) ร่วมกันสนับสนุน
gather to (phrv.) รวมเข้ามายัง See also: รวบรวมไปทาง
gather together (phrv.) ออกันเข้ามา See also: กรูกันเข้ามา Syn. get together
gather up (phrv.) รวบรวม See also: เก็บรวบรวม Syn. pick up
gather up (phrv.) เกร็ง See also: รวบรวมกำลัง
gather up (phrv.) รวบรวม (ความรู้สึกเช่น ความกล้า)
gather up the threads (idm.) เพิ่มเติม See also: จัดเก็บ, รวบรวม Syn. pick up
gatherer (n.) ผู้รวบรวม Syn. collector
gathering (n.) การจับกลุ่ม See also: การรวบรวม, การรวมตัว, การผนวก Syn. company, collection, conference Ops. individual
gathering point (n.) สถานที่นัดพบ See also: ที่ชุมนุม Syn. meeting place
English-Thai: HOPE Dictionary
gather(แกธ'เธอะ) vt.,vi.,n. (การ) รวบรวม,จัดรวม,สะสม,ขมวดคิ้ว,สิ่งที่เก็บรวม, See also: gatherable n., Syn. assemble,mass
gathering(แกธ'เธอริง) n. การรวบรวม,การเก็บรวม,การรวมกลุ่ม,สิ่งที่เก็บรวมเข้าด้วยกัน,กลุ่มคน,ฝีหนอง, Syn. meeting,assembly,crowd
English-Thai: Nontri Dictionary
gather(vi,vt) รวม,เก็บ,รวบรวม,จับกลุ่ม,สะสม,เกาะกัน,ชุมนุม
gathering(n) การประชุม,การชุมนุม,การรวม,การรวบรวม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
gather writeการบันทึกรวม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
gatheringการจับกลุ่ม, การชุมนุม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เก็บข้อมูล (v.) collect / gather data See also: call / gather information
ยกพวก (v.) gather See also: assemble, congregate, muster Syn. รวมหัว
ตั้งวง (v.) gather into a group See also: form into a group, group Syn. จับกลุ่ม, รวมกลุ่ม
รวมกลุ่ม (v.) gather into a group See also: form into a group, group Syn. จับกลุ่ม
รวมกลุ่ม (v.) gather into a group See also: form a group, assemble, join together, gather together
รวมพวก (v.) gather into a group See also: form a group, assemble, join together, gather together Syn. รวมกลุ่ม
รวบ (v.) gather together See also: collect (together), muster Ops. แยก
รวมหมู่ (v.) gather together See also: gather intergroup
โซรม (v.) gather together in a crowd See also: combine with other Syn. รุม
ลอม (adj.) gathered together See also: assembled, curving toward each other
การจับกลุ่ม (n.) gathering See also: assembly Ops. กลุ่ม
การช่วยกัน (n.) gathering for growing rice See also: getting the help of one´s friends neighbours, gathering to help at harvest time
การลงแขก (n.) gathering for growing rice See also: getting the help of one´s friends neighbours, gathering to help at harvest time Syn. การช่วยกัน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He tried to gather his thoughtsเขาพยายามที่จะรวบรวมความคิดของเขา
He needs the time alone to gather his thoughtsเขาต้องการเวลาตามลำพังเพื่อรวบรวมความคิด
Why is everyone gathered here?ทำไมทุกคนมาจับกลุ่มกันอยู่ที่นี่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
# Gather 'round all you clownsรวบรวมรอบทั้งหมดที่คุณตัวตลก
I'm simple. Gather round me.ฉันง่าย รวบรวมรอบฉัน
I believe in it. And if any one of you friends and neighbors, kind of gather around and...ผมเชื่อ ถ้าทุกท่านเข้ามารวมกัน...
