ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

consul

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *consul*, -consul-

consul ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
consul (n.) กงสุล See also: เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ดูแลผลประโยชน์ทางการค้าและประชาชนของตนในต่างประเทศ
consul general (n.) กงสุลใหญ่
consular office (n.) สถานเอกอัครราชทูต
consulate (n.) สถานกงสุล
consulate (n.) อำนาจหน้าที่ของกงสุล
consulation (n.) การสนทนา See also: การปรึกษาหารือ, การอภิปราย, การประชุม, การแลกเปลี่ยนความเห็น, การอภิปราย Syn. argument, conference, seminar
consult (vt.) ค้นหาข้อมูล
consult (vi.) ทำงานให้คำปรึกษา
consult (vi.) ปรึกษา See also: ขอคำปรึกษา, ขอความคิดเห็น, ปรึกษาหารือ
consult (vt.) ปรึกษา See also: ขอคำปรึกษา, ขอความคิดเห็น, ปรึกษาหารือ Syn. ask the advice of
consult about (phrv.) ปรึกษาในเรื่อง See also: หารือเกี่ยวกับ
consult with (phrv.) ปรึกษา See also: หารือ
consult with (phrv.) พบอย่างเป็นทางการ Syn. advise with
consultant (n.) ผู้ให้คำปรึกษา Syn. adviser, advisor
consultation (n.) การปรึกษาหารือ See also: การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น Syn. conference, deliberation
consultative (adj.) ที่เกี่ยวกับการปรึกษา Syn. davisory, consulting
consulting (n.) การให้คำปรึกษา
consulting (adj.) เกี่ยวกับการให้คำปรึกษา See also: เกี่ยวกับผู้ให้คำปรึกษา Syn. davisory, consultative
consulting (adj.) ซึ่งให้คำปรึกษา
English-Thai: HOPE Dictionary
consul(คอน'เซิล) n. กงสุล, See also: consularadj. consulship n. -Conf. council,counsel
consul general n.(คอน'เซิล เจน'เนอเริล) n. กงสุลใหญ่
consular agentn. เจ้าหน้าที่กงสุลระดับต่ำสุด
consulate(คอน'ซะลิท) n. สถานกงสุล,ตำแหน่งงาน/อำนาจของสถานกงสุล
consulate generaln. สถานกงสุลใหญ่
consult(คันซัลทฺ') {consulted,consulting,consults} v. ปรึกษา,หารือ,ขอความเห็น,ปรึกษาหมอ,พิจารณา,ปรึกษากับตรวจ,ค้น n. (คอน'ซัลทฺ,คันซัลทฺ') การปรึกษา, See also: consultable adj. ดูconsult consulter n., Syn. confer
consultant(คันซัล'เทินทฺ) n. ผู้ขอคำปรึกษา,ผู้ให้คำปรึกษา,นายแพทย์ที่ปรึกษา, See also: consultancy n.
