ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

outlook

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *outlook*, -outlook-

outlook ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
outlook (n.) ทัศนคติ Syn. attitude, perspective
outlook (n.) อนาคตที่คาดหวังไว้ See also: อนาคตที่คาดหวังให้ดีขึ้น Syn. expectations, prospect
outlook (n.) ทัศนียภาพ Syn. view, scene
English-Thai: HOPE Dictionary
outlook(เอาทฺ'ลุค) n. ภาพ,ทัศนียภาพ,ช่องหรือหอสังเกตการณ์,ทัศนะ,การภายหน้า,ภาพอนาคต,ท่าทาง,การมอง,การสังเกต
English-Thai: Nontri Dictionary
outlook(n) ลักษณะ,ทัศนะ,สายตา,ทัศนียภาพ,ท่าที
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
โลกทัศน์ (n.) world outlook See also: one´s views of the world, perspective
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The five-day outlook calls for intense flooding followed by the end of the world.ตามด้วยการสิ้นสุดของโลก
Having a better outlook can make a tremendous difference.สุขภาพจิตใจดีขึ้น สร้างความแตกต่างได้อย่างมาก
You know, sir, I appreciate that you are different from your father, both in outlook and... temperament.กรุณา ดำเนินต่อไป เราขออัญเชิญดวงพระวิญญาณของพระเจ้าจอร์จ สู่สวรรคาลัยขององค์พระผู้เป็นเจ้า
Sometimes when I'm feeling stressed out I go out and buy a cute top or a fun skirt and I have a whole new outlook on life.บางครั้งเวลฉันเครียดกับบางเรื่อง ฉันจะออกไปหาซื้อเสื้อน่ารักๆ หรือกระโปรงจ๊าบๆ และฉันจะมีมุมมองใหม่ในชีวิต
It's funny how that can change your outlook on things.น่าตลกนะ ที่มันสามารถ เปลี่ยนแปลงทัศนคติของคุณได้
If you can't, your outlook gets very ominous.ถึงจุดนี้แล้วจะหลอกเขาได้ ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต่อไป
Outlook is perfect. Any approach can be seen for miles.จากตรงนี้เราสามารถเห็นศัตรูจากระยะหลายกิโลเมตร
I like operations, they give you a sense of outlook.ฉันชอบการดำเนินงาน มันให้ความรู้สึกของมุมมองที่มัน ไม่ได้
Hard work, determination, a cheerful outlook... attributes that have exemplified the Brantford spirit... since our forefathers first settled this town.งานหนัก มุ่งมั่น อนาคตที่สดใส ถือว่าเป็นการแสดง สปิริตของแบรนท์ฟอร์ด สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษของเรา ตั้งรกรากที่เมืองนี้
Go back to sleep. "Outlook"? That's the same thing that told you you was gonna play in the N.B.A.ผมได้ยินแววๆว่าคุณจะไปเล่นให้ NBA.
Normally I would have a completely different outlookโดยปกติผมมีมุมมองแตกต่าง ไปจากนี้อย่างสิ้นเชิง
Investment in a company without a business outlook.มันเป็นการลงทุนที่ไม่สามารถ คาดหวังอะไรได้ในอนาคต

outlook ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
前途[qián tú, ㄑㄧㄢˊ ㄊㄨˊ, 前途] prospects; outlook (for the future); future
积极[jī jí, ㄐㄧ ㄐㄧˊ, 积极 / 積極] active; energetic; vigorous; positive (outlook); proactive
经济前途[jīng jì qián tú, ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ ㄑㄧㄢˊ ㄊㄨˊ, 经济前途 / 經濟前途] economic future; economic outlook
前瞻[qián zhān, ㄑㄧㄢˊ ㄓㄢ, 前瞻] forward-looking; prescient; foresight; forethought; outlook
展望[zhǎn wàng, ㄓㄢˇ ㄨㄤˋ, 展望] outlook; prospect; to look ahead; to look forward to
气魄[qì pò, ㄑㄧˋ ㄆㄛˋ, 气魄 / 氣魄] spirit; boldness; positive outlook; imposing attitude
世界观[shì jiè guān, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄍㄨㄢ, 世界观 / 世界觀] worldview; world outlook; Weltanschauung

outlook ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アウトルック;アウトゥルック[, autorukku ; autourukku] (n) outlook
世界観[せかいかん, sekaikan] (n) (1) world view; outlook on the world; Weltanschauung (philosophy); (2) appearance of a world (e.g. in fiction); (P)
宇宙観[うちゅうかん, uchuukan] (n) one's outlook on the universe
将来展望[しょうらいてんぼう, shouraitenbou] (n) future outlook; outlook for the future
景気見通し[けいきみとおし, keikimitooshi] (n) economic outlook
景況[けいきょう, keikyou] (n) situation; business climate; outlook
結婚観[けっこんかん, kekkonkan] (n) view of marriage; outlook on marriage; attitude towards marriage
視座[しざ, shiza] (n) vantage point; viewpoint; standpoint; outlook
[かん, kan] (n,n-suf) (1) look; appearance; (2) spectacle; sight; (3) {Buddh} observation meditation; (n-suf) (4) outlook on ...; view of ...; (P)
旗色[はたいろ, hatairo] (n) (1) situation; outlook; (2) one's allegiance; affiliation; position; (P)
業績予想[ぎょうせきよそう, gyousekiyosou] (n) earnings forecast (outlook, projection)
業績見通し[ぎょうせきみとおし, gyousekimitooshi] (n) earnings estimates (forecast, outlook, projection)
概況[がいきょう, gaikyou] (n) outlook; general situation; (P)
見晴らし(P);見晴し[みはらし, miharashi] (n) view; prospect; outlook; (P)
見通し(P);見透し;見通(io)[みとおし, mitooshi] (n) (1) unobstructed view; perspective; visibility; vista; (2) forecast; outlook; prospect; prediction; (3) insight; foresight; (P)

outlook ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กบในกะลาครอบ[n. (loc.)] (kopnaikalāk) EN: ignorant ; unknowledgeable person ; one of very limited outlook and experience. FR: ignare [m]
โลกทัศน์[n.] (lōkkathat) EN: outlook ; perspective ; vision ; world view FR:
มีท่าที[v. exp.] (mī thāthī) EN: appear ; it looks like ; there is a sign (of) ; there is an indication (of) ; the outlook is FR:
มีทีท่า[v. exp.] (mī thīthā) EN: appear ; it looks like ; there is a sign (of) ; there is an indication (of) ; the outlook is FR:
มองโลก[v. exp.] (møng lōk) EN: have the perspective of ; have a outlook FR: avoir une vision
วิสัยทัศน์ = วิสัยทรรศน์[n.] (wisaithat) EN: vision ; outlook ; perspective ; ideas FR: vision [f] ; perspective [f]

outlook ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
beschränkt; eng {adj} | einen engen Horizont habenparochial | to be parochial in one's outlook
Wetteransage {f}weather outlook

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า outlook
Back to top