ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

correct

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *correct*, -correct-

correct ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
correct (vt.) แก้ไขให้ถูกต้อง See also: ทำให้ถูกต้อง, ตรวจแก้, ตรวจให้ถูกต้อง Syn. right
correct (vt.) ตำหนิ See also: ตำหนิเพื่อแก้ไข Syn. castigate, chastise
correct (adj.) ถูกต้อง See also: ไม่มีผิดพลาด, แม่นยำ Syn. right
correction (n.) การแก้ไข See also: การตรวจแก้ Syn. revision, revising, improvement
correction (n.) การลงโทษ
correctional (adj.) ซึ่งเกี่ยวกับการแก้ไขให้ถูกต้อง
correctitude (n.) พฤติกรรมที่ถูกต้อง Syn. propriety
corrective (adj.) ที่เป็นการทำให้ถูกต้อง Syn. remedial, restorative
correctly (adv.) อย่างถูกต้อง See also: อย่างแม่นยำ Syn. aright, right Ops. incorrectly, wrong, wrongly
correctness (n.) ความถูกต้อง See also: ความเที่ยงตรง Syn. rightness Ops. incorrectness, wrongness
English-Thai: HOPE Dictionary
correct(คะเรคทฺ') {corrected,correcting,corrects} vt. ทำให้ถูกต้อง,แก้ไข,แก้,ตำหน' (เพื่อแก้ไข) ,ลงโทษ (เพื่อแก้ไข) ,ตรวจ,แก้,ต่อต้าน adj. ถูกต้อง,ไร้ความผิด,สมควร,เหมาะ,สอดคล้อง, See also: correctable adj. correctible adj. correctness n. ดูcorrect
correction(คะเรค'เชิน) n. การแก้ไข,การตรวจแก้,สิ่งที่ได้แก้ไข,การลงโทษ,การตำหนิ, Syn. rectification
correctitude(คะเรค'ทิทูด) n. ความถูกต้อง,ความประพฤติที่เหมาะสม, Syn. correctness
corrective(คะเรค'ทิฟว) adj. เป็นการแก้ไข,เป็นการรักษา n. วิธีการแก้ไขให้ถูกต้อง,สิ่งที่ใช้แก้ไขให้ถูกต้อง, Syn. improving
English-Thai: Nontri Dictionary
correct(adj) ถูกต้อง,เหมาะ,สมควร
correction(n) การตรวจ,การแก้ไข,การทำให้ถูกต้อง
corrective(adj) ซึ่งทำให้ถูก,เป็นการแก้ไข
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
correctable impressionรอยพิมพ์แก้ไขได้ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
correctionการดัดสันดาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
corrective exercise; exercise, therapeuticกายบริหารบำบัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
correctness proof๑. การพิสูจน์ความถูกต้อง๒. ข้อพิสูจน์ความถูกต้อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Correct Resultant Deformityแก้ไขความผิดปกติของรูปร่างที่เกิดขึ้น [การแพทย์]
Correctionการตรวจแก้ [การแพทย์]
Correctional institutionsทัณฑสถาน [TU Subject Heading]
Correctiveตัวแต่ง,แก้ไขความผิดปกติ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถูกทาง (adv.) in a correct way See also: methodically
ถูกวิธี (adv.) in a correct way See also: methodically Syn. ถูกทาง
เข้าตำรา (v.) be in a correct way See also: have a knack (of doing something), be according to tradition Syn. เข้าหลัก, เข้าเกณฑ์
ดัดนิสัย (v.) correct See also: chastise, reform, Syn. ดัดสันดาน
ดัดสันดาน (v.) correct See also: chastise Syn. ดัดนิสัย, สั่งสอน, ลงโทษ, แก้ไข
ข้อมูลจริง (n.) correct information See also: truth
แก้ตาเดิน (v.) correct the chesspath See also: retract a false move
แก้ที (v.) correct the chesspath See also: retract a false move Syn. แก้ตาเดิน
น้ำยาลบคำผิด (n.) correcting fluid
เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ (n.) correctional officer Syn. เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์
เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ (n.) correctional officer
อย่างถูกต้อง (adv.) correctly See also: rightly, exactly Syn. อย่างแม่นยำ
เที่ยง (adv.) correctly See also: accurately, exactly, precisely, stably Syn. ตรง, ถูกต้อง, เที่ยงตรง
กรมราชทัณฑ์ (n.) Department of Corrections
คลาดเคลื่อน (v.) be incorrect See also: be inexact, err, be in error, miss Syn. คลาด, พลาด Ops. ตรง, ถูกต้อง
ความไม่ถูกต้อง (n.) incorrectness See also: wrongness, inaccuracy, faulty Ops. ความถูกต้อง
ถูกต้อง (v.) be correct See also: be right, be accurate Syn. ถูก, ชอบ, ควร
ราชทัณฑ์ (n.) Department of Corrections Syn. กรมราชทัณฑ์
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I thought it would be impolite to correct youฉันคิดว่ามันไม่สุภาพที่จะแก้ไขคำพูดของคุณ
But it is rather difficult to write good and correct sentencesแต่มันค่อนข้างยากที่จะเขียนประโยคให้ดีและถูกต้อง
I think your theory maybe correctฉันคิดว่าทฤษฎีของคุณอาจถูกต้อง
I think I've filled in everything correctlyฉันคิดว่าฉันได้เติมทุกสิ่งถูกต้องหมดแล้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And while we're in the field of errors, I better correct one of mine.{\cHFFFFFF}And while we're in the field of errors, I better correct one of mine.