consultation(คันซัลเท'เชิน) n. การปรึกษา,การประชุมปรึกษาหารือ
consultative(คันซัล'ทะทิฟว) adj. เกี่ยวกับการปรึกษา
consulting(คันซัล'ทิง) adj. เป็นที่ปรึกษา
English-Thai: Nontri Dictionary
consul(n) กงสุล
consulate(n) สถานกงสุล,สถานทูต
consult(vt) ปรึกษาหารือ,พิจารณา,ขอความเห็น
consultation(n) การปรึกษาหารือ,การพิจารณา,การประชุม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
consulกงสุล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
consul generalกงสุลใหญ่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
consular agentตัวแทนฝ่ายกงสุล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
consulateสถานกงสุล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
consulate generalสถานกงสุลใหญ่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
consultantที่ปรึกษา (ทางวิชาชีพ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Consulข้าราชการที่ได้รับแต่งตั้งอย่างถูกต้องและได้รับ มอบหมายให้ไปประจำยังต่างประเทศ
Consulateตัวอาคารสถานที่ทำการของกงสุล และคณะเจ้าหน้าที่ทางกงสุล
Consultant ผู้รับจ้างให้บริการ ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้รับจ้างทำการบำบัด น้ำเสีย หรือกำจัดของเสีย หรือตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม [สิ่งแวดล้อม]
Consulting engineersวิศวกรที่ปรึกษา [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กงสุล (n.) consul
กงสุลใหญ่ (n.) consul general
สถานกงสุล (n.) consulate
สถานกงสุล (n.) consulate
สถานกงสุล (n.) consulate
ขอความเห็น (v.) consult See also: counsel, confer Syn. ปรึกษา, ปรึกษาหารือ
ขอความเห็น (v.) consult See also: confer with, take/seek advice, discuss, take counsel with Syn. หารือ, ปรึกษา, ขอคำแนะนำ, พิจารณาหารือ
ขอความเห็น (v.) consult See also: confer with, take/seek advice, discuss, take counsel with Syn. หารือ, ขอคำแนะนำ, พิจารณาหารือ
ขอคำแนะนำ (v.) consult See also: confer with, take/seek advice, discuss, take counsel with Syn. หารือ, ปรึกษา, ขอความเห็น, พิจารณาหารือ
ขอคำแนะนำ (v.) consult See also: confer with, take/seek advice, discuss, take counsel with Syn. หารือ, ขอความเห็น, พิจารณาหารือ
ปรึกษา (v.) consult See also: confer with, take/seek advice, discuss, take counsel with Syn. หารือ, ขอความเห็น, ขอคำแนะนำ, พิจารณาหารือ
ปรึกษาหารือ (v.) consult See also: confer with, take/seek advice, discuss, take counsel with Syn. หารือ, ปรึกษา, ขอความเห็น, ขอคำแนะนำ, พิจารณาหารือ
พิจารณาหารือ (v.) consult See also: confer with, take/seek advice, discuss, take counsel with Syn. หารือ, ปรึกษา, ขอความเห็น, ขอคำแนะนำ
พิจารณาหารือ (v.) consult See also: confer with, take/seek advice, discuss, take counsel with Syn. หารือ, ขอความเห็น, ขอคำแนะนำ
หารือ (v.) consult See also: counsel, confer Syn. ปรึกษา, ปรึกษาหารือ, ขอความเห็น
กุนซือ (n.) consultant See also: advisor, adviser Syn. ที่ปรึกษา
ผู้ให้คำปรึกษา (n.) consultant See also: adviser
การขอความเห็น (n.) consulting See also: taking counsel with, conferring with Syn. การปรึกษา, การหารือ
การปรึกษา (n.) consulting See also: taking counsel with, conferring with Syn. การหารือ, การขอความเห็น
การปรึกษาหารือ (n.) consulting See also: taking counsel with, conferring with Syn. การปรึกษา, การหารือ, การขอความเห็น
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
They employed him as a consultantพวกเขาจ้างเขาเป็นที่ปรึกษา
I asked her to come here to consult on the caseฉันขอให้เธอมาที่นี่เพื่อให้คำปรึกษาในคดีนี้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He's the Italian consul in Geneva.เขาเป็นกงศุลอิตาลีประจำที่เจนีวา.
