ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*view*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น view, -view-

*view* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
be in view (idm.) สามารถมองเห็นได้ Syn. keep in
be within view (idm.) มองเห็น See also: เห็น Syn. keep in
bring something into view (idm.) ทำให้เห็นชัด Syn. bring something into sight
come into view (vi.) ปรากฏตัว See also: แสดงตัว, แสดงตน, ปรากฏ, ออกมา, มีขึ้น Syn. emerge, be in sight Ops. disappear, vanish
come within view (phrv.) เริ่มมองเห็น Syn. keep in
in full view (adv.) ต่อสาธารณะ See also: ต่อชุมชน, ต่อคนจำนวนมาก Syn. in the foreground
in view of (idm.) เนื่องจาก See also: เพราะว่า
interview (n.) การสัมภาษณ์ Syn. conversation, conference, meeting
interview (vt.) สัมภาษณ์ See also: สนทนา, ซักถาม Syn. talk, question
interviewer (n.) ผู้ถาม See also: ผู้สอบถาม Syn. quizzer, examiner, investigator
on view (idm.) แสดงในที่สาธารณะ
overview (n.) การอธิบายคร่าวๆ See also: การอธิบายโดยสรุป Syn. summary
point of view (n.) ความเห็น See also: แง่คิด, มุมมอง Syn. outlook, opinion
preliminary viewing (n.) การชมก่อน Syn. presurvey
preview (n.) การชมก่อนแสดง Syn. preliminary showing
preview (n.) การชมก่อน Syn. preliminary viewing, presurvey
preview (vt.) ดูมาก่อน
purview (n.) ขอบเขต (อำนาจ, การปฏิบัติงาน) Syn. foreground, jurisdiction
review (n.) การทบทวน See also: การตรวจสอบอีก, การพิจารณาใหม่ Syn. examination, inspection
review (n.) บทวิจารณ์ Syn. criticism, evaluation
review (vt.) ตรวจสอบ Syn. examine, inspect
review (vt.) เขียนบทวิจารณ์ Syn. criticize, evaluate
review (vt.) ทบทวน See also: พิจารณาใหม่ Syn. reconsider, rethink
reviewal (n.) การทบทวน
reviewer (n.) ผู้ทบทวน See also: ผู้พิจารณาใหม่ Syn. commentator, analyst, inspector
side view (n.) รูปหน้าด้านข้าง
take a dim view of (idm.) ไม่ยอมรับ
view (n.) การมอง Syn. look, glimpse
view (n.) ระยะที่มองเห็น
view (n.) ภาพทิวทัศน์ See also: ทัศนียภาพที่มองเห็น Syn. landscape, illustration
view (n.) มุมมองหรือมิติที่มองเห็น
view (n.) ความคิดเห็น See also: ทรรศนะ, ข้อคิดเห็น, ความคิดเห็น Syn. belief, viewpoint, opinion
view (n.) การสำรวจ See also: การสำรวจทั่วไป, การตรวจตราอย่างละเอียด, การพิจารณา
view (vt.) พิจารณา See also: เพ่งพินิจ Syn. observe, inspect
view (vt.) มีความคิดเห็น
view (vt.) ดูโทรทัศน์ Syn. see
viewer (n.) ผู้ดู See also: ผู้ชม, ผู้ชมรายการโทรทัศน์ Syn. observer, onlooker, beholder
viewer (n.) เครื่องมือที่ใช้ในการดู
viewers (n.) ผู้ชม See also: ผู้ดู, ผู้ฟัง, คนดู, คนฟัง Syn. spectators, witnesses, listeners
viewfinder (n.) เครื่องจับภาพ See also: เครื่องค้นภาพ, เครื่องค้นหา Syn. finder
English-Thai: HOPE Dictionary
clipboard viewerที่ดูคลิปบอร์ดเป็นชื่อโปรแกรมหนึ่งในระบบวินโดว์ เมื่อเรียกใช้ จะแสดงให้ดูทันทีว่า ในคลิปบอร์ดมีภาพหรือข้อความใดเก็บอยู่ เมื่อเราใช้คำสั่ง paste ที่อยู่ใต้เมนู EDIT ซึ่งจะมีอยู่ในทุกโปรแกรม ภาพหรือข้อความที่มองเห็นว่าอยู่ในคลิปบอร์ดจะไปปรากฏ ณ ตำแหน่งที่กำหนดให้ทันทีดู clipboard ประกอบ
