ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

critic

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *critic*, -critic-

critic ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
critic (n.) นักวิจารณ์
critic (n.) ผู้ที่ชอบติเตียน See also: ผู้ที่ชอบจับผิด Syn. faultfinder, carper
critical (adj.) เกี่ยวกับการวิจารณ์
critical (adj.) จำเป็น Syn. crucial, significant
critical (adj.) ซึ่งเป็นช่วงอันตราย (โรค) See also: ซึ่งเป็นช่วงที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันของโรค
critical (adj.) ที่ชอบจับผิด Syn. censorious, faultfinding
critical (adj.) เป็นช่วงอันตราย See also: คับขัน Syn. dangerous, risky
critically (adv.) โดยเป็นช่วงอันตราย
criticise (n.) การด่าว่า See also: การตำหนิ, การว่ากล่าว Syn. blame
criticism (n.) การประเมินผลงาน Syn. study, analysis
criticism (n.) การวิจารณ์ Syn. caviling, carping
criticism (n.) บทวิจารณ์
criticize (vt.) วิจารณ์ See also: แสดงความคิดเห็น Syn. study, probe
criticize (vi.) วิจารณ์ See also: แสดงความคิดเห็น
criticize heavily (vt.) ตำหนิ See also: ติเตียน, วิจารณ์
English-Thai: HOPE Dictionary
critic(คริท'ทิค) n. นักวิจารณ์,ผู้วิเคราะห์,ผู้ติชม,ผู้ชอบนินทา, Syn. connoisseur
critical(คริท'ทิเคิล) adj. เกี่ยวกับการวิจารณ์,เกี่ยวกับการวิเคราะห์,ซึ่งติเตียน,เกี่ยวกับความเป็นความตาย,เกี่ยวกับวิกฤติกาล,อันตราย,เกี่ยวกับจุดเปลี่ยนแปลงหรือจุดวิกฤตบนเส้นโค้ง, See also: criticalness n. ดูcritical, Syn. censor
criticaster(คริท'ทิแคสเทอะ) n. ผุ้วิจารณ์ชั้นเลว., See also: criticastry n.
criticise(คริท'ทิไซซ) n. = criticize
criticism(คริท'ทิซิสซึม) n. การวิจารณ์,การติเตียน,การจับผิด,บทวิจารณ์,วิธีการวิจารณ์
criticize(คริท'ทิไซซ) {criticized,criticizing,criticizes} vi.,vt. วิจารณ์,จับผิด., Syn. evaluate
English-Thai: Nontri Dictionary
critic(n) นักวิจารณ์,นักวิเคราะห์,ผู้ติ
critical(adj) วิกฤติอันตราย,เกี่ยวกับการวิจารณ์
criticism(n) การวิจารณ์,การวิเคราะห์,การติเตียน,บทวิจารณ์
criticize(vt) วิจารณ์,วิเคราะห์,ติเตียน,จับผิด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
criticalวิกฤต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Criticalวิกฤต,อาจมีอันตราย [การแพทย์]
Critical discourse analysisการวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ [TU Subject Heading]
Criticismวิจารณ์ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้วิจารณ์ (n.) critic See also: reviewer, judge, analyst Syn. นักวิจารณ์
คับขัน (adj.) critical See also: trouble, urgent, emergent, tight, crisis, imperative Syn. ฉุกเฉิน, เดือดร้อน, ลำบาก
ร้ายแรง (adj.) critical See also: crucial, serious Syn. อันตราย, รุนแรง, น่ากลัว
ลำบาก (adj.) critical See also: trouble, urgent, emergent, tight, crisis, imperative Syn. ฉุกเฉิน, เดือดร้อน
วิกฤต (adj.) critical See also: risky, serious, dangerous, perilous Syn. วิกฤต
วิกฤติ (adj.) critical See also: crucial, serious Syn. ร้ายแรง, อันตราย, รุนแรง, น่ากลัว
หน้าสิ่วหน้าขวาน (adj.) critical See also: dangerous, serious
ขั้นวิกฤติ (n.) critical point
จุดวิกฤติ (n.) critical point Syn. ขั้นวิกฤติ
ภาวะคับขัน (n.) critical situation See also: emergency period
การวิจารณ์ (n.) criticism See also: review
