ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

agent

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *agent*, -agent-

agent ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
agent (n.) ตัวกระทำ See also: สารที่ส่งผล, สารที่ทำให้เกิดปฏิกริยาเคมี
agent (n.) ตัวแทน See also: ผู้แทน, เอเย่นต์ Syn. representative, deputy
agent (n.) ผู้กระทำ
agent (n.) พนักงานของรัฐ
agent (n.) วิถีทาง See also: พาหะ
agent (n.) สายลับ (คำไม่เป็นทางการ)
agent ambassador (n.) ตัวแทน See also: ผู้แทน Syn. representative
English-Thai: HOPE Dictionary
agent(เอ' เจินทฺ) n. ตัวแทน, ผู้แทนจำหน่าย, แรงหรือสิ่งตามธรรมชาติที่ใช้เพื่อผลเฉพาะอย่าง, ยา, น้ำยา, พนักงานเจ้าหน้าที่, สายลับ, สารที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมี, Syn. performer)
agent nounนามที่หมายถึงผู้กระทำ
agent provocateur(อะซาน' พรอวอคะเทอ') Fr., (pl. agents provocateurs) สายลับ, จารบุรุษ
agential(เอเจน' เชียล) adj. เกี่ยวกับตัวแทน
English-Thai: Nontri Dictionary
agent(n) ตัวแทน,ผู้แทนจำหน่าย,นายหน้า,ตัวกระทำ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
agentตัวกระทำ, ผู้กระทำ, ตัวแทน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
agent provocateurสายลับเพื่อก่อกวนทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Agentตัวแทน [การบัญชี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนกลาง (n.) agent See also: broker Syn. พ่อค้าคนกลาง
ตัวแทน (n.) agent See also: proxy, representative, deputy, substitute Syn. ผู้แทน
ตัวแทน (n.) agent See also: proxy, representative, deputy, substitute Syn. ผู้แทน
ตัวแทนขาย (n.) agent
ตัวแทนค้าต่าง (n.) agent See also: broker, stand-in, representative, attorney, dealer, distributor Syn. นายหน้า, ตัวแทนจำหน่าย, ผู้แทนการค้า
ตัวแทนค้าต่าง (n.) agent See also: broker, stand-in, representative, attorney, dealer, distributor Syn. นายหน้า, ตัวแทนจำหน่าย, ผู้แทนการค้า
ตัวแทนจำหน่าย (n.) agent Syn. ตัวแทนขาย
ผู้แทน (n.) agent See also: proxy, representative, deputy, substitute
ผู้แทน (n.) agent See also: proxy, representative, deputy, substitute
เจ้าหน้า (n.) agent See also: front man, spokesman Syn. เจ้าหน้าเจ้าตา, เจ้ากี้เจ้าการ
เอเย่นต์ (n.) agent
ตัวแทนการค้า (n.) trade agent
ตัวแทนช่วง (n.) sub-agent See also: substitute Syn. ผู้แทนตัวรอง
ตัวแทนช่วง (n.) sub-agent See also: substitute Syn. ผู้แทนตัวรอง
ผู้แทนการค้า (n.) trade agent Syn. ตัวแทนการค้า
ผู้แทนตัวรอง (n.) sub-agent See also: substitute
ผู้แทนตัวรอง (n.) sub-agent See also: substitute
เป็นตัวแทน (v.) be an agent See also: be a representative, be a delegate, be a proxy, be a substitute Syn. เป็นผู้แทน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Our agent reports that all the board of directors are Aryans.ทูตรายงานว่า คณะกรรมขององค์กรเป็นอารยัน
The finest travel agent You'll ever meet Is right at your feetเอเย่นต์เดินทางที่ดีที่สุด อยู่ตรงเท้าเธอไง
You'll have to see the agent and sign the papers.คุณจะต้องดูตัวแทนและเข้าสู่ ระบบ เอกสาร.
