ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

amateur

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *amateur*, -amateur-

amateur ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
amateur (adj.) ซึ่งไม่มีทักษะ See also: ซึ่งไม่มีฝีมือ, ซึ่งไม่เป็นมืออาชีพ Syn. inexperienced, nonprofessional, lay
amateur (n.) ผู้ที่ไม่มีทักษะ See also: ผู้ที่ไม่มีฝีมือ
amateur (n.) มือสมัครเล่น See also: นักสมัครเล่น, นักกีฬาสมัครเล่น Syn. nonprofessional, layman
amateur (adj.) สมัครเล่น Syn. amateurish
amateurish (adj.) สมัครเล่น See also: อดิเรก Syn. amateur, unprofessional
English-Thai: HOPE Dictionary
amateur(แอม' มะเทอะ) n.,adj. นักสมัครเล่น, นักกีฬาสมัครเล่น, ผู้ไร้ประสบการณ์, ผู้ไร้ความชำนาญ, ผู้อุทิศตัวในศิลปะหรือกิจกรรมหนึ่ง
amateurish(แอมมะเทอ' ริช) adj. เกี่ยวกับหรือมีลักษณะของนักสมัคเล่น -amateurishness, amateurism n. (unskilled)
English-Thai: Nontri Dictionary
amateur(n) มือสมัครเล่น,ผู้ขาดความชำนาญ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Amateur filmsภาพยนตร์สมัครเล่น [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มือสมัครเล่น (adj.) amateur See also: nonprofessional Ops. มืออาชีพ
มือสมัครเล่น (n.) amateur See also: nonprofessional Ops. มืออาชีพ
สมัครเล่น (adj.) amateur Ops. อาชีพ
สมัครเล่น (adj.) amateur See also: novice, naive, not skillful Ops. อาชีพ
นักมวยสมัครเล่น (n.) amateur boxer See also: pugilist, prizefighter Ops. นักมวยอาชีพ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
How can an amateur take us seriously?ทำไมมาจริงจังกับมือสมัครเล่นอย่างเราหละ?
How can an amateur take us seriously?ทำไมนายถึงไปกังวลกับมือสมัครเล่นล่ะ?
Holy crap. It's amateur hour.ให้ตายเถอะ พวกอ่อนหัด
I'm an officer of the law after all, and a bit of an amateur conjurer.ผมเป็นผู้รักษากฎหมายและเป็นนักมายากลสมัครเล่น
Here's to amateur hour; what do you say,saludo?นี่เป็นช่วงเวลาสำหรับมือสมัครเล่น นายเรียกว่าไงนะ, ซาลูโด้?
The ice-truck killer was an amateur compared to this guy.เจ้านักฆ่าห้องเย็นเทียบกับรายนี้แล้วเด็กๆ ไปเลย
This is the Charles River Basin where amateur yachtsmen can sail 365 days a year.นี่คือชาร์ลส์ลุ่มน้ำที่ลูกเรือมือสมัคร เล่นสามารถแล่นเรือ 365 วันต่อปี
Here he is showing us his skills with his lucky Def Leppard paddle that's won him over 200 amateur matches.ที่นี่เขามีการแสดงของเรา ทักษะของเขาด้วย โชคดีของเขา Def Leppard พาย ที่เขาได้รับรางวัล กว่า 200 ตรงกับมือสมัครเล่น
Can you tell me that you are an amateur potterer, that you like to make bowls and vases?คุณบอกฉันว่าคุณเป็นช่างปั้นสมัครเล่น - คุณชอบปั้นชามและแจกันไม่ใช่เหรอ
In Jeff's sweaty palms, along with the amateur consumer porn.อยู่ที่คลิปแอบถ่ายลูกค้า ในมือชุ่มเหงื่อของเจฟฟ์
You know there's no way an amateur like her will be able to make thousands of pastries.นายก็รู้ว่ามือสมัครเล่นอย่างเธอจะมาทำขนมอบเป็นพันชิ้นไม่ได้หรอก
["I hear it's not a pastry chef that makes them, but an amateur with a temporary employment"][ฉันได้ยินมาว่าคนที่ทำทั้งหมดนั่นเป็นมือสมัครเล่น แค่ลูกจ้างชั่วคราวเท่านั้นเอง]