การวิจารณ์ (n.) criticism See also: review, comment Syn. การวิพากษ์วิจารณ์, การวิเคราะห์วิจารณ์
การวิพากษ์ (n.) criticism See also: review, comment Syn. การวิพากษ์วิจารณ์, การวิจารณ์, การวิเคราะห์วิจารณ์
การวิพากษ์วิจารณ์ (n.) criticism See also: review, comment Syn. การวิจารณ์, การวิเคราะห์วิจารณ์
การวิเคราะห์วิจารณ์ (n.) criticism See also: review, comment Syn. การวิพากษ์วิจารณ์, การวิจารณ์
ข้อติชม (n.) criticism See also: comment, remark Syn. คำติชม
ข้อวิจารณ์ (n.) criticism Syn. ข้อวิพากษ์วิจารณ์, คำวิจารณ์
ข้อวิพากษ์วิจารณ์ (n.) criticism Syn. คำวิจารณ์
คำตำหนิ (n.) criticism See also: reproach, reprimand, censure, reprove, rebuke Syn. คำติเตียน Ops. คำชม
คำตำหนิติเตียน (n.) criticism See also: reproach, reprimand, censure, reprove, rebuke Syn. คำตำหนิ Ops. คำชม
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I can accept constructive criticismฉันสามารถยอมรับคำวิจารณ์ที่สร้างสรรค์ได้
I don't have the right to criticize othersฉันไม่มีสิทธิ์ที่จะไปวิพากษ์วิจารณ์ใครเขา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Delay your windy departure until this evening so that I may match this formidable feast with a modest meal of my own; the victor be determined by the eminent culinary critic Alexis Chandler Weinberg whose impeccable taste has only grown more precise and uเลื่อนเวลาที่เธอคิดจะไปซะ ข้างนอกลมแรง อย่างน้อยก็คืนนี้ แข่งกันด้วยอาหาร ว่าจะเป็นมื้อยุ่งยากของเธอ กับอาหารง่ายๆของฉัน ผู้ชนะจะถูกตัดสินโดย
That critic sure deserves it!การตัดสินนั้น แน่นอนว่าควรจะได้รับมัน
In many ways, the work of a critic is easy.ในหลายๆทาง งานของนักวิจารณ์เป็นงานง่าย
But there are times when a critic truly risks something and that is in the discovery and defense of the new.แต่ก็มีเวลาที่นักวิจารณ์ได้เสี่ยงอย่างแท้จริง และนั่นคือความเสี่ยงในการค้นพบ และปกป้องสิ่งใหม่ๆ
What are you, a food critic or something?เธอเป็นอะไร นักวิจารณ์อาหารเหรอ หรืออะไรสักอย่าง
Come on, Castle. How mean can this critic be?ไม่เอาน่า แคสเซิล นักวิจารณ์ใจร้ายได้แค่ไหน
You know, I read this article by a film critic once, who said if he could have one wish, it would be to watch his favorite movie again for the first time.รู้ไหม ผมเคยอ่านบทความของนักวิจารณ์หนังคนนึง เขาบอกว่า ถ้าเขาขอพรได้หนึ่งครั้ง เขาจะขอให้ได้ดูหนังเรื่องโปรดของเขาใหม่อีกรอบ เป็นครั้งแรก
He's the theater critic for The McKinley Muckraker.เฮ้ เธอจะเชื่อเค้าไม่ได้นะ
"According to food critic Gustav York,จากคำกล่าวของนักวิจารณ์อาหาร กุสต๊าฟ ยอร์ค
♪ To crash the critic saying ♪#เพื่อกลบเสียงวิจารณ์ทั้งหลายที่บอกว่า#
Listen, Dr Rumack says the sick people are in critical condition.ฟังนะ หมอรูแม็คบอกว่า คนป่วยอาการหนักมาก
Why don't you offer some constructive criticism?ทำไมคุณไม่เสนอบทวิจารณ์ที่ช่วยให้พัฒนาบางอย่างขึ้น

critic ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
弹斥[tán chì, ㄊㄢˊ ㄔˋ, 弹斥 / 彈斥] accuse and criticize
针砭[zhēn biān, ㄓㄣ ㄅㄧㄢ, 针砭 / 針砭] acupuncture; criticism
不吝珠玉[bù lìn zhū yù, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄣˋ ㄓㄨ ㄩˋ, 不吝珠玉] lit. do not begrudge gems of wisdom (成语 saw, humble expr.); fig. Please give me your frank opinion.; Your criticism will be most valuable.
