ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

aspect

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *aspect*, -aspect-

aspect ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
aspect (n.) มุม See also: ด้าน, แง่มุม
aspect (n.) มุมมอง See also: ความคิดเห็น Syn. view, viewpoint, perspective
aspect (n.) ลักษณะ See also: รูปลักษณ์ Syn. look, looks, appearance, features
English-Thai: HOPE Dictionary
aspect(แอส'เพคทฺ) n. ลักษณะ,รูปร่างหน้าตา,รูปการ,ด้าน (ปัญหา) ,หลักเกณฑ์, ด้านข้างหรือผิวหน้าด้านที่กำลังมอง,ทิศทาง,ที่ตั้ง, Syn. expression, look, air, visage)
aspect ratioอัตราส่วนระหว่างแนวตั้งและแนวนอนหมายถึง อัตราส่วนระหว่างแนวตั้งกับแนวนอนของภาพของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยปกติ ใช้ในการสร้างภาพคอมพิวเตอร์ (computer graphics) ซึ่งต้องคอยระวังให้มีสัดส่วนที่ถูกต้องอยู่เสมอ
English-Thai: Nontri Dictionary
aspect(n) ท่าทาง,รูปร่างหน้าตา,ลักษณะ,รูปการ,เกณฑ์,ทิศทาง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
aspect ratioอัตราส่วนลักษณะยาง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aspectการณ์ลักษณะ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Aspect ratioอัตรากว้างยาวเป็นคำที่ใช้ในงานคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อใช้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความกว้างของภาพวัตถุเทียบกับความสูง อัตราส่วนนี้มีความสำคัญมาก เพราะจุดภาพที่ปรากฎบนจอภาพนั้นอาจจะมีระยะแนวนอนกับแนวตั้งต่างกัน ถ้าหากไม่คำนวณอัตรานี้ให้ถูกต้องเวลาเราใช้โปรแกรมวาดภาพวงกลม อาจจะได้วงรีแทนก็ได้ [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ข้อสำคัญ (n.) important aspect See also: important factor Syn. สิ่งสำคัญ
ทุกแง่ทุกมุม (n.) every aspect See also: looked at from all directions, seen from all angles
บางประการ (n.) some aspects See also: some measures Ops. ทุกประการ
สิ่งสำคัญ (n.) important aspect See also: important factor
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They were assigned to analyze every aspect in detail of our criminal.พวกเขามีหน้าที่วิเคราะห์รูปแบบ และรายละเอียดของอาชญากร
That's one aspect of what we do.นั่นก็เป็นงานหนึ่งของเรา
There is a number hidden in every act of life, in every aspect of the universe.มีตัวเลขจำนวนหนึ่งซ่อนอยู่ในทุกการกระทำในชีวิต ทุกๆแง่มุมของจักรวาล
Child, the most powerful aspect of wushuโธ่... เด็กหน้อเด็ก ฟังนะพลังที่ได้จากการฝึก วูซู
There are strict Department of Corrections guidelines that govern every aspect of an execution.มีระเบียบเข้มงวดอย่างมาก ไว้สำหรับทุกขั้นตอนในการประหารชีวิต
I'm a total loser in every single other aspect of my life.กูแม่งโคตรจะขี้แพ้ในทุกด้านของชีวิต
Listen... every aspect of these investigations is strictly classified.ฟังนะ... ทุกๆอย่างในการสืบสวนนี้
This sexual aspect didn't show up over nightรูปแบบนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นชั่วข้ามคืน
Excuse me,but isn't hosting guests an aspect of "manushya yajna,"ขอโทษนะ นั่นไม่ใช่เจ้าของบ้านในแง่ของ "manushya yajna"
Synch: Tyno, Michvanilly Actually, the money laundering aspect is fairly straightforward.unwell อันที่จริงแล้ว การฟอกเงิน ค่อนข้างง่ายไม่ซับซ้อนอะไรมากนัก
He runs every aspect of the business.เขาช่วยทำงานทุกอย่าง
It's a crucial aspect of the female sexual experience.มันเป็นจุดสำคัญ\ประสบการณ์ทางเพศของผู้หญิง