Find out where the Turkish Consul is in town.หาว่าสถานกงศุลตุรกีอยู่ที่ไหน
A roman consul and commander unmatched in glory.ที่ปรึกษาและผู้บัญชาการชาวโรมัน
Vice consul of the Spanish embassy.เป็นรองกงศุลสถานฑูตสเปน
Technically, Consul Shepkin, he's a murderer and a rapist.ตามหลักแลเว กงสุลเชพคิน เขาเป็นฆาตกรและผู้ร้ายข่มขืน
Well... I'm sorry, Consul Shepkin.ขอโทษครับ กงสุลเชพคิน
Well, you could have at least explained to the Russian Consul how the van's brakes went out on the way to HPD impound.อย่างน้อยคุณก็น่าจะอธิบาย ให้กงสุลทราบว่า รถตู้เบรคแตก ระหว่างทางไปที่เก็บหลักฐาน ของกรมตำรวจ
Vasyl. The Consul is waiting for you in your office.วาซิล คนจากกงศุล มารอพบในห้องทำงานคุณค่ะ
Consul Shepkin, you have my apologies for the actions of my Five-O task force today.กงสุลเชพคิน ต้องขออภัยด้วย สำหรับการกระทำ ของไฟว์-โอ ในวันนี้
You've been consulting Anna all through the show.รออะไรอยู่ เดินเข้าไปสิ
My husband's a paid consultant. There's nothing wrong with that.สามีของฉันเป็นที่ปรึกษาด้านการเงิน เรื่องนั้นมันไม่ผิดอะไรอยู่แล้ว
"at a foreign consulate reception,ในงานเลี้ยงรับรองกงศุลต่างประเทศ

consul ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
总领事[zǒng lǐng shì, ㄗㄨㄥˇ ㄌㄧㄥˇ ㄕˋ, 总领事 / 總領事] consul general
顾问[gù wèn, ㄍㄨˋ ㄨㄣˋ, 顾问 / 顧問] adviser; consultant
不谋而合[bù móu ér hé, ㄅㄨˋ ㄇㄡˊ ㄦˊ ㄏㄜˊ, 不谋而合 / 不謀而合] agree without prior consultation; happen to hold the same view
使领官员[shǐ lǐng guān yuán, ㄕˇ ㄌㄧㄥˇ ㄍㄨㄢ ㄩㄢˊ, 使领官员 / 使領官員] ambassador and consul; diplomat
[zōu, ㄗㄡ, 诹 / 諏] choose; consult
门诊室[mén zhěn shì, ㄇㄣˊ ㄓㄣˇ ㄕˋ, 门诊室 / 門診室] clinic; outpatient department (or consulting room)
[shāng, ㄕㄤ, 商] commerce; to consult; quotient
使馆[shǐ guǎn, ㄕˇ ㄍㄨㄢˇ, 使馆 / 使館] consulate; diplomatic mission
参考[cān kǎo, ㄘㄢ ㄎㄠˇ, 参考 / 參考] consultation; reference; to consult; to refer
[zī, ㄗ, 咨] consult
咨询[zī xún, ㄗ ㄒㄩㄣˊ, 咨询 / 咨詢] consultative; advisory
执政官[zhí zhèng guān, ㄓˊ ㄓㄥˋ ㄍㄨㄢ, 执政官 / 執政官] consulate
[què, ㄑㄩㄝˋ, 搉] consult; knock; beat
总领事馆[zǒng lǐng shì guǎn, ㄗㄨㄥˇ ㄌㄧㄥˇ ㄕˋ ㄍㄨㄢˇ, 总领事馆 / 總領事館] Consulate General
请教[qǐng jiào, ㄑㄧㄥˇ ㄐㄧㄠˋ, 请教 / 請教] consult
[shěn, ㄕㄣˇ, 谂 / 諗] consult
领事馆[lǐng shì guǎn, ㄌㄧㄥˇ ㄕˋ ㄍㄨㄢˇ, 领事馆 / 領事館] consulate
领馆[lǐng guǎn, ㄌㄧㄥˇ ㄍㄨㄢˇ, 领馆 / 領館] consulate; consular official
[zī, ㄗ, 谘 / 諮] consult
谘询[zī xún, ㄗ ㄒㄩㄣˊ, 谘询 / 諮詢] consultation; to consult; to inquire
政协[zhèng xié, ㄓㄥˋ ㄒㄧㄝˊ, 政协 / 政協] CPPCC (Chinese People's Political Consultative Committee)
