ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

illustration

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *illustration*, -illustration-

illustration ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
illustration (n.) การให้ตัวอย่างประกอบ See also: การแสดงด้วยตัวอย่าง, การใส่ตัวอย่าง Syn. case, example, instance, model, sample
illustration (n.) ภาพประกอบ See also: รูปประกอบ Syn. drawing, painting, picture
English-Thai: HOPE Dictionary
illustration(อิลัสเทร'เชิน) n. ภาพประกอบ,ภาพอธิบาย,การอธิบายด้วยภาพประกอบ,การยกตัวอย่าง,ความชัดเจน., Syn. picture
English-Thai: Nontri Dictionary
illustration(n) การแสดง,ภาพประกอบ,อุทาหรณ์,การยกตัวอย่าง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
illustrationนิทัศน์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Illustrationภาพประกอบ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ภาพประกอบ (n.) illustration Syn. ภาพอธิบาย
ภาพอธิบาย (n.) illustration Syn. ภาพประกอบ
รูปประกอบ (n.) illustration Syn. ภาพประกอบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This key section uncovered tonight, and obtained exclusively by CNN shows an illustration of a human figure inside a geometric structure of some kind.นี้ส่วนสำคัญเปิดในคืนนี้ และได้รับโดยเฉพาะซีเอ็นเอ็น แสดงให้เห็นภาพของร่างมนุษย์
Yet another illustration of the fundamental selfishness of suicide.ภาพลวงตาของการฆ่าตัวตายเพราะความเห็นแก่ตัว
Saw his illustration of their hygiene.เห็นภาพวาดสุขลักษณะของพวกเขา
This is an illustration Dr. Gray of why I hate doing it.มันเป็นการแสดง ดร เกรย์ ซึ่งผมไม่อยากทำเลย
And I've also studied biomedical illustration at American University.และฉันยังเรียนการแสดงภาพทาง ชีววิทยาทางการแพทย์ ที่มหาวิทยาลัยอเมริกัน
Help us, with an illustration from your storybook marriage.จะเอาภาพประกอบในนิทานชีวิต แต่งงานของแม่มาช่วยเรา
He painted it as an illustration of Dante's Inferno.เขาวาดภาพนรกภูมิของดันเต
There was an illustration that showed a gate like the one we saw being built.แน่นอนละ มันมีภาพวาดประตูเหมือนที่เราเห็นถูกสร้างอยู่
Sent all my flight plans, illustrations of the vessel never heard anything back saying I couldn't launch.ถึงแผนการบินของผม พร้อมภาพประกอบเป็นรูปภายในยาน... ...แต่ก็ไม่เคยได้ยินอะไรแม้แต่คำสั่งห้าม
You are an illustration. Why am I talking to you?คุณเป็นภาพที่ผมคิดเอง ทำไมผมต้องคุยกับคุณด้วยล่ะ?
I'm sorry to interrupt. You have to let the folks at home see this illustration.ผมอยากให้ผู้ชมเห็นภาพด้วย
He had illustrations of monsters in some of his books.มีภาพวาดสัตว์ประหลาด ปรากฎอยู่ในหนังสือ ของเขาด้วย

illustration ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
图谱[tú pǔ, ㄊㄨˊ ㄆㄨˇ, 图谱 / 圖譜] archive of graphics (e.g. maps, documents or botanical figures); atlas; collection of illustrations or sheet music
插图[chā tú, ㄔㄚ ㄊㄨˊ, 插图 / 插圖] illustration
插画[chā huà, ㄔㄚ ㄏㄨㄚˋ, 插画 / 插畫] illustration

illustration ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
イラストレーション[, irasutore-shon] (n) illustration
法廷画[ほうていが, houteiga] (n) courtroom sketch; courtroom illustration
イラスト[, irasuto] (n) (abbr) (See イラストレーション) illustration; (P)
[れい(P);ためし, rei (P); tameshi] (n,pref,adj-no) (1) custom; practice; habit; usual; (2) (れい only) said; aforementioned; (3) instance; example; case; illustration; usage; (4) precedent; (5) (れい only) annual; (P)
刷り込む;すり込む;刷込む(io)[すりこむ, surikomu] (v5m,vt) to insert (an illustration); to stencil (a pattern); to print on
[ず, zu] (n,n-suf) (1) drawing; picture; diagram; figure; illustration; chart; graph; (2) sight; scene; (P)
図示[ずし, zushi] (n,vs) illustration; showing in graphic form or by diagram; (P)
図解(P);圖解(oK)[ずかい, zukai] (n,vs,adj-no) schematic; schema; illustration; explanatory diagram; (P)
実例[じつれい, jitsurei] (n) example; illustration; precedent; (P)
絵図[えず, ezu] (n) illustration; drawing
絵日記[えにっき, enikki] (n) diary with illustrations
色図鑑[いろずかん, irozukan] (n) reference book with colour illustrations (color)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
図表一覧[ずひょういちらん, zuhyouichiran] list of illustrations

illustration ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นิทัศน์[n.] (nithat) EN: illustration FR: illustration [f]
นิเทศ[n.] (nithēt) EN: demonstration ; information ; explanation ; illustration FR:
ภาพ[n.] (phāp) EN: picture ; painting ; drawing ; photograph ; portrait FR: image [f] ; illustration [f] ; photo [f] ; photographie [f] ; portrait [m] ; figure [f] ; cliché [m] ; représentation [f] ; vision [f] ; images télévisées [fpl]
ภาพขวามือ[n. exp.] (phāp khwā m) EN: FR: illustration de droite [f] ; photo de droite [f]
ภาพประกอบ[n.] (phāpprakøp) EN: illustration FR: illustration [f]
ภาพที่...[n. exp.] (phāp thī ..) EN: FR: figure n° ... ; illustration n° ... ; photo n° ...
ภาพวาด[n. exp.] (phāp wāt) EN: painting ; drawing ; illustration FR: dessin [m] ; illustration [f]
ภาพวาดทางวิทยาศาสตร์[n. exp.] (phāp wāt th) EN: scientific illustration FR: illustration scientifique [f]
รูป[n.] (rūp) EN: photo ; photograph ; picture ; drawing ; painting ; illustration ; image ; portrait FR: photo [f] ; image [f] ; illustration [f] ; dessin [m]
รูปภาพ[n.] (rūpphāp) EN: picture ; photograph ; drawing ; painting ; illustration ; image ; portrait FR: photographie [f] ; image [f] ; peinture [f] ; reproduction [f]
รูปประกอบ[n.] (rūpprakøp) EN: illustration [f] FR: illustration [f]
รูปแสดง...[n. exp.] (rūp sadaēng) EN: FR: illustration de … [f] ; photo illustrant … [f]
ตัวอย่าง[n.] (tūayāng) EN: example ; sample ; model ; instance FR: exemple [m] ; échantillon [m] ; spécimen [m] ; illustration [f] ; parangon [m] (vx - litt.)
ตัวอย่างประกอบ[n. exp.] (tūayāng pra) EN: illustration ; example ; illustrative example FR:
ภาพประกอบเรื่อง[n. exp.] (phāpprakøp ) EN: illustrations FR: illustrations [fpl]
รูป[n.] (rūp) EN: [classif.: photograph, picture, drawing, painting, illustration, image, portrait] FR: [classif. : images, peintures, photographies, signes, symboles]

illustration ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bildmontage {f}composite illustration
Veranschaulichung {f} | zur Veranschaulichungillustration | as an illustration
Illustrationsvermerk {m}statement of illustrations

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า illustration
Back to top