ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

accumulator

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *accumulator*, -accumulator-

accumulator ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
accumulator (n.) นักสะสม Syn. gatherer, hobbyist, antiquary, assembler
accumulator (n.) ผู้เก็บ See also: พนักงานเก็บ (เงิน, ตั๋ว, ขยะ ฯลฯ), คนเก็บ Syn. gatherer, compiler, assembler, amasser, hoarder
English-Thai: HOPE Dictionary
accumulatorตัวสะสมเป็นหน่วยความจำ ซึ่งอยู่ในหน่วยคำนวณและตรรกะ (arithmetic and logical unit) ของคอมพิวเตอร์ เป็นที่ใช้สำหรับเก็บผลบวก หรือ การคำนวณอื่น ๆ และผลของการเปรียบเทียบเอาไว้ ถ้ามีหลายตัว มักเรียกว่า เรจิสเตอร์ (register) ดู register ประกอบ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
accumulatorถังพัก [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
accumulatorหม้อสะสมไฟฟ้า, เซลล์ไฟฟ้าแบบทุติยภูมิซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดไฟฟ้าชนิดอาศัยปฏิกิริยาเคมี  หลังจากใช้ไฟฟ้าไปบ้างแล้วก็สามารถประจุไฟฟ้ากลับคืนได้ โดยการผ่านไฟฟ้ากระแสตรงจากแหล่งกำเนิดอื่นที่มีความต่างศักย์สูงกว่าเข้าไปในทิศทางตรงข้าม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh, sure, why not just attach it to the moisture accumulator?Moisture Accumulator ล่ะ?

accumulator ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
累加器[lěi jiā qì, ㄌㄟˇ ㄐㄧㄚ ㄑㄧˋ, 累加器] accumulator (computing)
电瓶[diàn píng, ㄉㄧㄢˋ ㄆㄧㄥˊ, 电瓶 / 電瓶] accumulator; battery (for storing electricity)

accumulator ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アキュムレータ;アキュムレーター;アキュームレータ[, akyumure-ta ; akyumure-ta-; akyu-mure-ta] (n) {comp} accumulator
累算器[るいさんき, ruisanki] (n) {comp} accumulator
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アキュムレータ[あきゅむれーた, akyumure-ta] accumulator
累算器[るいさんき, ruisanki] accumulator

accumulator ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบตเตอรี่ = แบ็ตเตอรี่[n.] (baettoērī) EN: battery ; accumulator FR: batterie électrique [f] ; batterie [f] ; pile [f]
หม้อสะสมไฟฟ้า [n. exp.] (mø sasom fa) EN: accumulator FR: accumulateur de chaleur [m]
ถังสะสม[n. exp.] (thang sasom) EN: accumulator FR: accumulateur [m]
ถังสะสมไอน้ำ[n. exp.] (thang sasom) EN: steam accumulator FR:

accumulator ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Akkumulatorfahrzeug {n}accumulator vehicle
Akkumulatorkasten {f}accumulator box
Akkumulatorladung {f}accumulator charge
Akkumulatorleistungsanzeige {f}accumulator capacity indicator
Akkumulatorrechner {m}accumulator computer
Akkumulatorzelle {f}accumulator cell
Batteriefahrbetrieb {m}accumulator traction
Bleigitter {n} für Akkumulatorenaccumulator grid

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า accumulator
Back to top