Are you familiar with an agent named Fox Mulder?แต่ฉันมองเห็นว่า FBI จะเป็นที่ทำให้ตัวฉัน โดดเด่นขึ้นมา
You'll want to contact Agent Mulder. We look forward to your reports.พวกเรา เชื่อมั่นในตัวคุณ ว่ามี การวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ที่เหมาะสม
Yeah, hi. This is Agent Scully. How soon can we get started?คุณ Mulder ผม John Truitt เจ้าพนักงานท้องที่
What exactly can you substantiate, Agent Scully?ฉันไม่สามารถพิสูจน์ได้ ไม่ค่ะ
Thank you, Agent Scully. That'll be all.Agent Mulder มีความเชื่อว่า พวกเราไม่ได้อยู่เดียวดาย
Leave this case alone, Agent Mulder.ปล่อยคดีนี้ซะ Agent Mulder
You are exposing yourself and Agent Scully to unnecessary risk.คุณนำตัวของคุณ และ Agent Scully ไปเผชิญกับอันตราย ที่ไม่จำเป็น
You have much work to do, Agent Mulder.คุณต้องมีงานทำอีกมากนะ Agent Mulder
Special Agent Mulder, fbi.เจ้าหน้าที่พิเศษ Mulder จาก F.B.I.

agent ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中介[zhōng jiè, ㄓㄨㄥ ㄐㄧㄝˋ, 中介] agent (computer)
橙剂[chéng jì, ㄔㄥˊ ㄐㄧˋ, 橙剂 / 橙劑] agent orange
橙色剂[chéng sè jì, ㄔㄥˊ ㄙㄜˋ ㄐㄧˋ, 橙色剂 / 橙色劑] agent orange
橙色战剂[chéng sè zhàn jì, ㄔㄥˊ ㄙㄜˋ ㄓㄢˋ ㄐㄧˋ, 橙色战剂 / 橙色戰劑] Agent Orange
白色战剂[bái sè zhàn jì, ㄅㄞˊ ㄙㄜˋ ㄓㄢˋ ㄐㄧˋ, 白色战剂 / 白色戰劑] Agent White
蓝色战剂[lán sè zhàn jì, ㄌㄢˊ ㄙㄜˋ ㄓㄢˋ ㄐㄧˋ, 蓝色战剂 / 藍色戰劑] Agent Blue
矫味剂[jiǎo wèi jì, ㄐㄧㄠˇ ㄨㄟˋ ㄐㄧˋ, 矫味剂 / 矯味劑] corrective agent (e.g. adjusting taste of medicine); flavoring agent (e.g. peppermint in toothpaste)
调味剂[tiáo wèi jì, ㄊㄧㄠˊ ㄨㄟˋ ㄐㄧˋ, 调味剂 / 調味劑] flavoring agent (e.g. peppermint in toothpaste)
中和剂[zhōng hé jì, ㄓㄨㄥ ㄏㄜˊ ㄐㄧˋ, 中和剂 / 中和劑] neutralizing agent (e.g. adjusting acidity of food); neutralizer
烷基苯磺酸钠[wán jī běn huáng suān nà, ㄨㄢˊ ㄐㄧ ㄅㄣˇ ㄏㄨㄤˊ ㄙㄨㄢ ㄋㄚˋ, 烷基苯磺酸钠 / 烷基苯磺酸鈉] sodium dodecylbenzene sulfonate (used as a bubbling agent in detergents)
别动队[bié dòng duì, ㄅㄧㄝˊ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄨㄟˋ, 别动队 / 別動隊] special detachment; commando; an armed secret agent squad
