ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lay

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lay*, -lay-

lay ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lay (vt.) ก่อตั้ง See also: สร้าง, จัดตั้ง, วางราก Syn. set up, establish
lay (vt.) กำหนด (หน้าที่, โทษ,...) See also: มอบหมาย Syn. impose
lay (vt.) คลี่ See also: ลาด, ปู Syn. cover, spread
lay (n.) คู่นอน See also: คู่ร่วมสังวาส Syn. partner
lay (vt.) จัดโต๊ะ See also: จัดเตรียมโต๊ะอาหาร Syn. set, prepare
lay (vt.) จัดวางให้เหมาะสม See also: วางให้เป็นระเบียบ
lay (vi.) ท้าพนัน See also: วางเดิมพัน Syn. bet, wager
lay (vt.) ท้าพนัน See also: วางเดิมพัน Syn. bet
lay (vt.) ทำให้เรียบ Syn. smooth down
lay (vt.) ทำให้อยู่ในสภาพใดสภาพหนึ่ง Syn. cause
lay (vt.) นำเสนอ See also: นำไปแจ้ง Syn. present, submit
lay (vt.) ฝัง (ศพ) Syn. bury
lay (vi.) วางไข่ See also: ออกไข่ Syn. produce
lay (vt.) วางลง See also: วาง, พาด Syn. deposit, set down, put, place
lay (vt.) เสพสังวาส (คำสแลง) See also: มีเพศสัมพันธ์ Syn. have sex
lay (vt.) อ้างเหตุผล See also: ให้เหตุผล Syn. attribute, impute, ascribe
lay (vi.) กริยาช่องที่ 2 ของคำกริยา lie Syn. rest
lay (adj.) เกี่ยวกับฆราวาส See also: ไม่ใช่พระ
lay (adj.) ไม่เชี่ยวชาญพิเศษ See also: ไม่มีความรู้พิเศษ Syn. not trained, untrained
lay (n.) เรื่องเล่าหรือบทกลอนสั้นๆ See also: บทกวีสั้นๆ Syn. short poem
lay a burden on (idm.) ทำให้ทนทุกข์ทรมานจาก (เช่น สิ่งที่รับผิดชอบ)
lay a finger on (idm.) แตะต้อง Syn. set on
lay a finger on (idm.) ทำร้าย
lay a hand on (idm.) แตะต้อง Syn. set on
lay a hand on (idm.) ทำร้าย
lay a snare (idm.) ดักจับ See also: ซุ่มจับ, ซ่อนตัวเพื่อไล่จับ
lay a trap for (idm.) ดักจับ See also: ซุ่มจับ, ซ่อนตัวเพื่อไล่จับ
lay about (phrv.) โกหกในเรื่อง Syn. lie about
lay about one (idm.) ชนหรือกระแทกทุกสิ่งที่อยู่ใกล้
lay against (phrv.) คัดค้าน See also: ต่อต้าน Syn. set against
lay along (phrv.) วางไปตามแนวยาว See also: ยืดไปตามแนวยาว
lay alongside (phrv.) จูง (เรือ) เข้าไปใกล้ See also: ลาก (เรือ) เข้าใกล้ Syn. draw alongside, lie alongside, pull alongside
lay an ambush (idm.) ดักจับ See also: ซุ่มจับ, ซ่อนตัวเพื่อไล่จับ
lay aside (phrv.) วางไว้ด้านข้าง Syn. lay away
lay at (phrv.) วางไว้ข้างหน้า See also: วางตรงหน้า Syn. put at
lay away (phrv.) วางไว้ด้านข้าง Syn. lay aside
lay back (phrv.) วางไว้ที่เดิม See also: เก็บที่เดิม Syn. put back, put forward, set back, set forward
lay bare (phrv.) เอาผ้าคลุมออก See also: ถอดผ้า, เปิดผ้า
lay bare (phrv.) เปิดเผย See also: เผย, ทำให้เห็นชัด, ทำให้รู้ชัดเจนขึ้น Syn. lay open
lay before (phrv.) วางไว้ข้างหน้า See also: วางตรงหน้า Syn. put at
English-Thai: HOPE Dictionary
lay(เล) {laid,laid,laying,lays} vt. วาง,ปู,พาด,ลาด,ปู,ปล่อย,ทา,ตีแผ่น,เผยแพร่,นำเสนอ,ฝัง,ลงราก,กำหนด,ตั้ง,วางแผน,วางโครง,ออกไข่,ทิ้งระเบิด,กำหนดโทษ,วางเดิมพัน,พนัน,กะ,วัด,กด,ระงับ,บรรเทา,มุ่งหมาย,เล็งปืน vi. วางไข่,ออกไข่,พนัน,วางเดิมพัน,ขันต่อ,วางโครงการ,นอ
lay brothern. พระทำหน้าที่ธุรการ และการใช้แรงงานทั่วไปในโบสถ์
layer(เล'เออะ) n. ชั้น,ชั้นดิน,สิ่งที่เป็นชั้น,ระดับ,ไก่ที่ออกไข่ vt. ทำเป็นชั้น, Syn. tier
layfigureหุ่นคนที่ต่อเชื่อมกัน,บุคคลธรรมดา
layman(เล'เมิน) n. ฆราวาส (ไม่ใช่สงฆ์) ,บุคคลธรรมดา (ไม่ใช่ผู้ชำนาญการของอาชีพ) pl. laymen, Syn. nonprofessional
layoff(เล'ออฟ) n. การเลิกจ้าง (โดยเฉพาะการเลิกจ้างแบบชั่วคราว) ,ระยะเวลาที่ไม่มีงานทำหรือเลิกจ้าง, Syn. disemployment
