ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

emerge

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *emerge*, -emerge-

emerge ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
emerge (vi.) ปรากฏออกมา See also: ปรากฏตัว, ปรากฏ Syn. appear, come out
emerge (vi.) เป็นที่รู้จัก
emerge from (phrv.) ทำให้ปรากฏออกมาจาก See also: ทำให้ออกมาจาก, โผล่มาจาก
emergence (n.) การเริ่มขึ้น See also: การเริ่มปรากฏขึ้น, การเริ่มต้น Syn. commencement, birth, beginning, early development, origin, start, occurrence
emergence (n.) การออกไปข้างนอก (คำทางการ) Syn. escape
emergency (n.) ภาวะเร่งด่วน See also: ภาวะฉุกเฉิน, สถานการณ์ที่ต้องรีบเร่ง Syn. accident, crisis, urgency
emergent (adj.) ซึ่งปรากฏออกมาเป็นครั้งแรก See also: ซี่งโผล่ออกมาเป็นครั้งแรก Syn. efflorescent, emanant
English-Thai: HOPE Dictionary
emerge(อีเมิร์จฺ') vi. โผล่ออกมา,ปรากฎออกมา,พัฒนา,มีตัวตน
emergence(อิเมอ'เจินซฺ) n. การโผล่ออกมา,การปรากฎออกมา,การวิวัฒนาการ
emergency(อิเมอ'เจินซี) n. ภาวะฉุกเฉิน,กรณีฉุกเฉิน,ภาวะปัจจุบันทันด่วน, Syn. strait
emergent(อีเมอ'เจินทฺ) adj. ซึ่งโผล่ออกมา,ซึ่งปรากฎออกมา,ฉุกเฉิน,ปัจจุบันทันด่วน.
English-Thai: Nontri Dictionary
emerge(vt) ออกไป,โผล่,ปรากฏออกมา
emergence(n) การออกไป,การปรากฏออกมา,การโผล่ออกมา,วิวัฒนาการ
emergency(n) เหตุฉุกเฉิน,ภาวะฉุกเฉิน,กรณีฉุกเฉิน,เหตุปัจจุบันทันด่วน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
emergenceการอุบัติ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
emergencyภาวะฉุกเฉิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
emergentฉุกเฉิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Emergeมุมบรรจบ [การแพทย์]
emergenceemergence, จุดธารโผล่ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Emergencyทันที [การแพทย์]
Emergency services, Psychiatricบริการจิตเวชศาสตร์ฉุกเฉิน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฉับพลัน (adj.) emergency See also: crisis, exigent, urgent, critical Syn. เร่งด่วน, รีบด่วน, เร่งรีบ Ops. ปกติ
ฉุกเฉิน (adj.) emergency See also: crisis, exigent, urgent, critical Syn. เร่งด่วน, รีบด่วน, เร่งรีบ, ฉับพลัน Ops. ปกติ
ภาวะฉุกเฉิน (n.) emergency
รีบด่วน (adj.) emergency See also: crisis, exigent, urgent, critical Syn. เร่งด่วน, เร่งรีบ, ฉับพลัน Ops. ปกติ
เร่งด่วน (adj.) emergency See also: crisis, exigent, urgent, critical Syn. รีบด่วน, เร่งรีบ, ฉับพลัน Ops. ปกติ
เรื่องฉุกเฉิน (n.) emergency See also: necessity, scrape, difficulty, predicament Syn. เรื่องเร่งด่วน
เรื่องเร่งด่วน (n.) emergency See also: necessity, scrape, difficulty, predicament
เหตุฉุกเฉิน (n.) emergency Syn. เรื่องฉุกเฉิน, เรื่องด่วน
ทางออกฉุกเฉิน (n.) emergency exit
ประตูฉุกเฉิน (n.) emergency exit Syn. ทางออกฉุกเฉิน