助剂[zhù jì, ㄓㄨˋ ㄐㄧˋ, 助剂 / 助劑] additive; reagent
代理人[dài lǐ rén, ㄉㄞˋ ㄌㄧˇ ㄖㄣˊ, 代理人] agent
生物化学站剂[shēng wù huà xué zhàn jì, ㄕㄥ ˋ ㄏㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ ㄓㄢˋ ㄐㄧˋ, 生物化学站剂 / 生物化學站劑] biological-chemical warfare agent
生物战剂[shēng wù zhàn jì, ㄕㄥ ˋ ㄓㄢˋ ㄐㄧˋ, 生物战剂 / 生物戰劑] biological agent; biological warfare agent
脱色剂[tuō sè jì, ㄊㄨㄛ ㄙㄜˋ ㄐㄧˋ, 脱色剂 / 脫色劑] bleaching agent; decolorant
经纪人[jīng jì rén, ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ ㄖㄣˊ, 经纪人 / 經紀人] broker; middleman; agent; manager
化学战剂[huà xué zhàn jì, ㄏㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ ㄓㄢˋ ㄐㄧˋ, 化学战剂 / 化學戰劑] chemical warfare agent
窒息性毒剂[zhì xī xìng dú jì, ㄓˋ ㄒㄧ ㄒㄧㄥˋ ㄉㄨˊ ㄐㄧˋ, 窒息性毒剂 / 窒息性毒劑] choking agent
洗涤剂[xǐ dí jì, ㄒㄧˇ ㄉㄧˊ ㄐㄧˋ, 洗涤剂 / 洗滌劑] cleaning agent; detergent
刺激剂[cì jī jì, ㄘˋ ㄐㄧ ㄐㄧˋ, 刺激剂 / 刺激劑] irritant agent
致死性毒剂[zhì sǐ xìng dú jì, ㄓˋ ㄙˇ ㄒㄧㄥˋ ㄉㄨˊ ㄐㄧˋ, 致死性毒剂 / 致死性毒劑] lethal agent
银丹[yín dān, ˊ ㄉㄢ, 银丹 / 銀丹] lunar caustic (fused silver nitrate, shaped into a stick and used as a cauterizing agent)
讯息传递中介[xùn xī chuán dì zhōng jiè, ㄒㄩㄣˋ ㄒㄧ ㄔㄨㄢˊ ㄉㄧˋ ㄓㄨㄥ ㄐㄧㄝˋ, 讯息传递中介 / 訊息傳遞中介] message transfer agent; MTA
湿润剂[shī rùn jì, ㄕ ㄖㄨㄣˋ ㄐㄧˋ, 湿润剂 / 濕潤劑] moistener; wetting agent
动因[dòng yīn, ㄉㄨㄥˋ , 动因 / 動因] motivation; moving force; underlying force; agent
原动力[yuán dòng lì, ㄩㄢˊ ㄉㄨㄥˋ ㄌㄧˋ, 原动力 / 原動力] motive force; prime mover; first cause; agent
神经性毒剂[shén jīng xìng dú jì, ㄕㄣˊ ㄐㄧㄥ ㄒㄧㄥˋ ㄉㄨˊ ㄐㄧˋ, 神经性毒剂 / 神經性毒劑] nerve agent; nerve gas
氧化剂[yǎng huà jì, ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ ㄐㄧˋ, 氧化剂 / 氧化劑] oxidant; oxidizing agent
持久性毒剂[chí jiǔ xìng dú jì, ㄔˊ ㄐㄧㄡˇ ㄒㄧㄥˋ ㄉㄨˊ ㄐㄧˋ, 持久性毒剂 / 持久性毒劑] persistent agent
普鲁卡因[pǔ lǔ kǎ yīn, ㄆㄨˇ ㄌㄨˇ ㄎㄚˇ , 普鲁卡因 / 普魯卡因] Procaine (nerve blocking agent)
保护剂[bǎo hù jì, ㄅㄠˇ ㄏㄨˋ ㄐㄧˋ, 保护剂 / 保護劑] protective agent
采购员[cǎi gòu yuán, ㄘㄞˇ ㄍㄡˋ ㄩㄢˊ, 采购员 / 採購員] purchaser; purchasing agent
活性剂[huó xìng jì, ㄏㄨㄛˊ ㄒㄧㄥˋ ㄐㄧˋ, 活性剂 / 活性劑] reagent (chem.)