[jiào, ㄐㄧㄠˋ, 挍] compare; criticize
反批评[fǎn pī píng, ㄈㄢˇ ㄆㄧ ㄆㄧㄥˊ, 反批评 / 反批評] counter-criticism
危急[wēi jí, ㄨㄟ ㄐㄧˊ, 危急] critical; desperate (situation)
坎儿[kǎn r, ㄎㄢˇ ㄖ˙, 坎儿 / 坎兒] critical juncture; key moment
夹批[jiā pī, ㄐㄧㄚ ㄆㄧ, 夹批 / 夾批] critical annotations between the lines
夹板气[jiā bǎn qì, ㄐㄧㄚ ㄅㄢˇ ㄑㄧˋ, 夹板气 / 夾板氣] criticized by both sides
批判[pī pàn, ㄆㄧ ㄆㄢˋ, 批判] criticize
批评家[pī píng jiā, ㄆㄧ ㄆㄧㄥˊ ㄐㄧㄚ, 批评家 / 批評家] critic
批评者[pī píng zhě, ㄆㄧ ㄆㄧㄥˊ ㄓㄜˇ, 批评者 / 批評者] critic; person who complains
批语[pī yǔ, ㄆㄧ ㄩˇ, 批语 / 批語] criticism; commentary
紧要[jǐn yào, ㄐㄧㄣˇ ㄧㄠˋ, 紧要 / 緊要] critical; crucial; vital
临界[lín jiè, ㄌㄧㄣˊ ㄐㄧㄝˋ, 临界 / 臨界] critical; boundary
临界状态[lín jiè zhuàng tài, ㄌㄧㄣˊ ㄐㄧㄝˋ ㄓㄨㄤˋ ㄊㄞˋ, 临界状态 / 臨界狀態] critical state; criticality
临界质量[lín jiè zhì liàng, ㄌㄧㄣˊ ㄐㄧㄝˋ ㄓˋ ㄌㄧㄤˋ, 临界质量 / 臨界質量] critical mass
临界点[lín jiè diǎn, ㄌㄧㄣˊ ㄐㄧㄝˋ ㄉㄧㄢˇ, 临界点 / 臨界點] critical point; boundary point
险症[xiǎn zhèng, ㄒㄧㄢˇ ㄓㄥˋ, 险症 / 險症] critical illness
[yì, ㄧˋ, 议 / 議] criticize; discuss
非议[fēi yì, ㄈㄟ ㄧˋ, 非议 / 非議] criticize
夹当[jiā dāng, ㄐㄧㄚ ㄉㄤ, 夹当 / 夾當] crucial moment; critical time
三家村[Sān jiā cūn, ㄙㄢ ㄐㄧㄚ ㄘㄨㄣ, 三家村] lit. village of three households; name of essay column in Beijing newspaper from 1961-1966, written by Deng Tuo 鄧拓|邓拓, Wu Han 吳晗|吴晗 and Liao Mosha 廖沫沙, criticized as anti-party during the Cultural Revolution
治病救人[zhì bìng jiù rén, ㄓˋ ㄅㄧㄥˋ ㄐㄧㄡˋ ㄖㄣˊ, 治病救人] cure the sickness to save the patient; criticize a person in order to help him
谴责[qiǎn zé, ㄑㄧㄢˇ ㄗㄜˊ, 谴责 / 譴責] denounce; condemn; criticize
濒危[bīn wēi, ㄅㄧㄣ ㄨㄟ, 濒危 / 瀕危] endangered (species); in imminent danger; critically ill
严词[yán cí, ㄧㄢˊ ㄘˊ, 严词 / 嚴詞] forceful (criticism etc); to use strong words
争臣[zhēng chén, ㄓㄥ ㄔㄣˊ, 争臣 / 爭臣] minister not afraid to give forthright criticism
严重[yán zhòng, ㄧㄢˊ ㄓㄨㄥˋ, 严重 / 嚴重] grave; serious; severe; critical
沉重[chén zhòng, ㄔㄣˊ ㄓㄨㄥˋ, 沉重] heavy; hard; serious; critical
伪善[wěi shàn, ㄨㄟˇ ㄕㄢˋ, 伪善 / 偽善] hypocritical
吃紧[chī jǐn, ㄔ ㄐㄧㄣˇ, 吃紧 / 吃緊] in short supply; dire; tense; critical; hard-pressed; important
妄下雌黄[wàng xià cí huáng, ㄨㄤˋ ㄒㄧㄚˋ ㄘˊ ㄏㄨㄤˊ, 妄下雌黄 / 妄下雌黃] to alter a text indiscriminately (成语 saw); to make irresponsible criticism
[xǐng, ㄒㄧㄥˇ, 省] introspection; to examine oneself critically; awareness; to visit (an elderly relative)
鸳鸯蝴蝶派[yuān yang hú dié pài, ㄩㄢ ㄧㄤ˙ ㄏㄨˊ ㄉㄧㄝˊ ㄆㄞˋ, 鸳鸯蝴蝶派 / 鴛鴦蝴蝶派] Mandarin ducks and butterfly (i.e. love birds) literary school around 1900, criticized as populist and romantic by socialist realists