interview(อิน'เทอวิว) n. การสัมภาษณ์,การเข้าพบเพื่อสอบถาม,รายงานการสัมภาษณ์ vt. สัมภาษณ์, See also: interviewer n., Syn. parley,meeting
point of viewความเห็น,แง่คิด, Syn. standpoint
preview(พรี'วิว) n. การชมก่อน,การแสดงก่อน,การฉายภาพยนตร์ก่อน,การฉายภาพยนตร์โฆษณาก่อนภาพยนตร์จริง,สิ่งที่แสดงให้เห็นถึงการมาของอีกสิ่งหนึ่ง. vt. ชมก่อน,ดูก่อน,แสดงก่อน., See also: previewer n., Syn. prevue
purview(เพอ'วิว) n. ขอบเขต (อำนาจ,การปฏิบัติงาน) ,บทบัญญัติ,บทบัญญัติของกฎหมาย,ตัวบทกฎหมาย, Syn. scope,overview
review(รีวิว') n. การทบทวน,การพิจารณาใหม่,สิ่งตีพิมพ์ปฏิทัศน์,บทนิพนธ์ปฏิทัศน์,การวิจารณ์,บทวิจารณ์,การตรวจพล,การสังเกตการณ์ vt. ทบทวน,ตรวจสอบอีก,พิจารณาใหม่,วิจารณ์,ตรวจพล,สังเกตการณ์ vi. เขียนบทวิจารณ์,เขียนบทปฏิทัศน์, See also: reviewal n. review
view(วิว) n. ภาพ,ทิวทัศน์,ทัศนวิสัย,ทรรศนะ,สายตา,การมอง,การสังเกต,ข้อคิดเห็น,ทัศนคติ,จุดประสงค์,เจตนา,จุดมุ่งหมาย,การสำรวจทั่วไป,-Phr. (in view ภายในแนวสายตา ภายใต้การพิจารณา) -Phr. (in view of เมื่อพิจารณาถึงในเรื่องเกี่ยวกับ) vt. ดู,มอง,สังเกต,สำรวจ,ตรวจสอบ
viewer(วิว'เออะ) n. ผู้ดู,ผู้ชม,ผู้ชมรายการ,โทรทัศน์,เครื่องช่วยการดู,เครื่องจับภาพ
viewpoint(วิว'พอยทฺ) n. ทัศนคติ,ข้อสังเกต,ข้อคิดเห็น,แง่คิด,ความคิดเห็น
English-Thai: Nontri Dictionary
interview(n) การสัมภาษณ์,การสนทนา,การเจรจา,การไต่ถาม
preview(n) การชมก่อน,การฉายภาพยนตร์ก่อน,การแสดงก่อน
review(n) การวิจารณ์หนังสือ,การสวนสนาม,บทวิจารณ์,การทบทวน
view(n) การมองเห็น,ภาพ,ทิวทัศน์,ทัศนวิสัย
viewpoint(n) สถานที่มองดู,ทัศนคติ,ทัศนะ,ความคิดเห็น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
bird's-eye viewวิวตานก [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
interviewerผู้สัมภาษณ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
PERT (programme evaluation and review technique)เพิร์ต (เทคนิคการประเมินค่าและควบคุมโครงการ) [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
point of view; viewpointมุมมอง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
purviewบทกฎหมาย, ขอบเขตของบทกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reviewการทบทวน, การปฏิทัศน์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
viewทรรศนะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
viewerผู้ชม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
viewpointมุมมอง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
After Action Reviewการทบทวนหลังทำงาน หรือหลังปฏิบัติ [การจัดการความรู้]
Before Action Reviewการเตรียมความพร้อมก่อนการทำงาน หรือก่อนปฏิบัติ [การจัดการความรู้]
ArcViewอาร์ควิว [TU Subject Heading]
Interviewingการสัมภาษณ์ [TU Subject Heading]
Point of view (Literature)มุมมอง (วรรณกรรม) [TU Subject Heading]
Reviewทบทวน [การบัญชี]
View camerasกล้องทิวทัศน์ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การเดา (n.) view See also: prediction, forecasting Syn. การคาดการณ์
การเห็น (n.) viewpoint See also: point of view, opinion, view, attitude Syn. ทรรศนะ, ข้อคิดเห็น, แง่มุม, มุมมอง, เจตคติ, แนวคิด, ทัศน์, ความเห็น, ทรรศนะ