I am about to demonstrate the correct use of the identification triangle.ฉันจะแสดงให้เห็นถึง การใช้งานที่ถูกต้องของรูป สามเหลี่ยมประชาชน
Well, correct me if I'm wrong, gentlemen, but would you agree that we have been passing through the Sea of Time?ก็ไห้ฉันถูกต้องหากฉันผิดสุภาพบุรุษ แค่คุณจะเห็นว่าเราได้รับ ผ่านทะเลเวลา?
The correct term would be a coven of witches.คำที่ถูกน่าจะเรียกว่า รังแม่มด.
General Dyer is it correct that you ordered your troops to fire at the thickest part of the crowd?นายพลไดเยอร์ ถูกต้องแล้วหรือที่สั่งยิงใส่ ฝูงชนที่หนาแน่นเช่นนั้น
We don't have enough fuel until Earth is in the correct position which is three weeks away.เราไม่ได้มีเชื้อเพลิงเพียงพอ จนกว่าโลกอยู่ใน ตำแหน่งที่ถูกต้องซึ่งเป็นสาม สัปดาห์ที่ผ่านมา ไป ดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ สำหรับเราทั้งคู่
So I show him the schedule, and he says "It's not correct accounting procedure."แน่ล่ะ ใช่ คุณออกไปเร็วมาก
You were found guilty by a jury of your peers. The cops didn't follow the correct procedure with the evidence.อ่า ต้องขอโทษด้วยนะครับ
So now correct me if I'm wrong This looks like fun, this looks like funช่วยบอกฉันหน่อย ถ้าฉันพูดผิดไป/ มันเหมือนกับความสนุก เหมือนกับความสุข
No, Andrew, the correct response to "Good night" is "Good night."คำตอบที่ถูกสำหรับ"ราตรีสวัสดิ์"... คือ"ราตรีสวัสดิ์"
But the correct response to "Good night" is "Good night."แต่คำตอบที่ถูก คือ.. ราตรีสวัสดิ์
And also, if my schematics are correct I think I've come up with a method to make you a complete man.แล้วก็... ถ้าแผนไฟฟ้าของผมถูกต้อง เราจะได้วิธีที่จะทำให้คุณ

correct ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
俗字[sú zì, ㄙㄨˊ ㄗˋ, 俗字] common form of Chinese character (as opposed to etymologically correct form 正體字|正体字); same as 俗體字|俗体字
俗体字[sú tǐ zì, ㄙㄨˊ ㄊㄧˇ ㄗˋ, 俗体字 / 俗體字] common form of Chinese character (versus the etymologically correct form)
对症[duì zhèng, ㄉㄨㄟˋ ㄓㄥˋ, 对症 / 對症] correct diagnosis; to prescribe the right cure for an illness; to suit the medicine to the illness
正体字[zhèng tǐ zì, ㄓㄥˋ ㄊㄧˇ ㄗˋ, 正体字 / 正體字] correct form of a Chinese character (when the common form 俗字 differs); plain typeface (as opposed to bold or italics)
[duì, ㄉㄨㄟˋ, 对 / 對] couple; pair; to be opposite; to oppose; to face; for; to; correct (answer); to answer; to reply; to direct (towards sth); right
报时[bào shí, ㄅㄠˋ ㄕˊ, 报时 / 報時] give the correct time
反正[fǎn zhèng, ㄈㄢˇ ㄓㄥˋ, 反正] to put things back in order; to return to the correct path; in any event; come what may; whatever happens (I'm still sure it's right)
豪油[háo yóu, ㄏㄠˊ ㄧㄡˊ, 豪油] oyster sauce; correct spelling 蚝油
真意[zhēn yì, ㄓㄣ ㄧˋ, 真意] true meaning; correct interpretation
不错[bù cuò, ㄅㄨˋ ㄘㄨㄛˋ, 不错 / 不錯] correct; right; not bad; pretty good
劳改营[láo gǎi yíng, ㄌㄠˊ ㄍㄞˇ ˊ, 劳改营 / 勞改營] correctional labor camp
劳教所[láo jiào suǒ, ㄌㄠˊ ㄐㄧㄠˋ ㄙㄨㄛˇ, 劳教所 / 勞教所] correctional institution; labor camp
[kuāng, ㄎㄨㄤ, 匡] correct
对头[duì tóu, ㄉㄨㄟˋ ㄊㄡˊ, 对头 / 對頭] correct; normal; to be on good terms with; on the right track; right