ไฟสำรอง (n.) emergency generator
หมายเลขฉุกเฉิน (n.) emergency numbers
EMS (abbr.) บริการทางการแพทย์แบบฉุกเฉิน (คำย่อของ Emergency Medical Service)
เผื่อขาด (adv.) in case of emergency Syn. เผื่อเหลือ, สำรอง, เผื่อขาดเผื่อเหลือ Ops. พอดี
เผื่อขาด (adv.) in case of emergency Syn. เผื่อเหลือ, สำรอง, เผื่อขาดเผื่อเหลือ Ops. พอดี
เผื่อเหลือ (adv.) in case of emergency Syn. เผื่อขาด, สำรอง, เผื่อขาดเผื่อเหลือ Ops. พอดี
เผื่อเหลือ (adv.) in case of emergency Syn. เผื่อขาด, สำรอง, เผื่อขาดเผื่อเหลือ Ops. พอดี
เผื่อเหลือเผื่อขาด (adv.) in case of emergency Syn. เผื่อขาด, เผื่อเหลือ, สำรอง, เผื่อขาดเผื่อเหลือ Ops. พอดี
เผื่อเหลือเผื่อขาด (adv.) in case of emergency Syn. เผื่อขาด, เผื่อเหลือ, สำรอง, เผื่อขาดเผื่อเหลือ Ops. พอดี
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I gave you that key for emergenciesฉันให้กุญแจกับคุณสำหรับเหตุฉุกเฉิน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
To allow it to drift on forever through space would create not only a collision hazard, but who knows what other monster's mutation might emerge from its putrefying carcass."ให้หายไปตลอดกาลด้วย" ไม่เพียงแต่ที่จะสร้างความเสียหาย แต่ใครจะรู้เล่าว่า สัตว์ประหลาดนั่นกลายพันธุ์ได้
If the High Priest was pure, he would emerge moments later and we'd have a prosperous year.ถ้าองค์มหาสมณะบริสุทธิ์ไร้ราคี ไม่นานเขาจะกลับออกมา และพวกเราก็จะมีปีที่รุ่งเรืองเฟื่องฟู
Beginning with Tudor England we began to see a phenomenon emerge and that is the enclosure of the great commons by Parliamentary Acts in England and then in Europe.จนกระทั่งถึงยุคทิวดอร์ในอังกฤษ เราเริ่มเห็นปรากฏการณ์อย่างหนึ่งเกิดขึ้น นั่นคือการล้อมเขตที่ดินสาธารณะ
His chance to finally emerge from The King's shadow.โอกาสที่จะได้ของเขาในที่สุดก็โผล่ออกมา จากเงาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
Thoughts become strong and reckless and visions emerge from chaos.ความคิดพลุ่งพล่านรุนแรง และ มโนภาพพรั่งพรูออกมา จากความอลหม่านฟุ้งซ่าน
You plan to hide out in here all day long, or you plan to emerge at some point and do your job?คุณวางแผนจะหลบอยู่ ในนี้ทั้งวัน หรือว่าคุณวางแผนจะสร้าง อะไรสักอย่างแล้วก็ทำงานของคุณ
My personal odds-on favorite from the '88 games, possibly the greatest player ever to emerge from the West.เป็นต่อส่วนบุคคลของฉันชื่นชอบ '88 จากเกม อาจจะเป็นผู้เล่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ที่เคยโผล่ออกมาจากตะวันตก
The faithful would emerge from their homes in their sunday best... with their family bibles... and their rosary beads... and they would head off to their various houses of worship, passing by a certain nonbeliever who had never taken an interest in their ผู้ที่ศรัทธาจะออกจากบ้าน ในวันอาทิตย์ กับไบเบิลประจำตระกูล