คนสัมภาษณ์ (n.) interviewer See also: investigator
ความคาดหมาย (n.) view See also: prediction, forecasting Syn. การเดา, การคาดการณ์
จอแสดงผล (n.) screen for viewdata See also: monitor for viewdata
จุดชมวิว (n.) view point
ทรรศนะ (n.) viewpoint See also: point of view, vision, standpoint, opinion, perspective Syn. ความเห็น, ทัศนะ
ทวน (v.) review See also: go over, run over, repeat, recapitulate Syn. ทบทวน, ตรวจทาน, ทำซ้ำ
ทวนทบ (v.) review See also: correct, brush up, revise, go over (something) again, recapitulate Syn. ทบทวน, ย้อนกลับ, ย้อน, ทำซ้ำ
ทัศนะ (n.) viewpoint See also: point of view, opinion, view, attitude Syn. ทรรศนะ, ข้อคิดเห็น, แง่มุม, มุมมอง, เจตคติ, แนวคิด, ทัศน์, ความเห็น, การเห็น, ทรรศนะ
ทัศน์ (n.) viewpoint See also: point of view, opinion, view, attitude Syn. ทรรศนะ, ข้อคิดเห็น, แง่มุม, มุมมอง, เจตคติ, แนวคิด, ความเห็น, การเห็น, ทรรศนะ
ทิวทัศน์ (n.) view See also: scenery, landscape Syn. วิว, ทิวภาพ, ทัศนียภาพ, ขอบฟ้า
ทิวภาพ (n.) view See also: scenery, landscape Syn. วิว, ทัศนียภาพ, ขอบฟ้า
บทวิเคราะห์ (n.) review See also: critic
ผู้สัมภาษณ์ (n.) interviewer See also: investigator Syn. คนสัมภาษณ์
มุมกลับ (n.) another point of view See also: reflection, aspect, idea, thought, notion Syn. แง่คิด, ทัศนะ, ความคิดเห็น
มุมมอง (n.) view point See also: angle, aspect, point of view Syn. ข้อคิดเห็น, แง่มุม, ความคิดเห็น, แง่คิด, ทัศนคติ, ทรรศนะ
วิว (n.) view See also: landscape, panorama, perspective, scene Syn. ทิวทัศน์
สัมภาษณ์ (v.) interview
สัมมาทิฐิ (n.) right views
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I came to New York today for my interviewฉันมาที่นิวยอร์กเพื่อสัมภาษณ์วันนี้
We'd like you to come in tomorrow for an interviewเราอยากให้คุณมาสัมภาษณ์ในวันพรุ่งนี้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It might be difficult in view of our policy towards his people.ยากที่จะทำสำเร็จ ที่จะกู้เงิน เอฟสติน เขาเป็นยิว
This interview is to impress on him the force of your personality.การพบปะนี้ต้องการให้เขาพอใจ ท่านควรหงอยๆครับ
And a review of the army.และ ตรวจแถวสวนสนามครับ
This way, I shall have a view of the mountains.ทางนี้ ผมจะเห็นทิวทัศน์ของภูเขา
And this, a view through the glass ceiling.และนี่ ทิวทัศน์ผ่านกระจกฝ่าเพดาน
Well, I'd... I'd concentrate on the view instead, if I were you. Much more worthwhile.ถ้าผมเป็นคุณ ผมจะเน้นไปที่วิวทิวทัศน์ น่าจะเหมาะกว่า
Of course, there's no view of the sea from here.ที่นี่ไม่มีวิวเห็นทะเล
The only good view of the sea is from the west wing.วิวทะเลที่สวยมีเพียงที่ปีกตะวันตก
From my point of view, it's very refreshing to find someone like yourself, who's not entirely in tune, shall we say, with Manderley.และจากมุมมองของผมนะ ผมว่ามันแปลกใหม่ดีที่ได้พบเจอคนอย่างคุณ คนที่ไม่ได้คล้อยไปตามวิถีของแมนเดอเลย์
This yard in Block 11, shielded from view, has been specially arranged for executions,ย่านบล็อค 11 นี้ ถูกตระเตรียมไว้เป็นแดนประหาร
Hey, that's not a bad view, huh?เฮ้นั่นไม่ใช่มุมมองที่ไม่ดีฮะ?