感化[gǎn huà, ㄍㄢˇ ㄏㄨㄚˋ, 感化] corrective influence; to reform (a criminal); redemption (of a sinner); to influence (a malefactor to a better life); to guide sb back to the right path by repeated word and example
[jiǎo, ㄐㄧㄠˇ, 挢 / 撟] correct
正确[zhèng què, ㄓㄥˋ ㄑㄩㄝˋ, 正确 / 正確] correct; proper
矫味剂[jiǎo wèi jì, ㄐㄧㄠˇ ㄨㄟˋ ㄐㄧˋ, 矫味剂 / 矯味劑] corrective agent (e.g. adjusting taste of medicine); flavoring agent (e.g. peppermint in toothpaste)
吐字[tǔ zì, ㄊㄨˇ ㄗˋ, 吐字] diction; enunciation; to pronounce the words correctly (in opera)
[jiū, ㄐㄧㄡ, 纠 / 糾] gather together; to investigate; to entangle; correct
不对[bù duì, ㄅㄨˋ ㄉㄨㄟˋ, 不对 / 不對] incorrect; wrong; amiss; abnormal; queer
错字[cuò zì, ㄘㄨㄛˋ ㄗˋ, 错字 / 錯字] incorrect character; typo (in Chinese text)
[yì, ㄧˋ, 枻] oar; stand for correcting a bow
整治[zhěng zhì, ㄓㄥˇ ㄓˋ, 整治] to renovate; to restore; to repair; to restore a waterway by dredging; corrective punishment; to get sth ready
拨正[bō zhèng, ㄅㄛ ㄓㄥˋ, 拨正 / 撥正] set right; correct
端正[duān zhèng, ㄉㄨㄢ ㄓㄥˋ, 端正] upright; regular; proper; correct

correct ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジャストクロック[, jasutokurokku] (n) internal clock that is always correct (wasei
修正プログラム[しゅうせいプログラム, shuusei puroguramu] (n) {comp} (software) patch; updater (to correct a program flaw)
元い[もとい, motoi] (int) (1) (uk) (See 元へ) (in calisthenics) return to your original position!; (2) er, rather (used in speech to correct yourself)
元へ[もとへ, motohe] (int) (1) (in calisthenics) return to your original position!; (2) er, rather (used in speech to correct yourself)
切り直す;切りなおす[きりなおす, kirinaosu] (v5s) to correct cutting; to reshuffle (playing cards)
君子豹変[くんしひょうへん, kunshihyouhen] (n) (1) the wise readily adapt themselves to changed circumstances; the wise are quick to acknowledge their mistakes and correct them; (2) (in colloquial usage, ironically or as an excuse) the wise make no scruple in suddenly changing their demeanor
山が当たる;山が当る[やまがあたる, yamagaataru] (exp,v5r) to accurately guess what subjects will turn up on a test; to have one's predictions turn out correct
[しゅ, shu] (n) (1) cinnabar; vermillion; red; slightly-orange red; (2) red pigment (and ink made from same); (3) red text (as used to correct documents)
正字法[せいじほう, seijihou] (n) correct orthography
正定業[しょうじょうごう, shoujougou] (n) {Buddh} (See 阿弥陀仏,浄土宗) correct meditative activity (in Jodo, saying the name of Amitabha)
正書法[せいしょほう, seishohou] (n) (1) correct orthography; (2) reference format
正業[せいぎょう, seigyou] (n) (1) (abbr) {Buddh} (See 八正道) right action; (2) (See 正定業) correct meditative activity (in Jodo, saying the name of Amitabha)
矯角殺牛[きょうかくさつぎゅう, kyoukakusatsugyuu] (exp) trying to straighten the horns of a bull, and killing it in the process; trying to correct a small defect and ruining the whole thing; The cure is worse than the disease
言い直す;言直す;言いなおす[いいなおす, iinaosu] (v5s,vt) to correct oneself; to restate
逆子体操[さかごたいそう, sakagotaisou] (n) exercise regime to convert breech presentation; trying to correct an unborn child's improper position so that the head comes out first