试剂[shì jì, ㄕˋ ㄐㄧˋ, 试剂 / 試劑] reagent
还原剂[huán yuán jì, ㄏㄨㄢˊ ㄩㄢˊ ㄐㄧˋ, 还原剂 / 還原劑] reducing agent
代办[dài bàn, ㄉㄞˋ ㄅㄢˋ, 代办 / 代辦] to act for sb else; to act on sb's behalf; an agent; a diplomatic representative; a chargé d'affaires
暗探[àn tàn, ㄢˋ ㄊㄢˋ, 暗探] secret agent; detective
全身中毒性毒剂[quán shēn zhōng dú xìng dú jì, ㄑㄩㄢˊ ㄕㄣ ㄓㄨㄥ ㄉㄨˊ ㄒㄧㄥˋ ㄉㄨˊ ㄐㄧˋ, 全身中毒性毒剂 / 全身中毒性毒劑] systemic agent; systemic gas; systemic poison
混合毒剂[hùn hé dú jì, ㄏㄨㄣˋ ㄏㄜˊ ㄉㄨˊ ㄐㄧˋ, 混合毒剂 / 混合毒劑] tactical mixture of chemical agents

agent ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
Gメン[ジーメン, ji-men] (n) FBI agent (lit
アルキル化剤[アルキルかざい, arukiru kazai] (n) alkylating agent
アンチノック剤[アンチノックざい, anchinokku zai] (n) antiknock agent
エージェントオレンジ[, e-jientoorenji] (n) (See 枯葉剤) Agent Orange (dioxin-laden defoliant used during the Vietnam War)
エージェントの役割[エージェントのやくわり, e-jiento noyakuwari] (n) {comp} agent role
エージェント指向[エージェントしこう, e-jiento shikou] (n) {comp} agent oriented
エージント[, e-jinto] (n) {comp} agent
コクシエラバーネッティ[, kokushieraba-nettei] (n) Coxiella burnetii (causative agent of Q fever)
ジーメン[, ji-men] (n) G-man; FBI agent
パン種[パンだね, pan dane] (n) leavening agent (e.g. yeast)
ビラン剤[ビランざい, biran zai] (n) blister agent
フラックス[, furakkusu] (n) flux (substance mixed with a solid in order to lower the its melting point); fising agent
乙仲[おつなか, otsunaka] (n) (abbr) (abbr. of 乙種海運仲立業) chartering broker (arranges customs clearance and shipping details for trade goods); freight forwarding agent
二重スパイ[にじゅうスパイ, nijuu supai] (n) double agent
収納代行サービス[しゅうのうだいこうサービス, shuunoudaikou sa-bisu] (n) receiving agent services; over the counter payment accepted through convenience stores
取り次ぐ(P);取次ぐ[とりつぐ, toritsugu] (v5g,vt) (1) to act as an agent for; to intermediate; (2) to announce (someone's arrival); to answer (the door, the phone); to receive (a guest at reception); to usher in (a guest); (3) to convey (a message); (P)
口入れ人[くちいれにん, kuchiirenin] (n) go-between; intermediate; agent (e.g. for employing servants)
回し者[まわしもの, mawashimono] (n) spy; secret agent
回春剤[かいしゅんざい, kaishunzai] (n) rejuvenating agent
回送店;回漕店[かいそうてん, kaisouten] (n) shipping agent
変性剤[へんせいざい, henseizai] (n) denaturant; denaturating agent
委任代理人[いにんだいりにん, inindairinin] (n) authorized agent
工作員[こうさくいん, kousakuin] (n) spy; agent provocateur; covert operative; (P)
差配[さはい, sahai] (n,vs) agency; charge; management; act as an owner's agent
抗てんかん薬;抗癲癇薬[こうてんかんやく, koutenkanyaku] (n) anticonvulsant; antiepileptic agent
止血剤[しけつざい, shiketsuzai] (n) hemostatic agent (haemostatic); styptic
湿し水[しめしみず, shimeshimizu] (n) dampening solution; dampening agent
滅菌剤[めっきんざい, mekkinzai] (n) sterilant; sterilizer; sterilizing agent
硬化剤[こうかざい, koukazai] (n) hardener; curative agent; stiffening agent
腐食剤[ふしょくざい, fushokuzai] (n) corrosive agent
膨張剤;膨脹剤[ぼうちょうざい, bouchouzai] (n) leavening agent (such as sourdough, yeast, baking powder)
