ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

inspect

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *inspect*, -inspect-

inspect ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
inspect (vt.) ตรวจสอบ See also: สำรวจ
inspection (n.) การตรวจจับ See also: การตระเวน, การพินิจพิเคราะห์
inspective (adj.) เป็นการควบคุมดูแล See also: เป็นการตรวจตรา Syn. observing, supervisory
inspector (n.) ผู้ตรวจสอบ See also: นายตรวจ
inspector (n.) สารวัตร
English-Thai: HOPE Dictionary
inspect(อินสเพคทฺ') vt. ตรวจสอบอย่างละเอียด., See also: inspectable adj. inspectingly adv., Syn. examine
inspection(อินสเพค'เชิน) n. การตรวจสอบอย่างละเอียด,การตรวจการณ์, Syn. scrutiny
inspector(อินสเพค'เทอ) n. นายตรวจ,จราจร,ผู้ตรวจสอบ,ผู้สังเกตการณ์., See also: inspectoral,inspectorial adj. inspectorship n.
English-Thai: Nontri Dictionary
inspect(vt) ตรวจ,สำรวจ,ตรวจตรา,ตรวจสอบ
inspection(n) การตรวจ,การสำรวจ,การตรวจพล
inspector(n) นายตรวจ,นายตำรวจ,ผู้ตรวจการ,ผู้สังเกตการณ์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
inspectionการตรวจพินิจ, การดู (ตรวจร่างกาย) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
inspectorผู้ตรวจ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Inspectionการตรวจสอบ [TU Subject Heading]
Inspectorsผู้ตรวจสอบ, ผู้ตรวจงาน [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดูแล (v.) inspect See also: examine, scrutinize, investigate Syn. สอดส่อง
ตรวจงาน (v.) inspect See also: examine Syn. สำรวจ, ตรวจตรา, ตรวจ
พิจิต (v.) inspect See also: choose, select, examine Syn. เลือกคัด, ตรวจ
วินิจ (v.) inspect See also: examine, consider, think over, investigate Syn. พิจารณา, พินิจ, ไตร่ตรอง
สอดส่องดูแล (v.) inspect See also: examine, scrutinize, investigate Syn. สอดส่อง, ดูแล
เดินนา (v.) inspect a field for tax collection
นายตรวจ (n.) inspector See also: official examiner Syn. ผู้ตรวจ
ผู้ตรวจการณ์ (n.) inspector See also: investigator
สายตรวจ (n.) inspector See also: overseer, investigator, examiner
สารวัด (n.) inspector See also: examiner Syn. สารวัตร
ตรวจการ (v.) go on a tour of inspection See also: inspect
ตรวจราชการ (v.) go on a tour of inspection Syn. ตรวจงาน
สารวัตร (n.) (police) inspector See also: be faithful to
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The diver who went down to inspect the bottom of the ship came across the hull of another boat.นักประดานํ้าดําลงไปสํารวจเรือ เเต่กลับไปพบเรืออีกลํา เป็นเรือใบลําเล็ก
They gather, inspect and frisk them before they return to camp.มีการตรวจค้นทุกอย่าง ก่อนนักโทษจะกลับแคมป์
Shouldn't we inspect them?เราน่าจะตรวจสภาพพวกมันนะ
The British find it amusing to inspect us at their convenience.อังกฤษพบว่ามันสนุก ในการตรวจสอบเราได้ที่ความสะดวกสบายของพวกเขา
You can go and inspect my ornament collection.เธอจะต้องเลือกเครื่องประดับ
I've got to inspect that cage.ผมต้องไปสำรวจกรงนั่น
So, obviously we have to inspect the theater.ซึ่งแน่นอนที่เราจะต้องตรวจโรงละครเสียก่อน
You have to inspect closely to see a person clearly.คนเราต้องดูกันใกล้ๆ ถึงจะเห็นชัด
Let's inspect this notebook.ตรวจสอบสมุดเล่มนี้กันเถอะ
That's why I have come to inspect whether..นั่นคือเหตุผลที่ผมมานี่ เพื่อจะดูว่า...