One of the functions of my job, Senator, was to interview world leaders.{\cHFFFFFF}หนึ่งในหน้าที่ของงานวุฒิสมาชิกของฉัน คือการสัมภาษณ์ผู้นำของโลก

*view* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
观瞻[guān zhān, ㄍㄨㄢ ㄓㄢ, 观瞻 / 觀瞻] appearance; view; abiding impression
论调[lùn diào, ㄌㄨㄣˋ ㄉㄧㄠˋ, 论调 / 論調] argument; view (sometimes derogatory)
基于[jī yú, ㄐㄧ ㄩˊ, 基于 / 基於] because of; on the basis of; in view of; on account of
[kàn, ㄎㄢˋ, 瞰] bird's-eye view; glance
[kàn, ㄎㄢˋ, 矙] bird's-eye view; glance
会审[huì shěn, ㄏㄨㄟˋ ㄕㄣˇ, 会审 / 會審] joint hearing; to review jointly (i.e. with other checkers)
放映室[fàng yìng shì, ㄈㄤˋ ˋ ㄕˋ, 放映室] cinema room; viewing room
灾星[zāi xīng, ㄗㄞ ㄒㄧㄥ, 灾星 / 災星] comet or supernova viewed as evil portent
唱反调[chàng fǎn diào, ㄔㄤˋ ㄈㄢˇ ㄉㄧㄠˋ, 唱反调 / 唱反調] to sing an opposite tune; to contradict; to express an opposing view; to strike a discordant note
谬见[miù jiàn, ㄇㄧㄡˋ ㄐㄧㄢˋ, 谬见 / 謬見] erroneous views; false idea; false opinion
审美观[shěn měi guān, ㄕㄣˇ ㄇㄟˇ ㄍㄨㄢ, 审美观 / 審美觀] esthetic conception; esthetic point of view; standard
鉴定委员会[jiàn dìng wěi yuán huì, ㄐㄧㄢˋ ㄉㄧㄥˋ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, 鉴定委员会 / 鑒定委員會] evaluation committee; review board
外观[wài guān, ㄨㄞˋ ㄍㄨㄢ, 外观 / 外觀] exterior appearance; to view sth from the outside; exterior condition
[shèng, ㄕㄥˋ, 胜 / 勝] victory; success; to beat; to defeat; to surpass; victorious; superior to; to get the better of; better than; surpassing; superb (of vista); beautiful (scenery); wonderful (view); (arch. pronounciation shēng) able to bear; equal to (a task)
满目[mǎn mù, ㄇㄢˇ ㄇㄨˋ, 满目 / 滿目] fills the eyes (of a beautiful view, scene of desolation etc)
民以食为天[mín yǐ shí wéi tiān, ㄇㄧㄣˊ ㄧˇ ㄕˊ ㄨㄟˊ ㄊㄧㄢ, 民以食为天 / 民以食為天] Food is the God of the people. (成语 saw); People view food as the primary need.; Food first, ethical niceties second
眼底[yǎn dǐ, ㄧㄢˇ ㄉㄧˇ, 眼底] fundus of the eye (containing the choroid, retina, optic nerve etc); inside the eye; right in front of one's eyes; in full view as a panorama
反观[fǎn guān, ㄈㄢˇ ㄍㄨㄢ, 反观 / 反觀] by contrast; but as for this...; viewed from another angle; subjectively; introspection
刘姥姥进大观园[Liú lǎo lao jìn Dà guān yuán, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄠˇ ㄌㄠ˙ ㄐㄧㄣˋ ㄉㄚˋ ㄍㄨㄢ ㄩㄢˊ, 刘姥姥进大观园 / 劉姥姥進大觀園] Granny Liu visits the Grand View gardens; (of a simple person) to be overwhelmed by new experiences and luxurious surroundings
史观[shǐ guān, ㄕˇ ㄍㄨㄢ, 史观 / 史觀] historical point of view; historically speaking
吕氏春秋[Lǚ shì chūn qiū, ㄌㄩˇ ㄕˋ ㄔㄨㄣ ㄑㄧㄡ, 吕氏春秋 / 呂氏春秋] Mr Lü's Annals, a historical miscellany from the point of view of Qin kingdom politician Lü Buwei 呂不韋|吕不韦
敌视[dí shì, ㄉㄧˊ ㄕˋ, 敌视 / 敵視] hostile; malevolence; antagonism; to view as enemy; to stand against
眼底下[yǎn dǐ xia, ㄧㄢˇ ㄉㄧˇ ㄒㄧㄚ˙, 眼底下] in front of one's eyes; in full view as a panorama; right now
检视[jiǎn shì, ㄐㄧㄢˇ ㄕˋ, 检视 / 檢視] inspection; postmortem; to view; to look into; to peep
检阅[jiǎn yuè, ㄐㄧㄢˇ ㄩㄝˋ, 检阅 / 檢閱] inspect; review (troops)
面试会[miàn shì huì, ㄇㄧㄢˋ ㄕˋ ㄏㄨㄟˋ, 面试会 / 面試會] interview meeting
大宪章[dà xiàn zhāng, ㄉㄚˋ ㄒㄧㄢˋ ㄓㄤ, 大宪章 / 大憲章] Magna Carta, contract forced on Norman king John of England in 1215 by his barons, subsequently viewed as a basis of constitutional government and human rights
主流[zhǔ liú, ㄓㄨˇ ㄌㄧㄡˊ, 主流] main stream (of a river); fig. the essential point; main viewpoint of a matter