違う[ちがう, chigau] (v5u,vi) (1) to differ (from); to vary; (2) to not be in the usual condition; (3) to not match the correct (answer, etc.); (4) (See 話が違う) to be different from promised; (P)
適正表示状態[てきせいひょうじじょうたい, tekiseihyoujijoutai] (n) {comp} visually correct
雅称[がしょう, gashou] (n) correct name; elegant name; name of poem
×[ばつ;ぺけ;ペケ, batsu ; peke ; peke] (n) (1) (See 罰点) x-mark (used to indicate an incorrect answer in a test, etc.); (2) (ペケ only) (uk) impossibility; futility; uselessness
アナスチグマート[, anasuchiguma-to] (n) anastigmat (compound lens corrected for astigmatism) (ger
いくない[, ikunai] (exp,adj-i) (incorrect conjugation of 良い) (See 良い・1) not good
ええ[, ee] (int) (1) yes; that is correct; right; (2) um; errr; (3) huh?; (4) grrr; gah; Must I?; (adj-f) (5) (ksb
エラーの検出と訂正[エラーのけんしゅつとていせい, era-nokenshutsutoteisei] (n) {comp} Error Checking and Correcting; ECC
エラー補正後[エラーほせいご, era-hoseigo] (n-adv,n-t) {comp} after error correction
エラー訂正[エラーていせい, era-teisei] (n) {comp} error correction
エラー訂正エンコーディング[エラーていせいエンコーディング, era-teisei enko-deingu] (n) {comp} error-correcting encoding
ガンマ補正[ガンマほせい, ganma hosei] (n) {comp} gamma correction
きちきち;キチキチ[, kichikichi ; kichikichi] (adj-na,adv-to,n) (1) (on-mim) jam-packed (physically or of schedule, etc.); (2) (used to denote a) grinding noise; (3) precisely; correctly (e.g. when working, etc.); (n) (4) (See 精霊飛蝗) acrida cinerea; oriental longheaded locust
きちんきちん[, kichinkichin] (adv-to,adv) correctly; properly; accurately
コレクション[, korekushon] (n) (1) collection; (2) correction; (P)
ポリティカルコレクトネス[, poriteikarukorekutonesu] (n) political correctness
やむ終えない[やむおえない, yamuoenai] (exp,adj-i) (incorrect variant of やむを得ない) (See やむを得ない) cannot be helped; unavoidable
やもう得ない[やもうえない, yamouenai] (exp,adj-i) (incorrect variant of やむを得ない) (See やむを得ない) cannot be helped; unavoidable
事後保全[じごほぜん, jigohozen] (n) {comp} corrective maintenance
事後保守[じごほしゅ, jigohoshu] (n) {comp} corrective maintenance
修正[しゅうせい, shuusei] (n,vs) amendment; correction; revision; modification; alteration; retouching; update; fix; (P)
修正テープ[しゅうせいテープ, shuusei te-pu] (n) (See 修正液) correction tape
修正液[しゅうせいえき, shuuseieki] (n) (See 修正テープ) correction fluid; correcting fluid; white out; Wite-out; Liquid Paper; Tipp-Ex
加筆[かひつ, kahitsu] (n,vs) correction; improvement; revision
勘校[かんこう, kankou] (n,vs) examination and correction
Japanese-English: COMDICT Dictionary
適正表示状態[てきせいひょうじじょうたい, tekiseihyoujijoutai] visually correct
エラーの検出と訂正[エラーのけんしゅつとていせい, era-nokenshutsutoteisei] Error Checking and Correcting (ECC)
エラー訂正[エラーていせい, era-teisei] error correction
エラー訂正符号[エラーていせいふごう, era-teiseifugou] Error-Correcting Code (ECC)
事後保全[じごほぜん, jigohozen] corrective maintenance
事後保守[じごほしゅ, jigohoshu] corrective maintenance
修正[しゅうせい, shuusei] fix (vs), correction, amendment
色補正[いろほせい, irohosei] color correction
訂正[いせい, isei] fix (vs), correction, amendment
誤り訂正[あやまりていせい, ayamariteisei] error correction
