ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

angle

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *angle*, -angle-

angle ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
angle (n.) การวัดมุม Syn. corner, projection
angle (n.) แง่มุมในการพิจารณา See also: แง่ (ความเห็น), มุมมอง Syn. standpoint, outlook, perspective
angle (n.) มุม
angle (vi.) หักมุม See also: เคลื่อนที่ทำมุม
angle (vt.) หักมุม See also: ทำให้เคลื่อนที่เป็นมุม
angle (vt.) ตกปลา
angle (vt.) ล่อ See also: หลอกล่อ (เพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการ)
angle for (phrv.) ล่อหลอก See also: ล่อ, พยายามใช้วิธีการต่างๆเพื่อให้สิ่งที่ต้องการ Syn. fish for
angle iron (n.) เหล็กฉาก Syn. L joint, brace
angled (adj.) ซึ่งมีมุม Syn. having an angle
English-Thai: HOPE Dictionary
angle 1(แอง' เกิล) n.,vi. มุม, รูปที่มีมุม, จำ-นวนองศาของมุม, ข้อคิดเห็น,จุดประสงค์ที่ซ่อนเร้น, เป็นมุม, ทำให้เป็นมุม, รายงานข่าว, angle for ล่า, Syn. viewpoint, aspect)
angle 2(แอง' เกิล) vi. ตกปลา,ล่อ, Syn. bend)
angle barเหล็กฉาก,เหล็กข้อศอก
angle of reflectionมุมสะท้อน
angle of refractionมุมหักเห
angled(แอง' เกิลดฺ) adj. ซึ่งมีมุม, ซึ่งเป็นมุม
angler(แอง' เกลอ) n. ผู้ตกปลา, ปลาใหญ่จำพวก Lophius americanus (fisher, fisherman)
angles(แอง' เกลซ) n., pl. ชาวเผ่าเอยรมันเผ่าหนึ่ง (a west Germanic people)
angleworm(แอง' เกิลเวอม) n. ไส้เดือนที่ใช้ตกปลา (earthworm)
English-Thai: Nontri Dictionary
angle(n) มุม,เหลี่ยม
angler(n) คนตกปลา
angleworm(n) ไส้เดือน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
angleมุม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
anglesiteแองกลีไซต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Angleมุมคาง [การแพทย์]
Angle of Reflectionมุมสะท้อน [การแพทย์]
Angle of Refractionมุมหักเห [การแพทย์]
Angle, Neck-Shaftมุมที่เกิดจากส่วนคอของกระดูกกับลำคอของกระดูก [การแพทย์]
Angled Loofahบวบเหลี่ยม [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ย่อมุม (v.) reduce the size of an angle or corner
หูช้าง (n.) board cut to a right angle to fit into corners See also: right-angled piece of wood, wood gusset
ตกปลา (v.) angle See also: fish, catch fish
ตกเบ็ด (v.) angle See also: fish, go fishing, catch fish, fish with a baited hook and line Syn. หย่อนเม็ด, ลงเม็ด, ตกปลา
มุม (n.) angle
หย่อนเม็ด (v.) angle See also: fish, go fishing, catch fish, fish with a baited hook and line Syn. ลงเม็ด, ตกปลา
แง่ (n.) angle See also: viewpoint, standpoint, point of view Syn. แง่มุม, มุมมอง, ประเด็น
มุมก้ม (n.) angle of depression See also: angle of indication Syn. มุมกดลง
มุมบ่ายเบน (n.) angle of deviation See also: angle of refraction Syn. มุมเห