无话可说[wú huà kě shuō, ˊ ㄏㄨㄚˋ ㄎㄜˇ ㄕㄨㄛ, 无话可说 / 無話可說] (idiom) to have no other alternative; (idiom) above criticism; perfect
雌黄[cí huáng, ㄘˊ ㄏㄨㄤˊ, 雌黄 / 雌黃] orpiment; arsenic trisulphide As2S3; make changes in writing; malign; criticize without grounds
他山之石可以攻玉[tā shān zhī shí kě yǐ gōng yù, ㄊㄚ ㄕㄢ ㄓ ㄕˊ ㄎㄜˇ ㄧˇ ㄍㄨㄥ ㄩˋ, 他山之石可以攻玉] lit. the other mountain's stone can polish jade (成语 saw); to improve oneself by accepting criticism from outside; to borrow talent from abroad to develop the nation effectively
小惩大诫[xiǎo chéng dà jiè, ㄒㄧㄠˇ ㄔㄥˊ ㄉㄚˋ ㄐㄧㄝˋ, 小惩大诫 / 小懲大誡] lit. to punish a little to prevent a lot (成语 saw); to criticize former mistakes firmly to prevent large scale repetition
惩前毖后[chéng qián bì hòu, ㄔㄥˊ ㄑㄧㄢˊ ㄅㄧˋ ㄏㄡˋ, 惩前毖后 / 懲前毖後] lit. to punish those before to prevent those after (成语 saw); to criticize former mistakes firmly to prevent them happening again

critic ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
クリティック[, kuriteikku] (n) critic
一言居士[いちげんこじ;いちごんこじ, ichigenkoji ; ichigonkoji] (n) person who is ready to comment on every subject; ready critic
CIS[シーアイエス, shi-aiesu] (n) (1) (See 独立国家共同体) Commonwealth of Independent States; CIS; (2) critical incident stress; CIS
ぎゅう[, gyuu] (adv,adv-to) (1) (on-mim) squeezing something tightly; sound made by someone (or something) being squeezed; (2) criticizing someone severely; sound made by someone being criticized; (n) (3) (col) hug
クリティカル[, kuriteikaru] (n,adj-na) critical
クリティカルエラー[, kuriteikaruera-] (n) {comp} critical error
クリティカルエラーハンドラ[, kuriteikaruera-handora] (n) {comp} critical-error handler
クリティカルセクション[, kuriteikarusekushon] (n) {comp} critical section
クリティカルパス[, kuriteikarupasu] (n) critical path
クリティカルパス法[クリティカルパスほう, kuriteikarupasu hou] (n) {comp} critical path method
クリティシズム[, kuriteishizumu] (n) criticism
ダイアクリティカルマーク[, daiakuriteikaruma-ku] (n) diacritical mark
ダイアクリティック[, daiakuriteikku] (adj-f) (1) (See ダイアクリティカルマーク) diacritic; (n) (2) diacritical mark
フェミニズム批評[フェミニズムひひょう, feminizumu hihyou] (n) feminist criticism
マクロン[, makuron] (n) macron (diacritical mark)
一触即発[いっしょくそくはつ, isshokusokuhatsu] (n,adj-no) critical (touch and go) situation; explosive situation
一隻眼[いっせきがん, issekigan] (n) sharp eye; critical eye; discerning eye; an opinion
下馬評[げばひょう, gebahyou] (n) rumor; rumour; gossip; speculation; irresponsible criticism; hearsay