aspect ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
动态助词[dòng tài zhù cí, ㄉㄨㄥˋ ㄊㄞˋ ㄓㄨˋ ㄘˊ, 动态助词 / 動態助詞] aspect particle, such as 着|著 zhe5, 了 le5, 過|过
局面[jú miàn, ㄐㄩˊ ㄇㄧㄢˋ, 局面] aspect; phase; situation
[miàn, ㄇㄧㄢˋ, 面] fade; side; surface; aspect; top; face; classifier for flat surfaces such as drums, mirrors, flags etc
样子[yàng zi, ㄧㄤˋ ㄗ˙, 样子 / 樣子] manner; air; looks; aspect
多方位[duō fāng wèi, ㄉㄨㄛ ㄈㄤ ㄨㄟˋ, 多方位] many-sided; versatile; various aspects; all-round; multi-directional
多方面[duō fāng miàn, ㄉㄨㄛ ㄈㄤ ㄇㄧㄢˋ, 多方面] many-sided; in many aspects
另一方面[lìng yī fāng miàn, ㄌㄧㄥˋ ㄧ ㄈㄤ ㄇㄧㄢˋ, 另一方面] on the other hand; another aspect
方面[fāng miàn, ㄈㄤ ㄇㄧㄢˋ, 方面] respect; aspect; field; side
只顾[zhǐ gù, ㄓˇ ㄍㄨˋ, 只顾 / 只顧] solely preoccupied (with one thing); engrossed; focusing (on sth); to look after only one aspect
面面观[miàn miàn guān, ㄇㄧㄢˋ ㄇㄧㄢˋ ㄍㄨㄢ, 面面观 / 面面觀] view from every aspect

aspect ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アスペクト[, asupekuto] (n) aspect
アスペクトレシオ;アスペクトレーショ[, asupekutoreshio ; asupekutore-sho] (n) {comp} aspect ratio
アスペクト比[アスペクトひ, asupekuto hi] (n) {comp} aspect ratio
サービスアスペクト[, sa-bisuasupekuto] (n) {comp} service aspect
ピクセルアスペクト比[ピクセルアスペクトひ, pikuseruasupekuto hi] (n) pixel aspect ratio
縦横比[じゅうおうひ;たてよこひ, juuouhi ; tateyokohi] (n) aspect ratio
アスペクト指向[アスペクトしこう, asupekuto shikou] (n) aspect-oriented design
グラフィック基本要素の表示要相[グラフィックきほんようそのひょうじようそう, gurafikku kihonyousonohyoujiyousou] (n) {comp} aspects of primitives
ファセット[, fasetto] (n) (1) facet (jewel); (2) facet (aspect)
マイナス面[マイナスめん, mainasu men] (n) negative aspect; downside; disadvantage
一面[いちめん, ichimen] (n) (1) one face; one surface; (2) the whole surface; (3) one aspect; one side; (n,n-adv) (4) (on) the other hand; (5) one broad, flat object; (6) front page; (P)
両部神道[りょうぶしんとう, ryoubushintou] (n) Shinto-Buddhist amalgamation; dual-aspect Shinto
完了[かんりょう, kanryou] (n,vs,adj-no) (1) (See 完了形,完了相) completion; conclusion; (n) (2) {ling} perfect (tense, form, aspect); (P)
[そう, sou] (n) (1) appearance; look; countenance; (2) (See 女難の相) a 'seeming' that fortune-tellers relate to one's fortune; (3) {ling} aspect; (4) {physics} phase (e.g. solid, liquid and gaseous)
知的所有権の貿易関連の側面に関する協定[ちてきしょゆうけんのぼうえきかんれんのそくめんにかんするきょうてい, chitekishoyuukennobouekikanrennosokumennikansurukyoutei] (n) Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights; TRIPS
見分ける(P);見わける[みわける, miwakeru] (v1,vt) (1) to distinguish; to recognize; to recognise; to tell apart; to differentiate (both figuratively and visually); (2) to identify (whether an object is positive or negative in some aspect); to know the difference between something of superior and inferior quality (on sight or figuratively); (P)
[めん, men] (n) (1) face; (2) mask; face guard; (3) {MA} (in kendo) striking the head; (4) surface (esp. a geometrical surface); (5) page; (n,suf) (6) aspect; facet; side; (7) chamfer; (ctr) (8) counter for broad, flat objects, levels or stages, e.g. in a video game; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
サービスアスペクト[さーびすあすぺくと, sa-bisuasupekuto] service aspect
縦横比[たてよこひ, tateyokohi] aspect ratio
表示様相源フラグ[ひょうじようそうげんフラグ, hyoujiyousougen furagu] aspect source flag, ASF
グラフィック基本要素の表示要相[グラフィックきほんようそのひょうじようそう, gurafikku kihonyousonohyoujiyousou] aspects of primitives
出力基本要素の表示様相[しゅつりょくきほんようそのひょうじようそう, shutsuryokukihonyousonohyoujiyousou] aspects of output primitives
基本要素の表示様相[きほんようそのひょうじようそう, kihonyousonohyoujiyousou] aspects of primitives