layout(เล'เอาทฺ) n. โครงงาน,แผนงาน,การแผ่ออก,การออกแบบ,สถานที่,สถานการณ์,สภาพ,ชุดเครื่องมือหรืออุปกรณ์, Syn. laying out,plan
English-Thai: Nontri Dictionary
lay(adj) เป็นฆราวาส
layer(n) ผู้จัด,ชั้น,กิ่งตอน,ระดับ,ชั้นดิน
layette(n) ของใช้สำหรับเด็กแรกเกิด
layman(n) ฆราวาส,คนธรรมดา,สามัญชน
layout(n) แผนผัง,แผนงาน,โครงการ,แบบ,สถานการณ์,สภาพ,สถานที่
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
layวาง, ยื่น, แสดง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lay figure; manakin; manikin; mannikinหุ่นจัดท่า [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lay-up returnเบี้ยประกันภัยจ่ายคืนระหว่างหยุดใช้งาน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
layerชั้นเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
laymanสามัญชน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
layout๑. การวางผัง๒. ผัง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lay judgesผู้พิพากษาสมทบ [TU Subject Heading]
Layerชั้น [การแพทย์]
Layout (Printing)การจัดหน้า (การพิมพ์) [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตีแปลง (v.) fish bites a hole in a plant to lay eggs in
แท่นมณฑล (n.) kind of rectangular alter used to lay down things of worship
ปู (v.) lay See also: spread, pave, cover, unfold Syn. แผ่, คลี่, กาง
พาด (v.) lay See also: put, rest, set down Syn. วาง, ก่าย
ก่อ (v.) lay (brick) See also: put, place, set
วาง (v.) lay (down) See also: put (down), place, set down, plant, deposit, leave Ops. ยก
วางโครงการ (v.) lay a plan See also: propose a plan, work out a plan
ออกไข่ (v.) lay an egg Syn. วางไข่, ตกไข่
ไข่ (v.) lay an egg
ปลง (v.) lay down Syn. ปล่อยวาง, ปล่อย, เปลื้อง, ปลด
ลงเงิน (v.) lay down (money) See also: take shares in a business concern, invest, put money into, finance
ทิ้งไพ่ (v.) lay down a card See also: cast a card down Ops. จั่วไพ่
กำหนดเกณฑ์ (v.) lay down a rule See also: institute a standard, regulate
กำหนดเกณฑ์ (v.) lay down a rule See also: institute a standard, regulate
วางเกณฑ์ (v.) lay down a rule See also: institute a standard, regulate Syn. กำหนดเกณฑ์
วางเกณฑ์ (v.) lay down a rule See also: institute a standard, regulate Syn. กำหนดเกณฑ์
กำหนดมาตรการ (v.) lay down measures
วางมาตรการ (v.) lay down measures Syn. กำหนดมาตรการ
กำหนดระเบียบ (v.) lay down regulations See also: lay down rules, institute regulations Syn. จัดระเบียบ
วางระเบียบ (v.) lay down regulations See also: lay down rules, institute regulations Syn. จัดระเบียบ, กำหนดระเบียบ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I definitely won't lay a hand on youฉันจะไม่แตะต้องเธออย่างแน่นอน
Don't lay a finger on her!อย่าได้แตะต้องเธอนะ!
If you lay a finger on her, I'll never forgive you!ถ้านายขืนแตะต้องเธอล่ะก็ ฉันจะไม่มีวันให้อภัยนายเลย
If you lay a finger on my son, you know now what'll happenถ้าขืนนายทำร้ายลูกชายฉันล่ะก็ นายก็จะได้รู้เดี๋ยวนี้แหล่ะว่าจะเกิดอะไรขึ้น
The flight is delayedเที่ยวบินนั่นเลื่อนเวลาออกไป
We don't exactly have a playtime like youพวกเราไม่ได้มีเวลาเล่นเหมือนคุณแน่นอน
I would like to have some more time to play musicฉันอยากมีเวลามากกว่านี้บ้างเพื่อเล่นดนตรี
She's playing some kind of game with her childrenเธอกำลังเล่นเกมบางอย่างกับลูกๆ
It looks like one we used to play when we were childrenมันดูเหมือนเกมที่พวกเราเคยเล่นเมื่อตอนเด็กๆ
Where's it playing?มันเล่นที่ไหนหรือ?
