ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hoarder

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hoarder*, -hoarder-

hoarder ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hoarder (n.) ผู้เก็บ See also: พนักงานเก็บ (เงิน, ตั๋ว, ขยะ ฯลฯ), คนเก็บ Syn. gatherer, compiler, assembler, amasser, accumulator

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hoarder
Back to top