We need to inspect the base just the same.ยังไงเราก็ต้องขอตรวจสอบก่อนอยู่ดี
Have to let you inspect the room first before you turn your nose at whatever it is.เธอต้องขึ้นไปสำรวจห้องก่อน แล้วค่อยคิดหันเหไปทางอื่น

inspect ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
海关[hǎi guān, ㄏㄞˇ ㄍㄨㄢ, 海关 / 海關] customs (i.e. border crossing inspection)
关卡[guān kǎ, ㄍㄨㄢ ㄎㄚˇ, 关卡 / 關卡] customs post; tax or road safety inspection station; outpost
验关[yàn guān, ㄧㄢˋ ㄍㄨㄢ, 验关 / 驗關] customs inspection (at frontier)
[chá, ㄔㄚˊ, 察] examine; inquire; observe; inspect; look into; to examine
核查[hé chá, ㄏㄜˊ ㄔㄚˊ, 核查 / 覈查] examine; inspect
巡视[xún shì, ㄒㄩㄣˊ ㄕˋ, 巡视 / 巡視] go on an inspection tour
督抚[dū fǔ, ㄉㄨ ㄈㄨˇ, 督抚 / 督撫] governor general 总督 and inspector general 巡抚
巡抚[xún fǔ, ㄒㄩㄣˊ ㄈㄨˇ, 巡抚 / 巡撫] inspector-general of province in Ming and Qing times
检查[jiǎn chá, ㄐㄧㄢˇ ㄔㄚˊ, 检查 / 檢查] inspection; examine
检查员[jiǎn chá yuán, ㄐㄧㄢˇ ㄔㄚˊ ㄩㄢˊ, 检查员 / 檢查員] inspector
检查哨[jiǎn chá shào, ㄐㄧㄢˇ ㄔㄚˊ ㄕㄠˋ, 检查哨 / 檢查哨] inspection post; checkpoint
检视[jiǎn shì, ㄐㄧㄢˇ ㄕˋ, 检视 / 檢視] inspection; postmortem; to view; to look into; to peep
检阅[jiǎn yuè, ㄐㄧㄢˇ ㄩㄝˋ, 检阅 / 檢閱] inspect; review (troops)
[jī, ㄐㄧ, 稽] inspect; check; surname Ji
验货[yàn huò, ㄧㄢˋ ㄏㄨㄛˋ, 验货 / 驗貨] inspection of goods
检疫[jiǎn yì, ㄐㄧㄢˇ ㄧˋ, 检疫 / 檢疫] quarantine (inspection)
质检[zhì jiǎn, ㄓˋ ㄐㄧㄢˇ, 质检 / 質檢] quarantine (inspection)
总监[zǒng jiān, ㄗㄨㄥˇ ㄐㄧㄢ, 总监 / 總監] rank of local governor in Tang dynasty administration; commissioner (police); inspector-general
安全检查[ān quán jiǎn chá, ㄢ ㄑㄩㄢˊ ㄐㄧㄢˇ ㄔㄚˊ, 安全检查 / 安全檢查] safety check; security inspection (at airports)
督学[dū xué, ㄉㄨ ㄒㄩㄝˊ, 督学 / 督學] school inspector
轧道车[yà dào chē, ㄧㄚˋ ㄉㄠˋ ㄔㄜ, 轧道车 / 軋道車] trolley for inspecting rail track
清查[qīng chá, ㄑㄧㄥ ㄔㄚˊ, 清查] to investigate thoroughly; to carefully inspect; to verify; to ferret out (undesirable elements)
检证[jiǎn zhèng, ㄐㄧㄢˇ ㄓㄥˋ, 检证 / 檢證] verification; inspection (loan word from modern Japanese)

inspect ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
検閲[けんえつ, ken'etsu] (n,adj-no) (1) censorship; inspection; examination; (vs) (2) to censor; to inspect (in order to censor); to review (in order to censor); (P)
インスペクション[, insupekushon] (n) inspection
インスペクター[, insupekuta-] (n) inspector