云々;云云[うんぬん, unnun] (exp) (1) and so on; and so forth; (n,vs) (2) comment; criticism
公論[こうろん, kouron] (n) public opinion; unbiased criticism; unbiassed criticism; (P)
処士横議[しょしおうぎ, shoshiougi] (n) wayward (irresponsible) criticisms of political matters by private citizens
劇評[げきひょう, gekihyou] (n) drama criticism
匿名批評[とくめいひひょう, tokumeihihyou] (n) anonymous criticism
印象批評[いんしょうひひょう, inshouhihyou] (n) impressionistic criticism
危うい[あやうい, ayaui] (adj-i) (1) dangerous; risky; hazardous; perilous; precarious; (2) in danger; in jeopardy; critical; grave; at risk; (3) uncertain; unreliable; insecure; unsteady; doubtful; (4) close (i.e. a close call); narrow; (P)
危ない[あぶない, abunai] (adj-i) (1) dangerous; risky; hazardous; perilous; precarious; (2) in danger; in jeopardy; critical; grave; at risk; (3) uncertain; unreliable; insecure; unsteady; doubtful; (4) close (i.e. a close call); narrow; (int) (5) look out!; watch out!; (P)
危なっかしい[あぶなっかしい, abunakkashii] (adj-i) dangerous; critical; grave; uncertain; unreliable; limping; narrow; close; watch out
危篤[きとく, kitoku] (n,adj-no) critical illness; on the verge of death; (P)
厄年[やくどし, yakudoshi] (n,adj-no) unlucky year; critical age; (P)
厳しい批評[きびしいひひょう, kibishiihihyou] (n) severe criticism
口喧しい;口やかましい[くちやかましい, kuchiyakamashii] (adj-i) (1) nagging; critical; (2) talkative; gossipy
口性無い;口性ない;口さがない[くちさがない, kuchisaganai] (adj-i) gossipy; abusive; critical; jabbering
吊上げ;吊し上げ;吊るし上げ;つるし上げ[つるしあげ, tsurushiage] (n) (1) hung up; hoist; (2) denounced; severely criticised; kangaroo court
場慣れ;場馴れ[ばなれ, banare] (n,vs) experience; being accustomed (to something); poise in a critical situation
夢判断[ゆめはんだん, yumehandan] (n) interpretation of dreams; dream reading; oneirocriticism; oneiroscopy
寂寞;寂莫(iK)[せきばく;じゃくまく, sekibaku ; jakumaku] (n) (1) loneliness; desolation; (adj-t,adv-to,adj-no) (2) lonely; lonesome; dreary; desolate; deserted; (3) harsh (words); cutting (criticism); (vs) (4) to separate in thought; to consider as independent
[やま, yama] (n,ctr) (1) mountain; hill; (2) mine (e.g. coal mine); (3) heap; pile; (n) (4) crown (of a hat); thread (of a screw); tread (of a tire); (5) climax; peak; critical point; (6) guess; speculation; (7) (used by policemen, crime reporters, etc.) criminal case; crime; (8) (See 山鉾) festival float (esp. one mounted with a decorative halberd); (n-pref) (9) wild; (P)