誤り訂正符号[あやまりていせいふごう, ayamariteiseifugou] error-correcting code
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
正解[せいかい, seikai] Thai: คำเฉลยที่ถูกต้อง English: correct
誤報[ごほう, gohou] Thai: รายงานข่าวผิดพลาด English: incorrect report

correct ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใช่[v.] (chai) EN: yes ; that's right ; it's correct ; all right ; right ; yeah (inf.) FR: oui ; c'est vrai ; c'est exact ; Affirmatif ! ; ouais (fam.)
ดัด[v.] (dat) EN: modify ; correct ; adapt ; alter ; rectify ; straighten ; adjust ; make fit FR: modifier ; corriger ; adapter ; redresser ; ajuster ; façonner
ดัดนิสัย[v.] (datnisai) EN: correct ; chastise FR: corriger
ดัดสันดาน[v.] (datsandān) EN: correct ; chastise FR: corriger ; défaire de
แก้[v.] (kaē) EN: correct ; rectify ; revise ; modify ; improve FR: corriger ; modifier ; rectifier ; réviser ; adapter ; améliorer
แก้ไข[v.] (kaēkhai) EN: correct ; rectify ; set right ; improve ; amend ; revise ; edit ; alter ; modify ; make improvements FR: corriger ; rectifier ; remédier ; pallier ; régler ; modifier ; réviser ; apporter des améliorations
แก้คำผิด[v. exp.] (kaē kham ph) EN: correct a mistake FR:
แก้ปรู๊ฟ[v. exp.] (kaē prūp) EN: correct the proofs FR: corriger les épreuves
เข้าแบบ[v.] (khaobaēp) EN: be right ; be correct FR:
เข้าแบบเข้าแผน[v.] (khaobaēpkha) EN: be right ; be correct FR:
เข้าร่องเข้ารอย ; เข้ารอย[X] (khaorǿngkha) EN: do what is expected ; act in the right way ; move in the right direction ; act in the correct manner ; conform ; fall into place FR:
แม่น[adj.] (maen) EN: accurate ; exact ; precise ; correct ; right FR: précis ; exact ; correct
แม่น[v.] (maen) EN: yes ; that's right ; it's correct ; all right ; right FR: oui ; exact ; c'est vrai ; c'est exact ; affirmatif !
แม่นยำ[v.] (maenyam) EN: be accurate ; be exact ; be correct ; be precise FR:
แม่นยำ[adj.] (maenyam) EN: accurate ; exact ; correct ; precise FR: précis ; exact ; correct
ไม่มีผิดพลาด[adj.] (mai mī phit) EN: correct FR: correct
เป๊ะ[v.] (pe) EN: be accurate ; be exact ; be correct ; be precise ; be definite FR: être exact
แปร[v.] (praē) EN: change ; be dynamic ; alter ; modify ; amend ; convert ; transform ; transmute ; distort ; interpret ; vary ; revise ; correct ; shift ; turn into ; become FR: changer ; se modifier ; se transformer ; varier
ปรับปรุงแก้ไข[v. exp.] (prapprung k) EN: rectify ; correct ; adjust ; improve ; remedy FR:
ร้อยกรอง[v.] (røikrøng) EN: revise ; correct ; alter ; change ; edit ; review FR: réviser
สังคายนา[v.] (sangkhāyanā) EN: check up ; sort out ; revise ; correct ; overhaul ; revamp ; review and revise FR:
สังคายนาย[v.] (sangkhāyanā) EN: check up ; sort out ; revise ; correct ; overhaul ; revamp ; review and revise FR:
สั่งสอน[v.] (sangsøn) EN: teach someone a lesson ; chasten ; discipline ; correct ; give someone a lesson ; punish ; chastise ; instruct FR: donner une bonne leçon ; faire la leçon ; réprimander ; chapitrer ; rappeler à l'ordre ; sermonner ; morigéner ; gourmander ; tancer (litt.)
