ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

examination

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *examination*, -examination-

examination ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
examination (n.) การตรวจสอบ See also: การพิจารณาอย่างละเอียด Syn. inspection, investigation
examination (n.) การสอบ See also: การทดสอบ Syn. exam, test
English-Thai: HOPE Dictionary
examination(อิกแซมมะเน'เชิน) n. การสอบ,การทดสอบ,การตรวจสอบ, Syn. inspection,
English-Thai: Nontri Dictionary
examination(n) การตรวจสอบ,การทดสอบ,ข้อสอบ,การสอบสวน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
examinationการตรวจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Examinationการตรวจ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ออกข้อสอบ (v.) set examination questions See also: set an examination, set the paper
ข้อสอบ (n.) examination See also: examination questions, test, quiz, test paper
คนสมัครสอบ (n.) examination candidate
ผู้สมัครสอบ (n.) examination candidate Syn. คนสมัครสอบ
การสอบปากเปล่า (n.) oral examination Ops. การสอบข้อเขียน
การสอบแข่งขัน (n.) competitive examination
ขาดสอบ (v.) absent from examination
ตก (v.) fail (an examination) See also: flunk, not pass (a test) Ops. ได้, ผ่าน
ติว (v.) cram for an examination See also: study, mug up, swot Syn. กวดวิชา
สอบปลายภาค (n.) final examination
สอบแข่งขัน (v.) take/write a competitive examination See also: take an examination
สอบแข่งขัน (v.) take/write a competitive examination See also: take an examination
สอบไล่ (n.) final examination Syn. สอบปลายภาค
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
The examination put a lot of stress on himการสอบทำให้เขากดดันมาก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I sent her to a well-known specialist for an examination and x-rays.ผมส่งหล่อนไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจและเอ็กซ์เรย์
Well, if we use the latest examination equipment to collect even more data and do a multifaceted analysis, then surely...ได้ ถ้าเราใช้ตัวอย่างครั้งสุดท้าย มาประกอบกับข้อมูลที่เราได้ ...และ ทดลองวิเคราะห์หลายทาง เพื่อความแน่นอน
Were you able to arrange for an examination facility?- เราพร้อมที่จะขุดแล้ว -โอ.. เยี่ยมมาก !
About an hour ago, I saw my son lying on the examination tableหนึ่งชั่วโมงก่อน ฉันเห็นลูกชายฉันอยู่บนเตียงคนไข้
Do not underestimate the examination ohแล้วมันก็เป็นโอกาสเดียวเท่านั้น
Please hop on top of my sterilized examination table, if you may.กระโดดขึ้นมาบนโต๊ะที่ได้ตรวจฆ่าเชื้อโรคแล้ว เถอะนะ, ถ้าคุณจะกรุณา
I would like to continue with an examination of time.ต่อด้วยการทดสอบเรื่องของเวลา
Uh, and does this examination involve say, I don't know, needles or probing of some kind?เข็มหรือผมต้องโดนอะไรแหย่ด้วยมั้ย เราพยายามจะให้หมอช่วยคุณ
So, uh, if this whole examination thing if it works out, then I guess we're through, huh?ถ้าการตรวจร่างกายคราวนี้... ถ้าทุกอย่างเรียบร้อย เราก็ต้องเลิกกันใช่มั้ย ใช่
On secondary examination of the body, I noticed a patch of necrotic skin on the right calf.การตรวจสอบศพครั้งที่สอง ผมสังเกตเห็นว่าผิวหนังจุดหนึ่งที่ตายแล้ว ตรงน่องทางด้านขวา
You can pass the court examination and become righteous.เจ้าจะสอบผ่านและกลายเป็นนายทหาร
He was in the examination hall waiting for the explosives to come into the palace.เขาอยู่ในสนามสอบ รอคอยที่จะให้ระเบิดเข้ามาในพระราชวัง