冥合[mīng hé, ㄇㄧㄥ ㄏㄜˊ, 冥合] to agree implicitly; of one mind; views coincide without a word exchanged
作为[zuò wéi, ㄗㄨㄛˋ ㄨㄟˊ, 作为 / 作為] one's conduct; deed; activity; accomplishment; achievement; to act as; as (in the capacity of); qua; to view as; to look upon (sth as); to take sth to be
见解[jiàn jiě, ㄐㄧㄢˋ ㄐㄧㄝˇ, 见解 / 見解] opinion; view; understanding
受访者[shòu fǎng zhě, ㄕㄡˋ ㄈㄤˇ ㄓㄜˇ, 受访者 / 受訪者] participant in a survey; an interviewee; those questioned
[yuè, ㄩㄝˋ, 阅 / 閱] peruse; review; to read
观点[guān diǎn, ㄍㄨㄢ ㄉㄧㄢˇ, 观点 / 觀點] point of view; viewpoint; standpoint
审稿人[shěn gǎo rén, ㄕㄣˇ ㄍㄠˇ ㄖㄣˊ, 审稿人 / 審稿人] reviewer (of a paper)
看台[kàn tái, ㄎㄢˋ ㄊㄞˊ, 看台] terrace; spectator's grandstand; viewing platform
一致[yī zhì, ㄧ ㄓˋ, 一致] unanimous; identical (views or opinions)
不求甚解[bù qiú shèn jiě, ㄅㄨˋ ㄑㄧㄡˊ ㄕㄣˋ ㄐㄧㄝˇ, 不求甚解] lit. not requiring a detailed understanding (成语 saw); only looking for an overview; not bothered with the details; superficial; content with shallow understanding
望文生义[wàng wén shēng yì, ㄨㄤˋ ㄨㄣˊ ㄕㄥ ㄧˋ, 望文生义 / 望文生義] lit. view a text and interpret (成语 saw); to interpret word-by-word without understanding the meaning; a far-fetched interpretation
走马看花[zǒu mǎ kàn huā, ㄗㄡˇ ㄇㄚˇ ㄎㄢˋ ㄏㄨㄚ, 走马看花 / 走馬看花] lit. flower viewing from horseback (成语 saw); fig. superficial understanding from cursory observation; to make a quick judgment based on inadequate information

*view* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
PV[ピーブイ, pi-bui] (n) (1) (See プロモーションビデオ) promotional video; music video; (2) (See ページビュー) page view
アプレットビューアー[, apurettobyu-a-] (n) {comp} applet viewer
インタビュー(P);インタビュ;インタービュー;インタビュウ(ik);インタヴュー[, intabyu-(P); intabyu ; inta-byu-; intabyuu (ik); intavuyu-] (n,vs) interview (i.e. television, newspaper, etc.); (P)
インタビュアー;インタヴュアー;インタビューアー[, intabyua-; intavuyua-; intabyu-a-] (n) interviewer
お花見[おはなみ, ohanami] (n,vs) (See 花見) cherry blossom viewing; flower viewing
お見合い[おみあい, omiai] (n,vs) (See 見合い) formal marriage interview
カウンターキッチン[, kaunta-kicchin] (n) kitchen with a small counter for eating, usu. allowing a view into the living and dining rooms (wasei
からすると[, karasuruto] (n) judging from; on the basis of; from the point of view of
グループインタビュー[, guru-puintabyu-] (n) group interview
グルイン[, guruin] (n) (abbr) group interview
システムフォローアップ[, shisutemuforo-appu] (n) {comp} system follow-up; post-implementation review; post-development review
スニークプレビュー[, suni-kupurebyu-] (n) sneak preview
デプスインタビュー[, depusuintabyu-] (n) depth interview
テレビ視聴者[テレビしちょうしゃ, terebi shichousha] (n) television viewer; TV audience
として[, toshite] (exp) (1) as (i.e. in the role of); for (i.e. from the viewpoint of); (2) apart from... (used to change the topic); (3) (before a negative form) even (e.g. "not even a single person"); (4) (See とする・1) (after a volitional form) thinking that...; trying to...; (P)
にして置く[にしておく, nishiteoku] (exp,v5k) (uk) (See にする・1,にする・2,にする・3,にする・4) to leave as; to view as; to maintain the status quo
に照らして[にてらして, niterashite] (exp) in comparison with; when compared with; according to; in light of; in view of
ノンケ;のんけ[, nonke ; nonke] (n) (male) (sl) (from non-ケ (気)) (See ゲイ,その気・そのけ) heterosexual male (as viewed by homosexual males)
ヒヤリング(P);ヒアリング[, hiyaringu (P); hiaringu] (n) (1) hearing; (2) listening comprehension; (3) public hearing; (4) interview; (P)
ビューア[, byu-a] (n) {comp} viewer
ビューアー[, byu-a-] (n) viewer