崖っ縁;崖っぷち[がけっぷち, gakeppuchi] (n) (uk) edge (e.g. of a cliff, precipice); critical point or moment
弁難[べんなん, bennan] (n,vs) denunciation; criticism
必要不可欠[ひつようふかけつ, hitsuyoufukaketsu] (n,adj-na) essential; indispensable; imperative; necessary; compelling, vital, critical
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ダイアクリティカルマーク[だいあくりていかるまーく, daiakuriteikaruma-ku] diacritic mark
危機的[ききてき, kikiteki] critical
危険地域[きけんちいき, kikenchiiki] critical section
危険域[きけんいき, kiken'iki] critical section
危険領域[きけんりょういき, kikenryouiki] critical area, region
基幹業務[きかんぎょうむ, kikangyoumu] business-critical (a-no), mission-critical
基幹業務データ[きかんぎょうむデータ, kikangyoumu de-ta] mission critical data
最長経路[さいちょうけいろ, saichoukeiro] critical path

critic ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นักวิจารณ์[n. exp.] (nak wijān) EN: critic ; reviewer ; commentator FR: critique [m] ; commentateur [m]
นักวิจารณ์สังคม[n. exp.] (nak wijān s) EN: social critic FR: critique social [m]
ผู้วิจารณ์[n. exp.] (phū wijān) EN: critic FR: critique [m]
ผู้วิเคราะห์[n. exp.] (phū wikhrǿ) EN: analyst ; critic FR: analyste [m] ; critique [m] ; analyseur [m] (vx)
อาการหนัก[n. exp.] (ākān nak) EN: be in a severe condition ; be in a critical condition FR: se trouver dans un état grave
อาการหนัก[adj.] (ākān nak) EN: critically ill ; in serious condition ; in bad shape FR:
อาการเพียบ[X] (ākān phīep) EN: in critical condition FR:
บริภาษ[v.] (børiphāt) EN: criticize ; condemn ; revile ; reprove ; censure ; reprimand ; admonish ; scold ; severely criticize FR: critiquer ; condamner ; reprocher
บริเวณวิกฤติ[n. exp.] (børiwēn wik) EN: critical region FR:
บทวิจารณ์[n. exp.] (bot wijān) EN: critique ; commentary ; criticism ; review FR: critique [f]
ฉกรรจ์[adj.] (chakan) EN: serious ; severe ; intense ; mortal ; dangerous ; critical FR: sérieux ; sévère ; dangereux ; vigoureux ; vilain ; critique ; mortel
ฉกรรจ์[adv.] (chakan) EN: seriously ; badly ; severely ; dangerously ; critically FR: sérieusement ; sévèrement
เชิงวิพากษ์[adj.] (choēng wiph) EN: critical FR: critique
ชอบจับผิด[adj.] (chøp japphi) EN: critical FR: critique
ช่วงวิกฤต = ช่วงวิกฤติ[n. exp.] (chūang wikr) EN: critical period FR:
ฉุกเฉิน[adj.] (chukchoēn) EN: urgent ; critical ; pressing FR: urgent ; critique
ด่า[v.] (dā) EN: condemn ; rebuke ; criticize ; reprove ; scold ; attack ; revile FR: critiquer ; réprouver ; condamner ; fustiger ; vilipender (litt.)