"Ladies and gentlemen we have asked you to gather here to help us proclaim our right to be treated as equal citizens of the Empire.ท่านผู้มีเกียรติ เราขอให้พวกคุณมาชุมนุมกันที่นี่ เพื่อช่วยเราทวงสิทธิ ในการได้รับการปรนนิบัติ เยี่ยงชนของสหราชอาณาจักร
I want you to gather his research... all disks, hard copies, everything.ผมต้องการให้คุณ เก็บข้อมูลการวิจัยของเขา ทั้งดิสก์ ทั้งเอกสาร เอามาให้หมด
Sisters, gather 'round.น้องๆจ๋า, มารวมกันตรงนี้
I will gather them together.ฉันจะรวมมันเอาไว้ด้วยกัน
They would tell me to gather the others so that they could do tests.มันพาผมไป... . ไปสถานที่ทดสอบ
Do they still gather together at sunrise?พวกเขายังมาชุมนุมกัน / ตอนพระอาทิดตย์อยู่มั้ย?
Your Majesty, if we distributed some of the food... that has been reserved for the army... there would be plenty of time to gather more--ถ้าเราเอาเสบียงหลวง สำหรับกองทัพไปบรรเทาทุกข์ ก็คง...
Beebe, Moonshee, gather your things.บี๊บบี้, มูนชี, เตรียมข้าวของให้เรียบร้อย.
Voldemort started to gather some followers.โวลเดอมอร์ รวบรวมสมัครพรรคพวก

gather ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cuō, ㄘㄨㄛ, 撮] bring together; little bit; shovel; gather up; bring together; pick
[cù, ㄘㄨˋ, 簇] crowded; framework for silkworms; gather foliage; bunch; classifier for bunched objects
招揽[zhāo lǎn, ㄓㄠ ㄌㄢˇ, 招揽 / 招攬] to convene; to gather people; to canvass; to advertise (for customers)
[qiáo, ㄑㄧㄠˊ, 樵] firewood; gather wood
[sè, ㄙㄜˋ, 穑 / 穡] gather in harvest
[jiū, ㄐㄧㄡ, 纠 / 糾] gather together; to investigate; to entangle; correct
[jí, ㄐㄧˊ, 辑 / 輯] gather up; collect; edit; compile
汇总[huì zǒng, ㄏㄨㄟˋ ㄗㄨㄥˇ, 汇总 / 匯總] summary; to summarize; to collect (data, receipts etc); to gather and report
汇总[huì zǒng, ㄏㄨㄟˋ ㄗㄨㄥˇ, 汇总 / 彙總] summary; to summarize; to collect (data, receipts etc); to gather and report; also written 匯總|汇总
[cǎi, ㄘㄞˇ, 采] affairs; gather
集料[jí liào, ㄐㄧˊ ㄌㄧㄠˋ, 集料] aggregate; material gathered together; conglomerate (rocks)
[zǒng, ㄗㄨㄥˇ, 总 / 總] always; to assemble; gather; total; overall; head; chief; general; in every case
[liǎn, ㄌㄧㄢˇ, 歛] arrange; control oneself; gather
[liàn, ㄌㄧㄢˋ, 歛] arrange; control oneself; gather
聚集[jù jí, ㄐㄩˋ ㄐㄧˊ, 聚集] assemble; gather
集聚[jí jù, ㄐㄧˊ ㄐㄩˋ, 集聚] assemble; gather
夜幕[yè mù, ㄧㄝˋ ㄇㄨˋ, 夜幕] curtain of night; gathering darkness
群英会[qún yīng huì, ㄑㄩㄣˊ ㄏㄨㄟˋ, 群英会 / 群英會] distinguished gathering; a meeting of heroes
[jùn, ㄐㄩㄣˋ, 捃] gather; to sort
[jiū, ㄐㄧㄡ, 揫] gather; collect
[zàn, ㄗㄢˋ, 欑] gather
[cóng, ㄘㄨㄥˊ, 潀] gather; flow into (water); sound of waters flowing together
纠合[jiū hé, ㄐㄧㄡ ㄏㄜˊ, 纠合 / 糾合] gathering; a get-together
集会[jí huì, ㄐㄧˊ ㄏㄨㄟˋ, 集会 / 集會] gather; assembly; meeting
[luó, ㄌㄨㄛˊ, 罗 / 羅] gauze; to collect; to gather; to catch; to shift; surname Luo
[lōu, ㄌㄡ, 搂 / 摟] graft (money); solicit; to gather; to collect
会场[huì chǎng, ㄏㄨㄟˋ ㄔㄤˇ, 会场 / 會場] meeting place; place where people gather

gather ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ギャーザー[, gya-za-] (n) gather (e.g. in cloth)