ビューポイント;ブューポイント[, byu-pointo ; buyu-pointo] (n) viewpoint
ビューワ[, byu-wa] (n) {comp} viewer
ビュー上方向定義ベクトル[ビューじょうほうこうていぎベクトル, byu-jouhoukouteigi bekutoru] (n) {comp} view up vector
ビュー写像変換行列[ビューしゃぞうへんかんぎょうれつ, byu-shazouhenkangyouretsu] (n) {comp} view mapping matrix
ビュー基準座標系[ビューきじゅんざひょうけい, byu-kijunzahyoukei] (n) {comp} view reference coordinates
ビュー変換入力優先度[ビューへんかんにゅうりょくゆうせんど, byu-henkannyuuryokuyuusendo] (n) {comp} view transformation input priority
ビュー平面法線[ビューへいめんほうせん, byu-heimenhousen] (n) {comp} view plane normal
ビュー方向変換行列[ビューほうこうへんかんぎょうれつ, byu-houkouhenkangyouretsu] (n) {comp} view orientation matrix
ビュー立体[ビューりったい, byu-rittai] (n) {comp} view volume
ぶら下がり[ぶらさがり, burasagari] (n) (1) (id) cornering someone by lying in wait, e.g. for an unexpected interview or photograph; doorstepping; (adj-f) (2) hanging; dangling
ぶら下がり取材[ぶらさがりしゅざい, burasagarishuzai] (n) doorstop interview; doorstep interview; on-the-move interview; informal interview in which reporters surround a public figure and prod him for an off-the-cuff response
プリントプレビュー[, purintopurebyu-] (n) {comp} print preview
プレビュー[, purebyu-] (n) preview
プレビューア[, purebyu-a] (n) previewer
プレビューリリース[, purebyu-riri-su] (n) {comp} preview release
プレビュアー[, purebyua-] (n) previewer
べた褒め[べたぼめ;べたほめ, betabome ; betahome] (n,vs) high praise; eulogy; rave review
ポイントオブビュー[, pointoobubyu-] (n) point of view
ポジショントーク[, pojishonto-ku] (n) opinion expressed from someone's point of view (wasei
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アプレットビューアー[あぷれっとびゅーあー, apurettobyu-a-] applet viewer
ウィンドウビューイング変換[ウィンドウビューイングへんかん, uindoubyu-ingu henkan] normalization transformation, Viewing transformation, window-to-viewport transformation
ウィンドウビューポート変換[ウィンドウビューポートへんかん, uindoubyu-po-to henkan] window, viewport transformation, viewing transformation
システムフォローアップ[しすてむふぉろーあっぷ, shisutemuforo-appu] system follow-up, post-implementation review, post-development review
ビューイング変換[びゅういんぐへんかん, byuuinguhenkan] normalization transformation, Viewing transformation, window-to-viewport transformation
ビューウィンドウ[びゅーういんどう, byu-uindou] view window
ビューポート[びゅーぽーと, byu-po-to] viewport
ビューワ[びゅーわ, byu-wa] viewer
ビュー上方向定義ベクトル[ビューじょうほうこうていぎべくとる, byu-jouhoukouteigibekutoru] view up vector
ビュー写像変換行列[ビューしゃぞうへんかんぎょうれつ, byu-shazouhenkangyouretsu] view mapping matrix
ビュー基準座標系[ビューきじゅんざひょうけい, byu-kijunzahyoukei] view reference coordinates
ビュー基準点[ビューきじゅんてん, byu-kijunten] view reference point
ビュー変換入力優先度[ビューへんかんにゅうりょくゆうせんど, byu-henkannyuuryokuyuusendo] view transformation input priority
ビュー平面[ビューへいめん, byu-heimen] view plane
ビュー平面法線[ビューへいめんほうせん, byu-heimenhousen] view plane normal
ビュー指標[ビューしひょう, byu-shihyou] view index
ビュー方向変換行列[ビューほうこうへんかんぎょうれつ, byu-houkouhenkangyouretsu] view orientation matrix
ビュー立体[ビューりったい, byu-rittai] view volume
ビュー表現[ビューひょうげん, byu-hyougen] view representation
プレビューリリース[ぷれびゅーりりーす, purebyu-riri-su] preview release
モザイクビュー[もざいくびゅー, mozaikubyu-] Mosaic View
ワークステーションビューポート[わーくすてーしょんびゅーぽーと, wa-kusute-shonbyu-po-to] workstation viewport
前景[ぜんけい, zenkei] foreground, front view
反対意見[はんたいいけん, hantaiiken] opposition view(point)
投影ビューポート[とうえいビューポート, touei byu-po-to] projection viewport
日別概要[にちべつがいよう, nichibetsugaiyou] daily overview
書評[しょひょう, shohyou] review
書評見本[しょひょうみほん, shohyoumihon] press copy, review copy
業務概要[ぎょうむがいよう, gyoumugaiyou] task overview
