ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

assemblage

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *assemblage*, -assemblage-

assemblage ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
assemblage (n.) การรวบรวม Syn. callection, gathering
assemblage (n.) ชุมนุมชน See also: ฝูงชน Syn. assembly
English-Thai: HOPE Dictionary
assemblage(อะเซม'เบลจฺ) n. กลุ่มคน,กลุ่มสิ่งของ,การรวบรวม,ภาวะที่รวมกัน, Syn. combination, assembly)
English-Thai: Nontri Dictionary
assemblage(n) การชุมนุม,การมั่วสุม,ฝูงชน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
assemblageการผสมผเส [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Assemblage (Art)การผสมผเส (ศิลปะ) [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เมลก (n.) assemblage See also: group Syn. หมู่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Don't you, young man try to teach this assemblage the role of the Deity.อย่าดีกว่าพ่อหนุ่ม อย่าพยายามสอนองค์ประชุมนี้ ถึงหน้าที่พระองค์ท่าน
What a glittering assemblage, King Stefan.สิ่งที่แวววาว การชุมนุมคิงสเตฟาน

assemblage ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
梁山泊[りょうざんぱく, ryouzanpaku] (n) place of assemblage for the bold and ambitious

assemblage ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การประกอบชิ้นส่วน[n. exp.] (kān prakøp ) EN: assembly FR: assemblage [m]
กลุ่ม[n.] (klum) EN: group ; crowd ; packet ; bundle ; cluster ; collection ; clique ; bloc ; team ; circle ; gang ; lot ; community ; batch ; assemblage ; covey ; bevy ; bunch FR: groupe [m] ; clan [m] ; cohorte [f] ; équipe [f] ; peloton [m] ; bande [f] ; clique [f] ; troupe [f] ; cercle [m] ; ribambelle [f] ; noyau [m] ; ensemble [m] ; classe [f] ; bloc [m] ; union [f] ; série [f] ; lot [m]
โรงงานผลิต[n. exp.] (rōng-ngān p) EN: manufacturing plant FR: unité de fabrication [f] ; usine de production [f] ; unité de production [f] ; usine d'assemblage [m]
โรงงานผลิตเครื่องบิน[n. exp.] (rōng-ngān p) EN: FR: usine d'assemblage d'avions [f] ; usine d'assemblage [f]
สายประกอบ[n. exp.] (sāi prakøp) EN: assembly line FR: ligne d'assemblage [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า assemblage
Back to top