ギャザー[, gyaza-] (n) gather
加わる[くわわる, kuwawaru] (v5r,vi) (1) to be added to; to be appended; (2) to join in (e.g. a group of friends); to participate; (3) to increase (e.g. heat); to gain in (e.g. influence); to grow; to gather (speed); (4) to be subject to (e.g. pressure); (P)
取り入れる(P);採り入れる;取入れる;取りいれる[とりいれる, toriireru] (v1,vt) (1) to harvest; to reap; (2) to take in; to gather in; (3) to adopt; (P)
吹き集める[ふきあつめる, fukiatsumeru] (v1) (obsc) to blow and gather together (by the wind)
固まる[かたまる, katamaru] (v5r,vi) (1) to harden; to solidify; (2) to become firm; to become certain; (3) to gather (together); to assemble; to huddle together; (P)
女三人寄れば姦しい[おんなさんにんよればかしましい, onnasanninyorebakashimashii] (exp) wherever women gather it is noisy
寄り集まる[よりあつまる, yoriatsumaru] (v5r,vi) to gather together; (P)
屯す[とんす, tonsu] (v5s,vi) (1) (uk) (See 屯する) to gather in large numbers (of people); to hang out (as a large group); (2) to assemble (as a military unit or posse); to be quartered (in a particular location)
屯する[たむろする;とんする, tamurosuru ; tonsuru] (vs-s,vi) (1) (uk) to gather in large numbers (of people); to hang out (as a large group); (2) to assemble (as a military unit or posse); to be quartered (in a particular location)
掃く[はく, haku] (v5k,vt) to sweep; to brush; to gather up; (P)
掻き集める;かき集める[かきあつめる, kakiatsumeru] (v1,vt) to gather up; to scrape up together
早まる(P);速まる[はやまる, hayamaru] (v5r,vi) (1) to move ahead (three hours, etc.); to move up; (2) to quicken; to speed up; to gather speed; (3) (esp. 早まる) to be hasty; to be rash; (P)
注目を集める[ちゅうもくをあつめる, chuumokuwoatsumeru] (exp,v1) to gather (attract, receive) attention; to have a high profile; to gain prominence; to become popular
火中の栗を拾う[かちゅうのくりをひろう, kachuunokuriwohirou] (exp,v5u) (id) (orig. from the fable The Monkey and the Cat by Jean de La Fontaine) to take a risk for someone; to endanger oneself for someone; to gather chestnuts from a fire
犇めき合う;ひしめき合う[ひしめきあう, hishimekiau] (v5u) to crowd together in a confined space; to gather and make a commotion
群れ集まる[むれあつまる, mureatsumaru] (v5r) to gather in large groups
集群[しゅうぐん, shuugun] (n,vs) gather a group together
オンラインデータ収集システム[オンラインデータしゅうしゅうシステム, onrainde-ta shuushuu shisutemu] (n) {comp} online data gathering system
お座敷;御座敷[おざしき, ozashiki] (n) (1) (pol) (See 座敷・1) tatami room; (2) gathering (to which one has been invited to perform as a geisha, etc.)
ギャザースカート[, gyaza-suka-to] (n) gathered skirt
キャンプファイヤー;キャンプファイア;キャンプファイアー[, kyanpufaiya-; kyanpufaia ; kyanpufaia-] (n) campfire (usually large, and for gathering and singing, etc. around)
もく拾い[もくひろい, mokuhiroi] (n) gathering cigarette butts; person gathering cigarette butts
交流会[こうりゅうかい, kouryuukai] (n) (cultural) exchange meeting; gathering; assembly; social; fellowship; mixer
亭主[ていしゅ, teishu] (n) (1) household head; master; host (e.g. of a tea gathering); innkeeper; owner (e.g. of an hotel); (2) husband; (P)
[かい, kai] (n) (arch) gathering (esp. Buddhist, festive, etc.)