融剤[ゆうざい, yuuzai] (n) flux (substance mixed with a solid in order to lower its melting point); fusing agent
調査官[ちょうさかん, chousakan] (n,adj-no) examiner; investigator; inquisitor; agent
骨炭[こったん, kottan] (n) ashes of animal bones, used as a coloring agent (colouring)
黴止め;かび止め[かびどめ, kabidome] (n) fungicide; preservative against mold; antimold agent
エージェント[, e-jiento] (n) agent; (P)
カラギーナン;カラギナン;カラゲナン[, karagi-nan ; karaginan ; karagenan] (n) carrageenan (seaweed-based emulsifying agent)
シッカチーフ[, shikkachi-fu] (n) siccative (drying agent)
ディレクトリシステムエージェント[, deirekutorishisutemue-jiento] (n) {comp} Directory System Agent; DSA
ディレクトリシステム機能体[ディレクトリシステムきのうたい, deirekutorishisutemu kinoutai] (n) {comp} Directory System Agent; DSA
Japanese-English: COMDICT Dictionary
エージェント[えーじえんと, e-jiento] agent
エージェントの役割[エージェントのやくわり, e-jiento noyakuwari] agent role
エージント[えーじんと, e-jinto] agent
ディレクトリシステムエージェント[でいれくとりしすてむえーじえんと, deirekutorishisutemue-jiento] Directory System Agent (DSA)
ディレクトリ利用者エージェント[ディレクトリりようしゃエージェント, deirekutori riyousha e-jiento] Directory User Agent (DUA)
メールエージェント[めーるえーじえんと, me-rue-jiento] mail agent
ユーザエージェント[ゆーざえーじえんと, yu-zae-jiento] user agent
ディレクトリシステム機能体[ディレクトリシステムきのうたい, deirekutorishisutemu kinoutai] Directory System Agent, DSA
ディレクトリ利用者機能体[ディレクトリりようしゃきのうたい, deirekutori riyoushakinoutai] Directory User Agent, DUA
ニュースエージェント[にゅーすえーじえんと, nyu-sue-jiento] NewsAgent
メッセージ転送機能体[メッセージてんそうきのうたい, messe-ji tensoukinoutai] Message Transfer Agent, MTA

agent ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บริษัทอสังหาริมทรัพย์[n. exp.] (børisat asa) EN: real estate agent ; estate agency ; realtor FR:
เชื้อ[n.] (cheūa) EN: fermenting agent ; yeast ; leavening ; ferment ; enzyme FR: levure [f] ; ferment [m] ; enzyme [f] ; levain [m]
เอเย่นต์[n.] (ēyēn) EN: agent ; dealer ; distributor FR: agent [m] ; distributeur [m]
เอเยนต์[n.] (ēyēn) EN: agent FR: agent [m]
หัวเชื้อดอง[n. exp.] (hūa cheūa d) EN: pickling agent FR:
เจ้าหน้า[n.] (jaonā) EN: agent ; front man ; spokesman FR: porte-parole [m]
เจ้าหน้าที่[n.] (jaonāthī) EN: official ; government official ; officer in charge ; authority ; authorities FR: agent public [m] ; agent [m] ; officiel [m] ; fonctionnaire [m, f] ; fonctionnaire responsable [m] ; officier [m] ; représentant de l'autorité [m] ; autorités [fpl]
เจ้าหน้าที่ประกันภัย[n. exp.] (jaonāthī pr) EN: insurance agent FR: agent d'assurance [m]
จารชน[n.] (jārachon) EN: spy ; secret agent ; intelligence men FR: espion [m] ; agent secret [m]
กัมประโด[n.] (kampradō) EN: comprador ; customer agent FR:
ข้าราชการ[n.] (khārātchakā) EN: government officer ; government employee ; civil servant ; public servant ; bureaucrat FR: fonctionnaire de l'État [m, f] ; fonctionnaire [m, f] ; agent de l'État [m] ; serviteur de l'État [m] (litt.) ; bureaucrate [m] (péj.)