機能概要[きのうがいよう, kinougaiyou] functional overview
正規化変換[せいきかへんかん, seikikahenkan] normalization transformation, Viewing transformation, window-to-viewport transformation
監査検討ファイル[かんさけんとうファイル, kansakentou fairu] audit-review file
窓表示域変換[まどひょうじいきへんかん, madohyoujiikihenkan] window, viewport transformation, viewing transformation
表示面[ひょうじめん, hyoujimen] display surface, view surface, presentation surface
開発後評価[かいはつごひょうか, kaihatsugohyouka] system follow-up, post-implementation review, post-development review
静的適合性審査[せいてきてきごうせいしんさ, seitekitekigouseishinsa] static conformance review
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
視点[してん, shiten] Thai: มุมมองหรือทัศนคติ English: point of view

*view* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อล่างฉ่าง[adv.] (alāngchāng) EN: openly ; in full view FR:
บัง[v.] (bang) EN: shade ; shelter ; screen ; cover ; hide from view ; take cover ; protect from ; obstruct FR: abriter ; s'abriter ; protéger
บทสัมภาษณ์[n. exp.] (bot samphāt) EN: interview FR:
บทวิจารณ์[n. exp.] (bot wijān) EN: critique ; commentary ; criticism ; review FR: critique [f]
บทวิเคราะห์[n.] (botwikhrǿ) EN: review ; analysis FR: revue [f]
ชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง[n. exp.] (cheūnchom p) EN: rave review FR: critique dithyrambique [f] ; critique élogieuse [f]
ชม[v.] (chom) EN: look at ; view FR: regarder ; assister à
ด้านข้าง[n.] (dān khāng) EN: side view ; profile FR:
ดูโค้ด[v. exp.] (dū khōt) EN: view source FR: voir le texte source
เอกจิต[n.] (ēkajit) EN: identical views ; identical opinions FR:
เฝ้าดู[v. exp.] (fao dū) EN: observe ; look at ; watch ; keep an eye on ; monitor ; view FR: observer ; surveiller ; guetter ; surveiller de l'oeil
ให้สัมภาษณ์[v. exp.] (hai samphāt) EN: give an interview FR: accorder un entretien ; accorder une interview ; donner une interview
เห็นพ้องต้องกัน[v. exp.] (hen phøng t) EN: all agree ; express approval ; give consent ; view favorably FR:
เห็นว่า[n. exp.] (hen wā) EN: consider ; have an opinion ; regard ; view ; see FR: considérer que ; avoir une opinion ; poser un regard
ห้องที่มองเห็นวิว[n. exp.] (hǿng thī mø) EN: room with view FR: chambre avec vue [f]
จำนง[v.] (jamnong) EN: aim ; have in view ; have in mind ; desire ; wish ; want ; intend FR: avoir l'intention de ; vouloir
เจรจา[v.] (jēnrajā = j) EN: talk ; speak ; converse ; discuss ; negotiate ; confer ; exchange views FR: négocier ; discuter ; converser ; échanger un point de vue
เจรจา[v.] (jērajā = jē) EN: talk ; speak ; converse ; discuss ; negotiate ; confer ; exchange views FR: négocier ; discuter ; converser ; échanger un point de vue
จุดชมวิว[n. exp.] (jut chom wi) EN: view point FR: point de vue [m] ; panorama [m]
จุดยืน[n.] (jutyeūn) EN: standpoint ; point of view ; stance ; position FR: point de vue [m] ; position [f]
กำบังสายตา[v. exp.] (kambang saī) EN: obstruct the view FR:
การเดา[n.] (kān dao) EN: view FR: conjecture [f]
การพิจารณายกเว้น[n. exp.] (kān phitjār) EN: exempt review FR:
การแสดงความคิดเห็น[n. exp.] (kān sadaēng) EN: opinion ; voice ; view ; idea ; point of view FR: opinion [f] ; point de vue [m]
การสัมภาษณ์[n.] (kān samphāt) EN: interview FR: entretien [m] ; interview [f] (anglic.) ; entrevue [f]
การสัมภาษณ์แบบเชิงลึก[n. exp.] (kān samphāt) EN: in-depth interview FR: entretien approfondi [m]