How often do you play cards?คุณเล่นไพ่บ่อยแค่ไหน?
This is the way we play the game hereนี่คือวิธีที่เราเล่นเกมที่นี่
You sneaked out to play without me again!พวกนายหลบออกไปเล่นกันโดยไม่มีฉันอีกแล้วนะ
I'm not in the mood to play with you, just do whatever you want!ฉันไม่มีอารมณ์ที่จะเล่นกับเธอ อยากทำอะไรก็เชิญเลย
Stop playing around and study for once!เลิกเล่นสนุกซะที แล้วหันมาเรียนสักที
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No, leave that, leave that. Go and lay another place at my table.ปล่อยไว้เถอะ เเล้วช่วยจัดที่เพิ่มที่โต๊ะผมด้วย
With our sincere gaze we survey these ruins, as if the the old monster lay crushed forever beneath the rubble.แต่เมื่อพิศดูซากเหล่านี้ อย่างจริงใจแล้ว มันดูเหมือนปิศาจร้าย ได้หมอบราบคราบ อยู่บนซากเหล่านี้
He lay forward, cramping himself against the line with his body... ... putting all his weight on his left hand, and he was asleep.เขานอนข้างหน้าตะคริวตัวเอง กับ สอดคล้องกับร่างกายของเขา วางน้ำหนักของเขาทั้งหมด ในมือซ้ายของเขาและเขาก็หลับ ไป
##I would lay ##{\cHFFFFFF}## ฉันจะวาง ##
You only lay out money is when you've got five aces.เงินออกคือเมื่อคุณได้มีห้าเอซ คุณต้องการที่จะเห็นฉัน?
You and the others better lay low for a few days.แกกับคนอื่นๆ กบดาน สักสองสามวันดีกว่า
Angel Eyes said for us to lay low for a few days.แองเจิลอายส์สั่งให้เรา กบดานสักสองสามวัน
I want you to get all the brothers together round up all the lumber, canvas, paint and nails you can lay your hands on and meet me tonight 3 miles due east of Rock Ridge at midnight.รวบรวมพวกเรา หาเศษไม้ สี ตะปู วัสดุที่หาได้ ...ไปพบฉัน 3 ไมล์ทาง ต.อ. ของร็อคริดจ์ ตอนเที่ยงคืน
Step right up, chum, and watch the kid lay down a rubber road right to freedom!ขั้นตอนที่เหมาะสมขึ้นชุมและ ดูเด็ก วางลงที่ถนนยางสิทธิเสรีภาพ!
We'll lay that sucker out flat and drive a stake through his goddamn heart!เสร็จแล้วก็จัดการตอกอกให้ทะลุหัวใจแม่งซะเลย
He is now telling them to go back to their homes to lay down their arms.ตอนนี้เขากำลังบอกให้ พวกเขากลับบ้าน และวางอาวุธ
Mr. Boddy lay on the floor apparently dead.คุณบ๊อดดี้นอนอยู่บนพื้น เห็นได้ชัดว่าตายแล้ว

lay ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
地脉[dì mài, ㄉㄧˋ ㄇㄞˋ, 地脉 / 地脈] lay of the land (fengshui describing good or bad locations); ley lines
暴露[bào lù, ㄅㄠˋ ㄌㄨˋ, 暴露] expose; reveal; lay bare
垫底儿[diàn dǐ r, ㄉㄧㄢˋ ㄉㄧˇ ㄖ˙, 垫底儿 / 墊底兒] foundation layer; underlay; fig. to lay foundations; to snack
奠基[diàn jī, ㄉㄧㄢˋ ㄐㄧ, 奠基] groundbreaking; to lay foundation
并重[bìng zhòng, ㄅㄧㄥˋ ㄓㄨㄥˋ, 并重 / 並重] lay equal stress on; pay equal attention to
凡俗[fán sú, ㄈㄢˊ ㄙㄨˊ, 凡俗] lay (as opposed to clergy)
放下[fàng xia, ㄈㄤˋ ㄒㄧㄚ˙, 放下] lay down; put down; let go; release
摊牌[tān pái, ㄊㄢ ㄆㄞˊ, 摊牌 / 攤牌] to lay one's cards on the table
偃旗息鼓[yǎn qí xī gǔ, ㄧㄢˇ ㄑㄧˊ ㄒㄧ ㄍㄨˇ, 偃旗息鼓] lit. lay down the flag and still the drums (成语 saw); fig. to cease; to give in