[じょう, jou] (n,adj-no,n-adv,n-suf) (1) above; up; over; elder (e.g. daughter); (2) top; summit; (3) surface; on; (4) before; previous; (5) superiority; one's superior (i.e. one's elder); (6) on top of that; besides; what's more; (7) upon (further inspection, etc.); based on (and occurring after); (8) matters concerning...; as concerns ...; (9) (as ...上は) since (i.e. "for that reason"); (n-suf) (10) (hon) (See 父上) suffix indicating higher social standing; (11) (arch) place of one's superior (i.e. the throne); (12) (arch) emperor; sovereign; shogun; daimyo; (13) (arch) noblewoman (esp. the wife of a nobleman); (P)
下検査[したけんさ, shitakensa] (n) preliminary inspection
下見[したみ, shitami] (n,vs) preview; preliminary inspection; siding (on a house); (P)
事前審査[じぜんしんさ, jizenshinsa] (n) advance screening; prior inspection; preliminary review; pre-vetting
全数[ぜんすう, zensuu] (n,adj-no) (1) whole number; all; (2) total; complete; exhaustive; 100% (inspection, search, etc.); (3) (See 二倍体) diploid
分解検査[ぶんかいけんさ, bunkaikensa] (n) (See 分解修理・ぶんかいしゅうり) overhaul; check-up; inspection
叡覧[えいらん, eiran] (n) the emperor's personal inspection
抜き打ち検査[ぬきうちけんさ, nukiuchikensa] (n) (See 抜き打ち・2) spot check; snap inspection; surprise test
按察使;按察[あぜち;あんさつし(按察使), azechi ; ansatsushi ( an satsu shi )] (n) travelling inspector of the provincial governments (Nara- and Heian-period position)
改める(P);検める;革める[あらためる, aratameru] (v1,vt) (1) (改める, 革める only) (See 改まる) to change; to alter; to revise; to replace; (2) (改める, 革める only) to reform; to correct; to mend; to improve; (3) (改める, 検める only) to examine; to check; to inspect; (4) (改める, 革める only) to do properly; to do formally; (P)
改札係[かいさつがかり, kaisatsugakari] (n) ticket examiner (collector, inspector) (in a railroad station)
教育総監部[きょういくそうかんぶ, kyouikusoukanbu] (n) Inspectorate General of Military Training (1898-1945)
査察[ささつ, sasatsu] (n,vs) inspection (for compliance); investigation (tax, etc.); (P)
検収[けんしゅう, kenshuu] (n,vs) acceptance inspection; collating; receipt and inspection
検定[けんてい, kentei] (n,vs) official certification; approval; inspection; (P)
検査係[けんさがかり, kensagakari] (n) inspector; gauger; passer
検査官[けんさかん;けんしょうかん, kensakan ; kenshoukan] (n) inspector; examiner; auditor
検査証明書[けんさしょうめいしょ, kensashoumeisho] (n) inspection certificate
検証[けんしょう, kenshou] (n,vs) verification; inspection; (P)
検針[けんしん, kenshin] (n,vs) (1) inspection of a meter; reading a meter; (2) inspecting clothing, etc. for residual needles, staples, etc.
検針済;検針済み[けんしんずみ, kenshinzumi] (n) (See 検針・2) inspected (used on label or seal indicating goods are free of leftover needles, etc.)