aspect ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โฉมหน้า[n.] (chōmnā) EN: face ; appearance ; figure ; features ; countenance ; visage ; shape ; nature ; character ; personality ; kind FR: aspect [m] ; physionomie [m]
ด้าน[n.] (dān) EN: side ; quarter ; sector ; face ; aspect ; phase ; way ; field ; area ; department FR: côté [m] ; face [f] ; facette [f] ; angle [m] ; quartier [m] ; secteur [m] ; domaine [m] ; aspect [m] ; sens [m]
จุด[n.] (jut) EN: point ; main idea ; opinion ; fact; aspect FR: aspect [m]
จุดเด่น[n.] (jutden) EN: prominent point ; prominent feature ; main point ; main feature ; strong point ; landmark FR: aspect remarquable [m]
กาลกรรณี[n.] (kālakannī =) EN: dark hour ; evil times ; bad luck ; ill fortune ; evil aspect ; misfortune ; misery ; ill-lucks ; adversity ; mischance ; unfortunate FR: heures sombres [fpl]
กาลกิณี[n.] (kālakinī = ) EN: dark hour ; evil times ; bad luck ; ill fortune ; evil aspect ; misfortune ; misery ; ill-lucks ; adversity ; mischance ; unfortunate FR: heures sombres [fpl]
ลักษณะสร้างสรรค์[n. exp.] (laksana sān) EN: creative aspect FR:
มุมมอง[n. exp.] (mum møng) EN: view point ; angle ; aspect ; point of view FR: point de vue [m] ; angle [m]
แง่[n.] (ngaē) EN: point of view ; angle ; aspect ; viewpoint ; standpoint FR: point de vue [m] ; angle [m] ; aspect [m] ; côté [m]
แง่คิด[n. exp.] (ngaē khit) EN: point of view ; approach FR: point de vue [m] ; approche [f] ; aspect [m]
แง่มุม[n. exp.] (ngaē mum) EN: part ; aspect ; angle ; viewpoint ; point of view ; slant FR: aspect [m]
ภาย[n.] (phāi) EN: aspect ; side ; part FR: côté [m]
ภูมิทัศน์[n.] (phūmithat) EN: landscape ; landscaping ; visual aspect FR: paysage [m]
เปลือกนอก[n. exp.] (pleūak nøk) EN: appearance ; look ; feature ; aspect FR:
ประเด็น[n.] (praden) EN: point ; issue ; question ; keystone ; subject ; gist ; aspect ; problem ; bone ; agenda FR: point [m] ; aspect [m] ; question [f] ; sujet [m]
รูปโฉม [n.] (rūpchōm) EN: look ; appearance ; aspect FR: look [m] ; apparence [f] ; aspect [m]
รูปพรรณ[n.] (rūppaphan) EN: description ; appearance ; signalment ; stature FR: apparence [f] ; aspect [m] ; description [f] ; signalement [m]
รูปร่าง[n.] (rūprāng) EN: appearance ; external looks ; expression ; figure ; format ; form ; physique FR: aspect [m] ; forme [f] ; apparence [f] ; silhouette [f] 
สถาน[n.] (sathān) EN: way ; aspect ; status FR:
ท่าทาง[n.] (thāthāng) EN: appearance ; manner ; bearing ; look ; mien ; gesture ; expression ; airs ; style ; demeanor ; posture FR: allure [f] ; aspect [m] ; apparence [f] ; tenue [f] ; look [m] ; attitude [f] ; manière [f] ; air [m] ; genre [m] ; comportement [m] ; geste [m] ; port [m] ; pose [f] ; posture [f]
ท่วงที[n.] (thūangthī) EN: manners ; deportment ; bearing ; attitude FR: air [m] ; aspect [m]
บางประการ[n. exp.] (bāng prakān) EN: some aspects ; some measures FR:
ความตกลงด้านทรัพย์สินทางปัญญา[n. exp.] (khwām toklo) EN: Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) FR:
ประการ[n.] (prakān) EN: [classif.: items, counts, points, kinds, sorts, ways, respects] FR: [classif. : éléments, points, aspects, espèces, sortes, lieux...)
เท่ากันทุกอย่าง[adj.] (thao kan th) EN: equivalent in all aspects (with) ; exact equivalent (of) FR: semblable à tous égards

aspect ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nominalquerschnittsverhältnis {n}nominal aspect ratio
Querschnittsverhältnis {n} (H/B)aspect ratio (H/W)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า aspect
Back to top