[zhì, ㄓˋ, 偫] wait for; lay in
适配层[shì pèi céng, ㄕˋ ㄆㄟˋ ㄘㄥˊ, 适配层 / 適配層] adaptation layer
[zhuāng, ㄓㄨㄤ, 装 / 裝] adornment; to adorn; dress; clothing; costume (of an actor in a play); to play a role; to pretend; to install; to fix; to wrap (sth in a bag); to load; to pack
客串[kè chuàn, ㄎㄜˋ ㄔㄨㄢˋ, 客串] amateur player in theater; guest performer (in a show); guest appearance (in film credits)
应用层[yìng yòng céng, ˋ ㄩㄥˋ ㄘㄥˊ, 应用层 / 應用層] application layer
布局[bù jú, ㄅㄨˋ ㄐㄩˊ, 布局 / 佈局] arrangement; composition; layout
旁白[páng bái, ㄆㄤˊ ㄅㄞˊ, 旁白] background narrator or commentator in a play; chorus (as a subsidiary character in a play)
巴克莱银行[Bā kè lái yín háng, ㄅㄚ ㄎㄜˋ ㄌㄞˊ ˊ ㄏㄤˊ, 巴克莱银行 / 巴克萊銀行] Barclays bank
贬低[biǎn dī, ㄅㄧㄢˇ ㄉㄧ, 贬低 / 貶低] belittle; depreciate; play down
肖伯纳[Xiào Bó nà, ㄒㄧㄠˋ ㄅㄛˊ ㄋㄚˋ, 肖伯纳 / 肖伯納] Bernard Shaw (1856-1950), Irish-born British playwright
边界层[biān jiè céng, ㄅㄧㄢ ㄐㄧㄝˋ ㄘㄥˊ, 边界层 / 邊界層] boundary layer
芭菲[bā fēi, ㄅㄚ ㄈㄟ, 芭菲] Buffy (the vampire slayer), star of TV series
内比都[Nèi bǐ dū, ㄋㄟˋ ㄅㄧˇ ㄉㄨ, 内比都 / 內比都] Naypyidaw or Nay Pyi Taw, jungle capital of Myanmar (Burma) since November 2005, 300 km north of Rangoon and 300 km south of Mandalay; formerly called Pyinmana 彬馬那|彬马那
[yān, ㄧㄢ, 奄] castrate; to delay
棋手[qí shǒu, ㄑㄧˊ ㄕㄡˇ, 棋手] chess player
娃娃生[wá wa shēng, ㄨㄚˊ ㄨㄚ˙ ㄕㄥ, 娃娃生] infant's part in opera, usually played by child actor
脉络膜[mài luò mó, ㄇㄞˋ ㄌㄨㄛˋ ㄇㄛˊ, 脉络膜 / 脈絡膜] choroid (anat. vascular layer between sclera and retina)
克莱[Kè lái, ㄎㄜˋ ㄌㄞˊ, 克莱 / 克萊] Clay (name)
克莱顿[Kè lái dùn, ㄎㄜˋ ㄌㄞˊ ㄉㄨㄣˋ, 克莱顿 / 克萊頓] Clayton (name); Crighton (name)
土牛[tǔ niú, ㄊㄨˇ ㄋㄧㄡˊ, 土牛] clay ox; mound of earth on a dike (ready for emergency repairs)
土牛木马[tǔ niú mù mǎ, ㄊㄨˇ ㄋㄧㄡˊ ㄇㄨˋ ㄇㄚˇ, 土牛木马 / 土牛木馬] clay ox, wooden horse (成语 saw); shape without substance; worthless object
[yáng, ㄧㄤˊ, 垟] clay sheep buried with the dead
[lú, ㄌㄨˊ, 垆 / 壚] clay; shop
泥孩[ní hái, ㄋㄧˊ ㄏㄞˊ, 泥孩] clay doll
泥菩萨[ní pú sà, ㄋㄧˊ ㄆㄨˊ ㄙㄚˋ, 泥菩萨 / 泥菩薩] clay Bodhisattva
泥菩萨过江[ní pú sà guò jiāng, ㄋㄧˊ ㄆㄨˊ ㄙㄚˋ ㄍㄨㄛˋ ㄐㄧㄤ, 泥菩萨过江 / 泥菩薩過江] clay Boddhisattva passes through river; a snowball's chances in hell
石头火锅[shí tou huǒ guō, ㄕˊ ㄊㄡ˙ ㄏㄨㄛˇ ㄍㄨㄛ, 石头火锅 / 石頭火鍋] claypot (used in cooking)
云层[yún céng, ㄩㄣˊ ㄘㄥˊ, 云层 / 雲層] cloud layers
下层[xià céng, ㄒㄧㄚˋ ㄘㄥˊ, 下层 / 下層] underlayer; lower class; lower strata; substrate
套印[tào yìn, ㄊㄠˋ ˋ, 套印] color printing using several overlayed images
套色[tào shǎi, ㄊㄠˋ ㄕㄞˇ, 套色] color printing using several overlayed images

lay ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
さらけ出す;曝け出す;曝けだす[さらけだす, sarakedasu] (v5s,vt) to expose; to disclose; to lay bare; to confess
ばらす[, barasu] (v5s,vt) (1) to expose; to lay open (e.g. secret); (2) to take to pieces; (3) to kill; to murder; (P)