มุมเท (n.) angle of dip See also: magnetic dip, slope
มุมยกขึ้น (n.) angle of elevation See also: uprisen angle
มุมเงย (n.) angle of elevation See also: uprisen angle Syn. มุมยกขึ้น
มุมกดลง (n.) angle of indication See also: angle of depression Syn. มุมก้ม
มุมหักเห (n.) angle of refraction See also: angle of deviation
มุมเห (n.) angle of refraction See also: angle of deviation Syn. มุมบ่ายเบน
การคลี่คลาย (n.) disentanglement See also: moderation, mitigation, improvement
กำไล (n.) bangle See also: bracelet, anklet
ข้าวหลามตัด (n.) diamond-shape quadrangle Syn. สี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด
ความคลี่คลาย (n.) disentanglement See also: moderation, mitigation, improvement Syn. การคลี่คลาย
ความทุลักทุเล (n.) tangle See also: disorderliness, confusion, chaos Syn. ความยากลำบาก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He can tell from the bat's angle which way the ball's heading.เขาสามารถบอกได้ว่า ลูกจะลอยมาทางไหนจากมุมของไม้
Yes. Angle on fireman.คุณไม่ควรจะเล่นอะไรกับใครแบบนี้
Crossing the Horizon. Optimum approach angle is 14 degrees.เข้าสู่เส้นขอบฟ้า วัดมุมเข้าได้ 14 องศา
I can't get the angle with this cast.ใส่เฝือกแล้วขยับข้อมือไม่ถนัด
Am I at the same angle to you and the basket as before?ฉันกับตระกร้าอยู่ในองศาเดียวกันกับเมื่อกี้รึป่าว?
The angle has to be just right for the lights to work properlyมุมขวาพอดี /Nไฟใช้การได้ดีแล้ว
Every possible angle has been pre-thought out by him.ทุกๆแง่มุมที่เป็นไปได้ ขาได้คิดและวางแผนเอาไว้แล้ว
The angle between the tire and the road, and the upper and lower friction angles.มุมระหว่างยางและพื้นถนน การทำงานขอปีกนกบน และปีกนกล่าง
Look at Lincoln's angle as he leaves the frame.ดูมุมที่ลิงค์คอลน์ออกไปจากกล้องสิ
How can you change the angle on footage taken four and a half days ago?Why do you gotta Iook at four days ago? Why don't you just fast-forward it to the day of the expIosion?
You're using the grey sister angle to get in good with the attendings.เธอใช้ความเป็นน้องสาวเกรย์ ให้เข้ากับอาจาย์หมอได้
We're all working together now. Why? you got an angle on doakes?เราช่วยกันหมดทุกคนแล้วตอนนี้ ทำไม คุณมีอะไรใหม่เรื่องโดคส์รึ

angle ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
交角[jiāo jiǎo, ㄐㄧㄠ ㄐㄧㄠˇ, 交角] angle of intersection; angle at which two lines meet
对顶角[duì dǐng jiǎo, ㄉㄨㄟˋ ㄉㄧㄥˇ ㄐㄧㄠˇ, 对顶角 / 對頂角] angle to the vertical; angle (between two lines or two planes)
尖括号[jiān kuò hào, ㄐㄧㄢ ㄎㄨㄛˋ ㄏㄠˋ, 尖括号 / 尖括號] angle brackets < >
旋转角[xuán zhuǎn jiǎo, ㄒㄩㄢˊ ㄓㄨㄢˇ ㄐㄧㄠˇ, 旋转角 / 旋轉角] angle of rotation
角规[jiǎo guī, ㄐㄧㄠˇ ㄍㄨㄟ, 角规 / 角規] angle gauge; clinograph
角铁[jiǎo tiě, ㄐㄧㄠˇ ㄊㄧㄝˇ, 角铁 / 角鐵] angle iron
