ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

onlooker

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *onlooker*, -onlooker-

onlooker ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
onlooker (n.) ผู้เห็นเหตุการณ์ See also: ผู้ดูเหตุการณ์ Syn. spectator, bystander Ops. player, actor
English-Thai: HOPE Dictionary
onlooker(ออน'ลุคเคอะ) n. ผู้ชม
English-Thai: Nontri Dictionary
onlooker(n) ผู้ดู,ผู้ชม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้เฝ้าดู (n.) onlooker See also: observer, watcher, spectator, beholder Syn. ผู้เฝ้ามอง, ผู้สังเกตการณ์
ผู้เฝ้าดู (n.) onlooker See also: observer, watcher, spectator, beholder Syn. ผู้เฝ้ามอง, ผู้สังเกตการณ์
ผู้เฝ้ามอง (n.) onlooker See also: observer, watcher, spectator, beholder Syn. ผู้สังเกตการณ์
ผู้เฝ้ามอง (n.) onlooker See also: observer, watcher, spectator, beholder Syn. ผู้สังเกตการณ์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It is so transparent to even the least perspicacious onlooker that they have prostituted themselves for a few yen.มันเป็นเสียงประหลาดนะ ว่าไหม? พวกโลมาที่เรากำลังฟังเสียงอยู่นี่ ตอนนี้ตายหมดแล้ว
According to the Relationship Agreement, on the anniversary of our first date, he must take me to a nice dinner, ask about my day and engage in casual physical contact that a disinterested onlooker might mistake for intimacy.ในวันครบรอบ 1 ปีจากเดทแรกของเรา เขาต้องพาฉันไปดินเนอร์ที่ดีๆ ไถ่ถามว่าแต่ละวันเป็นไงบ้าง และมีความสัมพันธ์ทางกายบ้างเป็นครั้งคราว
Well, they're more like some crazy cult than onlookers.เอาล่ะพวกที่เหลือ เป็นกลุ่มคลั่งลัทธิและไทมุง
Look at all these curious onlookers!ดูที่เหล่า ผู้ชุมนุมที่กำลังสงสัย
He's sharing this murder with a crowd of onlookers.เขาแสดงการฆ่านี้กับผู้ชม

onlooker ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
当局者迷,旁观者清[dāng jú zhě mí, ㄉㄤ ㄐㄩˊ ㄓㄜˇ ㄇㄧˊ, pang2 guan1 zhe3 qing1, 当局者迷,旁观者清 / 當局者迷,旁觀者清] The onlooker sees more of the game

onlooker ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
無策無為[むさくむい, musakumui] (n) donothingism; do-nothing, plan-nothing (government, etc.); being an idle onlooker taking no steps to meet the situation
脇目;わき目[わきめ, wakime] (n) looking aside; (from the) eyes of an onlooker
袖手傍観[しゅうしゅぼうかん, shuushuboukan] (n,vs) looking on with folded arms (with one's hands in one's sleeves); remaining a passive onlooker
傍の者達[はたのものたち, hatanomonotachi] (n) onlookers; bystanders
傍観者[ぼうかんしゃ, boukansha] (n) onlooker; bystander
岡目[おかめ, okame] (n) onlooker; bystander
岡目八目;傍目八目[おかめはちもく, okamehachimoku] (n) (1) bystander's vantage point; outsider's better grasp of the situation; (exp) (2) onlookers see more of the game than the players do; lit
見物人[けんぶつにん, kenbutsunin] (n) spectator; sightseer; onlookers; (P)
観衆[かんしゅう, kanshuu] (n) spectators; onlookers; members of the audience; (P)
野次馬;弥次馬[やじうま, yajiuma] (n) (sens) curious onlookers; rubbernecks

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า onlooker
Back to top