七衆[しちしゅ, shichishu] (n) seven orders of Buddhist disciples (monks, nuns, probationary nuns, male novices, female novices, male lay devotees, female lay devotees)
仕入れる[しいれる, shiireru] (v1,vt) to lay in stock; to replenish stock; to procure; to learn something that might be useful later; (P)
仕掛ける(P);仕かける[しかける, shikakeru] (v1,vt) to commence; to lay (mines); to set (traps); to wage (war); to challenge; (P)
伏せる[ふせる, fuseru] (v1,vt) to lay something upside down; to turn something over; to cover; to lay (pipes); to lay (an ambush); to hide; (P)
住めば都[すめばみやこ, sumebamiyako] (exp) you can get used to living anywhere; home is where you make it; wherever I lay my hat is home
信士[しんじ;しんし, shinji ; shinshi] (n) (1) {Buddh} male lay devotee; (2) title affixed to man's posthumous Buddhist name; (3) (しんし only) (arch) believer
信女[しんにょ, shinnyo] (n) (1) {Buddh} female lay devotee; (2) title affixed to woman's posthumous Buddhist name
信徒伝動[しんとでんどう, shintodendou] (n) lay evangelism
傾け倒す[かたむけたおす, katamuketaosu] (v5s) to cast down; to lay low
優婆塞[うばそく, ubasoku] (n) {Buddh} upasaka (devout male lay follower of Buddhism)
優婆夷[うばい, ubai] (n) {Buddh} upasika (devout female lay follower of Buddhism)
割り付ける;割りつける;割付ける;割付る(io)[わりつける, waritsukeru] (v1,vt) to allot; to distribute; to lay out; to divide among; to assign
命を捨てる;いのちを捨てる[いのちをすてる, inochiwosuteru] (exp,v1) to give one's life; to lay down one's life
四衆[ししゅ;ししゅう, shishu ; shishuu] (n) (1) four orders of Buddhist followers (monks, nuns, male lay devotees and female lay devotees); (2) four monastic communities (ordained monks, ordained nuns, male novices and female novices); (3) (in Tendai) the four assemblies
四部衆[しぶしゅ, shibushu] (n) (obsc) (See 四衆) four orders of Buddhist followers (monks, nuns, male lay devotees and female lay devotees)
寝かせる[ねかせる, nekaseru] (v1,vt) to put to bed; to lay down; to ferment; (P)
床を取る[とこをとる, tokowotoru] (exp,v5r) (obsc) to lay out one's bedding
延べる;伸べる;展べる[のべる, noberu] (v1,vt) (1) to lay out (a futon); to make (bed); to spread out; to stretch; to widen; (2) (延べる, 伸べる only) to postpone; to extend
引く(P);曳く;牽く[ひく, hiku] (v5k,vi,vt) (1) to pull; (2) (See 注意を引く) to draw (attention, etc.); to attract (interest, etc.); (3) to draw back; (4) to draw (a card); (5) (See 図面を引く) to draw (plan, line, etc.); (6) (See 風邪を引く) to catch (cold); (7) (See 弾く・ひく) to play (string instr.); (8) (See 辞書を引く) to look up (e.g. dictionary); to consult; (v5k,vt) (9) (esp. 牽く) to haul; to pull (vehicles); (10) to subtract; (11) to ebb; to fade; (12) to descend (from); to inherit (a characteristic); (13) to quote; to raise (as evidence); (14) to lay (a cable); to draw (a cable); (P)
張り巡らす;張りめぐらす[はりめぐらす, harimegurasu] (v5s,vt) to stretch around (e.g. a fence, dragnet, etc.); to lay out (e.g. a wiring system, network, etc.); to string up (e.g. an antenna, ship's rigging, etc.)
