ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

spectators

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *spectators*, -spectators-

spectators ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
spectators (n.) ผู้ชม See also: ผู้ดู, ผู้ฟัง, คนดู, คนฟัง Syn. witnesses, viewers, listeners
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Spectatorsผู้รับสารจากประสบการณ์ตรง [TU Subject Heading]

spectators ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ギャラリー[, gyarari-] (n) (1) (See 廊下,回廊) gallery; corridor; (2) (See 画廊) art gallery; (3) (See 天井桟敷) upper gallery (in a theatre); (4) spectators (esp. at a golf tournament); (P)
跳ね太鼓[はねだいこ, hanedaiko] (n) drumming at the end of the day of sumo wrestling inviting spectators to return tomorrow
大観衆[だいかんしゅう, daikanshuu] (n) crowd (e.g. of spectators); huge audience
看客[かんかく;かんきゃく, kankaku ; kankyaku] (n) spectators; visitors; audience
観客[かんきゃく, kankyaku] (n) audience; spectator; spectators; (P)
観衆[かんしゅう, kanshuu] (n) spectators; onlookers; members of the audience; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า spectators
Back to top