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก[n. exp.] (kān samphāt) EN: in-depth interview FR: entretien approfondi [m]
การสัมภาษณ์แบบกึ่งมาตรฐาน[n. exp.] (kān samphāt) EN: semi-structured interview ; focused interview FR:
การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นมาตรฐาน[n. exp.] (kān samphāt) EN: unstructured interview FR:
การสัมภาษณ์แบบมาตรฐาน[n. exp.] (kān samphāt) EN: structured interview FR:
การสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า[n. exp.] (kān samphāt) EN: face-to-face interview FR:
การสัมภาษณ์การจ้างงาน[n. exp.] (kān samphāt) EN: employment interview FR: entretien d'embauche [m]
การสัมภาษณ์ที่เตรียมคำถามไว้ล่วงหน้า[n. exp.] (kān samphāt) EN: structured interview FR:
การสอบสัมภาษณ์[n. exp.] (kān søp sam) EN: oral exam ; oral test ; interview process ; viva voce FR: examen oral [m]
การทบทวน[n.] (kān thopthū) EN: review ; revision FR: revue [f] ; révision [f]
การทบทวนวรรณกรรม[n. exp.] (kān thopthū) EN: literature review FR:
การติดตามผล[n. exp.] (kān tittām ) EN: performance review ; follow-up ; follow-up study ; tracer study FR:
การวิจารณ์[n.] (kān wijān) EN: review ; criticism FR: critique [f]
การวิจารณ์หนังสือ[n. exp.] (kān wijān n) EN: book review FR: critique littéraire [f]
ข่าย[n.] (khāi) EN: range ; purview ; scope ; limits ; extent ; sphere FR: limite [f]

*view* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ansichtsfenster {n} des Papierbereichs (Zeichnung)viewport
Mitarbeiter-Beurteilungsgespräch {n}appraisal interview
Betrachtungsweise {f}approach (to); view (of)
Einschaltquote {f}audience rating; viewing figures
Vogelperspektive {f}bird's-eye view
Buchbesprechung {f}book review
Fallbesprechung {f}case review
Meinungsaustausch {m}change of views
Nahaufnahme {f}close up view; close-up
Designprüfung {f}design review
Erstbegutachtung {f}initial review
Außenansicht {f}exterior view
Frontansicht-Schaltschrank {m} [techn.]front view switch panel
Gutachter {m}censor; reviewer
Innenansicht {f}interior view
Interviewer {m}; Interviewerin
Vorstellungsgespräch {n} | zu einem Vorstellungsgespräch gebeten werdeninterview | to be asked to present oneself for interview
Seitenansicht {f}lateral view
Literaturhinweise {pl}literature review; references
Mikrofilmbetrachter {m}microfilm viewer
Managementprüfung {f}management review
Flottenschau {f}naval review
Teilansicht {f}partial view
Begutachtung {f}peer review
Mitarbeiterbeurteilungsgespräch {n}performance review
Berichtszeitraum {m}period under review
Mitarbeiterfördergespräch {n}personnel development review
Gesichtspunkt {m}point of view
Perspektive {f}point of view
Standpunkt {m} | von meinem Standpunkt aus | den Standpunkt vertreten, dass | auf dem Standpunkt stehen | jdm. seinen Standpunkt klarmachenpoint of view | from my point of view | to take the view that | to take the view | to make your position clear to someone
Schnellansicht {f}quick view
Rückansicht {f}rear view
Revisionsrecht {n}right of review
soziologisch {adj} | aus soziologischer Sicht; soziologisch betrachtetsociological | from a sociological point of view
Sucher {m} [photo.]finder; view-finder
Überprüfung {f}review
Prüfbescheinigung {f}review certification; test certificate
Bildschirmtextsystem {m}viewdata
Interview {n}interview
Rezensionsexemplar {n}review copy

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *view*
Back to top