ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

finder

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *finder*, -finder-

finder ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
finder (n.) ระบบหาวัตถุใต้น้ำด้วยคลื่นเสียง See also: เครื่องส่งเสียงสะท้อนใต้น้ำ Syn. detector
finder (n.) นักสืบ (คำไม่เป็นทางการ) Syn. spy, detector
finder (n.) เครื่องจับภาพ See also: เครื่องค้นภาพ, เครื่องค้นหา
English-Thai: HOPE Dictionary
finder(ไฟ'เดอะ) n. ผู้ค้นหา,สิ่งที่ใช้ค้นหา,กล้องโทรทรรศน์,กล้องส่องทางไกล,กล้องดูภาพ,เครื่องวัด,เครื่องตรวจสอบ ตัวหาเป็นชื่อโปรแกรมที่อยู่ในระบบปฏิบัติการของเครื่องแมคอินทอช (ดูใน System Folder) ที่ทำหน้าที่จัดการ ในเรื่องสัญรูป (icon) การแสดงรายการต่าง ๆ ตลอดถึงการแสดงวินโดว์ การคัดลอก การย้าย และการลบแฟ้มข้อมูล หากไม่มี โปรแกรมนี้ การทำงานจะช้ากว่านี้ มาก เครื่องแมคอินทอช รุ่นใหม่ ๆ จะแสดงเป็นเมนูดัง ที่เห็นในภาพข้าง ๆ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
Finderไฟน์เดอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Blessed is he who, in the name of charity and goodwill, shepherds the weak through the valley of darkness, for he is truly his brother's keeper... and the finder of lost children.ความสุขคือคนที่อยู่ในชื่อขององค์กรการกุศลและความปรารถนาดีที่ คนเลี้ยงแกะที่อ่อนแอผ่านหุบเขาแห่งความมืด สำหรับเขาเป็นอย่างแท้จริงรักษาพี่ชายของเขา ...
Blessed is he who, in the name of charity and good will, shepherds the weak through the valley of darkness, for he is truly his brother's keeper... and the finder of lost children.ความสุขคือคนที่อยู่ในชื่อขององค์กรการกุศลและความปรารถนาดี คนเลี้ยงแกะที่อ่อนแอผ่านหุบเขาแห่งความมืด สำหรับเขาเป็นอย่างแท้จริงรักษาพี่ชายของเขา ...
Blessed is he who, in the name of charity and good will, shepherds the weak through the valley of darkness, for he is truly his brother's keeper and the finder of lost children.ความสุขคือคนที่อยู่ในชื่อขององค์กรการกุศลและความปรารถนาดี คนเลี้ยงแกะที่อ่อนแอผ่านหุบเขาแห่งความมืด สำหรับเขาเป็นอย่างแท้จริงรักษาพี่ชายของเขาและการค้นหาของเด็กที่หายไป
Put your finder up here against these words so the letters can't run off on youดูนี่ เอานิ้วชี้ไปที่ตัวหนังสือตรงนี้ ตัวหนังสือจะได้ไม่วิ่งหนี
"Greetings to you, the lucky finder of this golden ticket, from Mr. Willy Wonka.ขอแสดงความยินดีกับท่านที่ได้เจอบัตรทองใบนี้ จาก คุณ วิลลี่ วองก้า
Well, yes, but I found it in the box, and the laws of maritime salvage clearly state that the finder of a sunken treasure is the owner of the treasure.ก็ใช่ แต่ว่าฉัน เป็นคนเจอมันในกล่องนั่น กฎการกู้ซากระบุ เอาไว้อย่างชัดเจนว่า ผู้ที่พบสมบัติ ที่จมอยู่นั้น
How is our treasure chest finder doing?วิธีการคือการค้นหาหีบสมบัติของเรา ทำอะไรอยู่?
Take this down. Smurfy Thing Finder trial 1.03.บันทึกที ทดสอบเครื่องสแกนสารสเมิร์ฟ 1.03
Smurfy Thing Finder for four small Smurfs.เครื่องสแกนสารสเมิร์ฟ ของสเมิร์ฟเล็กๆ สี่ชีวิต
Finders-keepers, Abooboo.ใครเจอ ใครได้ อะบูบู
I found it. Finders keepers, losers weepers.แต่ผมเจอมัน ทิ้งแล้วทิ้งเลยสิ อย่ามาขี้ตู่กัน
The one thing you don't wanna do is miss with the stud-finder.สิ่งหนึ่งที่คุณไม่อยาก ให้เกิดคือผิดพลาดกับปุ่ม

finder ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
探路者[Tàn lù zhě, ㄊㄢˋ ㄌㄨˋ ㄓㄜˇ, 探路者] Pathfinder, NASA spacecraft sent to Mars in 1977

finder ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
レンジファインダー[, renjifainda-] (n) range finder
拾い主[ひろいぬし, hiroinushi] (n) the finder
拾得者[しゅうとくしゃ, shuutokusha] (n) a finder
距離計[きょりけい, kyorikei] (n) range finder
ファインダー(P);ファインダ[, fainda-(P); fainda] (n) finder; (P)
マルチファインダ[, maruchifainda] (n) {comp} MultiFinder
先駆者[せんくしゃ, senkusha] (n) pioneer; trailblazer; groundbreaker; pathfinder; herald; forerunner
自動方向探知機[じどうほうこうたんちき, jidouhoukoutanchiki] (n) automatic direction finder; ADF
草分け[くさわけ, kusawake] (n) pioneer; pathfinder; originator; founder; trailblazer; (P)
魚群探知機[ぎょぐんたんちき, gyoguntanchiki] (n) fishfinder

finder ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คนที่เก็บได้[n. exp.] (khon thī ke) EN: finder FR:
เครื่องวัดสัญญาณดาวเทียม[n. exp.] (khreūangwat) EN: satellite finder FR:
ผู้เก็บได้ซึ่งทรัพย์สินหาย[n. exp.] (phū kep dāi) EN: finder of lost property FR:
ตาหาเรื่อง[X] (tā hāreūang) EN: be a faultfinder FR:

finder ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Richtungsfinder {m}direction finder
Finder {m} | Finder
Panorama-Durchsichtsucher {m}panorama optical finder
erfinderisch; erfindungsreich {adj} | nicht erfinderischinventive | uninventive
Miterfinder {m}; Miterfinderin
Entfernungsmesser {m}range finder; distance meter
Pfadfinder {m} | Pfadfinder
Sucher {m} [photo.]finder; view-finder
Sucherkamera {f}range-finder camera

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า finder
Back to top