使领馆[shǐ lǐng guǎn, ㄕˇ ㄌㄧㄥˇ ㄍㄨㄢˇ, 使领馆 / 使領館] embassy and consulate
两会[Liǎng huì, ㄌㄧㄤˇ ㄏㄨㄟˋ, 两会 / 兩會] National People's Congress and Chinese People's Political Consultative Congress
迳自[jìng zì, ㄐㄧㄥˋ ㄗˋ, 迳自 / 逕自] on one's own; without consulting others
径自[jìng zì, ㄐㄧㄥˋ ㄗˋ, 径自 / 徑自] without leave; without consulting anyone

consul ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンサル;コンシル[, konsaru ; konshiru] (n) (1) (コンサル only) (abbr) (See コンサルテイション) consultation; consulting; (2) consul
コンスル[, konsuru] (n) (See コンサル) consul
総領事[そうりょうじ, souryouji] (n) consul general; (P)
コンサルタンツ[, konsarutantsu] (n) consultants
コンサルタント[, konsarutanto] (n) (1) consultant; (2) concertante (music); (P)
コンサルタントエンジニア[, konsarutantoenjinia] (n) consultant engineer
コンサルテーション;コンサルテイション[, konsarute-shon ; konsaruteishon] (n) consultation
コンサルティング[, konsaruteingu] (n) consulting; (P)
コンサルティングセールス[, konsaruteinguse-rusu] (n) consulting sales
ビジネスコンサルタント[, bijinesukonsarutanto] (n) business consultant
マネージメントコンサルタント[, mane-jimentokonsarutanto] (n) management consultant
一人勝手[ひとりかって, hitorikatte] (adj-na) (See 自分勝手) (very) selfish; self-centered; self-centred; without consulting anybody (else)
下問[かもん, kamon] (n,vs) enquiry; inquiry; consultation
下相談[したそうだん, shitasoudan] (n,vs) preliminary consultation; arrangements
中小企業診断士[ちゅうしょうきぎょうしんだんし, chuushoukigyoushindanshi] (n) Small and Medium Enterprise Management Consultant
休診日[きゅうしんび, kyuushinbi] (n) doctor's no-consultation day
伺い[うかがい, ukagai] (n) inquiry; enquiry; question; call; consulting the oracle; visit
凝議[ぎょうぎ, gyougi] (n,vs) deliberation; consultation
医者に掛かる;医者にかかる[いしゃにかかる, ishanikakaru] (exp,v5r) to consult a doctor
協議[きょうぎ, kyougi] (n,vs) conference; consultation; discussion; negotiation; (P)
参与[さんよ, sanyo] (n,vs,adj-no) (1) participation; taking part; (n) (2) consultant; councillor; adviser; (P)
参照[さんしょう, sanshou] (n,vs) reference; bibliographical reference; consultation; browsing (e.g. when selecting a file to upload on a computer); checking out; (P)
参禅[さんぜん, sanzen] (n,vs) Zen meditation; meditative consultation with the head abbot
参酌[さんしゃく, sanshaku] (n,vs) comparison and choosing the good; consultation; referring to
回訓[かいくん, kaikun] (n,vs) instructions sent in response to a question (from an embassy, consulate, etc.)