SAW BREE HODGE EMERGE FROM HER HOUSEเห็นบรีย์ ฮอดจ์ ออกจากบ้าน
I do hope you emerge victorious.ข้าคาดหวังว่าเจ้าจะชนะ
I mean, to have been through everything you have in your life, not to mention the last few weeks and to emerge through all of it walking, let alone smiling.ที่เธอต้องเผชิญเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ย ยิ่งเมื่อไม่กี่อาทิตย์ที่ผ่านมา แล้วไหนจะต้องพบปะผู้คน ยิ้มสู้อยู่ตัวคนเดียว
The time it takes for symptoms to emerge will vary,เวลาจะทำให้มันแสดงอาการออกมาอย่างปรวนแปร

emerge ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
层出不穷[céng chū bù qióng, ㄘㄥˊ ㄔㄨ ㄅㄨˋ ㄑㄩㄥˊ, 层出不穷 / 層出不窮] more and more emerge (成语 saw); innumerable succession; breeding like flies
百战百胜[bǎi zhàn bǎi shèng, ㄅㄞˇ ㄓㄢˋ ㄅㄞˇ ㄕㄥˋ, 百战百胜 / 百戰百勝] emerge victorious in every battle; be ever-victorious
场区应急[chǎng qū yīng jí, ㄔㄤˇ ㄑㄩ ㄐㄧˊ, 场区应急 / 場區應急] area emergency
周济[zhōu jì, ㄓㄡ ㄐㄧˋ, 周济 / 周濟] help to the needy; emergency relief; charity; to give to poorer relative; (also 賙濟|赒济)
赒济[zhōu jì, ㄓㄡ ㄐㄧˋ, 赒济 / 賙濟] help to the needy; emergency relief; charity; to give to poorer relative; (also 周濟|周济)
救灾救济司[jiù zāi jiù jì sī, ㄐㄧㄡˋ ㄗㄞ ㄐㄧㄡˋ ㄐㄧˋ ㄙ, 救灾救济司 / 救災救濟司] emergency aid committee (of PRC Ministry of Civil Affairs 民政部)
土牛[tǔ niú, ㄊㄨˇ ㄋㄧㄡˊ, 土牛] clay ox; mound of earth on a dike (ready for emergency repairs)
急刹车[jí shā chē, ㄐㄧˊ ㄕㄚ ㄔㄜ, 急刹车 / 急剎車] emergency braking
急救站[jí jiù zhàn, ㄐㄧˊ ㄐㄧㄡˋ ㄓㄢˋ, 急救站] emergency desk; first aid office
急诊[jí zhěn, ㄐㄧˊ ㄓㄣˇ, 急诊 / 急診] emergency call; emergency (medical) treatment
急诊室[jí zhěn shì, ㄐㄧˊ ㄓㄣˇ ㄕˋ, 急诊室 / 急診室] emergency room
应急出口[yìng jí chū kǒu, ˋ ㄐㄧˊ ㄔㄨ ㄎㄡˇ, 应急出口 / 應急出口] emergency exit
应急待命[yīng jí dài mìng, ㄐㄧˊ ㄉㄞˋ ㄇㄧㄥˋ, 应急待命 / 應急待命] emergency standby
应急措施[yìng jí cuò shī, ˋ ㄐㄧˊ ㄘㄨㄛˋ ㄕ, 应急措施 / 應急措施] emergency measure
应急照射[yīng jí zhào shè, ㄐㄧˊ ㄓㄠˋ ㄕㄜˋ, 应急照射 / 應急照射] emergency exposure
应急状态[yīng jí zhuàng tài, ㄐㄧˊ ㄓㄨㄤˋ ㄊㄞˋ, 应急状态 / 應急狀態] emergency state
抢险[qiǎng xiǎn, ㄑㄧㄤˇ ㄒㄧㄢˇ, 抢险 / 搶險] emergency (measures); to react to an emergency
疏散措施[shū sàn cuò shī, ㄕㄨ ㄙㄢˋ ㄘㄨㄛˋ ㄕ, 疏散措施] evacuation; measures to evacuate a building in an emergency
联邦紧急措施署[lián bāng jǐn jí cuò shī shǔ, ㄌㄧㄢˊ ㄅㄤ ㄐㄧㄣˇ ㄐㄧˊ ㄘㄨㄛˋ ㄕ ㄕㄨˇ, 联邦紧急措施署 / 聯邦緊急措施署] Federal Emergency Management Agency; FEMA
急救[jí jiù, ㄐㄧˊ ㄐㄧㄡˋ, 急救] first aid; emergency treatment
分拆[fèn chāi, ㄈㄣˋ ㄔㄞ, 分拆] to separate off; to hive off; a demerger
戒严[jiè yán, ㄐㄧㄝˋ ㄧㄢˊ, 戒严 / 戒嚴] martial law; emergency measures
急中生智[jí zhōng shēng zhì, ㄐㄧˊ ㄓㄨㄥ ㄕㄥ ㄓˋ, 急中生智] quick witted in an emergency; able to react resourcefully
急智[jí zhì, ㄐㄧˊ ㄓˋ, 急智] quick witted; able to think fast in an emergency