examination ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[juàn, ㄐㄩㄢˋ, 卷] chapter; examination paper
考试院[kǎo shì yuàn, ㄎㄠˇ ㄕˋ ㄩㄢˋ, 考试院 / 考試院] examination authority; exam board; (hist.) Examination Yuan during Republic of China
试卷[shì juàn, ㄕˋ ㄐㄩㄢˋ, 试卷 / 試卷] examination paper; test paper
卷子[juàn zi, ㄐㄩㄢˋ ㄗ˙, 卷子] test paper; examination paper
统考[tǒng kǎo, ㄊㄨㄥˇ ㄎㄠˇ, 统考 / 統考] unified examination (e.g. across the country)
会试[huì shì, ㄏㄨㄟˋ ㄕˋ, 会试 / 會試] imperial civil service examination
报考[bào kǎo, ㄅㄠˋ ㄎㄠˇ, 报考 / 報考] enter oneself for an examination
联考[lián kǎo, ㄌㄧㄢˊ ㄎㄠˇ, 联考 / 聯考] entrance examination
审酌[shěn zhuó, ㄕㄣˇ ㄓㄨㄛˊ, 审酌 / 審酌] examination; to check and review
进士[jìn shì, ㄐㄧㄣˋ ㄕˋ, 进士 / 進士] successful candidate in the highest imperial civil service examination; palace graduate
补考[bǔ kǎo, ㄅㄨˇ ㄎㄠˇ, 补考 / 補考] make-up examination
独占鳌头[dú zhàn áo tóu, ㄉㄨˊ ㄓㄢˋ ㄠˊ ㄊㄡˊ, 独占鳌头 / 獨佔鰲頭] to monopolize the turtle head (成语 saw, refers to carved marble steps of the palace); to come first in triennial palace examinations; the champion; the very best in any field
独占鼇头[dú zhàn áo tóu, ㄉㄨˊ ㄓㄢˋ ㄠˊ ㄊㄡˊ, 独占鼇头 / 獨佔鼇頭] variant of 獨佔鰲頭|独占鳌头, to monopolize the turtle head (成语 saw, refers to carved marble steps of the palace); to come first in triennial palace examinations; the champion; the very best in any field
状元[zhuàng yuán, ㄓㄨㄤˋ ㄩㄢˊ, 状元 / 狀元] Number One Scholar, title conferred on the person who came first in the highest imperial examination; very best (in any field)
口试[kǒu shì, ㄎㄡˇ ㄕˋ, 口试 / 口試] oral examination; oral test
生员[shēng yuán, ㄕㄥ ㄩㄢˊ, 生员 / 生員] scholar preparing for imperial examinations (in former times)
复试[fù shì, ㄈㄨˋ ㄕˋ, 复试 / 復試] secondary examination
武举[wǔ jǔ, ˇ ㄐㄩˇ, 武举] successful military candidate in the imperial provincial examination
笔试[bǐ shì, ㄅㄧˇ ㄕˋ, 笔试 / 筆試] written examination