ข้าราชการวิสามัญ[n. exp.] (khārātchakā) EN: temporary government employee FR: agent temporaire de la fonction publique [m] ; fonctionnaire temporaire [m]
คนกลาง[n.] (khonklāng) EN: middleman ; mediator ; go-between ; intermediary ; agent FR: médiateur [m] ; médiatrice [f] ; intermédiare [m]
คนยาม[n.] (khon yām) EN: guard FR: garde [m] ; agent de sécurité [m]
เครื่องประสาน[n.] (khreūang pr) EN: binding agent ; cement FR: liant [m]
นายหน้า[n.] (nāinā) EN: broker ; agent ; middleman ; go-between FR: négociant [m] ; intermédiaire [m]
นายหน้าซื้อขาย[n. exp.] (nāinā seū-k) EN: broker; agent ; go-between FR: négociant [m]
นายสถานี[n. exp.] (nāi sathānī) EN: stationmaster ; station agent FR: chef de gare [m]
หนอนบ่อนไส้[n. exp.] (nøn bǿn sai) EN: mole ; double agent ; infiltrator FR: agent double [m]
เป็นผู้แทน[v. exp.] (pen phūthaē) EN: be a representative ; be a delegate ; be a proxy ; be an agent ; be a substitute FR:
เป็นตัวแทน[v.] (pen tūathaē) EN: be an agent ; be a representative ; be a delegate ; be a proxy ; be a substitute ; represent FR: représenter
พนักงานของรัฐ[n. exp.] (phanakngān ) EN: FR: agent de l'État [m]
พนักงานทำความสะอาด[n. exp.] (phanakngān ) EN: FR: technicien de surface [m] ; technicienne de surface [f] ; agent d'entretien [m] ; agent d'entretien et maintenance [m] ; agent de propreté et d'hygiène [m] ; homme de ménage [m] ; femme de ménage [f]
ผู้-[pref.] (phū-) EN: -er, -or (suffix : agent or doer) FR: -eur, -euse, ier,- -ière, -ien, -ienne (suffixe : spécialisation, métier, activité)
ผู้กระทำ[n. exp.] (phū kratham) EN: doer ; actor ; agent FR: acteur [m] ; faiseur [m] (r.) ; faiseuse [f] (r.)