amateur ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
客串[kè chuàn, ㄎㄜˋ ㄔㄨㄢˋ, 客串] amateur player in theater; guest performer (in a show); guest appearance (in film credits)
玩儿票[wán er piào, ㄨㄢˊ ㄦ˙ ㄆㄧㄠˋ, 玩儿票 / 玩兒票] amateur dramatics
走票[zǒu piào, ㄗㄡˇ ㄆㄧㄠˋ, 走票] amateur performance (in theater)
业余者[yè yú zhě, ㄧㄝˋ ㄩˊ ㄓㄜˇ, 业余者 / 業餘者] amateur
浅尝[qiǎn cháng, ㄑㄧㄢˇ ㄔㄤˊ, 浅尝 / 淺嘗] dilettante; amateur; to dabble in; to flirt with (a topic)
浅尝者[qiǎn cháng zhě, ㄑㄧㄢˇ ㄔㄤˊ ㄓㄜˇ, 浅尝者 / 淺嘗者] dilettante; amateur; dabbler
浅尝[qiǎn cháng, ㄑㄧㄢˇ ㄔㄤˊ, 浅尝 / 淺嚐] dilettante; amateur; to dabble in; to flirt with (a topic)
浅尝者[qiǎn cháng zhě, ㄑㄧㄢˇ ㄔㄤˊ ㄓㄜˇ, 浅尝者 / 淺嚐者] dilettante; amateur; dabbler
业余爱好者[yè yú ài hǎo zhě, ㄧㄝˋ ㄩˊ ㄞˋ ㄏㄠˇ ㄓㄜˇ, 业余爱好者 / 業餘愛好者] hobbyist; amateur
外行[wài háng, ㄨㄞˋ ㄏㄤˊ, 外行] layman; amateur
爱好者[ài hào zhě, ㄞˋ ㄏㄠˋ ㄓㄜˇ, 爱好者 / 愛好者] lover (of art, sports etc); amateur; enthusiast; fan
业余[yè yú, ㄧㄝˋ ㄩˊ, 业余 / 業餘] spare time; amateur; extra-curricular
一知半解[yī zhī bàn jiě, ㄧ ㄓ ㄅㄢˋ ㄐㄧㄝˇ, 一知半解] lit. to know one and understand half (成语 saw); a smattering of knowledge; dilettante; amateur