examination ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイソトープ検査[アイソトープけんさ, aisoto-pu kensa] (n) isotope examination
アグレガシオン[, aguregashion] (n) civil service competitive examination for some positions in the public education system in France (fre
エグザミネーション[, eguzamine-shon] (n) examination
レントゲン検査[レントゲンけんさ, rentogen kensa] (n) X-ray examination
一次試験[いちじしけん, ichijishiken] (n) first stage examination
一芸入試[いちげいにゅうし, ichigeinyuushi] (n) entrance exam for a university giving preference to persons who excel in one special field (skill); one-talent oriented entrance examination
下手上手[へたうま;ヘタウマ, hetauma ; hetauma] (adj-no,adj-na,n) (uk) at first glance poor, but on closer examination not too bad; crude but charming (of artwork, etc.); poorly made but captivating
下検分[したけんぶん, shitakenbun] (n,vs) preliminary examination
中間考査[ちゅうかんこうさ, chuukankousa] (n) midterm examination
中間試験[ちゅうかんしけん, chuukanshiken] (n) midterm examination
公務員試験[こうむいんしけん, koumuinshiken] (n) civil service examination
内診[ないしん, naishin] (n,vs) pelvic examination
勘校[かんこう, kankou] (n,vs) examination and correction
医師国家試験[いしこっかしけん, ishikokkashiken] (n) National Medical Practitioners Qualifying Examination
喀痰検査[かくたんけんさ, kakutankensa] (n) examination of somebody's sputum
大学院入学試験[だいがくいんにゅうがくしけん, daigakuinnyuugakushiken] (n) (See 院試) graduate school entrance examination
大学院入試[だいがくいんにゅうし, daigakuinnyuushi] (n) (abbr) (See 大学院入学試験) graduate school entrance examination
大学院受験[だいがくいんじゅけん, daigakuinjuken] (n) (See 大学院入学試験) (act of) taking a graduate school entrance examination
徴兵検査[ちょうへいけんさ, chouheikensa] (n) physical examination (given at conscription)
慎重吟味[しんちょうぎんみ, shinchouginmi] (n) scrutiny; careful (close) examination (investigation); careful inquiry; careful selection
改札[かいさつ, kaisatsu] (n,vs) (1) examination of tickets; (2) (abbr) (See 改札口) ticket gate; ticket barrier; (P)
本試験[ほんしけん, honshiken] (n) final examination
検便[けんべん, kenben] (n,vs) stool (feces) examination
検定試験[けんていしけん, kenteishiken] (n) certification examination; licensing examination; licensure examination
歯科医師国家資格試験[しかいしこっかしかくしけん, shikaishikokkashikakushiken] (n) National Dentistry Examination
滑り止め;辷り止め[すべりどめ, suberidome] (n) (1) tyre chains; anti-skid device; (2) backup measure; taking entrance examination to a university in case one fails at other universities
精神鑑定[せいしんかんてい, seishinkantei] (n,vs) psychiatric examination
糾明;糺明[きゅうめい, kyuumei] (n,vs) searching examination; establishing the facts through thorough examination
試験で撥ねられる[しけんではねられる, shikendehanerareru] (v1) to get flunked in an examination
試験を受ける[しけんをうける, shikenwoukeru] (exp,v1) to sit for an examination
進士[しんし;しんじ;しじ(ok), shinshi ; shinji ; shiji (ok)] (n) (1) (See 科挙) palace examination (national Chinese civil servant examination based largely on classic literature); someone who has passed this examination; (2) (See 式部省) examination for promotion in the Ministry of Ceremonies (based largely on political duties and Chinese classics); someone who has passed this examination
院試[いんし, inshi] (n) (abbr) (See 大学院入学試験) graduate school entrance examination
クロスエグザミネーション[, kurosueguzamine-shon] (n) cross-examination
パス[, pasu] (n) (1) path; (n,vs) (2) pass (e.g. skipping a move, passing an examination, ticket to allow entry, etc.); (P)
不合格[ふごうかく, fugoukaku] (n) (examination) failure; rejection; disqualification; (P)
体格検査[たいかくけんさ, taikakukensa] (n) physical examination; medical examination; physical checkup
健康診査[けんこうしんさ, kenkoushinsa] (n) physical examination; health checkup
再検討[さいけんとう, saikentou] (n,vs) re-examination; review; reappraisal; (P)
前期試験[ぜんきしけん, zenkishiken] (n) midyear examinations
卒業試験[そつぎょうしけん, sotsugyoushiken] (n) graduation examination; graduation test
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
検討[けんとう, kentou] Thai: การพิจารณา English: examination (vs)
検査[けんさ, kensa] Thai: การทดสอบ English: examination
調査[ちょうさ, chousa] Thai: การตรวจสอบ English: examination