検閲官[けんえつかん, ken'etsukan] (n) inspector; censor
海外視察[かいがいしさつ, kaigaishisatsu] (n,vs) overseas inspection; tour of inspection abroad
点検商法[てんけんしょうほう, tenkenshouhou] (n) an unscrupulous business practice of making sales by posing as an inspector and declaring the need for replacing items
点検済み[てんけんずみ, tenkenzumi] (n) checked up; inspection completed
熟覧[じゅくらん, jukuran] (n,vs) careful inspection; scrutiny
監察[かんさつ, kansatsu] (n,vs) inspection; inspector; (P)
監察官[かんさつかん, kansatsukan] (n) inspector; supervisor
監察御史[かんさつぎょし, kansatsugyoshi] (n) imperial censor; ancient Chinese official in charge of inspecting other officials
監査(P);鑑査[かんさ, kansa] (n,vs) inspection; audit; judgement; judgment; (P)
監査委員[かんさいいん, kansaiin] (n) supervisory auditor; member of inspection committee
監査役[かんさやく, kansayaku] (n) auditor; inspector; (P)
監督官[かんとくかん, kantokukan] (n) inspector
監視[かんし, kanshi] (n,vs) observation; guarding; inspection; surveillance; (P)
目付[めつけ, metsuke] (n) censor; overseer; inspector (Edo period)
督学官[とくがくかん, tokugakukan] (n) school inspector
細見[さいけん, saiken] (n,vs) (visual) scrutiny; close inspection
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
検査[けんさ, kensa] Thai: การตรวจสอบ English: inspection (e.g. customs, factory) (vs)

inspect ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชันสูตร[v.] (channasūt) EN: verify ; inspect ; investigate ; examine FR: vérifier ; inspecter ; investiguer ; examiner
เช็ค[v.] (chek) EN: check ; inspect ; examine FR: vérifier ; contrôler ; inspecter
เดินนา[v.] (doēnnā) EN: inspect a field for tax collection FR:
เดินสวน[v.] (doēnsūan) EN: inspect orchards to collect tax FR:
ดูงาน[v. exp.] (dū ngān) EN: observe activities ; study activities ; inspect activities ; make a study trip FR:
กำกับ[v.] (kamkap) EN: control ; regulate ; oversee ; supervise ; superintend ; inspect ; direct ; conduct FR: diriger ; superviser ; contrôler ; conduire
คอยเหตุ[v.] (khøihēt) EN: observe ; watch ; circumspect ; look ; inspect ; oversee ; keep watch ; be on the lookout for FR: observer
เลียบค่าย[v.] (līepkhāi) EN: patrol round the barracks ; inspect a camp FR:
พิจิต[v.] (phijit) EN: inspect FR:
พินิจ[v.] (phinit) EN: examine ; consider ; look over ; inspect ; judge ; scrutinize FR: examiner ; considérer
สำรวจ[v. exp.] (samrūat) EN: survey ; explore ; inspect ; observe ; examine ; investigate ; probe into ; ascertain ; check ; scrutinize ; look at FR: examiner ; explorer ; observer ; inspecter ; étudier ; scruter ; investiguer ; sonder ; mettre à l'étude ; passer en revue ; vérifier
ไตรตรา[v.] (traitrā) EN: inspect and decide ; consider careffully FR:
ตระเวน[v.] (trawēn) EN: patrol ; inspect ; go around looking ; scout ; walk one's beat ; scour ; go round ; go about ; make the round ; wander ; roam ; tour ; make a circuit ; go from place to place ; explore FR: patrouiller ; parcourir
ตรวจ[v.] (trūat) EN: verify ; check ; inspect ; examine ; monitor FR: vérifier ; examiner ; inspecter
ตรวจอาวุธ[X] (trūat āwut) EN: inspect arms FR:
ตรวจบัญชี[v. exp.] (trūat banch) EN: inspect the accounts ; audit the accounts FR: vérifier les comptes ; auditer