[yè, ㄧㄝˋ, 腋] armpit; axil (bot., angle between stem and branch)
腋生[yè shēng, ㄧㄝˋ ㄕㄥ, 腋生] axillary (bot.); budding in the angle between branch and stem
括线[kuò xiàn, ㄎㄨㄛˋ ㄒㄧㄢˋ, 括线 / 括線] small angle brackets「 」
弦切角[xián qiē jiǎo, ㄒㄧㄢˊ ㄑㄧㄝ ㄐㄧㄠˇ, 弦切角] chord angle (i.e. angle a chord of a curve makes to the tangent)
余角[yú jiǎo, ㄩˊ ㄐㄧㄠˇ, 余角 / 餘角] complementary angle (additional angle adding to 90 degrees)
倾角[qīng jiǎo, ㄑㄧㄥ ㄐㄧㄠˇ, 倾角 / 傾角] dip; angle of dip (inclination of a geological plane down from horizontal); tilt (inclination of ship from vertical)
视角[shì jiǎo, ㄕˋ ㄐㄧㄠˇ, 视角 / 視角] viewpoint; angle on sth; opinion
口角[kǒu jiǎo, ㄎㄡˇ ㄐㄧㄠˇ, 口角] altercation; wrangle; angry argument
[jiǎo, ㄐㄧㄠˇ, 角] angle; horn; horn-shaped; unit of money equal to 0.1 yuan
角度[jiǎo dù, ㄐㄧㄠˇ ㄉㄨˋ, 角度] angle; point of view
[wāi, ㄨㄞ, 歪] askew; at a crooked angle; devious; noxious
缠结[chán jié, ㄔㄢˊ ㄐㄧㄝˊ, 缠结 / 纏結] to coil around; knot; to entangle
余弦[yú xián, ㄩˊ ㄒㄧㄢˊ, 余弦 / 餘弦] cosine (of angle), written cos θ
余切[yú qiē, ㄩˊ ㄑㄧㄝ, 余切 / 餘切] cotangent (of angle), written cot θ or ctg θ
吊着[diào zhe, ㄉㄧㄠˋ ㄓㄜ˙, 吊着 / 吊著] dangle
[ruǐ, ㄖㄨㄟˇ, 橤] dangle; hang loosely
[ruǐ, ㄖㄨㄟˇ, 繠] dangle; hang loosely
乱蓬蓬[luàn péng péng, ㄌㄨㄢˋ ㄆㄥˊ ㄆㄥˊ, 乱蓬蓬 / 亂蓬蓬] dishevelled; tangled
纠葛[jiū gé, ㄐㄧㄡ ㄍㄜˊ, 纠葛 / 糾葛] entanglement; dispute
[léi, ㄌㄟˊ, 羸] entangled; lean
等边三角形[děng biān sān jiǎo xíng, ㄉㄥˇ ㄅㄧㄢ ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ ㄒㄧㄥˊ, 等边三角形 / 等邊三角形] equilateral triangle
[jiū, ㄐㄧㄡ, 纠 / 糾] gather together; to investigate; to entangle; correct
三等分[sān děng fēn, ㄙㄢ ㄉㄥˇ ㄈㄣ, 三等分] trisection (math.); trisecting an angle
三等分角[sān děng fēn jiǎo, ㄙㄢ ㄉㄥˇ ㄈㄣ ㄐㄧㄠˇ, 三等分角] trisection (math.); trisecting an angle
三角[sān jiǎo, ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ, 三角] triangle
三角形[sān jiǎo xíng, ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ ㄒㄧㄥˊ, 三角形] triangle
三角恋爱[sān jiǎo liàn ài, ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ ㄌㄧㄢˋ ㄞˋ, 三角恋爱 / 三角戀愛] love triangle
三角板[sān jiǎo bǎn, ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ ㄅㄢˇ, 三角板] set square; triangle (for drawing right angles)
三角关系[sān jiǎo guān xì, ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ, 三角关系 / 三角關係] triangle relationship; a love triangle
三边形[sān biān xíng, ㄙㄢ ㄅㄧㄢ ㄒㄧㄥˊ, 三边形 / 三邊形] triangle
不等边三角形[bù děng biān sān jiǎo xíng, ㄅㄨˋ ㄉㄥˇ ㄅㄧㄢ ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ ㄒㄧㄥˊ, 不等边三角形 / 不等邊三角形] scalene triangle
不规则三角形[bù guī zé sān jiǎo xíng, ㄅㄨˋ ㄍㄨㄟ ㄗㄜˊ ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ ㄒㄧㄥˊ, 不规则三角形 / 不規則三角形] scalene triangle (math.)