应急[yìng jí, ˋ ㄐㄧˊ, 应急 / 應急] respond to an emergency

emerge ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
伏水[ふくすい, fukusui] (n,vs) water gone underground (to emerge as a spring)
出会う(P);出合う(P);出逢う;出遭う[であう, deau] (v5u,vi) (1) (出遭う usu. has a negative connotation) to meet (by chance); to come across; to run across; to encounter; to happen upon; (2) (出会う, 出合う only) (esp. 出合う) to meet (e.g. of rivers, highways, etc.); (3) (出会う, 出合う only) (often used imperatively as 出会え) to emerge and engage (an enemy); (P)
子葉[しよう, shiyou] (n) cotyledon; seed leaf (i.e. the first leaves to emerge when a seed sprouts)
110番[ひゃくとおばん, hyakutooban] (n,vs) police emergency tel. no. (in Japan); (P)
EC[イーシー, i-shi-] (n) (1) European Community; EC; (2) (See エレクトロニックコマース) e-commerce; electronic commerce; (3) (See 緊急避妊) emergency contraception; (4) engineering constructor
ECCS[イーシーシーエス, i-shi-shi-esu] (n) emergency core cooling system; ECCS
UNICEF[ユニセフ, yunisefu] (n) United Nations Children's Fund (formerly Children's Emergency Fund); UNICEF; (P)
アメリカ合衆国連邦緊急事態管理庁[アメリカがっしゅうこくれんぽうきんきゅうじたいかんりちょう, amerika gasshuukokurenpoukinkyuujitaikanrichou] (n) Federal Emergency Management Agency of the United States; FEMA
いざ鎌倉[いざかまくら, izakamakura] (n) case that something major happens; event of an emergency; when it comes to the crunch
イマージェンシー[, ima-jienshi-] (n) emergency
エマージェンシー[, ema-jienshi-] (n) emergency
エマージェンシーランディング[, ema-jienshi-randeingu] (n) emergency landing
オクトパス[, okutopasu] (n) (1) (abbr) octopus; (2) octopus regulator; alternate 2nd stage air pressure regulator used as an alternate air source in an emergency
コンピュータ緊急対応センター[コンピュータきんきゅうたいおうセンター, konpyu-ta kinkyuutaiou senta-] (n) {comp} JP Computer Emergency Response Term; JPCERT-CC
まさかの時[まさかのとき, masakanotoki] (exp) in time of need; for a rainy day; in case of emergency
もしもの事;若しものこと[もしものこと, moshimonokoto] (exp) emergency; accident; rare possibility; unexpected occurrence
一一九番(P);119番[ひゃくじゅうきゅうばん, hyakujuukyuuban] (n) ambulance and fire brigade emergency tel. no. (in Japan); (P)
一朝有事[いっちょうゆうじ, icchouyuuji] (exp) (when) the time of need arises; should an emergency occur
不動心[ふどうしん, fudoushin] (n) (1) imperturbability; steadfastness; (2) {MA} cool head in an emergency; keeping one's calm (e.g. during a fight)
事変[じへん, jihen] (n) accident; disaster; incident; uprising; emergency; (P)
仮泊[かはく, kahaku] (n,vs) emergency anchoring
仮眠室[かみんしつ, kaminshitsu] (n) nap room (e.g. for doctors in an emergency ward, or firefighters in a fire station)
再出[さいしゅつ, saishutsu] (n,vs) reappearance; re-emergence
創発[そうはつ, souhatsu] (n) emergence (in evolutionary theory, systems theory, etc.)