ผู้แทน[n.] (phūthaēn) EN: agent ; representative ; deputy ; spokeman ; delegate FR: agent [m] ; représentant [m] ; délégué [m]
ผู้แทนจำหน่าย[n. exp.] (phūthaēn ja) EN: distributing agent ; distributor FR: distributeur [m]
ผู้แทนการค้า[n. exp.] (phūthaēn kā) EN: trade agent FR: agent commercial [m]
ผู้แทนทางทูต[n. exp.] (phūthaēn th) EN: FR: agent diplomatique [m]
รปภ. (รักษาความปลอดภัย)[abv.] (røpøphø. (r) EN: security guard FR: agent de sécurité [m]
สายลับ[n.] (sāilap) EN: secret agent ; spy ; undercover agent ; informer FR: agent secret [m] ; espion [m] ; taupe [f] (fam.) ; informateur [m]
ไส้ศึก[n.] (saiseuk) EN: spy ; undercover agent FR:
สาร[n.] (sān) EN: substance ; matter ; material ; agent FR: matière [f] ; substance [f] ; produit [m] ; agent [m]
สารช่วยกระจาย[n. exp.] (sān chūay k) EN: dispersing agent FR:
สารกันเสีย[n. exp.] (sān kan sīa) EN: preservative FR: agent conservateur [m]
สารแต่งสี[n. exp.] (sān taeng s) EN: colorant ; coloring agent ; colouring agent ; colourant FR: colorant [m]
สารทำให้เปียก[n. exp.] (sān thamhai) EN: wetting agent FR:
สารทำอิมัลชัน[n. exp.] (sān tham im) EN: emulsifier ; emulgent ; emulsifying agent FR: émulsifiant [m]
สื่อ[n.] (seū) EN: medium ; media ; vehicle ; intermediary ; go-between : liaison ; vehicle ; means FR: intermédiaire [m] ; agent de liaison [m] ; support [m] ; conducteur [m] ; véhicule [m] ; vecteur [m] ; média [m] ; médias [mpl]
ตำรวจ[n.] (tamrūat) EN: policeman ; police officer ; cop (inf.) FR: agent de police [m] ; policier [m] ; policière [f] ; flic [m] (fam.) ; poulet [m] (fam.) ; pandore [m] (vx) ; cogne [m] (pop.) ; bourre [m] (arg., vx)

agent ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wirkstoff {m}active agent
Haftmittel {n}adhesive agent
Zahlstelle {f}appointed paying agent
Aromastoff {m} | Aromastoff, der zur Verwendung in Nahrungsmitteln als sicher anerkannt istflavouring agent | GRAS flavouring agent (generally recognised as safe in food)
Haftvermittler {m}bonding agent
Provisionsvertreter {m}commission agent
Krankheitserreger {m}disease agent
Dispersionsmittel {n}dispersion agent
Emulgator {n} [chem.]emulsifier; emulsifying agent
Extraktionsmittel {n} [chem.]extracting agent
Generalagent {m}general agent
Krankheitserreger {m}pathogenic germ; pathogenic agent
Werbeleiter {m}press agent
Putzmittel {n}cleaning agent
Geheimagent {m}secret agent
Sicherheitsbeamte {m}security agent
Werber {m}; Agent
Sonderbevollmächtigte {m,f}; Sonderbevollmächtigterspecial agent
Anzeigenvertreter {m}; Anzeigenagentur
Agent {m}agent
Agentur {f} | Agenturen
Geschäftsstelle {f}; Agentur
Auslandsvertreter {m}agent abroad
Handelsmakler {m}agent middleman
Zustellungsempfänger {m}agent for service
Handlungsbevollmächtigte {m,f}; Handlungsbevollmächtigterauthorized agent; authorized representative
Wechselagent {m} | Wechselagenten
Autotür {f}; Wagentür
magenta; tiefrot {adj}magenta
Magentakolibri {m} [ornith.]Magenta-throated Woodstar
Systemtechnik {f}; Anlagentechnik
Multiagentensystem {n}multiagent system
Nachrichtenagentur {f} | Nachrichtenagenturen
Pullover {m} mit Stehkragenturtleneck pullover
Reagenz {f}reagent
Übertragung {f} | abgeschirmte Übertragung | synchrone Übertragung | erneutes Übertragentransmission | shielded transmission | synchronous transmission | retransmission
Spediteurübernahmebescheinigung {f}Forwarding Agent's Certificate of Receipt (FCR)
Spediteurübernahme-Bescheinigung {f}FCR : Forwarding agents, certificates of receipt
Autotyp {m}; Wagentyp

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า agent
Back to top