乱麻[luàn má, ㄌㄨㄢˋ ㄇㄚˊ, 乱麻 / 亂麻] lit. tangled skein; in a tremendous muddle; confused
保角[bǎo jiǎo, ㄅㄠˇ ㄐㄧㄠˇ, 保角] (math.) angle-preserving; conformal

angle ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アジマス角[アジマスかく, ajimasu kaku] (n) {comp} azimuth angle
アングルドーザー[, angurudo-za-] (n) angle dozer
アングルブロック[, anguruburokku] (n) angle block; angle iron
アングル括弧[アングルかっこ, anguru kakko] (n) {comp} less-than mark; left angle bracket
せん断抵抗角;剪断抵抗角[せんだんていこうかく, sendanteikoukaku] (n) angle of shearing resistance
なす角;成す角[なすかく, nasukaku] (exp) (often ...のなす角) formed angle; angle made
交角[こうかく, koukaku] (n) angle of intersection
仰角[ぎょうかく, gyoukaku] (n) angle of elevation
余角[よかく, yokaku] (n) complementary angle
作用角[さよかく, sayokaku] (n) (1) working angle; angle of action; (2) (camshaft) duration
反射角[はんしゃかく, hanshakaku] (n) angle of reflection
多面角[ためんかく, tamenkaku] (n) polyhedral angle
小なり[しょうなり;ショウナリ, shounari ; shounari] (n) {comp} less-than mark (); right angle bracket
尖角[せんかく, senkaku] (n) apical angle; point angle
屈折角[くっせつかく, kussetsukaku] (n) angle of refraction
稜角[りょうかく, ryoukaku] (n) (1) corner; sharp corner; (2) {math} dihedral angle
翻って;飜って[ひるがえって, hirugaette] (adv) conversely; from another angle
角測量[かくそくりょう, kakusokuryou] (n) angle measurement
鈍角[どんかく, donkaku] (n,adj-no) obtuse angle
アングラー[, angura-] (n) angler
いざこざ[, izakoza] (n) trouble; quarrel; difficulties; complication; tangle; (P)
ゴールデントライアングル[, go-rudentoraianguru] (n) Golden Triangle (area near the borders of Burma, Thailand and Laos)
こんがらかる;こんがらがる[, kongarakaru ; kongaragaru] (v5r) to become entangled; to become complicated; to get mixed up; to screw up; to get caught up in
じゃら付く;戯つく[じゃらつく, jaratsuku] (v5k,vi) (1) (uk) to jingle; to jangle; to clink; to chink; (2) to act lasciviously; to act coquettishly
スパングル;スパンコール[, supanguru ; supanko-ru] (n) spangle
スンニ・トライアングル;スンニトライアングル[, sunni . toraianguru ; sunnitoraianguru] (n) Sunni Triangle (area of Iraq bounded by Baghdad, Ramadi and Tikrit) (ara
せしめる[, seshimeru] (v1,vt) to cheat someone out of; to wangle
パスカルの三角形[パスカルのさんかくけい, pasukaru nosankakukei] (n) Pascal's triangle
バングル[, banguru] (n) bangle
ピッチ[, picchi] (n) (1) pitch (i.e. pace, speed, angle, space, field, sound, etc.); (2) pitch (from distilling petroleum, tar, etc.); (3) (col) (abbr) (See PHS) PHS portable phone; (P)
ぶらつく[, buratsuku] (v5k,vi) to dangle; to swing; to stroll about; to hang around; to linger
ぶら下がる[ぶらさがる, burasagaru] (v5r,vi) to hang from; to dangle; to swing; (P)
ぶら下げる[ぶらさげる, burasageru] (v1,vt) to hang; to suspend; to dangle; to swing; to carry; (P)
ややこしい[, yayakoshii] (adj-i) puzzling; tangled; complicated; complex; (P)
ワイドレンズ[, waidorenzu] (n) (abbr) wide-angle lens
一辺[いっぺん, ippen] (n) side of a geometric shape (e.g. triangle or rectangle)
三角定規[さんかくじょうぎ, sankakujougi] (n) triangles (used in mechanical drawing); set square