危急[ききゅう, kikyuu] (n) (1) emergency; (2) endangerment (of a species); (P)
危急存亡[ききゅうそんぼう, kikyuusonbou] (n) life-and-death matter; an emergency or crisis where survival is threatened
回転灯[かいてんとう, kaitentou] (n) flashing lights; revolving lights; lights used on the top of emergency vehicles
国際緊急援助隊[こくさいきんきゅうえんじょたい, kokusaikinkyuuenjotai] (n) international disaster relief team; international emergency aid unit
[きゅう, kyuu] (adj-na) (1) urgent; sudden; abrupt; (2) sharp; steep; precipitous; (3) rapid; swift; fast; (n) (4) emergency; crisis; (5) hurrying; haste; (6) (See 序破急) (in gagaku or noh) end of a song; (P)
急場をしのぐ;急場を凌ぐ[きゅうばをしのぐ, kyuubawoshinogu] (exp,v5g) to use a stopgap measure to cope with an emergency
抽水植物[ちゅうすいしょくぶつ, chuusuishokubutsu] (n) emergent plant
救急シート[きゅうきゅうシート, kyuukyuu shi-to] (n) emergency blanket
救急救命士[きゅうきゅうきゅうめいし, kyuukyuukyuumeishi] (n) paramedic; emergency medical technician
新興[しんこう, shinkou] (n,adj-no) rising; developing; emergent; (P)
浮かび上がる[うかびあがる, ukabiagaru] (v5r,vi) to rise to the surface; to emerge; to stand out (against a dark background); (P)
火急[かきゅう, kakyuu] (adj-na,n,adj-no) emergency; urgency
災害対策本部[さいがいたいさくほんぶ, saigaitaisakuhonbu] (n) disaster countermeasures office (temporary structure in case of emergency); headquarters for disaster control; disaster response headquarters
焦眉[しょうび, shoubi] (n) emergency; urgency; imminence
特需[とくじゅ, tokuju] (n) emergency demands; special procurement (particularly in time of war); (P)
現出[げんしゅつ, genshutsu] (n,vs) appearance; emergence
Japanese-English: COMDICT Dictionary
非常用取り出しホール[ひじょうようとりだしホール, hijouyoutoridashi ho-ru] emergency eject hole

emerge ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เกิดขึ้น[v.] (koēt kheun) EN: happen ; occur ; arise ; rise ; emerge ; spring ; bring about ; come about ; produce ; take place ; crop up ; form FR: se produire ; survenir ; se dérouler ; arriver ; se passer ; apparaître ; naître ; se former ; émerger ; surgir ; avoir lieu ; voir le jour
ออกมา[v.] (øk mā) EN: come out ; emerge FR: sortir
โผล่[v.] (phlō) EN: emerge ; appear ; surface ; raise FR: émerger ; surgir ; apparaître ; éclore ; naître ; paraître
ผุด[v.] (phut ) EN: emerge ; rise up ; crop up ; pop up ; break out FR:
ปรากฏ[v.] (prākot) EN: appear ; show ; be visible ; become visible ; be apparent ; happen ; manifest oneself ; emerge FR: apparaître ; se montrer ; se manifester ; paraître ; s'avérer ; émerger ; survenir
ปรากฏให้เห็น[v. exp.] (prākot hai ) EN: appear ; emerge FR:
ปรากฏตัว[v. exp.] (prākot tūa) EN: appear ; emerge ; turn up ; show up ; attend FR: se montrer ; apparaître
อาหารยามฉุกเฉิน[n. exp.] (āhān yām ch) EN: emergency food FR:
ชายฝั่งทะเลยกตัว[n. exp.] (chāifang th) EN: emerged shoreline FR:
ฉุกเฉิน[n.] (chukchoēn) EN: emergency ; crisis FR: urgence [f] ; crise [f]
ไฟฉุกเฉิน[n. exp.] (fai chukcho) EN: emergency light FR: éclairage de sécurité [m] ; éclairage de secours [m]
เหตุฉุกเฉิน[n. exp.] (hēt chukcho) EN: emergency FR: situation critique [f]
ห้องฉุกเฉิน[n. exp.] (hǿng chukch) EN: emergency room FR: salle d'urgence [f]
การเกิด[n.] (kān koēt) EN: birth ; rise FR: naissance [f] ; formation [f] ; apparition [f] ; survenance [f] ; survenue [f] ; émergence [f]
การก่อเกิด[n. exp.] (kān kø koēt) EN: FR: émergence [f]
กรณีฉุกเฉิน[n. exp.] (karanī chuk) EN: emergency ; case of emergency FR:
กรณีมีเหตุฉุกเฉิน[n. exp.] (karanī mī h) EN: in an emergency ; in cases of emergency FR:
ขับขัน[adj.] (khapkhan) EN: critical ; trouble ; urgent ; emergent ; tight ; crisis ; imperative ; pressing FR: critique ; décisif ; crucial ; difficile
คับขัน[adj.] (khapkhan) EN: critical ; trouble ; urgent ; emergent ; tight ; crisis ; imperative ; pressing FR: critique ; décisif ; crucial ; difficile
กลุ่มตลาดเกิดใหม่[n. exp.] (klum talāt ) EN: emerging markets FR: marchés émergents [mpl]
หมายเลขฉุกเฉิน[n. exp.] (māilēk chuk) EN: emergency numbers FR: numéro d'appel d'urgence [m]
หน่วยกู้ชีพ[n. exp.] (nūay kū chī) EN: emergency medical services (EMS) FR:
ภาวะฉุกเฉิน[n. exp.] (phāwa chukc) EN: state of emergency ; emergency ; emergency decree FR: cas d'urgence [fm]
ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข[n. exp.] (phāwa chukc) EN: public health emergency FR:
เผื่อเหลือเผื่อขาด[xp] (pheūa leūak) EN: in case of emergency FR:
พระราชกำหนด[n.] (phrarātchak) EN: Royal Act ; Royal enactment ; royal emergency decree ; emergency decree FR:
ประกาศภาวะฉุกเฉิน[n. exp.] (prakāt phāw) EN: emergency decree FR:
ประกาศภาวะฉุกเฉิน[v. exp.] (prakāt phāw) EN: declare a state of emergency ; invoke a state of emergency FR: déclarer l'état d'urgence
ปรากฏให้เห็น[adj.] (prākot hai ) EN: emerged FR:
ประตูฉุกเฉิน[n. prop.] (pratū chukc) EN: emergency door ; emergency exit FR: porte de secours [f]
เร่งด่วน[adj.] (rengduan) EN: emergency ; urgent FR: urgent
เรื่องฉุกเฉิน[n. exp.] (reūang chuk) EN: emergency FR:
191[X] (røi-kāo-neu) EN: 191(emergency) FR:
รถหวอ[n. exp.] (rot wø) EN: emergency vehicle ; siren-equipped car ; ambulance ; police car ; fire-engine ; fire-truck FR: véhicule muni d'une sirène [m] ; véhicule d'intervention rapide [m] ; ambulance [f] ; voiture de police [f] ; camion de pompiers [m]
สถานการณ์ฉุกเฉิน[n. exp.] (sathānakān ) EN: state of emergency ; emergency FR: état d'urgence [m]
สินค้าที่ซื้อในยามฉุกเฉิน[n. exp.] (sinkhā thī ) EN: emergency goods FR:
ทางออกฉุกเฉิน[n. exp.] (thāng-øk ch) EN: emergency exit FR: sortie de secours [f]
เทคโนโลยีอุบัติใหม่[n. exp.] (theknōlōyī ) EN: emerging technology FR: nouvelle technologie [f] ; technologie émergente [f]
อุบัติใหม่[X] (ubattimai) EN: emerging FR: émergent
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน[n. exp.] (wētchasāt c) EN: emergency medicine FR: médecine d'urgence [f]

emerge ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Katastrophenalarm {m}disaster alert; emergency alert
Emergenz {f}emergence
Katastrophenschutz {m} (Organisation)emergency services
Netzersatz {m}emergency generating unit
Notabschaltung {f}emergency cutout
Notaufnahme {f} (im Krankenhaus)emergency admission; emergency room
Notausgang {m}emergency exit
Notauslösung {f}emergency tripping
Notbeleuchtung {f}emergency lighting
Notbremse {f} | die Notbremse ziehenemergency brake | to apply the emergency brake
Notendschalter {m}emergency limit switch
Notfalleinheit {f}emergency service unit
Flucht- und Rettungswege {pl}escape and emergency routes
Fluchtweg {m}escape route; emergency escape route
Notrutsche {f}escape chute; emergency escape chute
Hochwassernotstand {m}flood emergency
Noteinsatzfahrzeug {n}emergency vehicle

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า emerge
Back to top