息絶える[いきたえる, ikitaeru] (v1) to die; to lay down life's burden
戈を収める[ほこをおさめる, hokowoosameru] (exp,v1) to sheathe one's sword; to lay down arms
所為にする[せいにする, seinisuru] (exp,vs-i) (uk) to lay the blame on; to put the fault on
手を掛ける[てをかける, tewokakeru] (exp,v1) (1) to lay hands on; to touch; (2) to care for; to look after; (3) to make off with; to steal
手当たり次第[てあたりしだい, teatarishidai] (adv) using anything one can lay one's hands on; haphazardly; on the rebound; at random; indiscriminately; (P)
押っ被せる[おっかぶせる, okkabuseru] (v1,vt) to put a thing on top of another; to cover; to lay something on
掴む(P);摑む;攫む;把む;捉む[つかむ, tsukamu] (v5m,vt) (1) to seize; to catch; to grasp; to grip; to grab; to hold; to catch hold of; to lay one's hands on; to clutch; (2) to understand; to grasp; to comprehend; (P)
敷く(P);布く[しく, shiku] (v5k) (1) to spread out; to lay out; (2) to take a position; (3) (See 法令を敷く) to impose widely (e.g. over a city); (P)
敷設(P);布設[ふせつ, fusetsu] (n) (1) construction; laying (a road, a railroad, water pipes, etc.); (vs) (2) to construct; to lay (a road, a railroad, water pipes, etc.); (P)
棺に納める[かんにおさめる, kanniosameru] (exp,v1) to lay in a coffin
横たえる[よこたえる, yokotaeru] (v1,vt) (1) to lay down; (2) to wear (a sword, etc.) at one's side
注ぎ込む(P);つぎ込む[つぎこむ, tsugikomu] (v5m,vt) to invest in; to sink money into; to put into; to lay out (funds); to inject; to impregnate; to infuse; to instill; to implant; to imbue; to focus (attention, efforts); (P)
洗い張り[あらいはり, araihari] (n,vs) lay or stretch out to dry
渡す[わたす, watasu] (v5s,vt) (1) to ferry across (a river, etc.); to carry across; to traverse; (2) to lay across; to build across; (3) to hand over; to hand in; to pass; to give; to transfer; (P)
積み上げる[つみあげる, tsumiageru] (v1,vt) to pile up; to make a heap; to lay bricks
組み付ける;組付ける[くみつける, kumitsukeru] (v1) (1) to impose (printing); to lay out the page order; (2) to assemble (e.g. components)
脇に置く;わきに置く;傍に置く[わきにおく, wakinioku] (exp,v5k) to lay aside; to set aside
荒らす(P);荒す(io)(P)[あらす, arasu] (v5s,vt) (1) to lay waste; to devastate; to damage; (2) to invade; to break into; (3) (col) {comp} to troll (e.g. web forums); to spam; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アクティブマトリクスディスプレイ[あくていぶまとりくすでいすぷれい, akuteibumatorikusudeisupurei] active matrix display
アダプテーションレイヤ[あだぷてーしょんれいや, adapute-shonreiya] adaptation layer
アダプテーション層[アダプテーションそう, adapute-shon sou] adaptation layer
アナログディスプレイ[あなろぐでいすぷれい, anarogudeisupurei] analog display
アプリケーション層[アプリケーションそう, apurike-shon sou] application layer
インターネットリレーチャット[いんたーねっとりれーちゃっと, inta-nettorire-chatto] Internet relay chat (IRC)
オーディオカセットプレーヤ[おーでいおかせっとぷれーや, o-deiokasettopure-ya] tape player, audio cassette player
オーバーレイ[おーばーれい, o-ba-rei] overlay
オーバーレイネットワーク[おーばーれいねっとわーく, o-ba-reinettowa-ku] overlay network
オーバレイ[おーばれい, o-barei] overlay (segment) (vs)
オーバレイアドレッシング[おーばれいあどれっしんぐ, o-bareiadoresshingu] overlay addressing
オーバレイモデル[おーばれいもでる, o-bareimoderu] overlay model
オーバレイルーチング[おーばれいるーちんぐ, o-bareiru-chingu] overlay routing
オーバレイ区分[オーバレイくぶん, o-barei kubun] overlay (segment)
オーバレイ構造[オーバレイこうぞう, o-barei kouzou] overlay structure
カリグラフィック表示装置[カリグラフィックよょうじそうち, karigurafikku yoyoujisouchi] calligraphic display device, directed beam display device
グラフィックディスプレイ[ぐらふぃっくでいすぷれい, gurafikkudeisupurei] graphic display
サーチ時間[サーチじかん, sa-chi jikan] rotational delay, search time
シグナリング層[シグナリングそう, shigunaringu sou] signalling layer
スイッチング遅延[スイッチングちえん, suicchingu chien] switching delay
スタティックプラグアンドプレイ[すたていっくぷらぐあんどぷれい, sutateikkupuraguandopurei] static plug and play
セカンダリビデオディスプレイコントローラ[せかんだりびでおでいすぷれいこんとろーら, sekandaribideodeisupureikontoro-ra] secondary video display controller
セルリレー[せるりれー, serurire-] cell relay
セルリレーサービス[せるりれーさーびす, serurire-sa-bisu] cell relay service