回議[かいぎ, kaigi] (n,vs) consultation via a circular
国際電信電話諮問委員会[こくさいでんしんでんわしもんいいんかい, kokusaidenshindenwashimon'iinkai] (n) International Telegraph and Telephone Consultative Committee; CCITT
広報広聴[こうほうこうちょう, kouhoukouchou] (n) (See 広報広聴課) information dispersal (e.g. PR); information gathering (e.g. consultation)
広聴;公聴[こうちょう, kouchou] (n,vs) public consultation; public information
引く(P);曳く;牽く[ひく, hiku] (v5k,vi,vt) (1) to pull; (2) (See 注意を引く) to draw (attention, etc.); to attract (interest, etc.); (3) to draw back; (4) to draw (a card); (5) (See 図面を引く) to draw (plan, line, etc.); (6) (See 風邪を引く) to catch (cold); (7) (See 弾く・ひく) to play (string instr.); (8) (See 辞書を引く) to look up (e.g. dictionary); to consult; (v5k,vt) (9) (esp. 牽く) to haul; to pull (vehicles); (10) to subtract; (11) to ebb; to fade; (12) to descend (from); to inherit (a characteristic); (13) to quote; to raise (as evidence); (14) to lay (a cable); to draw (a cable); (P)
技術士[ぎじゅつし, gijutsushi] (n) consulting engineer
独断専行[どくだんせんこう, dokudansenkou] (n,vs) acting arbitrarily on one's own authority; acting arbitrarily without consultation
相談相手[そうだんあいて, soudan'aite] (n) adviser; someone to consult with; someone to turn to about one's concerns; confidant
相談窓口[そうだんまどぐち, soudanmadoguchi] (n) inquiry counter; consulting service; assistance service
社会保険労務士[しゃかいほけんろうむし, shakaihokenroumushi] (n) licensed social insurance consultant; social insurance worker
私的懇談会[してきこんだんかい, shitekikondankai] (n) private consulting group; private panel
経伺[けいし, keishi] (n,vs) asking for instructions; consulting and obtaining approval
継続協議[けいぞくきょうぎ, keizokukyougi] (n) continued consultation; continuous conference
総領事館[そうりょうじかん, souryoujikan] (n) consulate-general
繰る[くる, kuru] (v5r,vt) (1) to reel; to wind; to spin (thread); (2) to turn (pages); to flip through (a book); to leaf through (a book); to consult (a dictionary); to refer to (an encyclopedia); (3) to count (e.g. the days); (4) to open one-by-one; to close one-by-one (e.g. shutters); (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
国際無線通信諮問委員会[こくさいむせんつうしんしもんいいんかい, kokusaimusentsuushinshimon'iinkai] Comite Consultatif International des Radiocommunications, CCIR
国際電信電話諮問委員会[こくさいでんしんでんわしもんいいんかい, kokusaidenshindenwashimon'iinkai] Consultative Committee International for Telegraphy and Telephony, CCITT
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
相談[そうだん, soudan] Thai: การปรึกษา English: consultation (vs)
領事館[りょうじかん, ryoujikan] Thai: สถานกงศุลที่ทำหน้าที่ดูแลเรื่องของประเทศตนในต่างแดน English: consulate

consul ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กงสุล[n.] (kongsun) EN: consul FR: consul [m]
กงสุลอาชีพ[n. exp.] (kongsun āch) EN: career consul FR:
กงสุลกิตติมศักดิ์[n. exp.] (kongsun kit) EN: honorary consul FR: consul honoraire [m]
กงสุลใหญ่[n. exp.] (kongsun yai) EN: consul-general FR: consul général [m]
นักการทูต[n. exp.] (nak kān thū) EN: diplomat ; ambassador ; emissary ; envoy ; consul ; minister ; statesman FR: diplomate [m, f]
อ้างอิง[v.] (āng-ing) EN: refer (to) ; cite ; quote ; consult ; claim ; allege FR: citer ; se référer (à)
อ้างอิง[adj.] (āng-ing) EN: referable ; quotable ; consultative ; alleged FR:
บริษัทที่ปรึกษา[n. exp.] (børisat thī) EN: consultancy firm FR: société de conseil [f]
บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม[n. exp.] (børisat thī) EN: environmental consulting firm FR: société de conseil en environnement [f]
บริษัทที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม[n. exp.] (børisat thī) EN: engineering consulting firm FR: société de conseil en ingénierie [f]
ดู[v.] (dū) EN: look ; watch ; see FR: regarder ; voir ; observer ; consulter ; zieuter (fam.)