ฟลักซ์ความร้อนวิกฤต[n. exp.] (flak khwām ) EN: critical heat flux FR:
เหตุการณ์คับขัน[n. exp.] (hētkān khap) EN: critical situation ; tight situation FR:
ห้อง ไอ.ซี.ยู. = ห้องไอซียู = ห้อง ICU[n. exp.] (hǿng Ai.Sī.) EN: Intensive Care Unit (ICU) ; Critical Care Unit (CCU) ; Intensive Therapy Unit ; Intensive Treatment Unit (ITU) FR:
หัวเลี้ยวหัวต่อ[n. exp.] (hūalīohūatø) EN: turning point ; critical point ; crucial point ; period of transition ; transition FR: transition [f]
โจมตี[v.] (jōmtī) EN: criticize ; lambaste FR: critiquer
จวกแหลก[v. exp.] (jūak laēk) EN: attack ; make a stabbing criticism FR:
จวนตัว[X] (jūantūa) EN: with no way out ; at the critical moment FR:
จุดไต้ตำตอ[v. (loc.)] (juttaitamtø) EN: find oneself actually talking to the person whom one discusse/criticizes ; talk to a person whom one seeks FR:
จุดวิกฤติ[n. exp.] (jut wikrit) EN: critical point FR: point critique [m]
การคิดเชิงวิพากษ์[n. exp.] (kān khit ch) EN: critical thinking FR: pensée critique [f]
การคิดวิเคราะห์[n. exp.] (kān khit wi) EN: critical thinking FR: pensée critique [f]
การติชม[n.] (kān tichom) EN: criticism FR:
การวิจารณ์[n.] (kān wijān) EN: review ; criticism FR: critique [f]
การวิจารณ์งานศิลปะ[n. exp.] (kān wijān n) EN: art criticism FR: critique d'art [f]
การวิพากษ์[n.] (kān wiphāk) EN: criticism FR:
การวิพากษ์วิจารณ์[n.] (kān wiphākw) EN: criticism FR: critique [f]
แคะไค้[v.] (khaekhai) EN: nag ; scold ; find fault ; criticize FR:
เขม็ง[adj.] (khameng) EN: tight ; taut ; hard ; tense ; critical FR:
คำติชม[n.] (khamtichom) EN: suggestion ; criticism FR:
คำติเตียน[n. exp.] (kham titīen) EN: criticism FR:
คำวิจารณ์[n. exp.] (kham wijān) EN: comment ; review ; criticism FR: critique [f]
ขั้นอันตราย[n. exp.] (khan antarā) EN: critical stage ; dangerous stage FR: étape critique [f]
ขั้นร้ายแรงมาก[n. exp.] (khan rāiraē) EN: critical stage FR: stade critique [m]

critic ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Theaterkritiker {m}theatre critic; drama critic
biegekritische Drehzahl {f} [techn.]critical bending speed
Grenzfrequenz {f}critical frequency
Kritikfähigkeit {f}critical faculties
kritisch; bedenklich {adj} | kritischer | am kritischstencritical | more critical | most critical
todsterbenskrank {adj}critically ill
Kritik {f} | Kritik üben | Kritik einsteckencriticism | to deal out criticism | to take criticism
Aussprachezeichen {n}diacritical mark
Diskettenfehler {m} [comp.](critical) disk error
Literaturkritik {f}literary criticism
Masse {f} | kritische Masse | gefederte Masse | gesamtgefederte Masse | ungefederte Massemass; masses | critical mass | sprung mass | total sprung mass | unsprung mass
Kritikpunkt {m}point of criticism; point of critique
Gesellschaftskritik {f}social criticism

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า critic
Back to top