เที่ยง[adj.] (thīeng) EN: accurate ; correct ; exact ; certain ; straight ; true FR: précis ; exact
เที่ยงตรง[adj.] (thīengtrong) EN: accurate ; exact ; correct ; certain ; upright ; impartial ; just FR: exact ; juste
ถูก[adj.] (thūk) EN: right ; correct ; accurate ; true FR: exact ; correct ; vrai ; juste
ถูกไหม[X] (thūk mai) EN: is that right ? FR: est-ce correct ?
ถูกต้อง[v.] (thūktǿng) EN: be accurate ; be right ; be correct FR: be correct
ถูกต้อง[adj.] (thūktǿng) EN: right ; correct ; accurate ; true ; authentic FR: correct ; exact ; vrai ; juste ; pertinent
ตรวจแก้[v.] (trūat kaē) EN: correct FR: corriger
ยุกต์[adj.] (yuk) EN: correct ; proper FR:
ยุติ-[pref.] (yutti-) EN: be right ; be correct FR:
เดาไม่ถูก[v. exp.] (dao mai thū) EN: be unable to guess ; cannot guess correctly FR:
เดาถูก[v. exp.] (dao thūk) EN: guess wright FR: évaluer correctement
เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์[n. exp.] (jaonāthī rā) EN: correctional officer FR:
เจ้าพนักงานราชทัณฑ์[n. exp.] (jaophanakng) EN: correctional officer FR:
การบำรุงรักษาแบบแก้ไข[n. exp.] (kān bamrung) EN: corrective maintenance (CM) FR:
การแก้[n.] (kān kaē) EN: FR: correction [f] ; rectification [f]
การแก้ไข[n.] (kān kaēkhai) EN: adaptation ; amendment ; solution ; correction ; improvment ; revision FR: correction [f] ; rectification [f] ; résolution [f]
การควบคุมแบบแก้ไข[n. exp.] (kān khūapkh) EN: corrective control FR:

correct ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
korrekt {adj} | korrekter | am korrektestencorrect | more correct | most correct
Spritzverstellung {f} [auto]advance corrector
Betragskorrektur {m}amount correction
Behebung {f} der Mängelcorrection of the defects
Korrekturzeichen {n}correction mark
Mängelbeseitigung {f}correction of faults
Erziehungsmaßregel {f}corrective method
Fürsorgeerziehung {f}corrective training
Korrekturmaßnahme {f}corrective action
vorbeugende Wartung {f}corrective maintenance
Kurskorrektur {f}course correction
Abdriftkorrektur {f}drift correction
Fehlerkorrekturcode {m}error correcting code
Anpassungstrafo {m}impedance corrector
Fehllieferung {f}incorrect delivery
inkorrekt; unrichtig {adj} | inkorrekter | am inkorrektestenincorrect | more incorrect | most incorrect
unsachgemäß {adj} | unsachgemäße Nutzungincorrect | incorrect usage
Zuchtmittel {n}means of correction
Gemischregelung {f} [auto]richness correction
Bereinigung {f}settlement; clearing up; validation; adjustment; correction
Fehler {m} | einen Fehler machen | Fehler über Fehler machen | auf einen Fehler hinweisen | absoluter Fehler | additiver Fehler | aktiver Fehler | behebbarer Fehler | gefährlicher Fehler | nicht zu behebender Fehler | passiver Fehler | relativer Fehler [math.] | sprachlicher Fehler | systematischer Fehler | ungefährlicher Fehler | vorübergehender Fehler | zufälliger Fehlermistake; error; fault | to make a mistake | to make mistake after mistake | to point out a mistake | absolute error | accumulated error | active fault | correctable error | dangerous fault | unrecoverable error | passive fault | relative error | language mistake | systematic error | harmless fault | transient error | random error

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า correct
Back to top