หารือ[v.] (hāreū) EN: consult ; counsel ; confer FR: consulter ; discuter
เจ้าพนักงานกงสุล[n. exp.] (jaophanakng) EN: consular officer FR:
การหารือ[n.] (kān hāreū) EN: consulting FR:
การกงสุล[n. exp.] (kān kongsun) EN: consular affairs FR: affaires consulaires [fpl]
การลงประชามติ[n. exp.] (kān long pr) EN: referendum FR: référendum [m] ; consultation populaire [f]
การออกเสียงประชามติ[n.] (kānøksīengp) EN: referendum FR: référendum [m] ; consultation populaire [f]
การปรึกษา[n.] (kān preuksā) EN: consultation ; consulting FR:
การปรึกษาหารือ[n.] (kān preuksā) EN: consultation ; consulting FR:
การปรึกษาหารือกัน[n. exp.] (kān preuksā) EN: consultation ; deliberation ; discussion FR:
ข้อหารือ[n. exp.] (khø hāreū) EN: point for consulation FR:
คุย[v.] (khui) EN: consult FR:
ความคุ้มกันทางกงสุล[n. exp.] (khwām khumk) EN: FR: protection consulaire [f]
กงสุล[adj.] (kongsun) EN: consular FR: consulaire
กรมการกงสุล[org.] (Krom Kān Ko) EN: Department of Consular Affairs FR: département des Affaires Consulaires [m]
กุนซือ[n.] (kunseū) EN: consultant ; advisor ; adviser ; manager ; strategist ; coach FR: conseiller [m] ; manageur [m] ; manager [m] ; coach [m] (anglic.) ; mentor [m] ; stratège [m] ; éminence grise [f] ; entraîneur [m]
หนังสือตัวอย่าง[n. exp.] (nangseū tūa) EN: sample book FR: livre échantillon ; livre de consultation
ผู้ให้คำปรึกษา[n. exp.] (phū hai kha) EN: consultant ; adviser ; mentor ; counselor FR: conseiller [m] ; consultant [m] ; conseil [m]
ปรึกษา[v.] (preuksā) EN: consult ; confer with ; take advice ; seek advice ; discuss ; take counsel with ; exchange views ; talk over FR: consulter ; s'entretenir ; prendre conseil (auprès de ) ; discuter
ปรึกษาหารือ[v. exp.] (preuksā hār) EN: consult ; confer with ; take/seek advice ; discuss ; take counsel with FR:
ปรึกษากับ[v. exp.] (preuksā kap) EN: consult FR: consulter ; s'entretenir avec
เรียกดู[v. exp.] (rīek dū) EN: go FR: consulter
ร่มธง[v.] (romthong) EN: be under the protection of consular jurisdiction ; be under the protection of the flag FR:
รองกงสุล[n.] (røng-kongsu) EN: vice-consul FR: vice-consul [m]
รถเจ้าหน้าที่สถานทูต[n. exp.] (rot jaonāth) EN: FR: voiture consulaire [f]
สถานกงสุล[n.] (sathānkongs) EN: consulate FR: consulat [m]
สถานกงสุลไทย[n. prop.] (Sathānkongs) EN: Consulate of Thailand ; Thai Consulate FR: consulat de Thaïlande [m]
สถานกงสุลใหญ่[n. exp.] (sathānkongs) EN: consulate-general FR: consulat général [m]
สถานกงสุลใหญ่ ณ …[org.] (Sathānkongs) EN: Royal Thai Consulate-General in … FR: consulat général de Thaïlande à ...[m]
สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง[org.] (Sathānkongs) EN: Royal Thai Consulate-General in Hong Kong ; Hong Kong Royal Thai Consulate FR:

consul ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Berater {m}consulter
Beratungsfirma {f}business consultancy
Generalkonsul {m}consul general
Facharzt {m} | Facharzt für Psychiatrieconsultant [Am.]; attending [Br.] | psychiatric consultant; consultant psychiatrist
Absprache {f} | nach Abspracheconsultation | upon consultation
Ingenieurbüro {n}consulting engineers; engineering office
Sprechzimmer {n}consulting room
Generalkonsulat {n}consulat general
Unternehmensberatung {f}management consultancy
Fachberater {m}technical adviser; consultant

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า consul
Back to top