examination ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใบตรวจ[n. exp.] (bai trūat) EN: examination certificate ; inspection certificate FR:
ชันสูตรพลิกศพ[v.] (channasūtph) EN: perform an autopsy ; do a postmortem examination FR: autopsier ; pratiquer une autopsie
ห้องตรวจโรค[n. exp.] (hǿng trūat ) EN: medical examination room : medical treatment room FR: salle d'examen médical [f] ; cabinet médical [m]
การสอบ[n.] (kān søp) EN: examination ; test FR: examen [m] ; épreuve [f] ; concours [m] ; test [m]
การสอบเอ็นทรานซ์[n. exp.] (kān søp ent) EN: entrance examination ; admission FR: épreuve d'admission [f] ; examen d'admission [m]
การสอบแข่งขัน[n. exp.] (kān søp kha) EN: competitive examination FR: concours [m]
การสอบเข้าเรียน[n. exp.] (kān søp kha) EN: admission examination ; entrance examination FR: examen d'entrée [m] ; épreuve d'admission [f]
การสอบคัดเลือก[n. exp.] (kān søp kha) EN: admission examination FR:
การสอบไล่[n.] (kān søplai) EN: final examination FR: examen [m]
การสอบปากคำพยาน[n. exp.] (kān søppākk) EN: examination of witnesses FR:
การสอบปากเปล่า[n. exp.] (kān søp pāk) EN: oral examination FR: épreuve orale [f]
การสอบประมวลความรู้ [n. exp.] (kān søp pra) EN: comprehensive examination ; comprehensive exam ; exams FR:
การไต่สวน[n.] (kān taisūan) EN: investigation ; inquest ; enquest ; examination ; inquisition ; probe FR: investigation [f] ; enquête [f] ; information [f]
การไต่สวนชั้นต้น[n. exp.] (kān taisūan) EN: examination trial FR:
การไต่สวนมูลฟ้อง[n.] (kāntaisūanm) EN: preliminary examination ; preliminary hearing FR:
การตรวจสุขภาพ[n. exp.] (kān trūat s) EN: health inspection ; health examination ; medical examination ; medical exam ; check-up FR: examen médical [m] ; visite médicale [f] ; bilan de santé [m] ; check-up [m] (anglic.)
คณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ (คตส.)[org.] (Khanakammak) EN: Assets Examination Committee (AEC) FR:
ขาดสอบ[v. exp.] (khāt søp) EN: absent from examination FR:
ข้อเขียน[n.] (khøkhīen) EN: written test ; written examination FR: épreuve écrite [f] ; examen écrit [m] ; test écrit [m]
ข้อสอบ[n.] (khøsøp) EN: examination ; exam ; test ; quiz ; examination question ; examination problems ; examination paper FR: question d'examen [f]
ข้อสอบแข่งขัน[n. exp.] (khøsøp khae) EN: competitive examination FR:
ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย[n. exp.] (khøsøp khao) EN: entrance exam ; entrance examination FR:
ข้อสอบข้อเขียน[n. exp.] (khøsøp khøk) EN: written examination FR: examen oral [m]
คตส. (คณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ)[abv.] (Khøtøsø. (K) EN: AEC (Assets Examination Committee) FR:
กลัวสอบตก[v. exp.] (klūa søp to) EN: be afraid of failing an examination ; be afraid of flunking FR: craindre d'échouer à un examen ; craindre d'être collé à un examen ; être hanté par la peur de l'échec
กวดวิชา[v.] (kūatwichā) EN: tutor ; coach ; cram for an examination ; tutor ; go for special lessons ; take extra lessons FR: préparer
มองเผิน ๆ[adv.] (møng phoēn-) EN: outwardly ; seemingly ; on cursory examination FR:
นักธรรม[n.] (naktham) EN: dharma scholar ; one learned in the Doctrine ; Doctrine-knower ; [one who has passed the examination of any of the three grades of Dhamma study] FR:
ออกข้อสอบ[v. exp.] (øk khøsøp) EN: set examination questions ; set an examination ; set the paper FR:
พลิกศพ[v. exp.] (phlik sop) EN: determine the cause of death ; make a postmortem examination FR: déterminer les causes d'un décès ; faire l'autopsie d'un cadavre
ผู้สมัครสอบ[n. exp.] (phū samak s) EN: examination candidate FR: candidat [m] ; candidate [f]
สอบ[v.] (søp) EN: take an examination ; take an exam ; take a test ; FR: passer un examen
สอบแข่งขัน[v.] (søpkhaengkh) EN: take a competitive examination FR:
สอบไล่[v.] (søplai) EN: take a final examination ; sit for an examination ; examine FR: interroger ; examiner ; passer un examen
สอบไล่ได้[v. exp.] (søplai dai) EN: pass a final examination FR: réussir un examen
สอบปากเปล่า[v.] (søppākplāo) EN: take an oral examination FR: passer un examen oral
สอบพยาน[v.] (søpphayān) EN: make a preliminary examination of witnesses ; interrogate a witness FR: analyser les témoignages
ถามติง[v.] (thāmting) EN: reexamine ; do a re-direct examination FR:
ติดบอร์ด[v. exp.] (tit bøt) EN: pass an examination with top grades FR:
เตรียมสอบ[v. exp.] (trīem søp) EN: prepare for examination FR:

examination ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Diplomprüfung {f}diploma examination
Rigorosum {n}doctoral viva; oral part of the doctoral examination
Aufnahmeprüfung {f}entrance examination
Zwischenprüfung {f}intermediate examination
Vorsorgeuntersuchung {f} [med.] | arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungmedical check-up; health examination | occupational-medical health examinations
Physikum {n}preliminary (medical) examination
Vorexamen {n}preliminary examination
Musterungsbescheid {m}summons to attend one's medical examination
Meisterprüfung {f}examination for the master's certificate
Examen {n} | Examen machenexamination; exam | to take one's exams
Formalprüfung {f}examination as to formal requirements
Neuheitsprüfung {f}examination as to novelty
Prüfungsarbeit {f}examination paper
Prüfungsordnung {f}examination rules
Zeugenvernehmung {f} [jur.]examination of the witness
Musterung {f} [mil.]medical examination; physical
Routineuntersuchung {f}routine examination; routine physical

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า examination
Back to top