amateur ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アマチュアカメラマン[, amachuakameraman] (n) amateur photographer
アマチュアバンド[, amachuabando] (n) amateur bands
アマチュアマラソン[, amachuamarason] (n) amateur marathon; fun run
アマチュア無線[アマチュアむせん, amachua musen] (n) amateur radio
アマチュア無線局[アマチュアむせんきょく, amachua musenkyoku] (n) amateur radio station
アマ相撲[アマずもう, ama zumou] (n) amateur sumo
コミケット[, komiketto] (n) (abbr) comic market; convention where amateur manga artists sell their work
フィナカップ[, finakappu] (n) Federation Internationale de Nation Amateur cup; FINA cup; (P)
付け出し;付出し[つけだし, tsukedashi] (n) (1) bill; account; (2) very successful amateur sumo wrestler, allowed to start professional career in makushita division
体協[たいきょう, taikyou] (n) Japan Amateur Sports Association
国際相撲連盟[こくさいすもうれんめい, kokusaisumourenmei] (n) International Sumo Federation; highest body of amateur sumo
幕下付け出し;幕下付出し[まくしたつけだし, makushitatsukedashi] (n) very successful amateur sumo wrestler, allowed to start professional career in makushita division
辻相撲[つじずもう, tsujizumou] (n) (1) amateur sumo wrestling on a street corner or on an empty field (esp. in autumn); (2) sumo wrestling show in a roadside tent
アマ[, ama] (n) (abbr) (See アマチュア) amateur; (P)
アマチュア[, amachua] (n,adj-no) amateur; (P)
アマチュアリズム[, amachuarizumu] (n) amateurism
カメコ[, kameko] (n) (abbr) (See カメラ小僧) photographer, usually an amateur, who likes to take pictures of models and presenter ladies in exhibitions
カメラ小僧[カメラこぞう, kamera kozou] (n) (See カメコ) photographer, usually an amateur, who likes to take pictures of models and presenter ladies in exhibitions
ハム[, hamu] (n) (1) ham (cured pig meat); (2) ham (amateur radio enthusiast); (3) hum; (P)
写真愛好家[しゃしんあいこうか, shashin'aikouka] (n) shutter bug; photography enthusiast; keen (amateur) photographer
士族の商法[しぞくのしょうほう, shizokunoshouhou] (exp) (See 士族) amateurish and haughty way of doing business; venturing into an unfamiliar line of business (and often failing)
愛好家[あいこうか, aikouka] (n-suf,n) (esp. 〜(の)愛好家) amateur; fancier; lover; worshipper; enthusiast; fan
殿様商売[とのさましょうばい, tonosamashoubai] (n) amateurish (dilettantish) business
殿様商法[とのさましょうほう, tonosamashouhou] (n) amateurish (dilettantish) way of doing business
版権物[はんけんもの, hankenmono] (n) likeness; (amateur) picture of a copyrighted character
素人細工[しろうとざいく, shiroutozaiku] (n) amateurish work
素人臭い[しろうとくさい, shiroutokusai] (adj-i) amateurish
門外漢[もんがいかん, mongaikan] (n) outsider; layman; amateur; (P)

amateur ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คอ[n.] (khø) EN: fan FR: amateur [m] ; mordu [m] (fam.) ; accro [m] (fam.) ; fana ]m] (fam.)
คอชา [n. exp.] (khø chā) EN: person who likes tea FR: amateur de thé [m]
คอฟุตบอล[n. exp.] (khø futbøn) EN: person who loves to watch football FR: amateur de football [m] ; mordu de football [m]
คอกาแฟ [n. exp.] (khø kāfaē) EN: person who likes coffee FR: amateur de café [m]
คอหนังเพลง [n. exp.] (khø nang ph) EN: person who prefers musical films FR: amateur de comédies musicales [m]
คนรักนก[n. exp.] (khon rak no) EN: FR: amateur d'oiseaux [m]
มือสมัครเล่น[n.] (meū samakle) EN: amateur ; non-professional FR: amateur [m] ; main non experte [f]
มือสมัครเล่น[adj.] (meū samakle) EN: amateur FR: amateur
มวยสากลสมัครเล่น[n. exp.] (mūay sākon ) EN: amateur boxing FR: boxe amateur [f]
นักฟุตบอลสมัครเล่น[n. exp.] (nak futbøn ) EN: FR: joueur de football amateur [m] ; joueur amateur [m]
นักกีฬาสมัครเล่น[n. exp.] (nakkīlā sam) EN: amateur athlete FR: sportif amateur [m[ ; athlète amateur [m] ; amateur [m]
นักมวยสมัครเล่น[n. exp.] (nakmūay sam) EN: amateur boxer ; pugilist ; prizefighter FR: boxeur amateur [m]
สมัครเล่น[adj.] (samaklen) EN: amateur ; novice ; not skillful ; naive FR: amateur ; novice
ผู้โห่ร้อง[n. exp.] (phū hōrøng) EN: FR: acclamateur [m] (vx)

amateur ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Amateurfunksatellit {m}orbiting satellite carrying amateur radio
Dilettant {m}; Amateur
Amateur {m} | Amateure
dilettantisch; amateurhaft; laienhaft {adj} | dilettantischer; amateurhafter; laienhafter | am dilettantischsten; am amateurhaftesten; am laienhaftestenamateurish | more amateurish | most amateurish
Funkamateur {m}; Funkamateurin

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า amateur
Back to top