セル化遅延[セルかちえん, seru kachien] (cell) encapsulation delay
セル遅延変動[セルちえんへんどう, seru chienhendou] cell delay variation (CDV)
データリンク層[データリンクそう, de-tarinku sou] data link layer
データ形式[データけいしき, de-ta keishiki] data layout
ディスプレー[でいすぷれー, deisupure-] display
ディスプレイコントローラ[でいすぷれいこんとろーら, deisupureikontoro-ra] display controller
ディスプレイ装置[ディスプレイそうち, deisupurei souchi] display unit
デュアルスキャンディスプレー[でゆあるすきゃんでいすぷれー, deyuarusukyandeisupure-] dual scan display
テレコムマレーシア[てれこむまれーしあ, terekomumare-shia] Telecom Malaysia
トランスポート層[トランスポートそう, toransupo-to sou] transport layer
ネットワーク層[ネットワークそう, nettowa-ku sou] network layer
ネットワーク構成[ネットワークこうせい, nettowa-ku kousei] network configuration, network layout
パッシブマトリクスディスプレイ[ぱっしぶまとりくすでいすぷれい, passhibumatorikusudeisupurei] passive matrix display
ビットマップディスプレイ[びっとまっぷでいすぷれい, bittomappudeisupurei] bit-mapped display
プラグ&プレー[プラグアンドプレー, puraguandopure-] plug and play
プラグアンドプレイ[ぷらぐあんどぷれい, puraguandopurei] plug and play
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
据える[すえる, sueru] Thai: ก่อตั้ง English: to lay (foundation)
演じる[えんじる, enjiru] Thai: แสดงละคร English: to perform (a play)

lay ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อ้างสิทธิ์ใน...[v. exp.] (āng sit nai) EN: lay claim to ; vindicate for FR:
บัญญัติ[v.] (banyat) EN: enact ; prescribe ; legislate ; decree ; lay down ; formulate ; ordain ; regulate FR: décréter ; promulguer ; légiférer ; ordonner
ชี[n.] (chī) EN: Buddhist nun ; white-robed female lay follower ; nun ; sister ; religious FR: nonne (bouddhiste) [f] ; moniale (bouddhiste) [f] ; bonzesse [f] ; soeur [f] ; religieuse [f]
ดาด[v.] (dāt) EN: pave ; spread out over ; spread down ; lay ; line (with) FR: recouvrir ; revêtir
ดาดปูน[v. exp.] (dāt pūn) EN: lay a cement floor FR:
หุ่น[n.] (hun) EN: puppet ; dummy ; lay figure ; model FR: poupée [f] ; modèle [m] ; mannequin [m]
จัดโต๊ะ[v. exp.] (jat to) EN: set the table ; lay the table ; arrange the table FR: mettre la table
แกงฮังเล[n. exp.] (kaēng hangl) EN: hang-le curry ; hang lay curry FR:
กำหนดเกณฑ์[v. exp.] (kamnot kēn) EN: lay down a rule FR:
กำหนดมาตรการ[v. exp.] (kamnot mātt) EN: lay down measures FR:
กำหนดระเบียบ[v. exp.] (kamnot rabī) EN: lay down regulations FR:
กัน[v.] (kan) EN: set aside ; set apart ; reserve ; lay by ; lay aside ; save FR: réserver ; mettre de côté
ไข่[v.] (khai) EN: lay an egg ; spawn FR: pondre
ฆราวาส[n.] (kharāwāt) EN: layman ; layperson ; householder ; lay Buddhist ; laity FR: laïc [m] ; laïque [m]
ฆราวาส[adj.] (kharāwāt) EN: lay FR: laïque
คฤหัสถ์[n.] (khareuhat) EN: layman ; lay disciple FR:
ก่ออิฐ[v.] (kø it) EN: lay bricks ; build FR: maçonner
ก่ออิฐถือปูน[v.] (kø-itthēupū) EN: lay bricks ; build FR:
ก่อฤกษ์[v.] (køroēk) EN: lay the corner stone FR:
ไล่ออก[v.] (lai-øk) EN: dismiss ; fire ; sack ; expel ; axe ; discharge ; lay off ; send off FR: renvoyer ; licencier ; congédier ; virer (fam.) ; expulser ; exclure ; mettre dehors ; mettre à la porte
ลาด[v.] (lāt) EN: spread ; cover ; unroll and lay FR: étendre ; étaler
เลย์[TM] (Lē ) EN: Lay FR: Lay
โละ[v.] (lo) EN: throw out ; throw away ; unload ; lay off FR: se débarasser (de)
เลิกจ้าง[v. exp.] (loēk jāng) EN: lay off ; dismiss ; fire FR: licencier
ลอยแพ[v.] (løiphaē) EN: lay off ; abandon ; dismiss ; sack FR:
ล้อมกรอบ[v.] (lømkrøp) EN: besiege ; lay siege ; mob ; attack from every side ; jointly attack sb. ; surround FR:
ลง[v.] (long) EN: lay down FR:
มรรคนายก[n.] (makkhanāyok) EN: lay temple officiator FR:
มัดจำ[v.] (matjam) EN: deposit ; pledge ; lay a deposit ; give something as an earnest FR: verser un acompte
หงาย[v.] (ngāi) EN: turn face up ; supine ; turn right side up ; lie face up ; lay face up ; be supine FR: pencher en arrière
อ่อย[v.] (ǿi) EN: lay bait ; scatter bait ; lure with bait ; drop bait ; ensnare softly FR:
อ่อยเหยื่อ[v. exp.] (ǿi yeūa) EN: put out bait ; lay bait ; lay a trap FR:
ออกแบบ[v. exp.] (øk baēp) EN: design ; lay plans FR: dessiner un plan ; établir le plan de ; réaliser une esquisse ; présenter un modèle ; concevoir ; établir ; créer
ออกไข่[v. exp.] (øk khai) EN: lay an egg ; lay eggs FR: pondre ; pondre un oeuf
พัก[v.] (phak) EN: stop for a while ; lay off ; suspend FR: interrompre ; arrêter momentanément
เผาหลอก[v. exp.] (phao løk) EN: lay down the flower under the coffin before cremating FR:
พาด[v.] (phāt) EN: lay ; put ; rest ; set down FR:
พูดปรักปรำ[v. exp.] (phūt prakpr) EN: lay it on ; reproach injustly ; jump on FR:
ปลง[v.] (plong) EN: dispose of ; put down ; lay down ; let down FR: se débarasser de
ปลดคนงาน[v. exp.] (plot khon-n) EN: lay off workers FR:

lay ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schuld {f} | jdm. an etw. die Schuld geben | die Schuld bekommen | die Schuld auf sich nehmen | die Schuld tragenblame | to put the blame on sb. for sth.; to lay the blame on sb. for sth. | to get the blame | to take the blame | to bear the blame
Angriffspunkt {m} | einen Angriffspunkt bieten | keine Angriffspunkte bietenweak point | to lay oneself open to attack | not to lay oneself open to attack
liegen | liegend | gelegen | er/sie liegt | ich/er/sie lag | er/sie hat/hatte gelegen | ich/er/sie lägeto lie {lay; lain} | lying | lain | he/she lies | I/he/she lay | he/she has/had lain | I/he/she would lie
unter {prp; wo? +Dativ; wohin? +Akkusativ} | unter einem Baum liegen | sich unter einen Baum legen | unter Druck stehen | unter Druck setzen | unter null sinken | unter anderem | einer unter vielen | unter uns gesagtunder; below; among; amongst | to lie under a tree | to lay oneself under a tree | to be under pressure | to put under pressure | to drop below zero | among other things | one of many; one among many | between you and me; between ourselves
Abraum {m}overlay shelf
akustische Verzögerungsstrecke {f}acoustic delay line
Istausgaben {pl}actual outlay
Abenteuerspielplatz {m}adventure playground
Alarmanzeige {f}alarm display
Analoganzeige {f}analog display; analogue display
Lohnnebenkosten {pl}associated employer outlay
mit {prp; +Dativ} | mit den Kindern spielen | mit Sack und Pack | mit Zustimmung der Eltern | ein Haus mit Garten | Zimmer mit Frühstück | mit dem Wind | mit dem Zug fahrenwith | to play with the children | with bag and baggage | with the consent of the parents | a house with a garden | room with breakfast included | with the wind | to go by train
Sperrschicht {f}barrier layer
Bindeton {m}bond clay
Geschiebelehm {m} [geol.]boulder clay; till
Grenzschicht {f}boundary layer
Grenzschichtabsaugung {f}boundary layer suction
Grenzschichttheorie {f}boundary layer theory
Maurerpolier {m}bricklayer foreman
Maurerei {f}bricklaying
Brandlehm {m}burnt clay
Brandschicht {f}burnt layer
Kapitalaufwand {m}capital outlay
Kartenspieler {m}card player
Anreicherungsschicht (Halbleiter) {f} [electr.]carrier concentration layer
Stabwechsel {m} (beim Staffellauf) [sport]changeover (in relay race)
Schach {n} (Spiel) | eine Partie Schach | Schach spielen | in Schach haltenchess | a game of chess | to play (at) chess | to keep in check
Schachspieler {m}chess player
Kaolin {n} [min.]china clay
Bildschirmaufteilung {f} [comp.]screen layout
Bildschirmstation {f}display terminal
Ton {m} [geol.] | nach Ton grabenclay | to cut clay in a pit
Tonkneten {n}clay wedging
Tonaufbereitung {f}clay preparation
Tonmasse {f}clay body
Tonpfeife {f}clay pipe
Tontaube {f}clay pigeon
Wolkenschicht {f}cloud layer
farbige Tonmasse {f}colored clay
Leitungsschicht {f}conductive layer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lay
Back to top