ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

perspective

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *perspective*, -perspective-

perspective ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
perspective (n.) ทัศนคติ See also: ความคิด, ทัศนะ, มุมมอง Syn. aspect, attitude, outlook
perspective (n.) ทัศนียภาพ See also: ทิวทัศน์ Syn. panorama, scene, view, vista
perspective (n.) ภาพวาดที่มีสัดส่วนแบบที่มองเห็น Syn. picture
perspective (n.) เทคนิควาดภาพแบบที่มีสัดส่วนอย่างที่มองเห็น
perspective (adj.) เกี่ยวกับศิลปะการวาดภาพตามสัดส่วนที่มองเห็น
English-Thai: HOPE Dictionary
perspective(เพอสเพค'ทิฟว) n. เทคนิคการเขียนภาพให้ได้ส่วนสัด เช่นเดียวกับที่เห็นด้วยตาจริง,ภาพที่ได้จากการเขียนด้วยเทคนิคดังกล่าว,ทัศนียภาพ,ทิวทัศน์,ทัศนวิสัย,ความซึ้ง,ภาพซึ้งที่มองไปข้างหน้า. adj. เกี่ยวกับเทคนิค หรือภาพดังกล่าว, Syn. discr
English-Thai: Nontri Dictionary
perspective(adj) เขียนให้เห็นเป็นทางไกล
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
perspectiveทัศนมิติ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Perspectiveทัศนมิติ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มองโลก (v.) have the perspective of See also: have a (e.g. happy) outlook
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh, dear. Tell me, is it the perspective that gives my nose that curious twist in the middle?คงเป็นเพราะเปอสเป็คทีฟของภาพสินะ ที่ทําให้จมูกผมเบี้ยวเเบบนี้
The historical perspective of expressionism, as typified by Van Gogh and Gauguin...มุมมองทางประวัติศาสตร์ ในยุคอิมเพรสซั่นนิสม์ จากตัวอย่าง.. ฟานก๊อก และ โกแกง
For let the form of an object be what it may, light, shade and perspective will always make it beautiful."มันเป็นเพียงความแตกต่างของรูปลักษณ์" "แสง สี และสัดสัวนเท่านั้น" "ซึ่งจริงๆแล้ว ทุกอย่างล้วนสวยงามในตัวของมัน"
...no matter how global a perspective we take the 21st century will bring many problems and the ability to solve them......ไม่สำคัญว่าโลกจะมองอย่างไร เราจะต้อง... ...ศตวรรษที่ 21 จะนำมาปัญหามามากมาย... ...และเราจะต้องแก้ไขมัน...
They insinuate a slightly skewed perspective on how they see the world- just off normal.ดวงตาที่ส่อแววของ... มุมมองโลกที่เบี่ยงเบน วิปริตผิดธรรมดา
Color and perspective is true, the illusion... is perfect.การลงสีและสัดส่วนสมจริง เป็นภาพวาดทีสมบูรณ์แบบ
She's a perspective from...- อัลเบิร์ต มาคอฟสกี้
It keeps our perspective unbiased.มันทำให้ความคิดของเรา ไม่เอนเอียงน่ะ
Pardon me, but in Europe we have a different perspective on the American definition of friendship.ขออภัยด้วย แต่ในยุโรป เรามีมุมมองที่ต่างออกไป.. กับคำจำกัดความของมิตรภาพแบบอเมริกา
Different perspective of the Earth. Different perspective of yourself.ทิวทัศน์ที่แตกต่างของโลก ทิวทัศน์ที่แตกต่างของตัวนายเอง
But we have to have a different perspective on this one.แต่เราต้องมีมุมมองแตกต่างออกไปในเรื่องนี้
I figured it was time to get a fresh perspective on the case.ผมคิดว่าน่าจะได้มุมมองใหม่ๆ ในคดีนี้บ้าง