会す[かいす, kaisu] (v5s,vi) (1) (See 会する) to meet; to assemble; to gather; (2) to encounter; to run into
会する[かいする, kaisuru] (vs-s,vi) (1) to meet; to assemble; to gather; (2) to encounter; to run into
催し[もよおし, moyooshi] (n) event; festivities; function; social gathering; auspices; opening; holding (a meeting); (P)
円居[まどい, madoi] (n,vs) small gathering; happy circle
収集(P);蒐集;拾集;収輯[しゅうしゅう, shuushuu] (n,vs) gathering up; collection; accumulation; (P)
取れたて;取れ立て;採れたて;採れ立て[とれたて, toretate] (n,n-adv) just-harvested; something freshly harvested or gathered (usually produce)
呼ぶ(P);喚ぶ[よぶ, yobu] (v5b,vt) (1) to call out (to); to call; to invoke; (2) to summon (a doctor, etc.); (3) to invite; (4) to designate; to name; to brand; (5) to garner (support, etc.); to gather; (6) (arch) (See 娶る) to take as one's wife; (P)
固める(P);堅める[かためる, katameru] (v1,vt) (1) (See 土を固める・つちをかためる) to harden; to freeze; to strengthen; to solidify; to make (a fist); to tramp down (snow, dirt); (2) to put together; to collect; to gather; to consolidate; (3) (See 身を固める・みをかためる) to make secure; to stabilize; to settle down; to strengthen (belief, resolution, etc.); to establish (evidence); (4) (See 国境を固める・こっきょうをかためる,嘘で固める・うそでかためる) to fortify; to reinforce; to support; (5) (in the form に身をかためる) to wear for a specific purpose (armor, coat, etc.); (6) to swear; to resolutely vow; to sincerely promise; (7) to tie tightly; to fasten; (8) to hold a bow fully drawn; (P)
国家多事[こっかたじ, kokkataji] (n,adj-no) eventful times for the nation; the nation being in turmoil; the storm clouds gathering in the land
天下多事[てんかたじ, tenkataji] (n,adj-no) eventful times for the nation (world); the nation (world) being in turmoil; the storm clouds gathering in the land
奮い起こす;奮い起す(io)[ふるいおこす, furuiokosu] (v5s,vt) to muster (e.g. courage); to gather; to collect; to pluck up
嬥歌[かがい, kagai] (n) (arch) (See 歌垣) ritual singing and dancing gathering of young men and women
寄せ[よせ, yose] (n) (1) last moves (in go, shogi, or chess); endgame; (n-suf) (2) gathering; collecting; coming together; (P)
寄せ集め(P);寄集め[よせあつめ, yoseatsume] (n) mish-mash; miscellany; medley; odds and ends; gathering; (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[かい, kai] Thai: การชุมนุม English: gathering
寄せる[よせる, yoseru] Thai: รวมรวม English: to gather

gather ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอาแรง[v. exp.] (ao raēng) EN: gather strength FR: prendre des forces
ชุม[v.] (chum) EN: congregate ; assemble ; gather ; concentrate ; rally ; muster FR:
ชุมนุม[v.] (chumnum) EN: assemble ; gather ; rally ; muster ; concentrate ; congregate FR: rassembler ; rallier
ได้ความว่า[v. exp.] (dāi khwām w) EN: understand that ; have found that ; gather ; it appears FR:
ห้อม[v.] (høm) EN: surround ; gather around ; encircle ; besiege ; enclose FR: entourer ; mettre autour
หุบ[v.] (hup) EN: close ; shut ; fold ; gather FR: fermer ; clore
จับกลุ่ม[v.] (japklum) EN: assemble ; gather ; form a group FR: se rassembler
จับกลุ่มกัน[v. exp.] (japklum kan) EN: gather FR: se rassembler
จีบ[v.] (jīp) EN: crimp ; pucker ; pleat ; plait ; crease ; fold ; gather a fabric in folds FR: crêper ; friser ; plisser ; se plisser ; froisser
เก็บ[v.] (kep) EN: collect ; pick ; gather FR: ramasser ; collecter ; prélever ; débarasser
เก็บเกี่ยว[v.] (kepkīo) EN: harvest ; reap ; gather FR: moissonner ; récolter
เก็บตก[v.] (keptok) EN: pick ; collect ; gather ; gather up what someone else has left behind ; glean from others FR: glaner
คอมไพล์[v.] (khømphāi) EN: compile ; gather ; collect ; arrange ; organize FR: compiler