ตรวจดู[v. exp.] (trūat dū) EN: inspect ; examine ; look over ; have a look at ; go over FR: scruter ; observer ; inspecter ; examiner
ตรวจการ[v.] (trūatkān) EN: go on a tour of inspection ; inspect ; patrol FR:
ตรวจคนเข้าเมือง[v. exp.] (trūat khon ) EN: inspect and check immigrants FR: contrôler l'immigration aux frontières
ตรวจสอบ[v.] (trūatsøp) EN: check ; inspect ; verify ; test ; audit ; monitor ; oversee ; review ; approve FR: vérifier ; examiner ; contrôler ; inspecter ; explorer ; réviser ; superviser ; tester ; approuver
ตรวจสอบอย่างละเอียด[v. exp.] (trūatsøp yā) EN: inspect carefully FR: inspecter minutieusement
ตรวจตรา[v.] (trūattrā) EN: examine ; inspect ; check ; check carefully ; patrol ; look around ; monitor ; oversee FR: inspecter ; passer en revue ; examiner ; surveiller
วิโลก[v.] (wilōk) EN: have a look at ; examine ; inspect FR:
วิโลกนะ[v.] (wilōkana) EN: have a look at ; examine ; inspect FR:
วินิจ[v.] (winit) EN: inspect FR:
ใบตรวจ[n. exp.] (bai trūat) EN: examination certificate ; inspection certificate FR:
เจ้าพนักงานตรวจโรงงาน[n. exp.] (jaophanakng) EN: factory inspection officer FR:
จเร[n.] (jarē) EN: inspector ; inspector general FR: inspecteur général [m]
จเรตำรวจ[n. exp.] (jarē tamrūa) EN: police inspector FR:
กักด่าน[v.] (kakdān) EN: confine for inspection ; quarantine ; be put under quarantine FR:
กักด่วน[v.] (kak dūan) EN: quarantine ; confine for inspection FR: mettre en quarantaine
การสุ่มตรวจ[n. exp.] (kān sum trū) EN: random inspection FR:
การตรวจ[n.] (kān trūat) EN: check ; checking ; inspection FR: vérification [f]
การตรวจโดยศุลกากร[n. exp.] (kān trūat d) EN: customs inspection FR:
การตรวจพิจารณาตามวาระ[n. exp.] (kān trūat p) EN: routine inspection [f] FR: examen de routine [m]
การตรวจซ้ำ[n. exp.] (kān trūat s) EN: double-check ; reinspection FR:
การตรวจสอบ[n.] (kān trūatsø) EN: audit ; inspection ; surveillance ; probe FR: examen [m] ; vérification [f] ; contrôle [m] ; audit [m]
การตรวจสอบโดยวิธีสุ่มตัวอย่าง[n. exp.] (kān trūatsø) EN: random inspection FR:
การตรวจสอบด้วยตา[n. exp.] (kān trūatsø) EN: visual inspection FR: contrôle visuel [m]
การตรวจสอบเป็นวาระ[n. exp.] (kān trūatsø) EN: periodic inspection FR:

inspect ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Waffenappell {m}arms inspection
attributive Prüfung {f}inspection by attributes
Abnahme {f}certification; inspection
Zollkontrolle {f}customs inspection; customs checkpoint
Revisionstür {f}inspection door
Wareneingangskontrolle {f}incoming goods inspection
Bauprüfung {f}inspection of building
Handlampe {f}inspection lamp
Prüfniveau {n}inspection level
Revisionsöffnung {f}inspection opening
Stablampe {f}inspection lamp
Variablen-Prüfung {f}inspection by variables
Gepäckkontrolle {f}luggage inspection
Fleischbeschauer {m}meat inspector
Erstprüfung {f}original inspection
Passkontrolle {f}passport inspection
Stichprobenprüfung {f}sampling inspection
Sortierprüfung {f}screening inspection
Oberflächenprüfung {f}surface inspection
Fahrzeuginspektion {f}vehicle inspection
Sichtkontrolle {f}visual control; visual inspection; visual check
Sichtprüfung {f}visual inspection

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า inspect
Back to top