perspective ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
基面[jī miàn, ㄐㄧ ㄇㄧㄢˋ, 基面] ground plane (in perspective drawing)
投影图[tóu yǐng tú, ㄊㄡˊ ˇ ㄊㄨˊ, 投影图 / 投影圖] perspective drawing
透视学[tòu shì xué, ㄊㄡˋ ㄕˋ ㄒㄩㄝˊ, 透视学 / 透視學] perspective (in drawing)
透视法[tòu shì fǎ, ㄊㄡˋ ㄕˋ ㄈㄚˇ, 透视法 / 透視法] perspective (in drawing)
透视画[tòu shì huà, ㄊㄡˋ ㄕˋ ㄏㄨㄚˋ, 透视画 / 透視畫] perspective drawing
透视画法[tòu shì huà fǎ, ㄊㄡˋ ㄕˋ ㄏㄨㄚˋ ㄈㄚˇ, 透视画法 / 透視畫法] perspective drawing
投影面[tóu yǐng miàn, ㄊㄡˊ ˇ ㄇㄧㄢˋ, 投影面] plane of projection (in perspective drawing)
前景[qián jǐng, ㄑㄧㄢˊ ㄐㄧㄥˇ, 前景] foreground; vista; (future) prospects; perspective

perspective ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
パースペクティブ[, pa-supekuteibu] (n) perspective
井の中の蛙大海を知らず[いのなかのかわずたいかいをしらず, inonakanokawazutaikaiwoshirazu] (exp) parochial; provincial; used to encourage someone to get a wider perspective
井蛙[せいあ, seia] (n) frog in a well; someone with a narrow perspective
井蛙の見[せいあのけん, seianoken] (exp,n) narrow perspective
シンクレティズム[, shinkureteizumu] (n) syncretism (interworking of two or more cultural perspectives into one system)
パース[, pa-su] (n) (1) pass; (2) purse; handbag; (3) (abbr) perspective; (vs) (4) parse; (P)
外教[がいきょう;げきょう, gaikyou ; gekyou] (n) (1) (がいきょう only) foreign religion (from Japan's perspective, esp. Christianity); (2) {Buddh} (esp. げきょう) (ant
見通し(P);見透し;見通(io)[みとおし, mitooshi] (n) (1) unobstructed view; perspective; visibility; vista; (2) forecast; outlook; prospect; prediction; (3) insight; foresight; (P)
遠景[えんけい, enkei] (n) vista; background; perspective; distant view
遠近[えんきん;おちこち, enkin ; ochikochi] (n) distance; perspective; far and near; here and there
遠近法[えんきんほう, enkinhou] (n) perspective; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
透視変換[とうしへんかん, toushihenkan] perspective transformation
透視投影[とうしさつえい, toushisatsuei] perspective projection

perspective ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แกนทัศนมิติ[n. exp.] (kaēn thatsa) EN: axis of perspective FR:
ความคาดหวัง[n.] (khwām khātw) EN: expectation ; prospect ; expectancy ; hope FR: perspective [f] ; attente [f] ; espoir [m] ; expectance [f]
ความหวังข้างหน้า[n. exp.] (khwām wang ) EN: prospect FR: perspective [f] ; attente [f] ; espoir [m]
โลกทัศน์[n.] (lōkkathat) EN: outlook ; perspective ; vision ; world view FR:
มิติ[n.] (miti) EN: dimension ; perspective FR: dimension [f] ; perspective [f]
มิติด้านประสิทธิผล ; มิติทางด้านประสิทธิผล[n. exp.] (miti dān pr) EN: effective perspective FR:
มิติทางด้านการเงิน[n. exp.] (miti thāng ) EN: financial perspective FR: perspective financière [f]
มองโลก[v. exp.] (møng lōk) EN: have the perspective of ; have a outlook FR: avoir une vision
โอกาส[n.] (ōkāt) EN: opportunity ; chance ; occasion ; prospect ; time ; turn FR: occasion [f] ; opportunité [f] ; chance [f] ; perspective [f]
ทัศนมิติ[n.] (thatsanamit) EN: perspective FR:
ทัศนมิติเชิงเส้น[n. exp.] (thatsanamit) EN: linear perspective FR:
ทัศนียภาพ[n.] (thatsanīyap) EN: scenery ; scene ; sight ; landscape ; view ; sight-seeing ; panorama ; perspective FR: panorama [m]
วิสัยทัศน์ = วิสัยทรรศน์[n.] (wisaithat) EN: vision ; outlook ; perspective ; ideas FR: vision [f] ; perspective [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า perspective
Back to top