เกี่ยวหญ้า[v. exp.] (kīo yā) EN: gather grass with a sickle ; cut grass FR: faucher l'herbe
เกล้า[v.] (klāo) EN: wear hair in a bun ; gather hair up ; dress a tuft of hair ; tie up hair in a bun FR:
มั่ว[v.] (mūa) EN: assemble ; gather ; congregate FR:
มั่วสุม[v.] (mūasum) EN: assemble for unlawful purposes ; meet for unlawful purpose ; gather for unlawful purpose FR: organiser un gang
มุง[v.] (mung) EN: crowd around ; throng ; gather around ; press round FR: se masser ; se presser ; affluer
เป็นสนิม[v.] (pen sanim) EN: rust ; corrode ; become rusty ; gather rust FR: rouiller ; se rouiller ; corroder
ประชุม[v.] (prachum) EN: meet ; hold a meeting ; assemble ; congregate ; gather ; round up ; rally ; convene FR: se réunir ; se rassembler ; s'assembler ; rassembler ; siéger ; tenir séance ; être en séance
ประชุมกัน[v.] (prachum kan) EN: gather FR: se rassembler ; se réunir
ประมวล[v.] (pramūan) EN: codify ; collect ; compile ; combine ; gather ; systematize FR: compiler ; codifier ; rassembler
ระดม[v.] (radom) EN: mobilize ; mobilise (Am.) ; assemble ; muster ; gather ; raise ; marshal ; pool ; come in force FR: rassembler ; mobiliser ; concentrer
รวม[v.] (rūam = ruam) EN: assemble ; include ; join ; conjoin ; gather ; collect ; merge ; combine ; unite ; merge FR: rassembler ; collecter ; réunir ; assembler ; combiner ; grouper ; inclure ; unir ; joindre
รวมข้อมูล[v. exp.] (rūam khømūn) EN: gather data ; gather material FR: collecter des informations
รวมกลุ่ม[v. exp.] (rūam klum) EN: group ; gather together ; assemble ; form a group ; form a coalition ; gather ; coalesce FR: agglomérer ; s'assembler
รวมเล่ม[v. exp.] (rūam lem) EN: compile ; gather together ; collect together ; bind together FR: compiler
รวมหมู่[v. exp.] (rūam mū) EN: gather together ; gather intergroup FR:
รวมพวก[v. exp.] (rūam phūak) EN: gather into a group ; form a group ; assemble ; join together ; gather together FR:
รวมตัว[v. exp.] (rūam tūa) EN: assemble ; collect ; gather together ; gather into a group ; rally ; muster ; come together to ; combine into a group ; get together ; join together FR: rassembler ; réunir ; assembler ; se rassembler ; se réunir ; s'assembler
รวมตัวกัน[v. exp.] (rūam tūa ka) EN: gather ; assemble FR: se rassembler ; s'assembler ; se fondre ; se joindre ; se rejoindre ; s'unir
รวบ[v.] (rūap) EN: gather ; collect ; muster ; concentrate ; keep ; grab ; arrogate FR: rassembler ; réunir ; ramasser
รวบผม[v. exp.] (rūap phom) EN: gather up one's hair FR:
รวบรวม[v.] (rūaprūam) EN: compile ; gather ; collect ; accumulate ; put together ; amass ; save up ; mobilise ; draw up FR: rassembler ; collectionner ; accumuler ; amasser ; collecter ; réunir ; regrouper ; compiler ; mobiliser
สะสม[v.] (sasom) EN: accumulate ; collect ; gather ; amass ; hoard ; store ; increase ; save ; deposit FR: accumuler ; collectionner ; amasser ; rassembler
สอย[v.] (søi) EN: gather by using a long stick FR: cueillir avec une perche
โซรม[v.] (sōm) EN: gather together in a crowd FR:
ส้องสุม[v. exp.] (søng sum) EN: gather clandestinely ; amass secretly FR:
ตะล่อม[v.] (talǿm) EN: pile up ; gather into a pile ; amass gently FR: amasser ; ramasser
ตั้งวง[v. exp.] (tang wong) EN: gather into a group FR:

gather ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anumbi {m} [ornith.]Firewood Gatherer
Tafelrunde {f} | Tafelrunde des König Artuscompany at table; gathering round a table | King Arthur's Round Table
Abgassammlerhaube {f} für Brennöfengathering hood
Lese {f}gathering
Sammelsurium {n}omnium gatherum

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า gather
Back to top