三角巾;三角布(iK)[さんかくきん, sankakukin] (n) triangle bandage
三角形(P);3角形[さんかくけい(P);さんかっけい, sankakukei (P); sankakkei] (n,adj-no) triangle; three-cornered polygon; (P)
三角系異常[さんかくけいいじょう, sankakukeiijou] (n) {math} triangle anomaly
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アングル括弧[アングルかっこ, anguru kakko] less-than mark, left angle bracket
ショウナリ[しょうなり, shounari] less-than mark, left angle bracket
ダイナリ[だいなり, dainari] greater-than mark, right angle bracket
拡がり角[ひろがりかく, hirogarikaku] spread angle
三角形集合[さんかくけいしゅうごう, sankakukeishuugou] triangle set
切取り枠[きりとりわく, kiritoriwaku] clip rectangle
帯状連結三角形[おびじょうれんけつさんかくけい, obijourenketsusankakukei] triangle strip
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
絡む[からむ, karamu] Thai: เกี่ยวโยงกัน English: to become tangled in

angle ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ด้าน[n.] (dān) EN: side ; quarter ; sector ; face ; aspect ; phase ; way ; field ; area ; department FR: côté [m] ; face [f] ; facette [f] ; angle [m] ; quartier [m] ; secteur [m] ; domaine [m] ; aspect [m] ; sens [m]
หัวมุมถนน[n. exp.] (hūa mum tha) EN: corner of the street ; corner FR: angle de la rue [m] ; coin de la rue [m]
หูช้าง[n.] (hūchāng) EN: board cut to a right angle to fit into corners FR:
แจง ; แจ่ง[n.] (jaēng) EN: angle FR:
จุดยอดของมุม = จุดยอดมุม[n. exp.] (jut yøt khø) EN: vertex of an angle FR:
จุดยอดมุม[n. exp.] (jut yøt mum) EN: FR: sommet d'un angle [m]
แขนของมุม[n. exp.] (khaēn khøng) EN: FR: côté d'un angle [m]
แขนมุม[n. exp.] (khaēn mum) EN: side of an angle ; arm of an angle ; angle FR: côté d'un angle [m]
กล็อกซีเนีย[n.] (klǿksīnīa) EN: gloxinia ; Angle Rose FR: gloxinia [m]
กงฉาก[n.] (kongchāk) EN: carpenter's set square ; angle brace ; T-square ; try square FR: équerre de menuisier [f] ; équerre en T [f] ; équerre [f] ; té [m]
กงฉาก[n.] (kongchāk) EN: angle brace ; angle iron FR: cornière [f]
เหล็กฉาก[n.] (lekchāk) EN: angle steel FR: équerre de charpentier [f]
เหลี่ยม[n.] (līem) EN: angle ; corner ; edge ; ridge FR: angle [m] ; coin [m] ; côté [m] ; facette [f]
มอธทองเงิน[n. exp.] (møt thøng n) EN: Eleonora Angle FR:
มุขตลก[n.] (muktalok) EN: gag ; joke ; gimmick ; funny twist ; comic twist ; humorous twist ; funny angle of the story ; punch line FR: fin de l'histoire [f]
มุม[n.] (mum) EN: corner ; nook ; angle FR: coin [m] ; encoignure [f] ; angle [m]
มุม[n.] (mum) EN: angle FR: angle [m]
มุมแอซิมัท[n. exp.] (mum aēsimat) EN: azimuth angle ; azimuth FR: azimut [m]
มุมบ่ายเบน[n. exp.] (mumbāibēn) EN: angle of deviation ; angle of declination FR:
มุมบวก[n. exp.] (mum būak) EN: positive angle FR:
มุมฉาก[n.] (mumchāk) EN: right angle FR: angle droit [m]
มุมเชิงขั้ว[n. exp.] (mum choēng ) EN: polar angle FR:
มุมชั่วโมง[n. exp.] (mum chūamōn) EN: hour angle FR:
มุมหักเห[n. exp.] (mum hak-hē) EN: angle of refraction FR:
มุมเห[n. exp.] (mum hē) EN: angle of refraction ; angle of deviation FR: angle de déviation [m] ; angle de réfraction [m]
มุมเอียง[n. exp.] (mum īeng) EN: angle of inclination ; angle of inclination of a line FR: angle d'inclinaison [m]
มุมแคมเบอร์[n. exp.] (mum khaēmbo) EN: camber angle FR:
มุมกลับ[n. exp.] (mum klap) EN: reflex angle FR:
มุมกลับใน[n. exp.] (mum klap na) EN: re-entrant angle ; reentrant angle FR:
มุมก้ม[n. exp.] (mum kom) EN: angle of depression FR:
มุมกดลง[n. exp.] (mumkotlong) EN: angle of indication FR:
มุมกระทบ[n. exp.] (mum krathop) EN: angle of impact ; attack angle FR:
มุมแหลม[n. exp.] (mum laēm) EN: acute angle ; sharp angle FR: angle aigu [m] ; angle fermé [m]
มุมเลี้ยว[n. exp.] (mum līo) EN: steering angle ; turning angle FR:
มุมหลายหน้า[n. exp.] (mum lāi nā) EN: polyhedral angle FR: angle polyèdre [m]
มุมลบ[n. exp.] (mum lop) EN: negative angle FR:
มุมมอง[n. exp.] (mum møng) EN: view point ; angle ; aspect ; point of view FR: point de vue [m] ; angle [m]
มุมหมุน[n. exp.] (mum mun) EN: rotation angle FR: angle de rotation [m]
มุมเงย[n. exp.] (mum ngoēi) EN: angle of elevation ; uprisen angle FR: angle d'élévation [m]
มุมป้าน[n. exp.] (mum pān) EN: obtuse angle FR: angle obtus [m]

angle ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ackermannwinkel {m}Ackerman steer angle
Nebenwinkel {m}adjacent angle
Wechselwinkel {m}alternate angle
Biegewinkel {m}bend angle
Schnittwinkel {m}bias angle
Größer-Zeichen; rechte spitze Klammer {f}greater-than sign; right angle bracket
Kleiner-Zeichen; linke spitze Klammer {f}less-than sign; left angle bracket
Sturzwinkel {m}camber angle
Nachlaufwinkel {m}castor angle
Umfangswinkel {m}circumferential angle
Freiwinkel {m}clearance angle
Befestigungswinkel {m}clip angle
Fadenwinkel {m}cord angle
Zenitwinkel {m}crown angle
Schnittwinkel {m}cutting angle
Öffnungswinkel {m}dihedral angle
Driftwinkel {m}drift angle; side slip angle
Schräglaufwinkel {m}drift angle; slip angle
Reibungswinkel {m}friction angle; angle of friction
Anschlagkante {f}stop angle
Anschnittsteuerung {f}phase angle control
Steigungswinkel {m}gradient angle; angle of gradient
Gierwinkel {m}heading angle
Stundenwinkel {m}hour angle
Gegenwinkel {m}opposite angle; corresponding angle
Phasenanschnittsteuerung {f}phase angle control
Phasenverschiebung {f}phase angle
Bildwinkel {m}picture angle
Polradwinkel {m}polar wheel angle
Drehwinkel {m} [math.]rotation angle
Raumwinkel {m}solid angle
Lenkwinkel {m}steer angle
Lenkradwinkel {m}steering wheel angle
Neigungswinkel {m}tilt angle
Ventilbiegungswinkel {m}valve bend angle
Gesichtswinkel {m}visual angle
Einfallswinkel {m} von Strahlenwave angle
Ankathete {f} [math.]adjacent (of a right-angled triangle)
Angleichung {f} | Angleichung von Zollsätzenadjustment | adjustment of tariff rates
Abkantung {f}angle of bend

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า angle
Back to top